Usnesení

153. zasedání Pléna České konference rektorů

Praha, 5. prosince 2019 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 153. zasedání následující usnesení:

  1. Členové ČKR byli seznámeni s vypořádáním připomínek k novele zákona o vysokých školách; do budoucna ČKR žádá zákonodárce o dostatečný čas k připomínkování.
  2. ČKR se znepokojením sleduje eskalaci konfliktu v Hongkongu. Chápeme a podporujeme zápas hongkongských studentů za zachování demokratických práv a svobod a jsme přesvědčeni, že vyhrocenou situaci nelze vyřešit jinak než nenásilnou cestou. Upozorňujeme, že univerzitní půda jako prostor svobodné diskuse má v demokratických společnostech tradičně autonomní postavení, které by měli respektovat všichni aktéři. Násilí na univerzity nepatří, je třeba otevřít prostor k dialogu, vyjasnění protikladných stanovisek, a zabránit dalšímu stupňování konfliktu, které by mohlo mít tragické důsledky.
  3. ČKR navrhuje jako své zástupce do Rady pro výzkum, vývoj a inovace rektora Univerzity Hradec Králové Prof. Ing. Kamila Kuču, Ph.D., a rektorku Mendelovy univerzity v Brně
    Prof. Ing. Danuši Nerudovou, Ph.D.
  4. ČKR upozorňuje na nutnost zajistit rovnoprávné zapojení vysokých škol se sídlem v Praze do Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) na období 2021-2027.
  5. ČKR podporuje vypsání specifických dotačních výzev pro financování výstavby a rekonstrukcí vysokoškolských sportovišť.

V Praze dne 5. prosince 2019

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
předseda