Historie ČKR

K historii ČKR

PDF

K historii České konference rektorů

Kořeny vzniku České konference rektorů (ČKR) jsou v Klubu rektorů českých a slovenských vysokých škol (KR), který byl – po předchozím jednání (14. března 1990) pěti českých rektorů na Českém vysokém učení technickém v Praze – oficiálně ustaven 26. dubna 1990 v Žilině na Vysoké škole dopravy a spojov. Zakládajících členů bylo sedm – čtyři rektoři českých vysokých škol (Tomáš Čermák, Vysoká škola báňská v Ostravě; Stanislav Hanzl, České vysoké učení technické v Praze; Arnošt Hönig, Vysoké učení technické v Brně; Věněk Šilhán, Vysoká škola ekonomická v Praze) a tři rektoři slovenských vysokých škol (Norbert Frištacký, Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě; Pavol Kluvánek, Vysoká škola dopravy a spojov v Žilině; Miroslav Kusý, Univerzita Komenského v Bratislavě). Prvním předsedou Klubu rektorů se stal profesor Milan Jelínek, první polistopadový rektor Masarykovy univerzity v Brně, který v době, kdy se uvažovalo o vytvoření administrativně-technického zázemí Klubu rektorů v Brně (napůl cesty mezi Prahou a Bratislavou), našel aktivního spojence v profesoru Martinu Černohorském, který byl – jako rektor Slezské univerzity v Opavě – ochoten se tohoto úkolu ujmout a jehož přičiněním došlo k tomu, že 1. března 1992 začala fungovat na Masarykově univerzitě v Brně Kancelář Klubu rektorů. Profesor Černohorský byl oficiálně pověřen řízením kanceláře a stal se tak jedním z vedoucích funkcionářů Klubu rektorů (zástupce předsedy) s označením kancléř.

Více o historii ČKR

Další vývojovou etapou byl vznik sekcí KR (26. září 1992) – Česká sekce KR a Slovenská sekce KR – při současné existenci KR jako celku. Ze sekcí KR vznikly dvě tzv. Konference rektorů – Česká konference rektorů (ČKR) a Slovenská rektorská konferencia (SRK). Slovenská sekce KR se o svém přetvoření na SRK rozhodla už při svém prvním zasedání 25. listopadu 1992. Česká sekce KR k přetvoření potřebovala zasedání tři.

Na prvním zasedání České sekce KR, které se uskutečnilo 22. října 1992, byl mj. zvolen její předseda. Stal se jím profesor Zdeněk Kovář, rektor Technické univerzity v Liberci. Profesor Černohorský byl i nadále pověřen péčí o Kancelář KR. Na druhém zasedání, které se uskutečnilo 12. ledna 1993, předložil rektor Černohorský – po předchozí dohodě s rektorem Kovářem – návrh na ustavení České konference rektorů, o němž se poté vedla obsáhlá diskuse s dlouho převažujícím názorem, že by se mělo v názvu zachovat slovo klub (Český klub rektorů). Nicméně návrh stanov, který už byl předem připraven, bylo možné modifikovat podle výsledků diskuse a dát k dispozici všem účastníkům 3. zasedání České sekce KR, které se uskutečnilo dne 28. ledna 1993 na Českém vysokém učení technickém v Praze. V zastoupení předsedy Kováře, který se ze závažných pracovních důvodů mohl zasedání zúčastnit až s hodinovým zpožděním, zahájil jednání profesor Černohorský s doporučením, aby se nejprve jednalo o návrhu Stanov České konference rektorů a aby v případě jejich přijetí přešlo 3. zasedání České sekce KR rovnou v 1. zasedání České konference rektorů. Tak se také stalo, když se pro název Česká konference rektorů vyslovilo 24 rektorů (přítomno bylo 26 z 27 rektorů) a pro název Český klub rektorů 2 rektoři, a Stanovy ČKR byly jinak přijaty jednomyslně. Za řízení profesora Stanislava Hanzla, rektora Českého vysokého učení technického v Praze, hostitele zasedání, byl poté zvolen prvním předsedou ČKR rektor Kovář a prvním kancléřem ČKR rektor Černohorský.

Schválením stanov a volbou předsedy a kancléře byla tedy dnem 28. ledna 1993 ustavena Česká konference rektorů.

Česká konference rektorů se postupně dostala do takové pozice, že nebyl problém s prosazením myšlenky, aby byla uvedena jako součást reprezentace vysokých škol spolu s Radou vysokých škol v zákonu o vysokých školách. Podobně úspěšně si vedla Česká konference rektorů při svých zahraničních aktivitách. Většinu jednání, jejichž výsledkem bylo navázání mezinárodních kontaktů, vedli za ČKR předseda, kancléř a tajemnice. Podařilo se tak navázat pracovní a i přátelský kontakt mezi ČKR a HRK (Německá konference rektorů se sídlem v Bonnu), podobně tomu bylo při interakci s Francií (Paříž), Rakouskem (Vídeň) a Maďarskem (Budapešť), o nejbližším Slovensku (Bratislava) nemluvě.

Nemalé úsilí předcházelo např. dnes už samozřejmému faktu, že Česká konference rektorů je řádným kolektivním členem Evropské univerzitní asociace, která vznikla sloučením Asociace evropských univerzit (CRE) a Konfederace Konferencí rektorů zemí Evropské unie (Konfederace). Jakmile byla ČKR založena, byli její představitelé pravidelně zváni na zasedání Výboru CRE. Za mimořádné lze považovat to, že se už v roce 1996 konala Konference CRE (CRE 47th Bi-Annual Conference) v České republice (Univerzita Palackého v Olomouci, říjen 1996). Díky systematickým jednáním představitelů ČKR byla ČKR již od roku 1994 akceptována jako pozorovatel Konfederace a od roku 1996 měla statut jejího přidruženého člena. Mělo-li by se ve výčtu mezinárodních aktivit ČKR pokračovat, byl by seznam velice dlouhý a obsahoval by jména mnoha dalších aktérů, kteří se o rozvoj zahraničních styků ČKR zasloužili. Česká konference rektorů má své pevné postavení – stala se plnohodnotným partnerem Konferencí rektorů celé Evropy.

Za zmínku stojí také to, že ČKR byla první Konferencí rektorů, z nečlenských zemí EU, která hostila zasedání Předsednictva Konfederace Konferencí rektorů zemí Evropské unie (Masarykova univerzita v Brně, květen 1997). Péčí ČKR došlo také k tomu, že se v květnu roku 2001 konal v Praze summit ministrů školství Evropy za hostitelství Univerzity Karlovy v Praze, anebo že se v říjnu 2006 konala Konference EUA v Brně za hostitelství Masarykovy univerzity. Velkým úspěchem ČKR je i to, že se v březnu roku 2009 konala v Praze tzv. Konvence EUA, která předcházela květnovému summitu ministrů školství Evropy. Hostitelkou této významné události, v době, kdy byla ČR předsednickou zemí EU, byla spolu s ČKR Univerzita Karlova v Praze.

Pro ČKR, a nejen pro ČKR, je mimořádně příznivé i to, že na návrh ČKR byl členem Výkonného výboru EUA (EUA Board) na čtyřleté funkční období (2011-2015) na Valném shromáždění EUA (Dánsko, Aarhus, duben 2011) zvolen profesor Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy v Praze, tehdejší místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, později předseda ČKR. V roce 2017 se podobná situace opakovala. Na návrh ČKR byla členkou Výkonného výboru EUA na čtyřleté funkční období (2017-2021) na Valném shromáždění EUA (Norsko, Bergen, duben 2017) zvolena profesorka Hana Machková, rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze.

Za dobu dosavadní existence ČKR se uskutečnilo 173 zasedání Pléna ČKR a 190 zasedání Předsednictva ČKR. Výjimečný stav nastal v březnu 2020, kdy vypukla první vlna pandemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru, v důsledku níž muselo dojít ke zrušení dubnového 155. zasedání Pléna ČKR a 164. zasedání Předsednictva ČKR. Jednání Předsednictva ČKR probíhala od 23. března 2020 do 2. června 2020 formou videokonferencí. Druhá vlna pandemie onemocnění COVID-19 nastala v říjnu 2020, v důsledku čehož muselo dojít ke zrušení prosincového 158. zasedání Pléna ČKR a 167. zasedání Předsednictva ČKR.

Počet členů ČKR z původních 27 (všechny veřejné a státní vysoké školy ČR) vzrostl na 45 (všech 26 veřejných vysokých škol, obě státní vysoké školy a 17 soukromých vysokých škol). Kancelář ČKR stále sídlí v Brně na Rektorátu Masarykovy univerzity a od svého založení až do poloviny října 2009 měla pouze jednoho zaměstnance, a to tajemnici ČKR. Od 15. října 2009 do 31. července 2018 pracovala v Kanceláři ČKR kromě tajemnice ČKR asistentka Kanceláře ČKR. Od 1. srpna 2018 má Kancelář ČKR celkem tři zaměstnance – tajemnici ČKR a dvě asistentky Kanceláře ČKR.

V Brně dne 18. dubna 2024

Marie Fojtíková
tajemnice České konference rektorů

Setkání rektorů s prezidentem Václavem Havlem po 25. zasedání Pléna ČKR – Lány, Vila Amálie, 3. května 1996.
Předsedové ČKR

Prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc.

rektor Technické univerzity v Liberci († 14.12.2014)

28.1.1993 – 24.2.1994, předseda ČKR

Prof. Ing. Stanislav Hanzl, CSc.

rektor Českého vysokého učení technického v Praze († 14.6.1996)

25.2.1994 – 14.6.1996, předseda ČKR

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c.

rektor České zemědělské univerzity v Praze

15.6.1996 – 6.3.1997, pověřen výkonem funkce předsedy ČKR
7.3.1997 – 24.2.2000, předseda ČKR

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor Univerzity Karlovy

25.2.2000 – 31.1.2006, předseda ČKR

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

24.2.2006 – 10.5.2007, předseda ČKR

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c.

rektor České zemědělské univerzity v Praze

11.5.2007 – 31.7.2007, pověřen výkonem funkce předsedy ČKR
1.8.2007 – 31.7.2009, předseda ČKR

Prof. PhDr. Petr Fiala, PhD., LL.M.

rektor Masarykovy univerzity

1.8.2009 – 31.7.2011, předseda ČKR

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor Univerzity Karlovy

1.8.2011 – 31.1.2014, předseda ČKR

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor Univerzity Karlovy

20.2.2014 – 31.7.2019, předseda ČKR

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

rektor České zemědělské univerzity v Praze

1.8.2019 – 31.7.2021, předseda ČKR

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

rektor Masarykovy univerzity

1.8.2021 – 31.7.2023, předseda ČKR

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka Univerzity Karlovy

1.8.2023 – 31.7.2025, předsedkyně ČKR
Výsledky voleb

Volby ČKR 2023

Prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.

Univerzita Pardubice

místopředseda pro oblast tvůrčích činností

Volby ČKR 2021

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Univerzita Pardubice

místopředseda pro oblast tvůrčích činností

Jiřímu Málkovi skončilo 31. ledna 2022 rektorské funkční období a tím také členství v ČKR a v Předsednictvu ČKR. Návrhové kolo doplňující volby místopředsedy ČKR na funkční období 1. března 2022 až 31. července 2023 proběhlo elektronicky v týdnu od 7. do 11. února 2022, aby se jím nezatěžovalo 164. zasedání Pléna ČKR (Brno, 17. února 2022), které se konalo péčí Masarykovy univerzity hybridní formou (Předsednictvo ČKR a volební komise prezenčně, ostatní on-line). Samotná volba proběhla elektronicky v průběhu uvedeného zasedání. Místopředsedou ČKR pro oblast tvůrčích činností byl zvolen Václav Snášel, rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava. Od 1. února 2022 do 28. února 2022 byl výkonem funkce místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností pověřen předseda ČKR Martin Bareš. Vladimíru Sedlaříkovi skončilo 14. prosince 2022 rektorské funkční období a tím také členství v ČKR a v Předsednictvu ČKR. Doplňující volba místopředsedy ČKR na funkční období 15. prosince 2022 až 31. července 2023 se konala na 168. zasedání Pléna ČKR (Plzeň, 1.12.2022). Místopředsedkyní ČKR pro oblast vzdělávání byla zvolena Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy. Pavlu Tulejovi skončilo 28. února 2023 rektorské funkční období a tím také členství v ČKR a v Předsednictvu ČKR. Doplňující volba místopředsedy ČKR na funkční období 1. března 2023 až 31. července 2023 se konala na 169. zasedání Pléna ČKR, Výročním shromáždění ČKR (Praha, 17.2.2023). Místopředsedou ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální byl zvolen Petr Dvořák, rektor Vysoké školy ekonomické v Praze.

Volby ČKR 2019

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Univerzita Pardubice

místopředseda pro oblast tvůrčích činností

Janu Hančilovi skončilo 14. února 2021 rektorské funkční období a tím také členství v ČKR a v Předsednictvu ČKR. Doplňující volba místopředsedy ČKR na funkční období 1. března 2021 až 31. července 2021 proběhla elektronicky v týdnu od 22. do 26. února 2021, aby se jí nezatěžovalo 159. zasedání Pléna ČKR (Praha, 18. února 2021), které se konalo péčí Akademie výtvarných umění v Praze hybridní formou (Předsednictvo ČKR prezenčně, ostatní on-line). Místopředsedou ČKR pro vnější záležitosti byl zvolen Jindřich Vybíral, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Od 15. února 2021 do 28. února 2021 pracovalo Předsednictvo ČKR pouze v pětičlenném složení – Petr Sklenička, předseda ČKR, Jaroslav Miller, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, Jiří Málek, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, Petr Štěpánek, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální, Jitka Němcová, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační. Jaroslavu Millerovi skončilo 30. dubna 2021 rektorské funkční období a tím také členství v ČKR a v Předsednictvu ČKR. Na posledním zasedání Předsednictva ČKR s jeho účastí (169. zasedání Předsednictva ČKR, on-line, 6.4.2021) bylo rozhodnuto, že doplňující volba místopředsedy ČKR se konat nebude a že na zbytek funkčního období (1.5.-31.7.2021) je výkonem funkce místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání pověřen předseda ČKR Petr Sklenička.

Volby ČKR 2017

Volby ČKR 2015

Ivanu Barančíkovi skončilo 31. července 2016 rektorské funkční období a tím také členství v ČKR a v Předsednictvu ČKR. Doplňující volba místopředsedy ČKR na funkční období 1. října 2016 až 31. července 2017 se konala na nejbližším zasedání Pléna ČKR (137. zasedání Pléna ČKR, Praha, 29.-30.9.2016). Místopředsedkyní ČKR pro záležitosti legislativní a organizační byla zvolena Jitka Němcová, rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. Od 1. srpna 2016 do 30. září 2016 pracovalo Předsednictvo ČKR pouze v pětičlenném složení – Tomáš Zima, předseda ČKR, Mikuláš Bek, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, Zdeněk Kůs, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, Karel Melzoch, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální, Ivo Medek, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti.

Volby ČKR 2013

Václavu Hamplovi skončilo 31. ledna 2014 rektorské funkční období a tím také členství v ČKR a v Předsednictvu ČKR. Doplňující volba předsedy ČKR na funkční období 20. února 2014 až 31. července 2015 se konala na nejbližším zasedání Pléna ČKR (124. zasedání Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR, Střítež u Jihlavy 20.-21.2.2014). Předsedou ČKR byl zvolen Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy v Praze. Od 1. února 2014 do 19. února 2014 pracovalo Předsednictvo ČKR bez předsedy ČKR ve složení – Mikuláš Bek, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, Zdeněk Kůs, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, Karel Melzoch, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální, Ivo Medek, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti, Ivan Barančík, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační.

Volby ČKR 2011

Josefu Koubkovi skončilo 31. prosince 2011 rektorské funkční období a tím také členství v ČKR a v Předsednictvu ČKR. Doplňující volba místopředsedy ČKR na funkční období 16. února 2012 až 31. července 2013 se konala na nejbližším zasedání Pléna ČKR (114. zasedání Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR, Praha, 16.-17.2.2012). Místopředsedou ČKR pro oblast tvůrčích činností byl zvolen Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci. Od 1. ledna 2012 do 16. února 2012 pracovalo Předsednictvo ČKR pouze v pětičlenném složení – Václav Hampl, předseda ČKR, Vladimír Večerek, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, Richard Hindls, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální, Ivan Barančík, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti, Ivo Mathé, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační. Ivovi Mathé skončilo 14. února 2013 rektorské funkční období a tím také členství v ČKR a v Předsednictvu ČKR. Na nejbližším zasedání Pléna ČKR (119. zasedání Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR, Praha, 14.-15.2.2013) bylo rozhodnuto, že doplňující volba místopředsedy ČKR se konat nebude a že na zbytek funkčního období (15.2.-31.7.2013) je výkonem funkce místopředsedy ČKR pro záležitosti legislativní a organizační pověřen místopředseda ČKR pro vnější záležitosti Ivan Barančík.

Volby ČKR 2009

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Univerzita Karlova

místopředseda pro oblast tvůrčích činností

Jiřímu Málkovi skončilo 31. ledna 2010 rektorské funkční období a tím také členství v ČKR a v Předsednictvu ČKR. Doplňující volba místopředsedy ČKR na funkční období 18. února 2010 až 31. července 2011 se konala na nejbližším zasedání Pléna ČKR (104. zasedání Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR, Ústí nad Labem, 18.-19.2.2010). Místopředsedou ČKR pro vnější záležitosti byl zvolen Karel Rais, rektor Vysokého učení technického v Brně. Od 1. února 2010 do 18. února 2010 pracovalo Předsednictvo ČKR pouze v pětičlenném složení – Petr Fiala, předseda ČKR, Vladimír Večerek, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, Václav Hampl, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, Václav Havlíček, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální, Luboš Chaloupka, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační.

Volby ČKR 2008

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Masarykova univerzita

místopředseda pro oblast tvůrčích činností

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Univerzita Karlova

místopředseda pro vnější záležitosti

Plénum ČKR na svém 95. zasedání, které se konalo 17. dubna 2008 v Uherském Hradišti, schválilo prodloužení funkčního období Předsednictva ČKR zvoleného v roce 2007 (na funkční období 1.8.2007 až 31.7.2008) do 31.7.2009.

Volby ČKR 2007

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Masarykova univerzita

místopředseda pro oblast tvůrčích činností

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Univerzita Karlova

místopředseda pro vnější záležitosti

Volby ČKR 2006

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Masarykova univerzita

místopředseda pro oblast tvůrčích činností

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Univerzita Karlova

místopředseda pro vnější záležitosti

Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc.

AMBIS vysoká škola, a.s.

místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační

Po skončení rektorského funkčního období Petra Sáhy byl funkcí předsedy pověřen Jan Hron (11. 5. 2007 – 31. 7. 2007). Jinak předsednictvo zůstalo v nezměněné podobě.

Volby ČKR 2005

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

Masarykova univerzita

místopředseda pro oblast tvůrčích činností

Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Univerzita Pardubice

místopředseda pro vnější záležitosti

Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc.

AMBIS vysoká škola, a.s.

místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační

Ivanu Wilhelmovi a Miroslavu Ludwigovi skončilo 31. ledna 2006 rektorské funkční období a tím také členství v ČKR a v Předsednictvu ČKR. Doplňující volby Předsednictva ČKR na funkční období 24. února 2006 až 31. července 2006 se konaly na nejbližším zasedání Pléna ČKR (84. zasedání Pléna ČKR, Olomouc, 23.-24.2.2006). Předsedou ČKR byl zvolen Petr Sáha, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, místopředsedou ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální Jan Hron, rektor České zemědělské univerzity v Praze, místopředsedou ČKR pro vnější záležitosti Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy v Praze. Od 1. února 2006 do 23. února 2006 pracovalo Předsednictvo ČKR ve složení – Václav Cejpek, místopředseda ČKR pro oblast vdělávání, Petr Fiala, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, Petr Sáha, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální, František Jirásek, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační.

Volby ČKR 2004

Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Univerzita Pardubice

místopředseda pro vnější záležitosti

Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc.

AMBIS vysoká škola, a.s.

místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační

Volby ČKR 2003

Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Univerzita Pardubice

místopředseda pro vnější záležitosti

Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc.

AMBIS vysoká škola, a.s.

místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační

Podle Statutu ČKR má být předsednictvo šestičlenné – předseda a pět místopředsedů (pro oblast vzdělávání, pro oblast tvůrčích činností, pro záležitosti ekonomické a sociální, pro vnější záležitosti, pro záležitosti legislativní a organizační). Vzhledem k tomu, že podle platného volebního řádu ČKR byli 20. června 2003 zvoleni pouze 4 místopředsedové, bylo Plénem ČKR rozhodnuto, že funkce místopředsedů budou rozděleny tak, aby bylo pokryto všech 5 oblastí daných Statutem ČKR. Na 61. zasedání Předsednictva ČKR, které se konalo 4. září 2003, bylo rozhodnuto, že funkci místopředsedy pro záležitosti ekonomické a sociální bude vykonávat předseda ČKR a že na 72. zasedání Pléna ČKR se budou konat doplňující volby chybějícího místopředsedy s tím, že jeho funkční období bude od 5.12.2003 do 31.7.2004. Uvedený postup schválilo Plénum ČKR na svém 71. zasedání, které se konalo ve dnech 4. a 5. září 2003. Na 72. zasedání Pléna ČKR, které se konalo ve dnech 4. a 5. prosince 2003, byl místopředsedou ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální zvolen Petr Sáha, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Volby ČKR 2002

 • Univerzita Karlova
 • 10. května 2002
 • Funkční období 1. srpna 2002 – 31. července 2003

Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Univerzita Pardubice

místopředseda pro vnější záležitosti

Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc.

AMBIS vysoká škola, a.s.

místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační

Volby ČKR 2001

Od 20. 2. 2002, kdy vstoupil v platnost nový Statut ČKR, funkce kancléře zaniká. Předsednictvo je šestičlenné – předseda a pět místopředsedů (pro oblast vzdělávání, pro oblast tvůrčích činností, pro záležitosti ekonomické a sociální, pro vnější záležitosti, pro záležitosti legislativní a organizační). Vzhledem k tomu, že podle uvedeného Statutu ČKR se volba předsedy a místopředsedů na jednoleté funkční období začínající 1. srpnem a končící 31. červencem koná v květnu nebo v červnu, rozhodlo plénum, že se mandát stávajícího předsednictva prodlužuje do 31. 7. 2002, aniž by došlo k jednoznačnému přiřazení místopředsednických funkcí dosavadním členům předsednictva (s výjimkou místopředsedy pro záležitosti legislativní a organizační, jímž se stal dosavadní kancléř).

Volby ČKR 2000

Od 26. 5. 2000, kdy vstoupil v platnost nový Statut ČKR, je kancléř členem předsednictva. Předsednictvo je šestičlenné – předseda, kancléř a další čtyři členové.

Volby ČKR 1999

Volby ČKR 1998

 • Univerzita Hradec Králové a Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové
 • 20. března 1998
 • Funkční období 20. března 1998 – 18. března 1999

Volby ČKR 1997

Volby ČKR 1996

Po úmrtí Stanislava Hanzla († 14. 6. 1996) byl funkcí předsedy pověřen Jan Hron (15. 6. 1996 – 6. 3. 1997). Předsednictvo zůstalo v nezměněné podobě od voleb ČKR 1996 (9. 2. 1996) do 31. 1. 1997, kdy skončilo rektorské funkční období dvěma členům předsednictva (Josef Jařab, Zdeněk Kovář). Od 1. 2. 1997 do 6. 3. 1997 pracovalo předsednictvo ve složení – Jan Hron (kancléř pověřený funkcí předsedy), Karel Malý, Eduard Schmidt.

Volby ČKR 1995

Volby ČKR 1994

Od 25. února 1994, kdy vstoupily v platnost nové Stanovy ČKR, je předsednictvo pětičlenné – předseda a další čtyři členové. Kancléř je nadále zástupcem předsedy, přestává však být členem předsednictva.

Volby ČKR 1993

Podle Stanov ČKR schválených na ustavujícím zasedání ČKR 28. ledna 1993 tvoří předsednictvo pouze dva členové – předseda a kancléř. Kancléř je zástupcem předsedy a je zodpovědný za Kancelář ČKR.

Rektoři

Univerzita Karlova

http://www.cuni.cz/

 • Prof. JUDr. Zdeněk Češka, CSc., Dr.h.c. do 31. ledna 1990
 • Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc. 1. února 1990 – 31. ledna 1991
  1. února 1991 – 31. ledna 1994
 • Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c. 1. února 1994 – 31. ledna 1997
  1. února 1997 – 31. ledna 2000
 • Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. 1. února 2000 – 31. ledna 2003
  1. února 2003 – 31. ledna 2006
 • Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. 1. února 2006 – 31. ledna 2010
  1. února 2010 – 31. ledna 2014
 • Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 1. února 2014 – 31. ledna 2018
  1. února 2018 – 31. ledna 2022
 • Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 1. února 2022 – 31. ledna 2026

Univerzita Palackého v Olomouci

http://www.upol.cz/

 • Prof. MUDr. Jaromír Kolařík, CSc. do 18. ledna 1990
 • Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. 19. ledna 1990 – 31. ledna 1991
  1. února 1991 – 31. ledna 1994
  1. února 1994 – 31. ledna 1997
 • Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. 1. února 1997 – 31. ledna 2000
 • Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc. 1. února 2000 – 31. ledna 2003
  1. února 2003 – 31. ledna 2006
 • Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. 1. února 2006 – 31. ledna 2010
 • Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. 1. února 2010 – 31. ledna 2014
 • Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 1. února 2014 – 31. ledna 2018
  1. února 2018 – 30. dubna 2021
 • Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 1. května 2021 – 30. dubna 2025

České vysoké učení technické v Praze

http://www.cvut.cz/

 • Prof. Ing. Jiří Klíma, DrSc. do 31. ledna 1990
 • Prof. Ing. Stanislav Hanzl, CSc. 1. února 1990 – 31. ledna 1991
  1. února 1991 – 31. ledna 1994
  1. února 1994 – 14. června 1996
 • Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc. 15. června 1996 – 31. ledna 1997 (pověřen vedením vysoké školy)
 • Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. 1. února 1997 – 31. ledna 2000
 • Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. 1. února 2000 – 31. ledna 2003
  1. února 2003 – 31. ledna 2006
 • Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. 1. února 2006 – 31. ledna 2010
  1. února 2010 – 31. ledna 2014
 • Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 1. února 2014 – 31. ledna 2018
 • Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 1. února 2018 – 31. ledna 2022
  1. února 2022 – 31. ledna 2026

VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://www.vsb.cz/

 • Prof. Ing. Vladimír Mynář, DrSc. do 14. února 1990
 • Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. 15. února 1990 – 31. ledna 1991
  1. února 1991 – 31. ledna 1994
  1. února 1994 – 31. ledna 1997
 • Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. 1. února 1997 – 31. ledna 2000
  1. února 2000 – 31. ledna 2003
 • Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. 1. února 2003 – 31. ledna 2006
  1. února 2006 – 31. ledna 2010
 • Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 1. února 2010 – 31. ledna 2014
  1. února 2014 – 10. listopadu 2016
 • Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. 11. listopadu 2016 – 31. srpna 2017 (pověřen vedením vysoké školy)
 • Prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. 1. září 2017 – 31. srpna 2021
  1. září 2021 – 31. srpna 2025

Akademie výtvarných umění v Praze

http://www.avu.cz/

 • Prof. Jan Hána do 1. února 1990
 • Prof. Milan Knížák, Dr.A. 2. února 1990 – 31. ledna 1991
  1. února 1991 – 31. ledna 1994
  1. února 1994 – 31. ledna 1997
 • Doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc. 1. února 1997 – 31. ledna 2000
  1. února 2000 – 31. ledna 2003
 • Prof. akad. mal. Jiří Sopko 1. února 2003 – 31. ledna 2006
  1. února 2006 – 31. ledna 2010
 • Doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc. 1. února 2010 – 31. ledna 2014
 • Prof. MgA. Tomáš Vaněk 1. února 2014 – 31. ledna 2018
  1. února 2018 – 31. ledna 2022
 • Ing. arch. Maria Topolčanská, PhD. 1. února 2022 – 31. ledna 2026

Vysoké učení technické v Brně

http://www.vutbr.cz/

 • Prof. Ing. František Pail, CSc. do 31. ledna 1990
 • Prof. Ing. Arnošt Hönig, DrSc. 1. února 1990 – 31. ledna 1991
 • Prof. Ing. Emanuel Ondráček, CSc. 1. února 1991 – 31. ledna 1994
 • Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. 1. února 1994 – 31. ledna 1997
  1. února 1997 – 31. ledna 2000
 • Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc. 1. února 2000 – 31. ledna 2003
  1. února 2003 – 31. ledna 2006
 • Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, Dr.h.c. 1. února 2006 – 31. ledna 2010
  1. února 2010 – 31. ledna 2014
 • Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. 1. února 2014 – 31. ledna 2018
  1. února 2018 – 31. ledna 2022
 • Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M. 1. února 2022 – 31. ledna 2026

Veterinární univerzita Brno

http://www.vfu.cz/

 • Prof. MVDr. Jaroslav Neumann, DrSc. do 31. ledna 1990
 • Prof. MVDr. Jaroslav Konrád, DrSc. 1. února 1990 – 31. ledna 1991
  1. února 1991 – 31. ledna 1994
 • Prof. RNDr. Stanislav Zima, DrSc. 1. února 1994 – 31. ledna 1997
  1. února 1997 – 31. ledna 2000
 • Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., Dr.h.c. 1. února 2000 – 31. ledna 2003
  1. února 2003 – 31. ledna 2006
 • Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA 1. února 2006 – 31. ledna 2010
  1. února 2010 – 31. ledna 2014
 • Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 1. února 2014 – 31. ledna 2018
 • Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA 1. února 2018 – 31. ledna 2022
  1. února 2022 – 31. ledna 2026

Masarykova univerzita

http://www.muni.cz/

 • Prof. PhDr. Bedřich Čerešňák, CSc. do 31. ledna 1990
 • Prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc. 1. února 1990 – 31. ledna 1991
  1. února 1991 – 31. srpna 1992
 • Prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. 1. září 1992 – 31. srpna 1995
  1. září 1995 – 31. srpna 1998
 • Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. 1. září 1998 – 31. srpna 2001
  1. září 2001 – 31. srpna 2004
 • Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. 1. září 2004 – 31. srpna 2007
  1. září 2007 – 31. srpna 2011
 • Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. 1. září 2011 – 31. srpna 2015
  1. září 2015 – 31. srpna 2019
 • Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 1. září 2019 – 31. srpna 2023
  1. září 2023 – 31. srpna 2027

Mendelova univerzita v Brně

http://www.mendelu.cz/

 • Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., Dr.h.c. do 31. ledna 1990
  1. února 1990 – 31. ledna 1991
 • Prof. RTDr. RNDr. Ing. Boris Hruška, DrSc. 1. února 1991 – 31. ledna 1994
 • Prof. Ing. MVDr. Pavel Jelínek, DrSc. 1. února 1994 – 31. ledna 1997
  1. února 1997 – 31. ledna 2000
 • Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc., Dr.h.c. 1. února 2000 – 31. ledna 2003
  1. února 2003 – 31. ledna 2006
 • Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., Dr.h.c. 1. února 2006 – 31. ledna 2010
  1. února 2010 – 31. ledna 2014
 • Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. 1. února 2014 – 31. ledna 2018
 • Prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. 1. února 2018 – 31. ledna 2022
 • Ing. Robert Plaga, Ph.D. 1. února 2022 – 30. března 2022 (pověřen vedením vysoké školy)
 • Prof. Dr. Ing. Jan Mareš 31. března 2022 – 30. března 2026

Akademie múzických umění v Praze

http://www.amu.cz/

 • Prof. Ilja Bojanovský do 31. ledna 1990
  1. února 1990 – 31. ledna 1991
 • Doc. PhDr. Zdeněk Urbánek 1. února 1991 – 4. října 1992
 • Prof. Albert Pražák 5. října 1992 – 31. prosince 1992 (pověřen vedením vysoké školy)
 • Prof. Jaroslav Vostrý 1. ledna 1993 – 31. prosince 1995
 • Prof. Jaroslav Malina 1. ledna 1996 – 31. prosince 1998
 • Prof. Peter Toperczer, Dr.h.c. 1. února 1999 – 31. ledna 2002
  1. února 2002 – 31. ledna 2005
 • Doc. Ivo Mathé 1. února 2005 – 31. ledna 2008
 • Prof. Mgr. Miloslav Klíma 1. února 2008 – 14. února 2009 (pověřen vedením vysoké školy)
 • Doc. Ivo Mathé 15. února 2009 – 14. února 2013
 • Prof. Mgr. MgA. Jan Hančil 15. února 2013 – 14. února 2017
  15. února 2017 – 14. února 2021
 • Doc. PhDr. Ingeborg Radok Žádná 15. února 2021 – 14. února 2025

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

http://www.umprum.cz/

 • Prof. Jiří Mikula do 31. ledna 1990
 • Prof. akad. arch. Ladislav Vrátník 1. února 1990 – 31. ledna 1991
 • Prof. akad. soch. Jiří Harcuba 1. února 1991 – 31. ledna 1994
 • Prof. PhDr. Josef Hlaváček, CSc. 1. února 1994 – 31. ledna 1997
  1. února 1997 – 31. ledna 2000
 • Prof. Ing. arch. Zdeněk Ziegler 1. února 2000 – 31. ledna 2003
 • Prof. akad. arch. Jiří Pelcl, Dr.h.c. 1. února 2003 – 31. ledna 2006
 • Prof. akad. mal. Boris Jirků 1. února 2006 – 30. června 2006
 • MgA. Petr Larva, Ph.D. 1. července 2006 – 31. ledna 2007 (pověřen vedením vysoké školy)
 • PhDr. Ing. Pavel Liška 1. února 2007 – 31. ledna 2011
 • Prof. akad. arch. Jindřich Smetana 1. února 2011 – 31. ledna 2015
  1. února 2015 – 31. ledna 2019
 • Prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc. 1. února 2019 – 31. ledna 2023
  1. února 2023 – 31. ledna 2027

Janáčkova akademie múzických umění

http://www.jamu.cz/

 • Prof. PhDr. Vladimír Hudec, CSc. do 31. ledna 1990
 • Prof. Alena Štěpánková-Veselá 1. února 1990 – 31. ledna 1991
  1. února 1991 – 31. ledna 1994
  1. února 1994 – 31. ledna 1997
 • Prof. Alois Hajda 1. února 1997 – 31. ledna 2000
  1. února 2000 – 31. ledna 2003
 • Prof. PhDr. Václav Cejpek 1. února 2003 – 31. ledna 2006
  1. února 2006 – 31. ledna 2010
 • Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. 1. února 2010 – 31. ledna 2014
  1. února 2014 – 31. ledna 2018
 • Prof. Mgr. Petr Oslzlý 1. února 2018 – 31. ledna 2022
 • MgA. Petr Michálek 1. února 2022 – 31. ledna 2026

Univerzita Pardubice

http://www.upce.cz/

 • Prof. Ing. Ivan Machač, CSc. do 31. ledna 1990
 • Doc. Ing. Josef Panchartek, CSc. 1. února 1990 – 31. ledna 1991
 • Prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc. 1. února 1991 – 31. ledna 1994
  1. února 1994 – 31. ledna 1997
 • Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. 1. února 1997 – 31. ledna 2000
 • Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. 1. února 2000 – 31. ledna 2003
  1. února 2003 – 31. ledna 2006
 • Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 1. února 2006 – 31. ledna 2010
 • Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. 1. února 2010 – 31. ledna 2014
  1. února 2014 – 31. ledna 2018
 • Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 1. února 2018 – 31. ledna 2022
 • Prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. 1. února 2022 – 31. ledna 2026

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://www.vscht.cz/

 • Prof. Ing. Bohuslav Doležal, CSc. do 31. ledna 1990
  1. února 1990 – 20. června 1990
 • Prof. Ing. Čestmír Černý, DrSc. 21. června 1990 – 31. ledna 1991
  1. února 1991 – 31. ledna 1994
 • Prof. Ing. Ivan Stibor, CSc. 1. února 1994 – 20. dubna 1995
 • Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. 21. dubna 1995 – 31. prosince 1995 (pověřen vedením vysoké školy)
  1. ledna 1996 – 31. prosince 1998
  1. ledna 1999 – 31. prosince 2001
 • Prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc. 1. ledna 2002 – 31. prosince 2004
  1. ledna 2005 – 31. prosince 2007
 • Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. 1. ledna 2008 – 31. prosince 2011
 • Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. 1. ledna 2012 – 31. prosince 2015
  1. ledna 2016 – 31. prosince 2019
 • Prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka 1. ledna 2020 – 31. prosince 2023
 • Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc. 1. ledna 2024 – 31. prosince 2027

Česká zemědělská univerzita v Praze

http://www.czu.cz/

 • Prof. Ing. Josef Červenka, CSc. do 31. ledna 1990
 • Prof. Ing. Jiří Petr, DrSc., Dr.h.c. 15. února 1990 – 31. ledna 1994
 • Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c. 1. února 1994 – 31. ledna 2000
 • Prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., Dr.h.c. 1. února 2000 – 31. ledna 2003
 • Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c. 1. února 2003 – 31. ledna 2006
  1. února 2006 – 31. ledna 2010
 • Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Dr.h.c. 1. února 2010 – 31. ledna 2014
  1. února 2014 – 31. ledna 2018
 • Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. 1. února 2018 – 31. ledna 2022
  1. února 2022 – 31. ledna 2026

Technická univerzita v Liberci

http://www.tul.cz/

 • Prof. RNDr. Bohuslav Stříž, DrSc. do 31. ledna 1990
  1. února 1990 – 30. listopadu 1990
 • Prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc. 1. prosince 1990 – 31. ledna 1994
  1. února 1994 – 31. ledna 1997
 • Prof. RNDr. David Lukáš, CSc. 1. února 1997 – 31. ledna 2000
  1. února 2000 – 31. ledna 2003
 • Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. 1. února 2003 – 31. ledna 2006
  1. února 2006 – 31. ledna 2010
 • Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs 1. února 2010 – 31. ledna 2014
  1. února 2014 – 31. ledna 2018
 • Doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. 1. února 2018 – 31. ledna 2022
  1. února 2022 – 31. ledna 2026

Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/

 • Prof. Ing. Antonín Brůžek, DrSc. do 31. ledna 1990
 • Prof. Ing. Věněk Šilhán, CSc. 1. února 1990 – 31. ledna 1991
 • Doc. Ing. Štěpán Müller, CSc. 1. února 1991 – 31. ledna 1994
 • Prof. Ing. Jan Seger, CSc. 1. února 1994 – 31. ledna 1997
  1. února 1997 – 31. ledna 2000
 • Prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. 1. února 2000 – 31. ledna 2003
  1. února 2003 – 31. ledna 2006
 • Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Dr.h.c. 1. února 2006 – 31. ledna 2010
  1. února 2010 – 31. ledna 2014
 • Prof. Ing. Hana Machková, CSc. 1. února 2014 – 31. března 2014 (pověřena vedením vysoké školy)
  1. dubna 2014 – 31. března 2018
  1. dubna 2018 – 31. března 2022
 • Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 1. dubna 2022 – 31. března 2026

Univerzita Hradec Králové

http://www.uhk.cz/

 • Prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. 2. října 1992 – 1. října 1995
 • Prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc. 2. října 1995 – 29. února 1996 (pověřen vedením vysoké školy)
 • Prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. 1. března 1996 – 28. února 1999
  1. března 1999 – 28. února 2002
 • Prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc. 1. března 2002 – 30. června 2002 (pověřen vedením vysoké školy)
 • Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc. 1. července 2002 – 30. června 2005
  1. července 2005 – 30. června 2008
 • Prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. 1. července 2008 – 30. června 2012
  1. července 2012 – 30. června 2016
 • Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. 1. července 2016 – 30. června 2020
  1. července 2020 – 30. června 2024
 • Doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. 1. července 2024 – 30. června 2028

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

http://www.jcu.cz/

 • Doc. PhDr. Jiří Divíšek, CSc. 1. března 1992 – 28. února 1995
  1. března 1995 – 28. února 1998
 • Prof. Ing. František Střeleček, CSc., Dr.h.c. 1. března 1998 – 28. února 2001
  1. března 2001 – 29. února 2004
 • Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. 1. března 2004 – 28. února 2007
  1. března 2007 – 28. února 2011
 • Prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., Dr.h.c. 1. března 2011 – 31. srpna 2011
 • Prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. 1. září 2011 – 31. března 2012 (pověřen vedením vysoké školy)
 • Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Dr.h.c. 1. dubna 2012 – 31. března 2016
 • Prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 1. dubna 2016 – 31. března 2020
 • Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. 1. dubna 2020 – 31. března 2024
 • Prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. 1. dubna 2024 – 31. března 2028

Ostravská univerzita

http://www.osu.cz/

 • Prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc. 1. března 1992 – 28. února 1995
 • Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. 1. března 1995 – 28. února 1998
  1. března 1998 – 28. února 2001
 • Doc. Ing. Petr Pánek, CSc. 1. března 2001 – 29. února 2004
 • Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. 1. března 2004 – 28. února 2007
 • Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. 1. března 2007 – 28. února 2011
  1. března 2011 – 28. února 2015
 • Prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 1. března 2015 – 28. února 2019
  1. března 2019 – 28. února 2023
 • Doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D. 1. března 2023 – 28. února 2027

Slezská univerzita v Opavě

http://www.slu.cz/

 • Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. 28. září 1991 – 29. února 1992 (pověřen vedením vysoké školy)
 • Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. 1. března 1992 – 28. února 1995
  1. března 1995 – 28. února 1998
 • Prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc. 1. března 1998 – 28. února 2001
 • Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. 1. března 2001 – 29. února 2004
  1. března 2004 – 28. února 2007
 • Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. 1. března 2007 – 28. února 2011
  1. března 2011 – 28. února 2015
 • Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. 1. března 2015 – 28. února 2019
  1. března 2019 – 28. února 2023
 • Doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. 1. března 2023 – 28. února 2027

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://www.ujep.cz/

 • Prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. 1. března 1992 – 28. února 1995
 • Prof. RNDr. Vlastimil Novobilský, CSc. 1. března 1995 – 28. února 1998
  1. března 1998 – 28. února 2001
 • Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. 1. března 2001 – 29. února 2004
  1. března 2004 – 28. února 2007
 • Prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc. 1. března 2007 – 28. února 2011
 • Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1. března 2011 – 28. února 2015
 • RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. 1. března 2015 – 17. března 2015 (pověřena vedením vysoké školy)
 • Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 18. března 2015 – 17. března 2019
  18. března 2019 – 17. března 2023
 • Doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 18. března 2023 – 17. března 2027

Západočeská univerzita v Plzni

http://www.zcu.cz/

 • Doc. RNDr. Jiří Holenda, CSc. 1. března 1992 – 28. února 1995
  1. března 1995 – 28. února 1998
 • Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc. 1. března 1998 – 28. února 2001
  1. března 2001 – 29. února 2004
 • Doc. Ing. Josef Průša, CSc. 1. března 2004 – 28. února 2007
  1. března 2007 – 28. února 2011
 • Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. 1. března 2011 – 28. února 2015
 • Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček 1. března 2015 – 28. února 2019
  1. března 2019 – 28. února 2023
 • Prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 1. března 2023 – 28. února 2027

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://www.utb.cz/

 • Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. 1. ledna 2001 – 9. května 2001 (pověřen vedením vysoké školy)
  10. května 2001 – 9. května 2004
  10. května 2004 – 9. května 2007
 • Prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c. 10. května 2007 – 31. května 2010
 • Doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc. 1. června 2010 – 14. prosince 2010 (pověřen vedením vysoké školy)
 • Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. 15. prosince 2010 – 14. prosince 2014
  15. prosince 2014 – 14. prosince 2018
 • Prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. 15. prosince 2018 – 14. prosince 2022
 • Prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D. 15. prosince 2022 – 14. prosince 2026

Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://www.vspj.cz/

 • PaedDr. Ladislav Jirků 30. července 2004 – 31. května 2006 (pověřen vedením vysoké školy)
  1. června 2006 – 31. května 2010
 • Ing. Jakub Novotný, Ph.D. 1. června 2010 – 31. května 2014
 • Doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc. 1. června 2014 – 23. července 2014 (pověřen vedením vysoké školy)
 • Prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. 24. července 2014 – 23. července 2018
  24. července 2018 – 23. července 2022
 • Doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. 24. července 2022 – 23. července 2026

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

http://www.vstecb.cz/

 • Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc. 15. června 2006 – 26. dubna 2008 (pověřen vedením vysoké školy)
  27. dubna 2008 – 25. března 2009
 • Prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., Dr.h.c. 26. března 2009 – 31. prosince 2012 (pověřen vedením vysoké školy)
  1. ledna 2013 – 31. prosince 2016
  1. ledna 2017 – 31. prosince 2020
 • Doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. 1. ledna 2021 – 31. prosince 2024

Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově

Vysoká škola k 1. září 2004 zrušena a stala se součástí Univerzity obrany.

 • plk. Prof. Ing. Kamil Kollert, CSc. 1. února 1991 – 31. ledna 1994
 • pplk. Doc. Ing. Lubomír Odehnal, CSc. 1. února 1994 – 31. ledna 1997
 • Prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c. 1. února 1997 – 31. ledna 2000
  1. února 2000 – 31. ledna 2003
 • Prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., Dr.h.c. 1. února 2003 – 31. srpna 2004

Vojenská akademie v Brně

Vysoká škola k 1. září 2004 zrušena a stala se součástí Univerzity obrany.

 • plk. Prof. Ing. František Obermann, CSc. 1. února 1991 – 31. ledna 1994
 • plk. Doc. Ing. Jiří Moc, CSc. 1. února 1994 – 31. ledna 1997
 • plk. Doc. Ing. Karel Kotek, CSc. 1. února 1997 – 31. ledna 2000
  1. února 2000 – 31. ledna 2003
 • brig. gen. Doc. Ing. František Vojkovský, CSc. 1. února 2003 – 31. srpna 2004

Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové

Vysoká škola k 1. září 2004 zrušena a stala se součástí Univerzity obrany.

 • plk. Prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. 1. února 1991 – 31. ledna 1994
  1. února 1994 – 31. ledna 1997
 • Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. 1. února 1997 – 31. ledna 2000
  1. února 2000 – 30. září 2002
 • Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. 1. října 2002 – 31. srpna 2004

Policejní akademie České republiky v Praze

http://www.polac.cz

 • Prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 1. listopadu 1992 – 31. října 1995
  1. listopadu 1995 – 31. října 1998
 • Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. 1. listopadu 1998 – 31. října 2001
  1. listopadu 2001 – 31. října 2004
 • Doc. JUDr. František Novotný, CSc. 1. listopadu 2004 – 30. června 2005 (pověřen vedením vysoké školy)
 • Prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. 1. července 2005 – 30. června 2008
  1. července 2008 – 30. června 2012
 • Prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 1. července 2012 – 30. června 2016
  1. července 2016 – 30. června 2020
 • brig. gen. v.v. Mgr. David Dlouhý, Ph.D. 1. července 2020 – 30. června 2024

Univerzita obrany

http://www.unob.cz/

 • brig. gen. Doc. Ing. František Vojkovský, CSc. 1. září 2004 – 31. července 2005 (pověřen vedením vysoké školy)
 • Prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., Dr.h.c. 1. srpna 2005 – 31. července 2008
  1. srpna 2008 – 31. července 2012
 • brig. gen. Prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. 1. srpna 2012 – 31. července 2016
  1. srpna 2016 – 31. července 2020
 • brig. gen. Prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D. 1. srpna 2020 – 31. července 2024

AMBIS vysoká škola, a.s.

http://www.ambis.cz/

 • Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc. 1. července 1999 – 31. července 2000 (pověřen vedením vysoké školy)
  1. srpna 2000 – 31. prosince 2007
  1. ledna 2008 – 31. prosince 2008
  1. ledna 2009 – 31. ledna 2010
 • Prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. 1. února 2010 – 31. srpna 2012
 • Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. 1. září 2012 – 31. srpna 2014
  1. září 2014 – 31. ledna 2015
 • Doc. Ing. František Pavelka, CSc. 1. února 2015 – 31. srpna 2017
 • Dr. Martina Mannová 1. září 2017 – na dobu neurčitou

Akademie HUSPOL s.r.o.

Od 19. září 2018 není Akademie HUSPOL s.r.o., dříve (do 9.1.2020) Evropský polytechnický institut, s.r.o., v ČKR svým rektorem zastoupena.

 • Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., MBA 14. července 1999 – 31. prosince 2008
  1. ledna 2009 – 31. srpna 2012
  1. září 2012 – 18. září 2018

University College Prague s.r.o.

http://www.ucp.cz/

 • Prof. Ing. Jiří Jindra, CSc. 1. září 1999 – 31. srpna 2006
  Rektor Prof. Ing. Jiří Jindra, CSc., nebyl členem ČKR.
 • Doc. Ing. Štěpán Müller, CSc. 1. září 2006 – 31. prosince 2008
  1. ledna 2009 – 30. listopadu 2010
 • Doc. Ing. Václav Vinš, CSc. 1. prosince 2010 – 31. srpna 2020
 • Doc. Ing. Martin Petříček, Ph.D. 1. září 2020 – 31. srpna 2024

Evropská výzkumná univerzita, z.ú.

http://www.eruni.org/

 • Doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. 1. července 2017 – na dobu neurčitou

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

http://www.vsfs.cz/

 • Prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. 1. února 2000 – 31. ledna 2003
  1. února 2003 – 31. srpna 2005
 • Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. 1. září 2005 – 15. června 2006
 • Dr. Bohuslava Šenkýřová 16. června 2006 – 30. dubna 2009
  1. května 2009 – na dobu neurčitou

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Vysoká škola k 1. září 2016 zrušena.

 • JUDr. Tomáš Louda, CSc. 1. září 2000 – 31. srpna 2002
  Rektor JUDr. Tomáš Louda, CSc., nebyl členem ČKR.
 • Prof. Dr. Marta Knappová, DrSc. 1. září 2002 – 6. března 2005
  Rektorka Prof. Dr. Marta Knappová, DrSc., nebyla členkou ČKR.
 • Prof. JUDr. Josef Mečl, CSc. 7. března 2005 – 31. května 2006 (pověřen vedením vysoké školy)
  1. června 2006 – 27. července 2009
 • Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. 28. července 2009 – 1. června 2010
 • Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., Dr.h.c. 21. června 2010 – 31. října 2014
 • Ing. Dana Roubínková, Ph.D. 1. listopadu 2014 – 31. srpna 2016

Vysoká škola podnikání, a.s.

Vysoká škola k 29. září 2015 zrušena a stala se součástí Vysoké školy podnikání a práva, a.s.

 • Doc. PhDr. Josef Jünger, CSc. 1. září 2000 – 21. října 2005
  22. října 2005 – 9. října 2010
 • Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. 20. října 2010 – 15. února 2012
 • Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. 16. února 2012 – 28. září 2015

Škoda Auto Vysoká škola o.p.s.

http://www.savs.cz/

 • JUDr. Pavel Nováček 1. září 2000 – 31. prosince 2002
  Rektor JUDr. Pavel Nováček nebyl členem ČKR.
 • Ing. Vladimír Hamáček 1. ledna 2003 – 31. prosince 2005
  Rektor Ing. Vladimír Hamáček nebyl členem ČKR.
 • JUDr. Pavel Nováček 1. ledna 2006 – 30. dubna 2007
  Rektor JUDr. Pavel Nováček nebyl členem ČKR.
 • Ing. Vladimír Hamáček 1. května 2007 – 30. června 2013
  Rektor Ing. Vladimír Hamáček nebyl členem ČKR.
 • Mgr. Petr Šulc 1. července 2013 – 1. února 2015
  Rektor Mgr. Petr Šulc nebyl členem ČKR.
 • Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. 2. února 2015 – 30. června 2024

International ART CAMPUS Prague, s.r.o. (Literární akademie)

Vysoká škola k 29. květnu 2015 vstoupila do insolvenčního řízení a k 28. lednu 2016 jí byl odejmut státní souhlas a akreditace studijních programů.

 • Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. 18. dubna 2000 – 19. září 2001
 • Prof. MgA. Jan Vedral 20. září 2001 – 31. ledna 2002 (pověřen vedením vysoké školy)
 • Prof. PhDr. Radoslava Kvapilová Brabcová, CSc. 1. února 2002 – 31. prosince 2004
  1. ledna 2005 – 31. srpna 2006
 • Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. 1. září 2006 – 31. srpna 2009
  1. září 2009 – 31. srpna 2010
  Rektor Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., nebyl členem ČKR.
 • Prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 1. září 2010 – 19. listopadu 2013
 • Doc. Mgr. Petr Kaňka 20. listopadu 2013 – 22. března 2015

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.

Vysoká škola k 1. srpnu 2018 zrušena a stala se součástí Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu – AMBIS, a.s.

 • Ing. Mgr. Miloslav Marek 1. září 2000 – 31. srpna 2004
  1. září 2004 – 30. září 2007
 • Ing. Lucie Marková, Ph.D. 1. října 2007 – 30. září 2011
  1. října 2011 – 30. září 2015
  1. října 2015 – 20. února 2018
 • Dr. Martina Mannová 21. února 2018 – 31. července 2018
  Dr. Martina Mannová nebyla členkou ČKR jako rektorka Soukromé vysoké školy ekonomických studií, s.r.o.

Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond

http://www.vso.cz/

 • Doc. RNDr. Václav Bezvoda, DrSc. 28. června 2001 – 26. října 2001
  Rektor Doc. RNDr. Václav Bezvoda, DrSc., nebyl členem ČKR.
 • PhDr. Eva Kadaňová, Ph.D. 27. října 2001 – 30. září 2006
 • Prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. 1. října 2006 – 23. dubna 2008
 • PhDr. Eva Kadaňová, Ph.D. 24. dubna 2008 – 30. září 2008 (pověřena vedením vysoké školy)
 • Doc. Ing. Ivo Straka, CSc. 1. října 2008 – 30. září 2012
 • Prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. 1. října 2012 – 10. listopadu 2014
 • Doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. 11. listopadu 2014 – 28. února 2015 (pověřen vedením vysoké školy)
  1. března 2015 – 15. září 2017
 • Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. 16. září 2017 – 31. srpna 2020
  1. září 2020 – 31. srpna 2022
 • Prof. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. 1. září 2022 – 31. srpna 2025

Vysoká škola Sting, o.p.s.

http://www.sting.cz/

 • Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. 14. ledna 2001 – 13. ledna 2004
  14. ledna 2004 – 13. ledna 2007
  14. ledna 2007 – 13. ledna 2010
  14. ledna 2010 – 13. ledna 2014
  14. ledna 2014 – 13. ledna 2018
  14. ledna 2018 – 6. listopadu 2020
 • Ing. David Král, Ph.D. 17. prosince 2020 – 31. října 2021 (7.11.2020 zemřel náhle rektor Sadovský, a proto v době 8.11.-16.12.2020 byla funkce rektora neobsazena.)
 • Doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M. 1. listopadu 2021 – na dobu neurčitou
  (Členem ČKR od 1.2.2022.)

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

http://www.mup.cz/

 • Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. 1. září 2001 – 21. září 2005
  Rektor Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc., nebyl členem ČKR.
 • Prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. 22. září 2005 – 21. září 2009
  22. září 2009 – 21. září 2013
  22. září 2013 – 21. září 2017
  22. září 2017 – 21. září 2021
  22. září 2021 – 21. září 2025

Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

Vysoká škola k 1. říjnu 2023 zrušena a stala se součástí AMBIS vysoké školy, a.s.

http://www.ujak.cz/

 • Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc. 29. května 2001 – 31. prosince 2008
  1. ledna 2009 – 31. prosince 2013
  1. ledna 2014 – 31. prosince 2017
  1. ledna 2018 – 31. prosince 2022
  1. ledna 2023 – 15. června 2023
 • Dr. Martina Mannová 16. června 2023 – 30. září 2023
  Dr. Martina Mannová nebyla členkou ČKR jako rektorka Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.

http://www.vsem.cz/

 • Prof. Ing. Vladimír Kovář, CSc. 1. ledna 2002 – 31. prosince 2003
  Rektor Prof. Ing. Vladimír Kovář, CSc., nebyl členem ČKR.
 • Prof. Ing. Milan Žák, CSc. 1. ledna 2004 – 31. prosince 2008
  1. ledna 2009 – 31. prosince 2013
  1. ledna 2014 – 31. prosince 2018
  1. ledna 2019 – 31. prosince 2023
  1. ledna 2024 – 31. prosince 2028

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.

Vysoká škola k 29. září 2015 zrušena a stala se součástí Vysoké školy podnikání a práva, a.s.

 • Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 20. prosince 2007 – 19. prosince 2010
  20. prosince 2010 – 19. prosince 2013
  20. prosince 2013 – 28. září 2015

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

Od 1. ledna 2023 není Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, o.p.s., v ČKR svým rektorem zastoupena.

http://www.vsmvv.cz/

 • Doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc. 26. března 2002 – 25. března 2005
  26. března 2005 – 3. července 2005
 • Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc. 4. července 2005 – 3. července 2008
  4. července 2008 – 3. července 2011
  4. července 2011 – 14. ledna 2016
 • Doc. PhDr. Václav Soukup, CSc. 15. ledna 2016 – 15. ledna 2019
 • Doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. 16. ledna 2019 – 31. března 2021
 • Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. 1. dubna 2021 – 31. prosince 2022

Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s.

Vysoká škola k 21. listopadu 2014 ukončila svoji působnost v České republice.

 • The Revd Keith G Jones, Ph.D. 26. dubna 2002 – 31. prosince 2004
  1. ledna 2005 – 31. prosince 2010
  1. ledna 2011 – 11. července 2013
 • The Revd Doc. Ing. Parush R Parushev, CSc., Ph.D. 12. července 2013 – 20. listopadu 2014

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú.

Od 1. září 2018 není Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., v ČKR svým rektorem zastoupena.

 • Prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc. 1. září 2003 – 30. září 2004
  Rektor Prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc., nebyl členem ČKR.
 • Prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D. 1. října 2004 – 30. září 2008
 • Prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., Dr.h.c. 1. října 2008 – 23. září 2012
 • Doc. PhDr. Lubomír Pána, Ph.D., Dr.h.c. 24. září 2012 – 31. srpna 2016
 • Doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc. 1. září 2016 – 31. srpna 2018

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

http://www.filmovka.cz/

 • Akad. arch. Jindřich Goetz 1. září 2007 – 31. srpna 2011
  1. září 2011 – 31. srpna 2015
 • Prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., Dr.h.c. 1. září 2015 – 31. srpna 2019
  1. září 2019 – 31. srpna 2023
  1. září 2023 – 31. srpna 2024

Vysoká škola NEWTON, a.s.

https://www.newton.university/

 • Ing. Lubomír Galatík 18. března 2004 – 18. března 2009
  19. března 2009 – 2. října 2011
  Rektor Ing. Lubomír Galatík nebyl členem ČKR.
 • MUDr. Jan Mojžíš, MBA 3. října 2011 – 14. listopadu 2023
 • Anna Plechatá Krausová, DPhil. 15. listopadu 2023 – na dobu neurčitou

Vysoká škola logistiky o.p.s.

http://www.vslg.cz/

 • Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. 1. srpna 2004 – 31. července 2007
  Rektor Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc., nebyl členem ČKR.
 • JUDr. Ivan Barančík, Ph.D. 1. srpna 2007 – 31. července 2010
  1. srpna 2010 – 31. července 2013
  1. srpna 2013 – 31. července 2016
 • Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc. 1. srpna 2016 – 31. července 2019
  1. srpna 2019 – 31. srpna 2019 (pověřen vedením vysoké školy)
  1. září 2019 – 30. června 2020
 • Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. 1. července 2020 – 30. června 2023
  1. července 2023 – 30. června 2026

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

http://vszdrav.cz/

 • Doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D. 1. října 2013 – 30. září 2017
  1. října 2017 – 30. září 2021
  1. října 2021 – 30. září 2025

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

http://www.mvso.cz/

 • Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. 15. července 2005 – 31. srpna 2010
  Rektor Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., nebyl členem ČKR.
 • Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc. 1. září 2010 – 31. srpna 2012
 • Ing. Michal Menšík, Ph.D. 1. září 2012 – 31. ledna 2013 (pověřen vedením vysoké školy)
  1. února 2013 – 31. srpna 2016
 • Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. 1. září 2016 – 30. června 2018
 • Doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. 1. července 2018 – 30. září 2022
 • Ing. Štefan Kolumber, PhD. 1. října 2022 – na dobu neurčitou

CEVRO Institut, z.ú.

http://www.cevroinstitut.cz/

 • Prof. Dr. Miroslav Novák 1. září 2006 – 31. srpna 2009
 • Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. 1. září 2009 – 31. srpna 2012
  1. září 2012 – 31. srpna 2015
  1. září 2015 – 31. srpna 2018
  1. září 2018 – 31. srpna 2021
 • Mgr. Antonín Kazda, LL.M. 6. října 2021 – 31. srpna 2022 (pověřen vedením vysoké školy)
 • Doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D. 1. září 2022 – 31. srpna 2025

Unicorn Vysoká škola s.r.o.

http://www.unicornuniversity.net/

 • Prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. 1. prosince 2007 – 30. listopadu 2011
  1. prosince 2011 – 31. srpna 2014
 • Doc. Dr. Ing. Václav Liška, LL.M., MBA 1. září 2014 – 31. prosince 2014
 • Prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. 1. ledna 2015 – 31. ledna 2015 (pověřen vedením vysoké školy)
 • Prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D. 1. února 2015 – 31. ledna 2019
  1. února 2019 – 31. ledna 2023
  1. února 2023 – 31. ledna 2027

Panevropská univerzita, a.s.

http://www.peuni.cz/

 • Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. 1. června 2015 – 25. září 2016
 • Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 26. září 2016 – 28. února 2017
 • Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. 1. března 2017 – 31. března 2017 (pověřen vedením vysoké školy)
 • Prof. JUDr. Helena Válková, CSc. 1. dubna 2017 – 30. září 2019
 • Prof. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. 1. října 2019 – 31. srpna 2022
 • Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. 1. září 2022 – 31. srpna 2025

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info