Statut ČKR

Článek 1

  Reprezentace vysokých škol  

Česká konference rektorů (dále jen ČKR) je orgánem reprezentace vysokých škol České republiky složeným z představitelů vysokých škol ve smyslu§ 92 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Článek 2

Cíl činnosti

 1. ČKR sdružuje představitele veřejných, soukromých a státních vysokých škol České republiky, univerzitních i neuniverzitních, a zajišťuje jejich společný postup v zásadních záležitostech týkajících se rozvoje vzdělanosti, vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti, dále pak vysokých škol a jejich studentů, akademických pracovníků a dalších zaměstnanců.
 2. ČKR pečuje o prosazování zájmů vysokých škol České republiky ve veřejném životě a při jednání se státními i nestátními orgány v České republice, zejména s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a s Radou vysokých škol. Udržuje styky se zahraničními Konferencemi rektorů a s mezinárodními organizacemi vysokých škol, zejména s Evropskou univerzitní asociací (EUA).

Článek 3

Členství

 1. Členem ČKR se může stát každý rektor vysoké školy v České republice, jmenovaný prezidentem republiky podle § 10 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Členem ČKR se může stát také představitel soukromé vysoké školy působící v České republice se státním souhlasem České republiky, jehož pravomoc odpovídá funkci rektora (dále jen "rektor").
 2. Členství v ČKR rektora, který žádá o členství v ČKR po jmenování rektorem na vysoké škole, která měla v minulosti svého rektora členem ČKR, vzniká dnem, kdy Předsednictvo ČKR projedná písemné sdělení rektora, vyjadřující jeho vůli stát se členem ČKR a dodržovat Statut ČKR.
 3. O členství v ČKR rektora vysoké školy, jejíž rektor nebyl v minulosti členem ČKR, rozhoduje Plénum ČKR tajným hlasováním. Hlasuje se samostatně po Komorách, přičemž každý člen Komory má jeden hlas a hlasy v Komoře B se přepočítávají na kuriální hlasy. Hlasování je platné, pokud se ho zúčastní minimálně 2/3 všech členů ČKR s hlasovacím právem (viz též čl. 6, odst. 6, 7). Členem ČKR se stává rektor, pro jehož přijetí hlasuje nadpoloviční většina všech členů ČKR s hlasovacím právem. Před rozhodováním v Plénu ČKR zašle rektor vysoké školy, který má zájem o členství v ČKR, Předsednictvu ČKR sdělení, vyjadřující jeho vůli stát se členem ČKR a dodržovat Statut ČKR, a případně předloží další informace o vysoké škole, o něž bude Předsednictvem ČKR požádán.
 4. Členství v ČKR a účast při jednáních ČKR jsou nezastupitelné.
 5. Členství v ČKR zaniká:
  1. písemným oznámením člena ČKR Předsednictvu ČKR, že z ČKR vystupuje,
  2. skončením rektorské funkce člena,
  3. při neuhrazení Plénem ČKR schváleného podílu vysoké školy na úhradě provozních nákladů ČKR uplynutím doby dvanácti měsíců ode dne splatnosti.

Článek 4

Orgány a Komory

 1. Orgány ČKR jsou:
  1. Výroční shromáždění,
  2. Plénum,
  3. Předsednictvo,
  4. předseda.
 2. Komory ČKR jsou:
  1. A - Komora rektorů veřejných a státních vysokých škol,
  2. B - Komora rektorů soukromých vysokých škol.

Článek 5

Výroční shromáždění

 1. Výroční shromáždění ČKR slouží zejména k hodnocení činnosti ČKR, vyjádření k záměrům na další období a pro diskusi o stěžejních otázkách vysokého školství s představiteli politického a veřejného života.
 2. Výroční shromáždění se koná v lednu nebo v únoru.
 3. Výroční shromáždění ČKR svolává předseda ČKR a zve všechny členy ČKR.

Článek 6

Plénum

 1. Plénum ČKR je orgán ČKR s nejvyšší rozhodovací pravomocí. Tvoří je všichni členové Komory A a Komory B.
 2. Plénum:
  1. schvaluje a mění Statut ČKR,
  2. schvaluje zprávy předsedy o činnosti,
  3. schvaluje rozpočet ČKR,
  4. schvaluje pravidla úhrady provozních nákladů ČKR,
  5. schvaluje zprávu revizorů účtů,
  6. volí a odvolává předsedu, místopředsedy a revizory účtů,
  7. zřizuje pracovní skupiny k posuzování a projednávání dalších otázek; do pracovních skupin mohou být přizváni též odborníci, kteří nejsou členy ČKR,
  8. deleguje zástupce ČKR do národních a mezinárodních institucí a orgánů,
  9. rozhoduje o místě a čase konání Výročních shromáždění a řádných zasedání Pléna.
 3. Řádná zasedání Pléna se konají nejméně jednou za semestr. Mimořádné zasedání Pléna může předseda svolat z vlastní iniciativy; je však povinen svolat je do 14 dnů, požádá-li o to písemně nejméně jedna čtvrtina jeho členů.
 4. Plénum je usnášeníschopné, zúčastní-li se jeho zasedání více než polovina jeho členů s hlasovacím právem. Stanovisko určené ke zveřejnění vyžaduje souhlas nejméně dvou třetin přítomných členů s hlasovacím právem. Ve všech ostatních případech se považuje za přijatý návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů s hlasovacím právem.
 5. Hlasování při volbách a odvolávání předsedy a místopředsedů je tajné. V jiných případech je veřejné, pokud se Plénum neusnese jinak.
 6. Hlasovací právo mají rektoři veřejných a státních vysokých škol (členové Komory A), a rektoři soukromých vysokých škol (členové Komory B) jako nositelé kuriálních hlasů. Každý člen Komory A má jeden hlas. Každý člen Komory B má jeden kuriální hlas, pokud je počet členů Komory B menší nebo roven pěti. Při větším počtu členů Komory B než pět přísluší Komoře B za každou další i jen započatou pětici rektorů vždy jeden další kuriální hlas nad počet pět.
 7. Právo hlasovat mají všichni přítomní rektoři. Pokud je počet přítomných členů Komory B menší nebo roven počtu kuriálních hlasů příslušejících Komoře B podle odstavce 6, má každý člen Komory B jeden hlas. Pokud je počet přítomných členů Komory B větší, než je počet kuriálních hlasů příslušejících Komoře B, celkový počet jejich hlasů se přepočítá tak, aby výsledek hlasování za Komoru B odpovídal počtu kuriálních hlasů příslušejících Komoře B. Přepočtený počet hlasů se zaokrouhluje na odpovídající počet celých kuriálních hlasů; v případě rovnosti hlasů pro přepočet na hlas kuriální rozhoduje u veřejného hlasování hlas předsedy Komory B, v jeho nepřítomnosti hlas jím pověřeného člena Komory B, v případě tajného hlasování se zachová nerozhodný stav s tím, že se zaokrouhlí dolů na celé hlasy a prohlásí se jeden kuriální hlas, který má Komora B k dispozici, za neplatný.

Článek 7

Předsednictvo

 1. Předsednictvo je šestičlenné; jeho členy jsou:
  1. předseda,
  2. místopředseda pro oblast vzdělávání,
  3. místopředseda pro oblast tvůrčích činností,
  4. místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální,
  5. místopředseda pro vnější záležitosti,
  6. místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační.
 2. V Předsednictvu musí být zastoupen nejméně jeden člen z každé Komory.
 3. Předsednictvo ČKR ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, je výkonným orgánem reprezentace vysokých škol ČR, zastupujícím ČKR ve všech jednáních ve smyslu čl. 2 Statutu ČKR.
  Předsednictvo ČKR:
  1. řeší aktuální problematiku ve všech oblastech působnosti ČKR,
  2. jedná jménem ČKR a jejích Komor v neodkladných záležitostech v době mezi zasedáními Pléna,
  3. schází se na svých zasedáních nejméně dvakrát za semestr; zápisy ze zasedání Předsednictva rozesílá Kancelář ČKR všem členům ČKR,
  4. zajišťuje zastupování předsedy svými členy.
 4. Předsednictvo je usnášeníschopné, zúčastní-li se jeho zasedání více než polovina jeho členů. Přijato je usnesení, pro které hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 5. Místopředsedové jsou voleni z členů ČKR na dvouleté funkční období začínající 1. srpnem a končící 31. červencem. Volba se koná v květnu nebo v červnu. Způsob volby upraví volební řád přijatý Plénem.
 6. V případě, že se uvolní místo předsedy nebo místopředsedů, koná se doplňující volba na zbytek funkčního období.
 7. K uvolnění funkce předsedy ČKR, resp. místopředsedů ČKR může dojít na základě odvolání Plénem ČKR nebo vzdáním se funkce formou písemného vyjádření.

Článek 8

Předseda

 1. Předseda ČKR zastupuje ČKR navenek. Předseda zejména:
  1. jedná jménem ČKR v neodkladných záležitostech v době mezi zasedáními Pléna a Předsednictva,
  2. odpovídá za činnost ČKR mezi zasedáními Pléna,
  3. podává Plénu zprávy o činnosti Předsednictva a o své činnosti,
  4. svolává Výroční shromáždění, zasedání Pléna a Předsednictva a odpovídá za plnění jejich usnesení.
 2. Předseda je volen z členů ČKR na dvouleté funkční období začínající 1. srpnem a končící 31. červencem.
 3. Volba předsedy se koná v květnu nebo v červnu. Způsob volby upraví volební řád přijatý Plénem.

Článek 9

Komory

 1. Každá Komora volí předsedu a místopředsedy v počtu, na kterém se předem dohodne. První zasedání Komory, na kterém se volí její předseda a místopředsedové, svolá předseda ČKR.
 2. Komora zasedá nejméně jednou ročně.
 3. Zasedání Komory svolává její předseda, který přitom může použít služby Kanceláře ČKR.
 4. Zasedání Komory projednává a přijímá stanoviska k zásadním otázkám souvisejícím s cílem činnosti Komory.
 5. Zasedání Komory se zabývá tematikou specifickou pro danou Komoru. S předchozím souhlasem předsedy Komory se může zasedání zúčastnit i člen jiné Komory ČKR.
 6. Komora je usnášeníschopná při účasti více než poloviny jejích členů. Přijato je usnesení, pro které hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.
 7. Usnesení Komory se předkládá Předsednictvu. Zaujme-li k požadavku Komory zveřejnit nebo jinak uplatnit její usnesení Předsednictvo postoj pro Komoru neuspokojivý, je Předsednictvo na žádost Komory povinno předložit její požadavek neprodleně Plénu, které je povinno se věcí zabývat a navrhnout doporučující stanovisko.

Článek 10

Kancelář

 1. Informační, administrativní, organizační a archivní práce zajišťuje Kancelář ČKR.
 2. Kancelář ČKR řídí a za její činnost je odpovědný místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační. Řídí činnost tajemníka ČKR. Předkládá Plénu návrh rozpočtu a revizorům účtů zprávu o hospodaření ČKR.
 3. Vedoucím Kanceláře ČKR je tajemník ČKR. Tajemníka jmenuje na návrh Předsednictva po slyšení v Plénu předseda, s kontrasignací místopředsedy pro záležitosti legislativní a organizační.
 4. Tajemník odpovídá za plnění rozpočtu ČKR a za svěřený majetek.
 5. Kancelář ČKR připravuje písemné podklady pro Výroční shromáždění, zasedání Pléna a Předsednictva a pořizuje zápisy z jejich jednání, obstarává distribuci dokumentů a vede spisovou agendu ČKR.
 6. Sídlem Kanceláře ČKR je hostitelská vysoká škola, určená rozhodnutím Pléna. Tajemník a eventuální další pracovníci Kanceláře ČKR jsou zaměstnanci hostitelské vysoké školy. Náklady na činnost Kanceláře ČKR včetně mezd jejích pracovníků jsou hrazeny z příjmů ČKR vedených odděleně v rozpočtu hostitelské vysoké školy.

Článek 11

Hospodaření

 1. Příjmy ČKR tvoří podíly vysokých škol na úhradě provozních nákladů ČKR, dotace a dary.
 2. Hospodaření ČKR je vedeno v účetnictví hostitelské vysoké školy odděleně. Jednotlivé vysoké školy hradí schválený podíl na úhradě provozní nákladů ČKR formou zálohové faktury. Vyúčtování provede hostitelská vysoká škola po zjištění skutečně vzniklých nákladů ČKR za kalendářní rok.
 3. Schvalovat čerpání nákladů ČKR v rámci schváleného rozpočtu jsou oprávněni předseda a místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační, a do výše Kč 10 000,- též tajemník ČKR.
 4. Po uplynutí rozpočtového roku předá místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační nejpozději do konce února následujícího roku přehled o hospodaření dvěma revizorům účtů, zvoleným Plénem. Revizoři předloží Plénu na nejbližším zasedání zprávu o revizi.
 5. Podrobnosti hospodaření budou upraveny v pravidlech hospodaření pro kalendářní rok stanovených dohodou ČKR s hostitelskou vysokou školou uzavřenou každoročně před 1. prosincem.

Článek 12

Účinnost

Tento Statut ČKR nabývá účinnosti dnem 10. dubna 2014.

 

Ve Zlíně dne 10. dubna 2014

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, v. r.
předseda ČKR

JUDr. Ivan Barančík, v.r.
místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info