Usnesení

159. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR)

Praha, 18. února 2021 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 159. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení:

  1. Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci v ČR apeluje ČKR na výrazně ambicióznější a rychlejší plán očkování, které skýtá největší naději nejen na rychlý návrat do škol, ale i celé společnosti k normálnímu stavu. ČKR a v ní zapojené vysoké školy jsou připraveny pomoci a nabízejí své kapacity, lidské i materiální.
  2. ČKR si je vědoma zhoršující se epidemické situace v ČR. Zároveň ČKR upozorňuje na kritickou situaci studentů v posledních ročnících, jejichž studium vyžaduje praktickou výuku, která není v současné době realizována. ČKR apeluje na Vládu ČR a na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby ve spolupráci s vysokými školami hledaly cestu, která umožní těmto studentům plnohodnotně absolvovat svá studia v tomto akademickém roce.
  3. ČKR upozorňuje, že ačkoli stoupá počet studentů se specifickými potřebami, kteří studují na vysokých školách ČR (např. studentů se zdravotním hendikepem), příspěvky ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytované na provoz center pro studenty se specifickými potřebami již několik let nepokrývají ani základní finanční potřeby těchto center. Vysoké školy jsou proto nuceny kofinancovat tato společensky významná centra ve zvyšující se míře. ČKR vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby v roce 2021 zvážilo zvýšení poskytovaného finančního příspěvku.
  4. ČKR upozorňuje na významné postižení stravovacích a ubytovacích provozů kolejí a menz
    v důsledku pandemie COVID-19 a podporuje úsilí MŠMT o zapojení vysokých škol do kompenzačních programů COVID – Gastro a COVID – Ubytování.
  5. ČKR žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby při jednání s Radou pro výzkum, vývoj a inovace a s tripartitou požadovalo, aby kromě hodnocení vysokých škol dle Metodiky 2017+ přístupného široké veřejnosti bylo zpracováno i podrobné hodnocení pro každou vysokou školu, ve kterém by byly shrnuty závěry a doporučení z jednání jednotlivých panelů. Toto hodnocení by bylo neveřejné a umožnilo by získat hodnoceným vysokým školám podrobnou zpětnou vazbu, která by přispěla ke zvýšení kvality vědecko-výzkumné činnosti na vysokých školách.
  6. ČKR podporuje návrh České asociace sester na novelizaci zákona 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, týkající se personálního posílení stavů sester ve zdravotnických zařízeních. Tato úprava ve svém výsledku umožní zdravotnickým zařízením zařazení studentů těchto oborů v rámci vykonávání pracovní povinnosti nebo jejich dobrovolnické činnosti.
  7. ČKR apeluje na prioritní zařazení studentů lékařských a nelékařských zdravotnických studijních programů do očkovací strategie Ministerstva zdravotnictví.

V Praze dne 18. února 2021

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
předseda

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info