Výroční zpráva ČKR 2017

Výroční zpráva, jejíž návrh na základě dílčích zpráv místopředsedů České konference rektorů (ČKR) předložil předseda ČKR Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, byla Plénem ČKR na jeho 145. zasedání (Ostrava, 12. dubna 2018) projednána a schválena.

Rok 2017 přinesl pro ČKR čtyři smutné události – 22. května zemřel ve věku 74 let profesor Jan Vrbka, emeritní rektor Vysokého učení technického v Brně, 22. srpna zemřela ve věku 80 let docentka Judita Štouračová, emeritní rektorka Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., 23. srpna zemřel ve věku 76 let profesor Jiří Dvořák, emeritní rektor Vysoké školy podnikání a práva, a.s., 3. prosince 2017 zemřela ve věku 53 let profesorka Iva Ritschelová, emeritní rektorka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Tato zpráva podává přehled hlavních činností, kterým se ČKR jako orgán reprezentace vysokých škol věnovala v roce 2017. Obvykle bývá členěna do pěti částí, odpovídajících kompetencím jednotlivých místopředsedů; v tomto roce nebyly poskytnuty podklady pro oblast vzdělávání, a proto je zpráva členěna pouze do čtyř částí. Předsednictvo ČKR, které má podle platného Statutu ČKR dvouleté funkční období, vždy od 1. srpna do 31. července, pracovalo od 1. ledna do 31. července v tomto složení: T. Zima (předseda), M. Bek (místopředseda pro oblast vzdělávání), Z. Kůs (místopředseda pro oblast tvůrčích činností), K. Melzoch (místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální), I. Medek (místopředseda pro vnější záležitosti), J. Němcová (místopředsedkyně pro záležitosti legislativní a organizační). Rok 2017 byl pro ČKR i rokem volebním. Volby nového Předsednictva ČKR na funkční období 1.8.2017 až 31.7.2019 se konaly 8. června 2017 u příležitosti 141. zasedání Pléna ČKR v Praze péčí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Od 1. srpna do 31. prosince pracovalo Předsednictvo ČKR v tomto složení: T. Zima (předseda), M. Bek (místopředseda pro oblast vzdělávání), J. Lata (místopředseda pro oblast tvůrčích činností), K. Melzoch (místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální), J. Hančil (místopředseda pro vnější záležitosti), J. Němcová (místopředsedkyně pro záležitosti legislativní a organizační). Administrativní, organizační a koordinační záležitosti, včetně záležitostí zahraničních, zajišťovala po celý rok 2017 Kancelář ČKR vedená tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou.

Plénum ČKR zasedalo v roce 2017 pětkrát, Předsednictvo ČKR sedmkrát, vždy podle předem připraveného programu. Programy jednotlivých jednání všech zasedání, zprávy předsedy ČKR a usnesení, která na nich byla přijata, jsou dosažitelné na webu ČKR na internetové adrese http://crc.muni.cz. V roce 2017 se také konalo pětkrát zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR, pětkrát zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR a – jako každý rok – Slavnostní zahájení akademického roku 2017/2018 vysokých škol ČR, tentokrát v Liberci za hostitelství Technické univerzity v Liberci, za účasti emeritních rektorů, ministra školství, mládeže a tělovýchovy S. Štecha a dalších vzácných tuzemských hostů. 6. září se v Praze péčí Univerzity Karlovy konalo Mimořádné zasedání ČKR, jež se týkalo rozpočtu veřejných vysokých škol pro rok 2018. Další významnou událostí roku 2017 bylo Společné zasedání Slovenské rektorské konference a ČKR, které se konalo ve dnech 8. a 9. června v Praze péčí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Přehled zasedání Pléna ČKR v roce 2017

 • 139. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR), 16.2.2017, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc;
 • 140. zasedání Pléna ČKR, 13.4.2017, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ostrava;
 • 141. zasedání Pléna ČKR (Volby ČKR), 8.6.2017, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha;
 • 142. zasedání Pléna ČKR, 2.-3.10.2017, Technická univerzita v Liberci, Liberec;
 • 143. zasedání Pléna ČKR, 7.12.2017, ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s., Mladá Boleslav.

Přehled zasedání Předsednictva ČKR v roce 2017

 • 145. zasedání Předsednictva ČKR, 16.2.2017, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc;
 • 146. zasedání Předsednictva ČKR, 13.4.2017, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ostrava;
 • 147. zasedání Předsednictva ČKR, 8.6.2017, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha;
 • 148. zasedání Předsednictva ČKR, 6.9.2017, Univerzita Karlova, Praha;
 • 149. zasedání Předsednictva ČKR, 26.9.2017, Univerzita Karlova, Praha;
 • 150. zasedání Předsednictva ČKR, 2.10.2017, Technická univerzita v Liberci, Liberec;
 • 151. zasedání Předsednictva ČKR, 7.12.2017, ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s., Mladá Boleslav.

Oblast tvůrčích činností

Místopředsedou pro oblast tvůrčích činností byl do 31. července Z. Kůs, od 1. srpna J. Lata. Po celý rok 2017 pokračovala aktivní činnost Pracovní skupiny ČKR pro problematiku evropských strukturálních fondů. Stejně jako v minulých letech se zabývala především problematikou finančních prostředků alokovaných v rámci operačních programů, aktuálním byl program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pracovní skupina uskutečnila několik společných jednání s pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a pravidelně přinášela podněty ke zlepšení situace v oblasti administrace projektů evropských strukturálních fondů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Lze konstatovat, že pouze část těchto podnětů byla průběžně akceptována a zapracována do dokumentů poskytovatele dotace, jako jsou metodické dopisy či další pokyny závazné pro řešitele projektů. Další jednání probíhala nejen s vedením Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy, zejména s náměstkem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro operační programy V. Velčovským, ale i s vrcholnými představiteli dalších státních orgánů. S těmito představiteli bylo také jednáno o dalších záležitostech spojených s fondy Evropské unie, zejména o otázkách souvisejících s tzv. hospodářskou a nehospodářskou činností.

Po dohodě s představiteli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla na podzim mírně obměněna organizace této pracovní skupiny a na posledním jednání 15. září byly diskutovány výzvy pro rok 2018, především Podpora rozvoje studijního prostředí a výzvy ESF pro VŠ II a ERDF pro VŠ II.

ČKR byla tradičně zastoupena na zasedáních Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council) svým zástupcem M. Bekem a na zasedáních pracovní skupiny EUA pro strategii výzkumu (EUA Research Policy Working Group) Z. Kůsem

Z. Kůs se aktivně účastnil řady jednání týkajících se aktuálního programovacího období, zejména jako člen Monitorovacího výboru operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, účastnil se několika zasedání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako host a zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol MŠMT jako jeden ze šesti členů za ČKR.

Z. Kůs i J. Lata byli v roce 2017 členy Rady pro výzkum, vývoj a inovace a pravidelně se zúčastňovali jejích jednání. Z. Kůs v říjnu na vlastní žádost rezignoval v souvislosti se svým jmenováním do předsednictva Technologické agentury České republiky. V rámci jednání této rady se řešila hlavně problematika financování výzkumu v ČR, hodnocení výsledků vědy a výzkumu především v segmentu vysokých škol, problémy s hodnocením VaVaI 2015 a částečně i 2016.

J. Lata se na podzim zúčastnil jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol MŠMT a opakovaného jednání s náměstkem V. Velčovským i vládním zmocněncem J. Ciencalou ohledně výzvy „Restart“. Ve dnech 27. až 28. listopadu se také zúčastnil výjezdního zasedání Grantové agentury České republiky, kde prezentoval pohled ČKR na problematiku GA ČR v posledním období, především s přihlédnutím k převládajícím názorům ČKR na současnou situaci v účelovém i institucionálním financování vědy v ČR. Na jednání byl také obsáhle diskutován návrh Mezinárodní rady RVVI k činnosti GA ČR, který je v souladu s pohledem ČKR.

Záležitosti ekonomické a sociální

ČKR se v roce 2017 v oblasti ekonomické a sociální věnovala zejména níže uvedeným tématům.

Hlavním tématem bylo financování vysokých škol nejen v roce 2017, ale zejména zajištění finančních prostředků na rok 2018 a roky následující ve střednědobém horizontu. Rozpočet VŠ od roku 2011 do roku 2016 permanentně klesal a v roce 2017 stagnoval na částce roku 2016. Dlouhodobě klesala jak jeho nominální částka, tak i částka vtažená na jednoho studenta. K problematice financování VŠ proběhla celá řada schůzek členů Předsednictva ČKR na různých úrovních s odpovědnými pracovníky MŠMT, MF, Úřadu Vlády ČR, včetně ministrů, místopředsedů vlády a samotného předsedy vlády. Ve finále za podpory tripartity a odborů se podařilo prosadit do návrhu rozpočtu meziroční navýšení kapitoly vysokých škol pro rok 2018 o 3 mld. Kč. Tato částka by schválena posléze i Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR ve finální verzi rozpočtu ČR pro rok 2018. Rovněž státní rozpočet ve středně dobém výhledu počítá s touto částkou i na další 3 roky.

V oblasti financování VŠ se po celý rok řešila otázka změny modelu financování VVŠ, zejména přerozdělení příspěvku na vzdělávání a kvalitu (A+K), kromě Předsednictva ČKR a Reprezentativní komise MŠMT pracovala i komise ČKR pod vedením místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální. Proběhla celá řada jednání na různých úrovních až po ministryni, resp. ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Na červnovém zasedání Pléna ČKR odmítla ČKR návrh na rozdělení VVŠ na „velké a výzkumné“ univerzity a na „regionální – ostatní“ VVŠ a souhlasila s vyčleněním „neuniverzitních“ a „uměleckých“ VVŠ. Na podzim 2017 MŠMT předložilo koncept „nového“ financování VVŠ, včetně rozdělení VVŠ do původních 4 skupin (pouze jinak pojmenovaných). Diskuse k těmto otázkám probíhala intenzivně na zasedáních Komory A ČKR.

Přetrvávajícím problémem je obrana proti snahám dostat veřejné vysoké školy pod režim státní pokladny a pod ještě větší kontrolu, která se promítla do řady návrhů zákonů (tzv. zákon o registru smluv, konsolidační vyhláška, zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě, …):

 • zákon o zveřejňování smluv, včetně snahy o vyjmutí smluv placených z neveřejných zdrojů
 • zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě
 • zákon, kterým se mění zákon o rozpočtových pravidlech
 • zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 • změna zákona o veřejných zakázkách
 • a další.

Představitelé veřejných vysokých škol iniciovali a absolvovali řadu pracovních schůzek a korespondovali na různé úrovni, od náměstků ministra financí po ministry financí Andreje Babiše a Ivana Pilného.

Za největší úspěch v této oblasti lze považovat prosazení pozměňovacího návrhu k zákonu o registru smluv, které nebylo snadné a vyžádalo si mnoho jednání v poslanecké sněmovně a v senátu, ve výborech a poslaneckých klubech obou institucí. Podařilo se z režimu zveřejňování vyjmout smlouvy o vedlejší hospodářské činnosti na VVŠ. Řada výše uvedených zákonů se stala platnými a jejich důsledky dopadají na VVŠ, ať to byla vyhláška k zákonu 25/2017 o sběru údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, změna vyhlášky 383/2009 o účetních záznamech, změna vyhlášky 410/2009 k zákonu o účetnictví, interní metodický pokyn MF k zákonu 25/2017, včetně napojení VVŠ na režim státní pokladny.

Bohužel v oblasti legislativy z pera MF nemá ČKR dostatečné a hlavně včasné informace o zákonech a další legislativě, která se pak přímo týká chodu VVŠ, a pokud se k nim dostává, je to na poslední chvíli a v časové tísni, proto je pak třeba na obranu zájmů VVŠ sáhnout po nestandardních krocích.

Pro EUA byl zpracován dotazník „Public Funding Observatory Report 2017“o financování VŠ v ČR, včetně konzultací a doplnění jednotlivých odpovědí v přímé součinnosti s EUA.

Vnější záležitosti

V této části výroční zprávy je uveden přehled nejdůležitějších vnitrostátních a mezinárodních aktivit ČKR v roce 2017.

Schůzí Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na které jsou pravidelně zváni všichni členové ČKR, se během roku 2017 účastnili členové ČKR podle vlastního uvážení.

Zasedání Předsednictva Rady vysokých škol (RVŠ) a Sněmu RVŠ se v roce 2017 pravidelně účastnili předseda ČKR T. Zima a/nebo místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Medek, resp. J. Hančil.

Zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, na která jsou pravidelně zváni zástupci ČKR, se v roce 2017 účastnili předseda ČKR T. Zima, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová a místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil.

Rada Evropské univerzitní asociace (EUA Council) – stálý zástupce za ČKR. Praha, 1.1.2018. Předseda ČKR T. Zima pověřil místopředsedu ČKR pro oblast vzdělávání M. Beka namísto místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůse, který byl za ČKR nominován do pracovní skupiny EUA „Research Policy“.

Kulatý stůl k novelizaci zákonů o ČT a ČRo. Praha, 19.1.2017. Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Šesták zaslal 10.1.2017 předsedovi ČKR T. Zimovi pozvánku na kulatý stůl k novelizaci zákonů o ČT a ČRo, který se uskutečnil 19.1.2017 v Praze. Předseda ČKR se musel omluvit. ČKR na této akci zastupovali místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Medek a rektor Akademie múzických umění v Praze J. Hančil.

Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). Brusel, 27.1.2017. Zasedání, kterého se zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání a od 1.1.2017 stálý zástupce ČKR v Radě EUA M. Bek a tajemnice ČKR M. Fojtíková, se konalo v Bruselu 27.1.2017.

Mise rektorů do Austrálie. 13.-26.3.2017. Mise rektorů do Austrálie, která se konala 13.-26.3.2017, se zúčastnili zástupci těchto veřejných vysokých škol: UP, ČVUT, VŠB-TUO, VUT, UPA, VŠCHT, TUL a ZČU. Program byl rozčleněn na 3 části podle navštívených měst a k nim náležejících australských univerzit a institucí takto: (1) Melbourne, 13.-16.3.2017 – University of Melbourne, RMIT University, Monash University, Food Innovation Australia (FIAL), Medical Technologies and Pharmaceuticals Growth Centre (MTP Connect), Australian Synchrotron; (2) Sydney, 16.-22.3.2017 – vládní organizace StudyNSW, University of Sydney, University of Newcastle, University of NSW, University of Technology – Sydney, University of Wollongong; (3) Brisbane, 22.-26.3.2017 – Griffith University, Queensland University of Technology.

Prohlášení ČKR k situaci Středoevropské univerzity v Budapešti. Praha, 4.4.2017. Prohlášení ČKR, v němž ČKR vyjadřuje znepokojení nad zprávami souvisejícími s možným ukončením existence Středoevropské univerzity v Budapešti (CEU), odeslal předseda ČKR T. Zima 4.4.2017 dvěma maďarským adresátům, kterými jsou: předseda Vlády Maďarska V. Orbán a prezident CEU M. Ignatieff. 7.4.2017 obdržel předseda ČKR oskenovaný dopis (klasickou poštou došel do Kanceláře ČKR 10.4.2017), kterým mu předseda Vlády Maďarska děkuje za zájem o situaci v Maďarsku, a v němž vysvětluje svůj postoj ve věci CEU. S dopisem byli seznámeni všichni členové ČKR.

Valné shromáždění Evropské univerzitní asociace (EUA General Assembly). Bergen, 6.4.2017. Valného shromáždění Evropské univerzitní asociace (EUA General Assembly), které se konalo v Bergenu dne 6.4.2017, se zúčastnilo 8 zástupců veřejných vysokých škol (rektoři, anebo jimi pověření prorektoři), které jsou řádnými individuálními členy EUA. V rámci Valného shromáždění EUA proběhly volby do Výkonného výboru EUA (EUA Board). Kandidátkou na členství ve Výkonném výboru EUA, kterou nominovala ČKR, byla mj. rektorka VŠE H. Machková. V tajném hlasování byla do Výkonného výboru EUA zvolena rektorka VŠE H. Machková s celkovým počtem 180 hlasů. Dalšími dvěma zvolenými byli kandidát Velké Británie P. Boyle (189 hlasů) a kandidát Irska M. Murphy (168 hlasů).

Setkání ČKR s kolumbijskou delegací. Praha, 19.6.2017. Setkání se uskutečnilo péčí UK. Na setkání byly svými rektory/prorektory zastoupeny tyto veřejné vysoké školy: UK, UP, MU, UPAR, VŠCHT, ČZU, UHK, OU, UTB. Prezentace, které odezněly v rámci setkání, byly péčí Kanceláře ČKR zaslány účastníkům setkání a členům Komory A ČKR.

Cesta delegace ČKR na Ukrajinu. Kyjev, Charkov, 17.-20.5.2017. L. Gulová, vedoucí Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU, řešitelka projektu „Podpora rozvoje školství na Ukrajině“ za MU, zaslala 12.5.2017 delegaci zástupců ČKR cesty na Ukrajinu program a podkladové materiály. Delegace byla tohoto složení: M. Bek, rektor MU, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání; P. Sáha, rektor UTB; I. Malý, prorektor pro internacionalizaci MU. Rektor VUT P. Štěpánek, který měl být součástí této delegace, se musel z účasti omluvit. Členové delegace se v rámci návštěvy Kyjeva a Charkova mj. setkali s představiteli Ukrajinské konference rektorů na půdě Kyjevské národní univerzity Tarase Ševčenka, zúčastnili se vystoupení k interní evaluaci na semináři pro Národní agenturu pro zajištění kvality, setkali se s ředitelem Odboru vysokých škol O. Sharovem, zúčastnili se jednání na Charkovské národní univerzitě V. Karazina s jejím rektorem a s rektory charkovských univerzit.

Vízová odbavení studentů – reakce ministra zahraničních věcí na Usnesení 141. zasedání Pléna ČKR. Praha, 12.7.2017. Ministr zahraničních věcí L. Zaorálek zaslal předsedovi ČKR T. Zimovi 12.7.2017 dopis, v němž reaguje na Usnesení 141. zasedání Pléna ČKR, na bod týkající se vydávání víz studentům ucházejícím se o studium v ČR. Ministr zahraničních věcí ve svém dopise uvádí, že si je vědom vytíženosti zastupitelských úřadů při vydávání víz, a proto podpořil projekt s názvem „Režim student: koncept pro usnadnění vízové procedury u vybraných studentů“, jehož podstatou je usnadnění vízového procesu vybraných cizinců přijatých ke studiu na vysokých školách ČR. S dopisem byli seznámeni všichni členové ČKR.

Příprava návštěvy delegace Brazilské asociace rektorů na vybrané univerzity Visegrádské čtyřky. Budapešť, 14.7.2017. Tajemník Maďarské rektorské konference (MRK) Z. Dubéczi informoval 14.7.2017 tajemnici ČKR M. Fojtíkovou o připravovaném pozvání delegace ABRUEM (Brazilská asociace rektorů) k návštěvě některých z nejprestižnějších univerzit Visegrádské čtyřky s cílem posílit vzájemné vazby. Delegace je předběžně naplánována na pozdní jaro (květen) 2018. Předpokládá se setkání s předsedou ČKR, vedením UK, a také návštěva nejdůležitějších míst UK. 24.8.2017 zaslala tajemnice ČKR tajemníkovi MRK zprávu se sdělením, že předsedu ČKR o plánu delegace informovala a že ČKR bude očekávat podrobnější informace, zejména stran návrhů přesných termínů možné návštěvy ABRUEM v ČR.

Společné zasedání Francouzské konference rektorů (CPU) a ČKR. Praha, 8.9.2017. Společné zasedání CPU a ČKR se konalo 8.9.2017 v Praze na VŠE, doprovázeno společenským večerem na Francouzské ambasádě. Během společného zasedání byly francouzské straně prezentovány informace o českém systému vysokého školství, francouzská strana informovala navíc o projektu sdružování francouzských univerzit do větších tematických celků. Následující den byla francouzská delegace přijata na UK v Karolinu vedením UK. Prezentace, které na zasedání odezněly, byly péčí Kanceláře ČKR zpřístupněny všem členům ČKR uložením v úložišti materiálů pro členy ČKR. 13.9.2017 zaslala CPU návrhy na další spolupráci s ČKR a Německou konferencí rektorů, které tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla z pověření předsedy ČKR T. Zimy pro informaci členům Komory A ČKR.

K možné spolupráci českých VVŠ s kolumbijskými VŠ – informace od ASCUN. Kolumbie, 11.9.2017. Výkonný ředitel Kolumbijské asociace univerzit (ASCUN) C. H. Forero Robayo zaslal 11.9.2017 v návaznosti na setkání ČKR s kolumbijskou delegací v Praze dne 19.6.2017 předsedovi ČKR T. Zimovi informace o možné spolupráci českých veřejných vysokých škol s kolumbijskými vysokými školami. Tajemnice ČKR M. Fojtíková zásilku z pověření předsedy ČKR poskytla 12.9.2017 členům Komory A ČKR k případnému využití pro navázání bilaterálních kontaktů s kolumbijskými vysokými školami.

Zasedání Výkonného výboru Evropské univerzitní asociace (EUA Board). Brusel, 26.10.2017. Zasedání se zúčastnila rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze H. Machková, která byla zvolena členkou Výkonného výboru EUA na návrh ČKR pro funkční období duben 2017 až duben 2021.

Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). Brusel, 27.10.2017. Zasedání se zúčastnila rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze H. Machková a tajemnice ČKR M. Fojtíková. Místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, od 1.1.2017 stálý zástupce ČKR v Radě EUA, M. Bek se z účasti na zasedání musel omluvit. Zasedání Rady EUA předcházelo, kromě výše uvedeného zasedání Výkonného výboru EUA, 26.10.2017 zasedání tajemníků národních Konferencí rektorů, které jsou řádnými kolektivními členy EUA, jehož se za ČKR zúčastnila tajemnice ČKR.

Spolupráce Francouzské konference rektorů (CPU) a ČKR. Praha, 7.11.2017. Z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti J. Hančila zaslala 7.11.2017 tajemnice ČKR M. Fojtíková zástupci CPU L. Hittingerovi odpověď J. Hančila na návrhy CPU ze dne 13.9.2017 na další spolupráci mezi CPU, ČKR a Německou konferencí rektorů. Návrhy zaslal zástupce CPU v Bruselu L. Hittinger jako reakci na Společné zasedání CPU a ČKR (Praha, 8.9.2017). J. Hančil ve své odpovědi oceňuje iniciativu CPU a sděluje, že ČKR je na další spolupráci připravena, avšak s tím, že vzhledem k omezenému administrativnímu zázemí ČKR ponesou hlavní administrativní zátěž samy univerzity.

Zasedání Pracovní skupiny EUA „Research Policy“. Brusel, 7.-8.11.2017. Zasedání se zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs, který je členem této pracovní skupiny delegovaným ČKR. Z EUA byly průběžně zasílány podkladové materiály k tomuto zasedání, které jsou dostupné všem členům ČKR v úložišti materiálů EUA spravovaném Kanceláří ČKR.

Fórum Konferencí rektorů V4 a Jubilejní sympozium Maďarské konference rektorů (MRK). Budapešť, 9.11.2017. Předseda MRK J. Bódis zaslal 9.11.2017 předsedovi ČKR T. Zimovi, předsedovi SRK R. Kropilovi a předsedovi Polské konference rektorů J. Szmidtovi dopis se sdělením, že Fórum Konferencí rektorů V4 a Jubilejní sympozium při příležitosti 30. výročí založení MKR se budou konat ve dnech 17.-18.5.2018 v Budapešti. V závěru dopisu uvedl, že doufá v setkání se členy uvedených Konferencí rektorů na obou akcích.

Discussion Paper on Distributed Excellence – k připomínkám ČKR. Brno, 21.11.2017. Z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti J. Hančila zaslala 21.11.2017 tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR diskusní materiál nazvaný „Distributed Excellence“, který došel z Německé konference rektorů. Členové ČKR mohli k materiálu zaslat připomínky a náměty do 30.11.2017.

EUA Research Policy Working Group – nominace nového zástupce ČKR. Brno, 10.12.2017. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková ředitelce pro výzkum a inovace Sekretariátu EUA L. Borrell-Damián elektronicky sdělení o nominaci nového zástupce ČKR v pracovní skupině EUA „Research Policy“, kterým by se měl s účinností od 1.2.2018 stát místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Lata. Nahradil by tak rektora Z. Kůse, jemuž končí 31.1.2018 rektorské funkční období, a tím i členství v ČKR, s nímž je členství v pracovní skupině EUA spjato. Ředitelka pro výzkum a inovace Sekretariátu EUA požádala poté tajemnici ČKR o zaslání životopisu nového kandidáta, což se stalo 17.12.2017. Místopředsedovi ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Latovi bylo koncem roku 2017 sděleno, že se stává členem pracovní skupiny EUA „Research Policy“ s účinností od 1. ledna 2018.

Záležitosti legislativní a organizační

Místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová se v roce 2017 zúčastnila všech zasedání Pléna ČKR, všech zasedání Předsednictva ČKR a všech zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR.

27. 1. 2017 – seminář volebního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na téma ,,Novela zákona o České televizi a Českém rozhlase.“ Za ČKR se zúčastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

1. 2. 2017 – jednání Komory rektorů soukromých VŠ s předsednictvem Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ). Za Předsednictvo ČKR se zúčastnili předseda ČKR T. Zima a místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

3. 2. 2017 – revize hospodaření ČKR za rok 2016. Revize se konala v Kanceláři ČKR v Brně. Zúčastnili se jí revizoři účtů ČKR 2016 P. Sáha, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, B. Přikryl, rektor Univerzity obrany, J. Němcová, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační a M. Fojtíková, tajemnice ČKR. O pozitivním výsledku revize byli týž den prostřednictvím elektronické pošty informováni všichni členové ČKR.

8. 2. 2017 – proběhlo jednání Předsednictva ČKR a Předsednictva NAÚ v Praze v sídle NAÚ.

16. 2. 2017 – 145. zasedání Předsednictva ČKR. Zasedání se konalo v Olomouci péčí Univerzity Palackého v Olomouci s tímto programem: 1. Informace předsedy ČKR. 2. Dosavadní výsledky jednání Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ), zejména osud připomínek ČKR ke všem dosud připomínkovaným materiálům NAÚ. 3. Aktuální informace z jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, zejména o Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory (Metodika 17+). 4. Příprava 139. zasedání Pléna ČKR (Olomouc, 16. 2. 2017). 5. Různé.

14. 3. 2017 – jednání Národní inovační platformy VII – Společenské výzvy. Za Předsednictvo ČKR se účastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

21. 3. 2017 – jednání o návrhu zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb.). Za Předsednictvo ČKR se účastnili – předseda ČKR T. Zima a místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

22.–23. 3. 2017 – zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Za Předsednictvo ČKR se účastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

13. 4. 2017 – 146. zasedání Předsednictva ČKR. Zasedání se konalo v Ostravě péčí VŠB – Technické univerzity Ostrava s tímto programem: 1. Informace předsedy ČKR. 2. Informace místopředsedů ČKR. 3. Příprava 140. zasedání Pléna ČKR (Ostrava, 13. 4. 2017). 4. Žádosti o členství v ČKR. 5. Různé.

20. 4. 2017 – zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Za Předsednictvo ČKR se účastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

18. 5. 2017 – zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Za Předsednictvo ČKR se účastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

8. 6. 2017 – 147. zasedání Předsednictva ČKR. Zasedání se konalo v Praze péčí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze s tímto programem: 1. Informace předsedy ČKR. 2. Informace místopředsedů ČKR. 3. Příprava 141. zasedání Pléna ČKR (Praha, 8. 6. 2017). 4. Příprava Společného zasedání SRK a ČKR (Praha, 8.-9. 6. 2017). 5. Žádosti o členství v ČKR. 6. Různé.

15. 6. 2017 – zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Za Předsednictvo ČKR se účastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

20. 7. 2017 – zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Za Předsednictvo ČKR se účastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

6. 9. 2017 – 148. mimořádné zasedání Předsednictva ČKR. Zasedání se konalo v Praze péčí UK s tímto programem: 1. Informace předsedy ČKR. 2. Informace místopředsedů ČKR. 3. K rozpočtu veřejných vysokých škol ČR 2018. 4. Příprava Slavnostního zahájení akademického roku 2017/2018 vysokých škol ČR (Liberec, TUL, 2. 10. 2017). 5. Příprava 142. zasedání Pléna ČKR (Liberec, TUL, 2.-3. 10. 2017). 6. Žádosti o členství v ČKR. 7. Různé.

14. 9. 2017 – zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Za Předsednictvo ČKR se účastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

26. 9. 2017 – 149. mimořádné zasedání Předsednictva ČKR. Zasedání se konalo v Praze péčí UK s tímto programem: 1. Informace předsedy ČKR. 2. Informace místopředsedů ČKR. 3. K rozpočtu veřejných vysokých škol ČR 2018. 4. Příprava protestní akce „Týden pro vzdělanost“ (2.-6. 10. 2017). 5. Žádosti o členství v ČKR. 6. Různé.

28. 9. 2017 – zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Za Předsednictvo ČKR se účastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

13. 11. 2017 – schůzky k problematice dostudování studentů, kterým podle novely zákona o vysokých školách bude končit akreditace jejich programů se studijnímu obory se za Předsednictvo ČKR účastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

29. 11. 2017 – slavnostní inaugurace rektora VŠO v Praze V. Krajčíka se účastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

7. 12. 2017 – 151. zasedání Předsednictva ČKR. Zasedání se konalo v Mladé Boleslavi péčí ŠKODA AUTO Vysoké školy, o.p.s. s tímto programem: 1. Informace předsedy ČKR. 2. Informace místopředsedů ČKR. 3. Příprava 143. zasedání Pléna ČKR (Mladá Boleslav, 7. 12. 2017). 4. Žádosti o členství v ČKR. 5. Různé.

Žádosti o členství v ČKR v roce 2017, které byly vyřízeny kladně:

 • Rektorka Vysoké školy podnikání a práva, a.s.
 • Rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava.
 • Rektorka Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu – AMBIS, a.s.
 • Rektor Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s.

Žádost o členství v ČKR v roce 2017, jež byla vyřízena negativně (pro přijetí se nevyslovil dostatečný počet hlasujících):

 • Rektorka Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo, s.r.o.

V roce 2017 byl do 31. srpna výkonem funkce rektora VŠB – Technické univerzity Ostrava pověřen prorektor pro studium, který se zúčastňoval akcí ČKR jako host, nikoli jako člen ČKR, neboť členem ČKR může být pouze rektor.

K 1.7.2017 došlo ke sloučení Bankovního institutu vysoké školy, a.s. (BIVŠ), s Vysokou školou regionálního rozvoje, s.r.o., a BIVŠ tak dostal nový název – Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

V roce 2017 měla ČKR postupně 48 členů (1. ledna až 31. srpna), 49 členů (1. září až 31. prosince), z toho 25, resp. 26 rektorů veřejných vysokých škol, 2 rektory státních vysokých škol a 21 rektorů soukromých vysokých škol. Kancelář ČKR byla po celý rok obsazena dvěma pracovníky – tajemnice ČKR RNDr. Marie Fojtíková a asistentka Kanceláře ČKR Mgr. Anna Příhodová.

Tajemnice ČKR M. Fojtíková se kromě akcí ČKR, které se konaly v roce 2017 v ČR, zúčastnila všech zasedání tajemníků Konferencí rektorů zemí Evropské unie, které jsou řádnými kolektivními členy EUA stejně jako ČKR, všech zasedání Rady EUA (EUA Council), Valného shromáždění EUA (EUA General Assembly) a Výroční konference EUA (EUA Annual Conference).

Z organizačních záležitostí ČKR stojí dále za zmínku, že Kancelář ČKR připravila pro rektory, jejichž funkční období skončilo v průběhu roku 2017, hodnotný dárek ve formě DVD, na němž jsou kopie všech fotografií z akcí ČKR konaných za celé období působnosti každého z rektorů.

Péčí Kanceláře ČKR je trvale udržován v aktuálním stavu a dvojjazyčně (česky a anglicky) web ČKR, elektronické úložiště všech důležitých materiálů pro členy ČKR a elektronické úložiště materiálů Evropské univerzitní asociace (EUA), které nejsou běžně dostupné na webu EUA. Ve spolupráci Kanceláře ČKR s Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity (MU) došlo k převodu webových stránek ČKR do nového systému spojeného se změnou jejich designu. V roce 2017 se podařilo odladit z velké části českou verzi, na dalším, zejména na odladění anglické verze, se bude pracovat v první polovině roku 2018.

Koncem prosince 2017 se Kancelář ČKR přestěhovala do jiných prostor v rámci budovy Rektorátu MU – ze 4. podlaží, z prostor, kde sídlí rektor, do 2. podlaží, kde je provozní odbor. Vzhledem k tomu, že k tomuto stěhování došlo z rozhodnutí kvestorky MU (se souhlasem rektora MU), nikoli na přání ČKR, nesla téměř všechny náklady s tím spojené, včetně vybavení novým nábytkem, MU, hostitelská vysoká škola Kanceláře ČKR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info