Výroční zpráva ČKR 2016

Výroční zpráva, jejíž návrh na základě dílčích zpráv místopředsedů České konference rektorů (ČKR) předložil předseda ČKR Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, byla Plénem ČKR na jeho 139. zasedání, Výročním shromáždění ČKR (Olomouc, 16. února 2017), projednána a schválena.

Rok 2016 přinesl pro ČKR dvě smutné události – 9. března 2016 zemřel ve věku 76 let akademický architekt Jindřich Goetz, emeritní rektor Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s., 14. května 2016 ve věku 78 let profesor Jaroslav Malina, emeritní rektor Akademie múzických umění v Praze.

Tato zpráva podává přehled hlavních činností, kterým se ČKR jako orgán reprezentace vysokých škol věnovala v roce 2016. Členěna je do pěti částí, odpovídajících kompetencím jednotlivých místopředsedů. Předsednictvo ČKR, které má podle platného Statutu ČKR dvouleté funkční období, vždy od 1. srpna do 31. července, pracovalo od 1. ledna do 31. července v tomto složení: T. Zima (předseda), M. Bek (místopředseda pro oblast vzdělávání), Z. Kůs (místopředseda pro oblast tvůrčích činností), K. Melzoch (místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální), I. Medek (místopředseda pro vnější záležitosti), I. Barančík (místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační). Od 1. srpna do 30. září pracovalo Předsednictvo ČKR pouze v pětičlenném složení, kdy funkci místopředsedy ČKR pro záležitosti legislativní a organizační místo I. Barančíka, který se stal místopředsedou nově vzniklého Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, vykonával předseda ČKR T. Zima. Od 1. října do 31. prosince bylo Předsednictvo ČKR opět kompletní, kdy funkci místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační vykonávala J. Němcová, zvolená do této funkce Plénem ČKR 30. září. Administrativní, organizační a koordinační záležitosti, včetně záležitostí zahraničních, zajišťovala po celý rok 2016 Kancelář ČKR vedená tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou.

Plénum ČKR zasedalo v roce 2016 pětkrát, Předsednictvo ČKR také pětkrát, vždy podle předem připraveného programu. Programy jednotlivých jednání všech zasedání, zprávy předsedy ČKR a usnesení, která na nich byla přijata, jsou dosažitelné na webu ČKR na internetové adrese http://crc.muni.cz. V roce 2016 se také konalo pětkrát zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR, pětkrát zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR a – jako každý rok – Slavnostní zahájení akademického roku 2016/2017 vysokých škol ČR, tentokrát v Praze za hostitelství Akademie múzických umění v Praze, za účasti emeritních rektorů a dalších vzácných tuzemských hostů.

Přehled zasedání Pléna ČKR v roce 2016

 • 134. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR), 18.2.2016, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno;
 • 135. zasedání Pléna ČKR, 21.4.2016, AKADEMIE STING, o.p.s., Brno;
 • 136. zasedání Pléna ČKR, 2.6.2016, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň;
 • 137. zasedání Pléna ČKR, 29.-30.9.2016, Akademie múzických umění v Praze, Praha;
 • 138. zasedání Pléna ČKR, 1.12.2016, Univerzita Pardubice, Pardubice.

Přehled zasedání Předsednictva ČKR v roce 2016

 • 140. zasedání Předsednictva ČKR, 18.2.2016, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno;
 • 141. zasedání Předsednictva ČKR, 21.4.2016, AKADEMIE STING, o.p.s., Brno;
 • 142. zasedání Předsednictva ČKR, 2.6.2016, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň;
 • 143. zasedání Předsednictva ČKR, 29.9.2016, Akademie múzických umění v Praze, Praha;
 • 144. zasedání Předsednictva ČKR, 1.12.2016, Univerzita Pardubice, Pardubice.

Oblast vzdělávání

V oblasti vzdělávání se ČKR v roce 2016 věnovala následujícím oblastem týkajícím se vzdělávání na vysokých školách České republiky:

V oblasti dlouhodobého koncepčního rozvoje se ČKR aktivně účastnila svými zástupci projednávání novely zákona o vysokých školách na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dále se zástupci ČKR zapojovali do jednání pracovní skupiny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k dopracování prováděcích vládních nařízení souvisejících s novelou zákona o vysokých školách.

V oblasti dalšího rozvoje kvality vysokých škol pokračovala ČKR v první polovině roku 2016 ve spolupráci s Akreditační komisí. Prostřednictvím svých zástupců se pravidelně účastnila aktivit souvisejících s činností Akreditační komise. ČKR se významně zapojila do přípravy fungování Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, zejména nominovala kandidáty na členy Rady úřadu a hodnotitele pro jednotlivé oblasti vzdělávání. Dále navázala spolupráci s nově ustavenou Radou úřadu a zapojila se svými připomínkami do přípravy metodických materiálů úřadu.

V oblasti hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání se ČKR podílela na přípravě odborných setkání zabývajících se kvalitou vysokých škol. V uplynulém období se jednalo o další seminář z cyklu Hodnocení kvality vysokých škol v Telči (5.-6.5.2016), který se konal ve spolupráci Centra pro studium vysokého školství, Rady vysokých škol a ČKR. Semináře se za ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání M. Bek, jeho tématem byly důsledky a implementace novely zákona o vysokých školách.

V rámci aktivit ČKR bylo v roce 2016 významnou událostí společné slavnostní zahájení akademického roku všemi vysokými školami České republiky. Pro akademický rok 2016/2017 se tento akademický obřad uskutečnil v Praze péčí Akademie múzických umění v Praze.

Na zasedáních Pléna ČKR i Předsednictva ČKR byly v průběhu roku 2016 projednávány některé další problematiky ovlivňující vzdělávání na vysokých školách, zejména pravidla financování vysokých škol, rozpočet vysokých škol, hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací na vysokých školách, a další.

Oblast tvůrčích činností

Po celý rok 2016 pokračovala aktivní činnost Pracovní skupiny ČKR pro problematiku evropských strukturálních fondů, jejímž garantem byl místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs. Stejně jako v minulých letech se zabývala především problematikou finančních prostředků alokovaných v rámci operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace, jejichž agenda postupně dobíhá, a dále problematikou operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pracovní skupina uskutečnila řadu společných jednání s pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a pravidelně přinášela podněty ke zlepšení situace v oblasti administrace projektů evropských strukturálních fondů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Lze konstatovat, že velká část těchto podnětů již byla akceptována a zpracována do dokumentů poskytovatele dotace, jako jsou metodické dopisy či další pokyny závazné pro řešitele projektů. Jednání probíhala nejen s vedením Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy, zejména s náměstkem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro operační programy V. Velčovským, ale i s vrcholnými představiteli dalších státních orgánů. S těmito představiteli bylo také jednáno o dalších záležitostech spojených s fondy Evropské unie, zejména o otázkách souvisejících s tzv. hospodářskou a nehospodářskou činností.

ČKR byla tradičně zastoupena na zasedáních Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council) svým stálým zástupcem Z. Kůsem. Tato zasedání se konala v roce 2016 třikrát – v lednu a v říjnu v Bruselu, v dubnu v Galway. Místopředsedu ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůse, který se na návrh ČKR stává od 1. ledna 2017 členem pracovní skupiny EUA pro strategii výzkumu (EUA Research Policy Working Group), ve funkci stálého zástupce ČKR v Radě EUA nahradí na základě nominace ČKR místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání M. Bek.

Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs se aktivně účastnil řady jednání týkajících se aktuálního programovacího období, zejména jako člen Řídicího a koordinačního výboru Ministerstva pro místní rozvoj, Monitorovacího výboru operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a Monitorovacího výboru operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs se jako host účastnil v roce 2016 jednání Akademického sněmu Akademie věd ČR, zabýval se problematikou hodnocení vědy a výzkumu a nutností posílit kooperaci mezi vysokými školami a Akademií věd ČR. Zúčastnil se také několika zasedání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dále se aktivně účastnil jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Akreditační komise.

Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs se stal v roce 2016 členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace. V rámci jednání této rady se řešila zejména problematika financování výzkumu v ČR, hodnocení výsledků vědy a výzkumu a také přípravy nového zákona o vědě a výzkumu.

Záležitosti ekonomické a sociální

K průběžné agendě místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzocha patřily zejména otázky týkající se financování veřejného vysokého školství v ČR, obrany proti snahám dostat veřejné vysoké školy pod režim státní pokladny (tzv. zákon o registru smluv, konsolidační vyhláška, zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě, …) a oblasti sociální.

V roce 2016 dominovaly ve sféře ekonomické a sociální dvě oblasti, jednak otázka financování vysokých škol a dále pak patrná snaha Ministerstva financí dostat veřejné vysoké školy pod ještě větší kontrolu, která se promítla do řady návrhů zákonů (například):

 • zákon o zveřejňování smluv, včetně snahy o vyjmutí smluv placených z neveřejných zdrojů
 • návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě
 • návrh zákona, kterým se mění zákon o rozpočtových pravidlech
 • návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 • návrh změn zákona o veřejných zakázkách

Představitelé veřejných vysokých škol iniciovali a absolvovali řadu pracovních schůzek a korespondovali na různé úrovni, od náměstků ministra financí po ministra financí A. Babiše samotného.

Snahy o kontrolu vysokých škol (Ministerstvo financí)

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí – reakce Ministerstva financí na připomínku ČKR. Praha, 3.12.2015. Ministerstvo financí zaslalo elektronickou zprávu s reakcí na jedinou připomínku ze strany Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích týkající se vypořádání připomínek k doprovodnému „změnovému“ zákonu.

Zákon o registru smluv – dotazník pro rozpracování rozboru rizik. Praha, 16.12.2015. Předsedovi ČKR T. Zimovi byla z MŠMT zaslána elektronická zpráva týkající se zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Součástí zprávy byl dotazník sloužící k identifikaci rizik tohoto zákona pro právnické osoby z hlediska jejich činnosti a možného snížení jejich konkurenceschopnosti. O vyplnění a individuální zaslání dotazníku řediteli Oddělení koncepčního Odboru vysokých škol MŠMT P. Dolečkovi do 4.1.2016 požádala tajemnice ČKR M. Fojtíková z pověření předsedy ČKR T. Zimy všechny rektory veřejných vysokých škol. Na výzvu reagovalo 13 rektorů veřejných vysokých škol, jejichž reakce zaslala tajemnice ČKR žadateli z MŠMT P. Dolečkovi a žadateli z Úřadu Vlády ČR O. Srbovi.

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí – informace z Ministerstva financí. Praha, 1.3.2016. Z Ministerstva financí byl Kanceláři ČKR elektronicky zaslán návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí, včetně souvisejících dokumentů. Materiály byly zaslány pro informaci všem členům Komory A ČKR.

Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony. Praha, 2.3.2016. Ředitelka Odboru podpory vysokých škol a výzkumu MŠMT J. Říhová zaslala předsedovi ČKR T. Zimovi elektronickou zprávu s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, s žádostí o připomínky ČKR do 3.3.2016. Z pověření místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzocha zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 3.3.2016 ředitelce J. Říhové elektronickou zprávu se sdělením, že vzhledem k tomu, že je na připomínky k tak důležitému návrhu tak málo času, ČKR daný přístup kategoricky odmítá. Termín pro připomínky byl ze strany MŠMT prodloužen do 7.3.2016. Do uvedeného termínu zaslalo své reakce 8 členů ČKR, které byly odeslány na MŠMT.

Nové metodické pokyny Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí. Praha, 8.4.2016. Ministerstvo financí zaslalo elektronickou zprávu s odkazy na Metodický pokyn, kterým se ruší vybrané metodické pokyny a další metodické materiály Centrální harmonizační jednotky, a Metodický pokyn CHJ č. 2 – Metodika řízení rizik ve veřejné správě. Se zprávou byli seznámeni všichni členové ČKR.

Novela zákona o registru smluv – dopis předsedů ČKR, AV ČR a RVŠ poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Praha, 17.5.2016. Péčí místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzocha byl distribuován dopis s žádostí o podporu pozměňovacího návrhu zákona o registru smluv adresovaný poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který podepsali předseda ČKR T. Zima, předseda AV ČR J. Drahoš a předseda RVŠ J. Fischer.

Reakce předsedy ČKR T. Zimy na žádost J. Michálka o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Praha, 8.7.2016. Předseda ČKR T. Zima zaslal 8.7.2016 doporučeně dopis J. Michálkovi, který jej žádal o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Předseda ČKR v dopise sděluje, že ČKR není povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a že ČKR nemá právní osobnost, tedy svým jménem nic neobjednává a neuzavírá smlouvy. Z pověření předsedy ČKR T. Zimy zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková J. Michálkovi oskenovanou verzi dopisu týž den také elektronicky. J. Michálek reagoval na dopis předsedy ČKR z 8.7.2016 týž den dopisem, který označil jako „Odvolání proti odmítnutí žádosti o informace“. Dopis zaslal jako přílohu své elektronické zprávy na elektronickou adresu ČKR a vzhledem k tomu, že byl adresován Předsednictvu ČKR, přeposlala jej tajemnice ČKR M. Fojtíková neprodleně Předsednictvu ČKR. Předseda ČKR T. Zima zaslal 20.7.2016 reakci na odvolání J. Michálka, ve které uvádí toto: „Dle našeho názoru se Vámi uváděná judikatura na ČKR nevztahuje. Příklad fakulty vysoké školy jako povinného subjektu není relevantní, neboť fakulta, ačkoliv sama právní subjektivitu nemá, je součástí jedné právnické osoby. ČKR je však orgánem reprezentace více právnických osob. Nadále tedy trváme na své odpovědi z 8.7.2016, která se opírala o názor, že ČKR není povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.“

K možnému oslovení Českého statistického úřadu stran objasnění postavení veřejných vysokých škol v evropské statistice – informace Ministerstva financí. Praha, 27.7.2016. Ředitel Odboru hospodářské politiky Ministerstva financí D. Prušvic zaslal do Kanceláře ČKR dopis s informací k možnému oslovení Českého statistického úřadu za účelem objasnění postavení veřejných vysokých škol v evropské statistice. Tajemnice ČKR M. Fojtíková dopis neprodleně poskytla předsedovi ČKR T. Zimovi.

Jednání s místopředsedou hnutí ANO ve věci zákona o registru smluv. Praha, 1.9.2016. Jednání s místopředsedou hnutí ANO J. Faltýnkem proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v klubu ANO. Týkalo se zákona o registru smluv, resp. pozměňovacího návrhu, který předložily veřejné vysoké školy a Akademie věd ČR s požadavkem, aby zveřejňování nepodléhaly smlouvy v oblasti VaVaI s podnikatelskými subjekty realizované z neveřejných zdrojů. Na jednání byli pozváni: předseda ČKR T. Zima, předseda RVŠ J. Fischer a předseda Akademie věd ČR J. Drahoš. Za ČKR se kromě předsedy ČKR T. Zimy schůzky zúčastnili také místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch a místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs.

Žaloba J. Michálka na ČKR ve věci odmítnutí žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Brno, 4.11.2016. Na adresu ČKR došla do Kanceláře ČKR z Krajského soudu v Brně žaloba, kterou na ČKR podal J. Michálek jako reakci na odmítnutí žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 20.7.2016 (dopis předsedy ČKR T. Zimy). V průvodním dopisu Krajského soudu v Brně je uvedeno toto: „Krajský soud v Brně Vám podle § 74 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve věci pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zasílá na vědomí žalobu a současně Vás vyzývá, abyste nejdéle ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení této výzvy předložili soudu kompletní správní spis k věci se vztahující, a to v originále (včetně spisu správního orgánu prvního stupně), a své vyjádření k žalobě ve dvou vyhotoveních. Při předložení správního spisu zřetelně označte ty jeho části, které obsahují utajované informace chráněné zvláštním zákonem nebo jiné informace chráněné podle zvláštních zákonů (§ 45 odst. 3 s. ř. s.).“ 24.11.2016 zaslal předseda ČKR T. Zima Krajskému soudu v Brně vyjádření k žalobě, ve kterém navrhuje zastavení soudního řízení, a to z důvodu nezpůsobilosti ČKR být účastníkem řízení, neboť ČKR není právnickou osobou a nemá způsobilost mít práva a povinnosti, není správním orgánem a způsobilost být účastníkem řízení jí ani žádný zákon nepřiznává. Soudem požadovaný kompletní správní spis, který byl předsedou ČKR 24.11.2016 odeslán, byl dán k dispozici všem členům ČKR prostřednictvím úložiště materiálů pro členy ČKR.

Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti – komunikace se Senátem PČR. Praha, 29.11.2016. Tajemnice ČKR M. Fojtíková 28.11.2016 informovala místopředsedu ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzocha o telefonickém hovoru se senátorem Parlamentu ČR M. Vystrčilem, zpravodajem při projednávání návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. M. Vystrčil se zajímal o oficiální stanovisko ČKR k návrhu dostupnému na webu Senátu PČR jako tisk 349 a 350. Místopředseda ČKR K. Melzoch senátoru M. Vystrčilovi zaslal 29.11.2016 elektronickou zprávu, ve které uvedl, že stanovisko ČKR k návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti bylo po celou dobu jeho přípravy negativní, ČKR odmítala zahrnutí VVŠ pod gesci tohoto zákona, zejména zařazení VVŠ mezi „veřejné instituce v sektoru vládních institucí“. Oficiální stanovisko ČKR bylo od roku 2013 vyjádřeno několikrát v usneseních Pléna ČKR. V závěru zprávy místopředseda ČKR K. Melzoch uvádí, že ČKR podporu vyjmutí VVŠ z gesce tohoto zákona uvítá.

Financování vysokých škol

Dopis vicepremiéra A. Babiše předsedovi ČKR T. Zimovi k rozpočtu vysokých škol pro rok 2016. Praha, 11.12.2015. 1. místopředseda Vlády ČR A. Babiš zaslal předsedovi ČKR T. Zimovi dopis s vyjádřením k problematice rozpočtu vysokých škol pro rok 2016.

Zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol. Praha, 28.1.2016. Zasedání se zúčastnilo všech 6 zástupců ČKR: předseda ČKR T. Zima, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání M. Bek, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Medek a rektor Univerzity Pardubice M. Ludwig.

Podklad k financování vysokého školství pro jednání velké tripartity. Praha, 24.2.2016. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachová zaslala předsedovi ČKR T. Zimovi v návaznosti na jednání malé tripartity ze dne 23.2.2016 podklad k financování vysokého školství, který se bude projednávat na velké tripartitě v Praze dne 7.3.3016. Předseda ČKR podklad zaslal pro informaci členům Předsednictva ČKR. 8.3.2016 předseda ČKR T. Zima informoval všechny členy ČKR prostřednictvím elektronické pošty o jednání tripartity a ve své zprávě uvedl toto: „Jedním z bodů byl výhled financování vysokých škol. Diskuse a jednání probíhalo věcně. Bylo konstatováno nedostatečné financování, propad finančního ohodnocení učitelů VŠ, zástupci svazů poukázali na nutnost reagovat na potřeby trhu práce. Byla potvrzena nutnost stabilního a relativně delšího výhledu financování. Obecně byla potvrzena potřeba navýšení prostředků na VŠ.

Setkání Předsednictva ČKR s náměstkem R. Plagou k financování VŠ. Praha, 25.2.2016. Dne 25.2.2016 se setkali členové Předsednictva ČKR s náměstkem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum R. Plagou. Tématem setkání bylo financování vysokých škol (kontraktové financování).

Pracovní skupina MŠMT pro přípravu nového modelu financování vysokých škol. Praha, 26.2.2016. Předseda ČKR T. Zima zaslal náměstku ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum R. Plagovi dopis se sdělením, že ČKR nominuje do Pracovní skupiny MŠMT pro přípravu nového modelu financování vysokých škol, jejíž jednání se uskutečnilo 6.4.2016, tyto zástupce: T. Zima, rektor Univerzity Karlovy v Praze, předseda ČKR; M. Bek, rektor Masarykovy univerzity, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání; Z. Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností; K. Melzoch, rektor Vysoké školy chemicko‑technologické v Praze, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální; I. Medek, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti. 31.3.2016 byli dodatečně jmenováni: M. Ludwig, rektor Univerzity Pardubice; J. Balík, rektor České zemědělské univerzity v Praze; P. Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě; P. Mertlík, rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy, o.p.s.

Jednání k principům financování vysokých škol. Praha, 11.4.2016. Náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum R. Plaga zaslal členům pracovní skupiny podkladové materiály z jednání k principům financování vysokých škol a požádal jednotlivé orgány reprezentace vysokých škol o zaslání souhrnných stanovisek, zejména v případě principů financování pro rok 2017, do 29.4.2016. Materiály byly poskytnuty všem členům ČKR.

Pracovní podmínky zaměstnanců VŠ ČR – dopis předsedy ČKR předsedovi ČMKOS. Praha, 26.4.2016. Předseda ČKR T. Zima zaslal předsedovi Českomoravské konfederace odborových svazů J. Středulovi dopis ve věci pracovních podmínek zaměstnanců vysokých škol České republiky. Předseda ČKR v dopise uvádí, že ČKR žádá o navýšení mezd pro zaměstnance veřejných vysokých škol stejné, jako je u zaměstnanců škol dle školského zákona, tedy ve výši 10 %.

Žádost o navýšení rozpočtů veřejných VŠ – dopis předsedy ČKR náměstku R. Plagovi. Praha, 27.4.2016. Předseda ČKR T. Zima zaslal náměstku ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum R. Plagovi dopis s žádostí o navýšení rozpočtů veřejných vysokých škol v takové míře, aby bylo možné zvýšit mzdy zaměstnanců veřejných vysokých škol o 10 %, tedy stejně jako zaměstnanců státní správy a škol dle školského zákona.

Jednání pracovní skupiny pro přípravu nového modelu financování vysokých škol – materiály MŠMT. Praha, 29.4.2016. Z MŠMT byly členům pracovní skupiny pro přípravu nového modelu financování vysokých škol zaslány podkladové materiály, jež byly doplněny na základě požadavku vzneseného na jednání ČKR o kompletní výpočet „výkonové“ části a v nichž byla opravena chyba ve výpočtu. S materiály byli seznámeni všichni členové ČKR.

Podkladové materiály pro zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol – pozvánka. Praha, 24.5.2016. Z MŠMT byla členům Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol, kterými jsou mj. rektoři 6 veřejných vysokých škol delegovaní ČKR M. Bek, Z. Kůs, M. Ludwig, I. Medek, K. Melzoch a T. Zima, zaslána pozvánka na jednání, jež proběhlo v Praze na MŠMT 15.6.2016.

Jednání o mzdách a rozpočtu ve školství. Praha, 10.6.2016. Jednání o mzdách a rozpočtu ve školství, které se konalo v Praze v Karolinu dne 10.6.2016, se zúčastnili: předseda ČKR T. Zima, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch, předseda Rady vysokých škol J. Fischer, místopředseda RVŠ M. Pospíšil, místopředsedkyně RVŠ A. Štěrbová, místopředseda RVŠ H. Roubík, předsedkyně Pracovní komise ekonomické RVŠ L. Valová, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů J. Středula, předseda Vysokoškolského odborového svazu F. Barták, předseda Českomoravského odborového svazu F. Dobšík, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií R. Schejbalová, předseda Asociace pedagogů základního školství ČR J. Štercl, místopředseda Unie školských asociací ČR – CZESHA J. Mareš. S tiskovou zprávou z jednání byli seznámeni všichni členové ČKR. V návaznosti na toto jednání zaslal 22.6.2016 předseda ČKR T. Zima všem zúčastněným zprávu s informacemi o jeho jednáních s premiérem B. Sobotkou a s vicepremiéry A. Babišem a P. Bělobrádkem.

Zasedání Pracovní skupiny MŠMT pro přípravu nového modelu financování vysokých škol. Praha, 15.6.2016. Zasedání Pracovní skupiny MŠMT pro přípravu nového modelu financování vysokých škol proběhlo v Praze dne 15.6.2016. Pozvánku na jednání, kterou do Kanceláře ČKR zaslal vedoucí Oddělení podpory vysokých škol P. Valášek, přeposlala tajemnice ČKR všem členům dané pracovní skupiny a z pověření místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzocha informovala o tomto jednání všechny členy ČKR. Prezentace MŠMT, která na zasedání odezněla, byla dána péčí Kancléře ČKR k dispozici všem členům ČKR. Zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol, které se mělo konat na MŠMT ve stejný den, bylo zrušeno.

Schůzka k problematice řetězení pracovních smluv. Praha, 23.6.2016. Schůzky týkající se problematiky řetězení pracovních smluv, která proběhla v Praze dne 23.6.2016, se za ČKR zúčastnili tito zástupci: místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch, kvestorka Univerzity Karlovy M. Oliveriusová. Předseda ČKR T. Zima se z neodkladných pracovních důvodů musel z účasti na schůzce omluvit.

Informace předsedy ČKR T. Zimy o jeho jednání ve věci rozpočtu ve školství. Praha, 13.7.2016. Předseda ČKR T. Zima zaslal všem členům ČKR zprávu s informacemi o jednání ve věci rozpočtu ve školství s vicepremiéry A. Babišem a P. Bělobrádkem, s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachovou, předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů J. Středulou a se zástupcem odborů pracovníků ve školství a zástupců asociací ředitelů gymnázií a základních škol. Předseda ČKR T. Zima ke zprávě přiložil oskenovaný dopis ministryně K. Valachové, který obdržel 1.7.2016 jako rektor Univerzity Karlovy. Je informován o stavu rozpočtu pro regionální a vysoké školství ČR. Pokud jde o vysoké školství, je v dopise uvedeno mj. toto: „Pro rok 2017 MŠMT požadovalo navýšení o 1,5 mld. Kč, které kompenzuje deficit vysokých škol, tj. pokles proti roku 2014. Minimální požadavek MŠMT na krytí naprosto nezbytných výdajů vysokých škol v r. 2017 se považuje objem 800 mil. Kč., z toho 200 mil.  Kč na investiční výdaje. Z aktuálně dostupných informací vyplývá, že tento objem bude ve směrných číslech pro rok 2017 zajištěn.“ Předseda ČKR s dopisem seznámil Předsednictvo ČKR. Dále ke zprávě předseda ČKR T. Zima přiložil také svoji reakci na dopis ministryně K. Valachové, ve které mj. uvádí: „Tento Váš návrh povede nevyhnutelně k poklesu kvality vysokého školství. Vzhledem k dlouhodobě stagnující úrovni platů je jisté, že řada mladých perspektivních vysokoškolských učitelů bude volit jinou kariéru, neboť povolání vysokoškolského pedagoga je představiteli států dlouhodobě nedoceněno a vysoké školství zjevně nepatří mezi vládní priority. Důsledek tohoto rozhodnutí se naplno projeví v budoucnu nedostatkem kvalitních vysokoškolských učitelů, kteří mají vychovávat budoucí generace vysokoškolsky vzdělaných odborníků, a to mimo jiné učitelů, lékařů, inženýrů … Obrátit takto negativně nastavený trend je potom velmi složité a významně nákladnější než mu včas předejít.“

Setkání ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se zástupci asociací školství, reprezentací vysokých škol a odbory. Praha, 23.8.2016. Setkání se na pozvání ministryně školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachové za ČKR zúčastnili předseda ČKR T. Zima a místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch. Hlavním tématem jednání byl rozpočet na rok 2017.

Zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol. Praha, 26.10.2016. Zasedání se zúčastnilo všech 6 zástupců ČKR: M. Bek, Z. Kůs, M. Ludwig, I. Medek, K. Melzoch, T. Zima. 12.10.2016 byly členům Reprezentativní komise zaslány MŠMT tyto podkladové materiály: (1) Výchozí návrh struktury rozpočtu VŠ – část poskytovaná na činnost – na rok 2017, (2) Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejných VŠ Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, (3) Návrh koeficientů ekonomické náročnosti (KEN) pro nové studijní programy, (4) Návrh KEN nových studijních programů. Všechny podkladové materiály pro jednání byly poskytnuty členům Komory A ČKR. 10.11.2016 zaslalo MŠMT členům Reprezentativní komise zápis z tohoto zasedání spolu s prezentací z jednání a s návrhem, který podal místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch, na úpravu Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací ze státního rozpočtu veřejným VŠ k vyjádření. Zápis s přílohami byl poskytnut všem členům Komory A ČKR, kteří byli vyzváni, aby se k návrhu vyjádřili. Na tento návrh nakonec zareagoval 30.11.2016 náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum R. Plaga dopisem, ve kterém uvedl, že obdržel 8 odpovědí členů Reprezentativní komise, z nichž 7 bylo souhlasných s navrhovanou změnou, a že návrh na změnu byl akceptován.

Apel na navýšení rozpočtu vysokých škol – dopis předsedy ČKR předsedovi PS PČR a poslaneckým klubům. Praha, 7.11.2016. Předseda ČKR T. Zima zaslal 7.11.2016 předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předsedům poslaneckých klubů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (ČSSD, ANO 2011, KSČM, TOP 09 a Starostové, ODS, KDU-ČSL, ÚSVIT – Národní Koalice) dopis, kterým apeluje na potřebnost navýšení prostředků pro rezort školství, pro segment vysokých škol.

Osnovy výročních zpráv o činnosti a o hospodaření vysokých škol – nominace 2 zástupců ČKR. Brno, 5.12.2016. Z pověření místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání M. Beka, který v dané době zastupoval předsedu ČKR, zaslala 5.12.2016 tajemnice ČKR M. Fojtíková náměstku ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum R. Plagovi na jeho žádost nominaci 2 zástupců ČKR pro projednání návrhu osnovy Výroční zprávy o činnosti vysoké školy a návrhu osnovy Výroční zprávy o hospodaření vysoké školy, kterými jsou: předseda ČKR T. Zima a místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch. O nominaci těchto zástupců rozhodlo Předsednictvo ČKR na svém 144. zasedání 1.12.2016 v Pardubicích.

Další aktivity v oblasti ekonomické a sociální v roce 2016

Konference vybraných vědeckých týmů Akademie věd ČR. Praha, 24.3.2016. Na konferenci vybraných vědeckých týmů Akademie věd ČR, která se konala 24.3.2016 v Praze, byli pozváni: předseda ČKR T. Zima, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání M. Bek, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs a místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch. Za ČKR se konference zúčastnil místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch, ostatní se museli z důvodu jiných pracovních povinností omluvit.

EUA 2016 Public Funding Observatory / Czech Republic – CRC Response. Brno, 10.6.2016. Z EUA byl ČKR zaslán dotazník ve věci Public Funding Observatory, který za ČKR vyplnil místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch. Na základě reakcí národních Konferencí rektorů vydá EUA zprávu „Public Funding Observatory Report 2016“, která bude shrnovat aktuální údaje a trendy ve financování vysokých škol z veřejných zdrojů. Zpráva bude oficiálně prezentována na „Third EUA Funding Forum“, které se uskuteční ve dnech 6.-7. října 2016 v Portu (Portugalsko).

Návrh náměstka R. Plagy k financování projektu CzechELib. Praha, 7.7.2016. Náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum R. Plaga zaslal obsahově identické dopisy adresované předsedovi ČKR T. Zimovi a místopředsedovi ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzochovi s informacemi ve věci projektu „CzechELib“. Projekt je zaměřen na vybudování národního centra pro nákup elektronických informačních zdrojů (EIZ) a jejich vlastní nákup pro subjekty využívající EIZ v ČR. V dopise je uveden návrh finančního mechanismu, který by jednotlivé organizace (resp. jejich zřizovatelé) zapojené do projektu na centrální nákup EIZ využívaly. Konkrétně se jedná o návrh, že o poplatek za účast v konsorciu CzechELib bude univerzitě snížen příspěvek na rozvoj jednotlivých výzkumných organizací. Z pověření místopředsedy ČKR K. Melzocha zaslala asistentka Kanceláře ČKR A. Příhodová dne 8.7.2016 dopis všem členům ČKR s žádostí o vyjádření, zda souhlasí s navrženým způsobem financování EIZ. Členové ČKR mohli své reakce zasílat do 10.7.2016 tak, aby konečné stanovisko mohlo být na MŠMT odesláno v požadovaném termínu, tj. 11.7.2016. Do uvedeného termínu zaslalo své stanovisko 8 členů ČKR, dodatečně pak dalších 5. Stanovisko ČKR bylo na MŠMT odesláno 15.7.2016.

Neformální schůzka s předsedou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Praha, 15.9.2016. Neformální schůzky, kterou svolal předseda Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství S. Labík, se za ČKR zúčastnili předseda ČKR T. Zima a místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch.

2. zasedání Rady Národního akreditačního úřadu. Praha, 11.10.2016. Předseda NAÚ S. Labík zaslal předsedovi ČKR T. Zimovi pozvánku na 2. zasedání Rady NAÚ, které se konalo 11.10.2016 v Praze. Předseda ČKR se z neodkladných pracovních důvodů musel omluvit, za ČKR se zasedání zúčastnil v době 13:00-13:30 místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch. 18.10.2016 byl z NAÚ tajemnici ČKR M. Fojtíkové zaslán zápis ze zasedání, který tajemnice ČKR týž den zaslala pro informaci všem členům ČKR.

Jednání předsednictev ČKR a Bavorské konference rektorů. Praha, 18.10.2016. Na pozvání předsedy ČKR T. Zimy se 18.10.2016 v Karolinu konalo setkání Předsednictva ČKR s Předsednictvem Bavorské konference rektorů, které bylo zaměřeno především na zhodnocení existující spolupráce mezi českými a bavorskými univerzitami a na její budoucí vývoj. Za ČKR se této akce zúčastnili předseda ČKR T. Zima, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání M. Bek a místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch. Předseda ČKR T. Zima zaslal 1.11.2016 všem členům ČKR zápis z tohoto jednání s přiloženou pozvánkou na 1. Bavorkočeské vysokoškolské fórum, které se uskuteční 16.12.2016 na Univerzitě Regensburg. Na fórum jsou zváni reprezentanti spolupracujících univerzit.

Veřejné slyšení ke strategickému rámci Česká republika 2030. Praha, 1.11.2016; Brno, 21.11.2016. Vedoucí oddělení pro udržitelný rozvoj Úřadu Vlády ČR A. Kárníková zaslala 17.10.2016 do Kanceláře ČKR pozvánku na veřejná slyšení ke strategickému rámci Česká republika 2030, která se konala 1.11.2016 v Praze a 21.11.2016 v Brně a která byla zaměřena především na informování o aktuální podobě dokumentu a diskuzi o dobrovolných závazcích a jeho naplňování. Tajemnice ČKR M. Fojtíková zaslala na Úřad Vlády ČR potvrzení o účasti na veřejném slyšení 1.11.2016 v Praze těchto dvou zástupců ČKR: místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová. Předseda ČKR T. Zima se musel z neodkladných pracovních důvodů z této akce omluvit.

Neformální setkání předsednictev ČKR a Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Praha, 2.11.2016. Na neformálním setkání předsednictev ČKR a NAÚ potvrdili účast tito členové Předsednictva ČKR: předseda ČKR T. Zima, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání M. Bek, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Medek, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová. Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs se musel z důvodu zahraniční pracovní cesty omluvit.

Výjezdní zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Štiřín, 10.-11.11.2016. Na výjezdní zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace k přípravě návrhu zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, které se konalo ve dnech 10.-11.11.2016 v Hotelu Zámek Štiřín, byli místopředsedou Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádkem pozváni všichni členové Předsednictva ČKR (místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs byl pozván z titulu svého členství v RVVI).

Předvánoční setkání s Technologickou agenturou ČR a vernisáž výstavy. Praha, 14.12.2016. Předvánočního setkání s TA ČR a vernisáže výstavy „Propojený svět – Život ve městě budoucnosti“ se za ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch, předseda ČKR T. Zima se z neodkladných pracovních důvodů musel omluvit.

Místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch se také v roce 2016 zúčastňoval jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Senátu Parlamentu ČR a dalších akcí pořádaných Senátem Parlamentu ČR, Úřadem Vlády ČR, aj.

Vnější záležitosti

V této části výroční zprávy je uveden přehled nejdůležitějších vnitrostátních a mezinárodních aktivit ČKR v roce 2016.

Schůzí Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na které jsou pravidelně zváni všichni členové ČKR, se během roku 2016 účastnili členové ČKR podle vlastního uvážení.

Zasedání Předsednictva Rady vysokých škol (RVŠ) a Sněmu RVŠ se v roce 2016 pravidelně účastnili předseda ČKR T. Zima a/nebo místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Medek.

Zasedání Akreditační komise (od září Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství) na která jsou pravidelně zváni zástupci ČKR, se v roce 2016 účastnili předseda ČKR T. Zima a/nebo některý/někteří z místopředsedů ČKR.

Spolupráce technických vysokých škol ČR a Španělska – výzva z Velvyslanectví Španělska. Praha, 19. 1. 2016. Velvyslanectví Španělska v ČR zaslalo elektronickou cestou nabídku spolupráce technických vysokých škol ČR s technickými vysokými školami Španělska, kterou z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti I. Medka přeposlala tajemnice ČKR M. Fojtíková rektorům veřejných vysokých škol. Na výzvu reagovalo celkem 10 rektorů, kteří o spolupráci projevili zájem. O konkrétní formě spolupráce jednalo zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR 18. 2. 2016 v Brně.

Spolupráce vysokých škol ČR s vysokými školami Makedonie. Brno, 8. 2. 2016. Z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti I. Medka zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR žádost o zaslání informace o jejich případné spolupráci s vysokými školami Makedonie, a to do 15. 2. 2016. Celkem reagovalo 28 členů ČKR, z nichž 11 nějakou formu spolupráce uvedlo a 17 informovalo o spolupráci nulové. Žádost I. Medka byla vyvolána zájmem předsedy Konference rektorů vysokých škol Makedonie o spolupráci s ČKR.

Portál vysokých škol ČR s nabídkou studijních programů v cizích jazycích. Brno, 29. 2. 2016. Z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti I. Medka zaslal a tajemnice ČKR M. Fojtíková 21 zainteresovaným vysokým školám informace o portálu nabízejícím studijní programy v cizích jazycích společně s formulářem objednávky na související služby s žádostí o vyplnění a zaslání na adresu KUBITA s.r.o. do 8. 3.  2016. 1. 3. 2016 zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková na žádost místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti I. Medka elektronickou zprávu dosud nezapojeným 29 vysokým školám s informací o možnosti zapojení se do portálu. Ředitelka Domu zahraniční spolupráce I. Tatarková zaslala 1. 4.  2016 místopředsedovi ČKR pro vnější záležitosti I. Medkovi informace o aktuálním stavu portálu Studyin.cz včetně přehledu vysokých škol, jejichž nabídka studijních programů je součástí portálu.

Spolupráce vysokých škol ČR a Iráku. Brno, 1. 3. 2016. Z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti I. Medka přeposlala tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR dopis velvyslance Republiky Irák s dotazníkem mapujícím zájem vysokých škol ČR o spolupráci s vysokými školami Iráku. Do 18. 3. 2016 zaslalo své reakce 6 členů ČKR, které tajemnice ČKR M. Fojtíková zaslala V. Peterové, pracovnici Odboru mezinárodních vztahů MŠMT.

Mise rektorů univerzitních veřejných vysokých škol ČR do Austrálie. Brno, 14. 3. 2016. Z pověření rektorů J. Millera a I. Medka zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková členům Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR zprávu s informacemi o plánované misi rektorů do Austrálie. Ti, kdo o účast na misi zatím neprojevili zájem, se mohli dodatečně přihlásit. Rektoři J. Miller a I. Medek dále požádali ty, kdo již zájem potvrdili, aby, pokud tak ještě neučinili, konkrétněji a úžeji definovali oblasti zájmu o spolupráci. Případné reakce mohly být zasílány do Kanceláře ČKR do 29. 3. 2016. Reagovalo celkem 5 členů Komory A ČKR.

Iniciativa PRIMA – stanovisko ČKR zaslané náměstku ministryně školství R. Plagovi. Brno, 28. 3. 2016. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Medek zaslal náměstku ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum R. Plagovi elektronickou zprávu s reakcí na dopis adresovaný předsedovi ČKR T. Zimovi, který se týkal iniciativy PRIMA (Partnership in Research and Innovation in the Mediterranean Area). Na výzvu k vyjádření se k iniciativě PRIMA reagovalo celkem 5 členů ČKR, z nichž 2 (Česká zemědělská univerzita v Praze a Univerzita Pardubice) projevili o iniciativu PRIMA zájem.

K možné spolupráci ČKR s Asociací kolumbijských univerzit (ASCUN). Praha, 7. 4. 2016. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Medek obdržel z CzechInvest podkladové materiály pro možnou spolupráci ČKR a Asociace kolumbijských univerzit (ASCUN). Konkrétně se jednalo o společné publikace z Web of Science, dále pak o prezentaci největší kolumbijské univerzity Universidad Nacional a o informace o ASCUN. Z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti zaslala 23. 5.  2016 tajemnice ČKR M. Fojtíková rektorům veřejných vysokých škol výzvu k zaslání informací o existující spolupráci dané vysoké školy s institucemi Kolumbie (s uvedením oblastí spolupráce) a/nebo o zájmu o spolupráci novou/další. Vyplněný formulář s uvedenými informacemi mohli rektoři veřejných vysokých škol zaslat Kanceláři ČKR nejpozději 6. 6. 2016.

Spolupráce V4 a Korejské republiky v oblasti vzdělávání. Praha, 22. 6. 2016. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Medek obdržel od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové zprávu s informací o iniciativě premiérů V4 a korejské prezidentky ohledně vzájemné spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Místopředseda ČKR I.  Medek byl požádán o stanovisko k této problematice do 23. 6. 2016, které, vzhledem ke krátkosti termínu, odeslal na MŠMT sám. Po konzultaci s předsedou ČKR T. Zimou reagoval za ČKR tímto sdělením, které zaslal ředitelce Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové 23. 6. 2016: „V tomto obecném znění lze podpořit. Důležité bude rozpracování po rezortech, a tam se k tomu asi ještě vrátíme podrobněji.“

Spolupráce veřejných vysokých škol ČR s Pákistánem. Brno, 1. 8. 2016. Z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti I. Medka zaslala tajemnice ČKR členům Komory A ČKR žádost ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové, která obsahovala primární žádost ředitele Odboru mezinárodních vztahů MŠM T L. Bánovce, o zodpovězení 3 otázek týkajících se případné spolupráce s Pákistánem : (1) Spolupracuje Vaše vysoká škola v nějaké podobě s Pákistánem? Pokud ano, s kterými vysokými školami či jinými institucemi (uveďte jejich názvy)? (2) Zajímal by Vás, resp. Vaši vysokou školu navrhovaný projekt a možnost setkání s delegací rektorů vysokých škol Pákistánu v říjnu 2016, o nichž (projekt + setkání) se ve své elektronické zprávě zmiňuje ředitel Bánovec? (3) Pokud jde o možnou spolupráci s Pákistánem, zajímalo by Vás i něco jiného, než co je uvedeno v přílohách? Do 24. 8. 2016 zaslalo odpovědi na uvedené otázky 14 rektorů veřejných vysokých škol ČR a 1 rektor státní vysoké školy. Se všemi došlými reakcemi byla seznámena ředitelka Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondková, ředitel Odboru mezinárodních vztahů MŠMT L. Bánovec a velvyslanec České republiky v Pákistánu J. Füry.

Účast ČKR na setkání velvyslanců všech ZÚ na MZV. Praha 26. 8. 2016. Místopředseda ČKR pro vnější vztahy Ivo Medek se zúčastnil každoročního setkání všech českých velvyslanců na půdě MZV a informoval je o portálu Study in the Czech Republic a výsledku šetření ČKR týkající se vizových záležitostí zahraničních studentů studujících na českých univerzitách. Bylo dohodnuto jednání o této tématice mezi ČKR, MZV a MV.

K možné spolupráci ČKR s Ukrajinskou konferencí rektorů. Brno, 3. 9. 2016. Vedoucí Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU L. Gulová zaslala místopředsedovi ČKR pro vnější záležitosti I. Medkovi oficiální dopis od Ukrajinské konference rektorů adresovaný předsedovi ČKR T. Zimovi s návrhem setkání skupiny rektorů nejvýznamnějších ukrajinských vysokých škol se členy ČKR v ČR. Tajemnice ČKR přeposlala 5. 9. 2016 zprávu s přiloženým dopisem pro informaci předsedovi ČKR T. Zimovi. 13. 9. 2016 zaslala L. Gulová tajemnici ČKR M. Fojtíkové a místopředsedovi ČKR I. Medkovi zprávu s návrhem konkrétních termínů setkání. Místopředseda ČKR I. Medek rozhodl, že se návrhem bude zabývat Předsednictvo ČKR na svém zasedání 29. 9. 2016 v Praze. Výsledkem tohoto jednání bylo, že došlo k setkání s rektory Ukrajiny na půdě Univerzity Karlovy (Praha, 23. 11. 2016) a Masarykovy univerzity (Brno, 24. 11. 2016).

Seminář k portálu Study in the Czech Republic. Brno, 7. 9. 2016. Pozvánka místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti I. Medka na seminář k portálu Study in the Czech Republic, který se konal 7. 9. 2016 v Brně, byla prostřednictvím Kanceláře ČKR zaslána všem členům ČKR. Zájemci mohli potvrdit svoji účast do 5. 9. 2016 s využitím elektronické adresy vedoucí Sekretariátu rektora JAMU dozbabova@jamu.cz.

Pracovní skupina k portálu Study in the Czech Republic. Brno, 8. 9. 2016. Na základě výstupů ze semináře o portálu Study in the Czech Republic konaného 7. 9. 2016 požádal místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Medek prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové všechny zájemce, členy ČKR, o nominování zástupců vysokých škol do pracovní skupiny, která se bude zabývat dalšími kroky ve využívání a rozvoji tohoto portálu. Na žádost reagovalo 28 členů ČKR. Návrhů na členství v uvedené pracovní skupině bylo 30.

Režim student – Koncept pro usnadnění vízové procedury u vybraných studentů. Praha, 31. 10. 2016. Schůzka zástupců MŠMT, MZV a MV a Komise ČKR pro zahraniční záležitosti ohledně aplikace projektu Režim student, který má za cíl usnadnit přístup k vízům zahraničním studentům se seriózním zájmem studovat na českých univerzitách.

K možné spolupráci veřejných VŠ ČR s institucemi Kolumbie. Praha, 4. 11. 2016. Projektová manažerka pro výzkum a vývoj Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest E. Bartoňová zaslala 4. 11. 2016 tajemnici ČKR M. Fojtíkové elektronickou zprávu s detaily možné návštěvy kolumbijské delegace v ČR k vyjádření ČKR. E. Bartoňová navrhla termín návštěvy v intervalu od 19. 6. do 23. 6. 2017 s tím, že by považovala za přínosné, kdyby se uspořádalo prostřednictvím ČKR setkání zástupců kolumbijských institucí se zástupci českých univerzit, které o to projeví zájem, aby se jejich případná spolupráce mohla řešit konkrétně. Místopředseda ČKR I. Medek na návrh reagoval 29.  11. 2016 pozitivně s tím, že podrobnosti projedná se svými kolegyněmi a kolegy na 138. zasedání Pléna ČKR 1.  12. 2016 v Pardubicích. V mezidobí došlo ke kontaktu s E. Bartoňovou s tím, že Univerzita Karlova se ujme hostitelství setkání rektorů veřejných vysokých škol ČR s delegací z Kolumbie, a to 19. 6. 2017.

K možné spolupráci ČKR s Vysokoškolskou komisí Pákistánu. Pákistán, 7. 11. 2016. Velvyslanec ČR v Pákistánu J. Füry zaslal 7. 11. 2016 tajemnici ČKR M. Fojtíkové informace o „Pákistánském dni ve Francii“, který vnímá jako možnou obdobu zamýšlené návštěvy pákistánské delegace v ČR. Tajemnice ČKR M. Fojtíková zprávu poskytla místopředsedovi ČKR pro vnější záležitosti I. Medkovi. Místopředseda ČKR I. Medek zaslal 29. 11. 2016 velvyslanci J. Fürymu elektronickou zprávu, ve které uvádí, že není možné, aby se organizace návštěvy pákistánské delegace v zamýšlené podobě ČKR ujala, neboť se jedná o akci na ministerské úrovni. Pokud však Velvyslanectví ČR v Pákistánu ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a s Velvyslanectvím Pákistánu v ČR zorganizuje obdobně, jako byl „Pákistánský den ve Francii“, něco jako „Pákistánský den v ČR“ a budou-li jeho součástí návštěvy některých VŠ ČR a setkání s Předsednictvem ČKR, popř. i s Plénem ČKR, je ČKR připravena být nápomocna při zjištění, které VŠ by měly o takové setkání s pákistánskou delegací zájem, a při tom, co by se týkalo ČKR přímo (setkání s Předsednictvem ČKR či s Plénem ČKR).

Spolupráce veřejných vysokých škol ČR s vysokými školami Portugalska a Španělska. Brno, 16. 11. 2016. Z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti I. Medka zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková rektorům veřejných vysokých škol, členům Komory A ČKR, žádost o zaslání informace o jejich případné spolupráci s vysokými školami Portugalska a Španělska, a to do 22. 11. 2016. O tyto informace požádala místopředsedu ČKR pro vnější záležitosti I. Medka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachová. Do 23. 11. 2016 své reakce zaslalo 17 rektorů veřejných vysokých škol. Všechny došlé reakce tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti I. Medka ředitelce Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové. 25. 11. 2016 byla dodatečně zaslána reakce Technické univerzity v Liberci, kterou tajemnice ČKR poskytla ředitelce K. Gondkové.

Záležitosti legislativní a organizační

Místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Barančík a od 1. října místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová se v roce 2016 zúčastnili všech zasedání Pléna ČKR, všech zasedání Předsednictva ČKR (kromě 143. zasedání, které se konalo 29. září 2016 v Praze) a všech zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Kromě uvedených aktivit se podíleli, často jako garanti, na těchto aktivitách:

22. 1. 2016, Brno – revize hospodaření ČKR za rok 2015. Revize se konala v Kanceláři ČKR v Brně. Zúčastnili se jí revizoři účtů ČKR 2015 rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně P. Sáha, rektor Univerzity obrany B. Přikryl, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Barančík a tajemnice ČKR M. Fojtíková. O pozitivním výsledku revize byli týž den prostřednictvím elektronické pošty informováni všichni členové ČKR.

18. 2. 2016, Brno – 140. zasedání Předsednictva ČKR. Zasedání se konalo v Brně péčí Veterinární a farmaceutické univerzity Brno s tímto programem: (1) Informace předsedy ČKR. (2) Příprava 134. zasedání Pléna ČKR, Výročního shromáždění ČKR (Brno, 18.2.2016). (3) Žádosti o členství v ČKR. (4) Rozhodnutí o účasti představitelů ČKR na konferenci Asociace vyšších odborných škol (Praha, 12.4.2016). (5) Různé.

26. 2. 2016, Praha – písemné stanovisko pro předsedu ČKR k podnětu o neetickém jednání v souvislosti s publikační činností. Podnět předseda ČKR obdržel od emeritního pracovníka Matematického ústavu AV ČR a emeritního pracovníka Ústavu informatiky AV ČR.

12. 4. 2016, Praha – Konference k 20. výročí vzniku vyšších odborných škol v ČR se za ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Barančík.

21. 4. 2016, Brno – 141. zasedání Předsednictva ČKR. Zasedání se konalo v Brně péčí AKADEMIE STING, o.p.s., s tímto programem: (1) Informace předsedy ČKR. (2) Příprava 135. zasedání Pléna ČKR (Brno, 21.4.2016). (3) Nominace na členství ve Výkonném výboru Evropské univerzitní asociace (EUA Board) pro funkční období 2017-2021. (4) Žádosti o členství v ČKR. (5) Různé.

17. 5. 2016, Praha – pracovní večeře ministryně školství, mládeže a tělovýchovy s Předsednictvem ČKR. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachová zaslala 12.5.2016 Předsednictvu ČKR pozvánku na pracovní večeři, která se uskutečnila 17.5.2016 v Praze s tímto programem: (1) aktuální situace na vysokých školách v rozpočtech, (2) rozpočet 2017 – detailní informace o vyjednávání, (3) Národní akreditační úřad pro vysoké školství, (3) prováděcí předpisy k vysokoškolskému zákonu, (4) změny financování vysokých škol. Pozvání na pracovní večeři přijali všichni členové Předsednictva ČKR.

2. 6. 2016, Plzeň – 142. zasedání Předsednictva ČKR. Zasedání se konalo v Plzni péčí Západočeské univerzity v Plzni, s tímto programem: (1) Informace předsedy ČKR. (2) Příprava 136. zasedání Pléna ČKR (Plzeň, 2.6.2016). (3) Různé.

30. 9. 2016, Praha – na 137. zasedání, které se zaštiťovala Akademie múzických umění v Praze, byla Plénem ČKR, v doplňujících volbách ČKR na zbytek dvouletého funkčního období od 1. 10. 2016 do 31. 7. 2017, zvolena místopředsedkyní ČKR pro záležitosti legislativní a organizační rektorka Vysoké školy zdravotnické, o. p. s., J.  Němcová.

25. 10. 2016, České Budějovice – slavnostní shromáždění při příležitosti 25. výročí založení Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Za ČKR se zúčastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

31. 10. 2016, Praha – jednání k vízové problematice zahraničních zájemců o studium na vysokých školách v ČR se zástupci MV a MZV. Za MV se setkání zúčastnil ředitel odboru azylové a migrační politiky T. Haišman, M. Pokorná a K. Černá; za MZV ředitel odboru konzulárních koncepcí a metodiky D. Nový, O. Horáková a T. Henych. Za ČKR se zúčastnili místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová, rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze H. Machková a rektor Univerzity Palackého v Olomouci J. Miller.

1. 11. 2016, Praha – Veřejné slyšení ke strategickému rámci Česká republika 2030 se konalo v Praze pod patronací Úřadu vlády ČR v rámci projektu Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě, realizovaného s finanční podporou ESF prostřednictvím programu Zaměstnanost. Za ČKR se zúčastnili místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová a místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch.

2. 11. 2016, Praha – setkání Předsednictva Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) s Předsednictvem ČKR v Praze. Schůzky s předsedou NAÚ S. Labíkem a místopředsedy NAÚ T. Jelínkem a I. Barančíkem se zúčastnili předseda ČKR T. Zima, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání M. Bek, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Medek, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch a místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

9. 11. 2016, Plzeň – 25. výročí založení Západočeské univerzity v Plzni. Slavnostního zasedání Vědecké rady se za Předsednictvo ČKR zúčastnili místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová a místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch.

10. 11. 2016, Praha – Slavnostní zasedání Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze při příležitosti udělení čestné vědecké hodnosti Doctor honoris causa profesoru Henrymu Mintzbergovi. Za ČKR se zúčastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová a členové ČKR J. Hančil, P. Mertlík, J. Mojžíš.

29. 11. 2016, Praha – diskusní konference na téma „Podpora mladých v aktivním přístupu k vytváření předpokladů pro budoucí uplatnění na trhu práce a v podnikání“ iniciované Evropskou rozvojovou agenturou (ERA). Za ČKR se zúčastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

1. 12. 2016, Pardubice – 144. zasedání Předsednictva ČKR. Zasedání se konalo v Pardubicích péčí Univerzity Pardubice s tímto programem: (1) Informace místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání zastupujícího předsedu ČKR. (2)  Informace ostatních místopředsedů. (3) Dosavadní výsledky jednání Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. (4) Dohoda ČKR s MU o pravidlech hospodaření ČKR 2017. Revize hospodaření ČKR 2016. (5) Návrh ČKR na nového člena pracovní skupiny Evropské univerzitní asociace „Research Policy“ za ČKR. (6) Příprava 138. zasedání Pléna ČKR (Pardubice, 1. 12. 2016). (7) Žádosti o členství v ČKR. (8) Různé.

Žádosti o členství v ČKR v roce 2016 – všechny byly vyřízeny kladně:

 • Rektor Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o.p.s.
 • Rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 • Rektor Univerzity Hradec Králové.
 • Rektor Vysoké školy logistiky o.p.s.
 • Rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií, z.ú.
 • Rektor Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.
 • Rektor Vysoké školy podnikání a práva, a.s.

K 1.9.2016 zanikla Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s., jejíž rektorka ukončila ke stejnému datu svoji rektorskou funkci, a tím přestala být od 1.9.2016 členkou ČKR.

K 10.11.2016 ukončil členství v ČKR rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava. Výkonem funkce rektora byl od 11.11.2016 pověřen prorektor pro studium, který se zúčastňuje akcí ČKR jako host, nikoli jako člen ČKR, neboť členem ČKR může být pouze rektor.

V roce 2016 měla ČKR postupně 50 členů (leden až srpen), 49 členů (1. září až 10. listopadu), a 48 členů (11.  listopadu až 31. prosince), z toho 26, resp. 25 rektorů veřejných vysokých škol, 2 rektory státních vysokých škol a 22, resp. 21 rektorů soukromých vysokých škol. Kancelář ČKR byla po celý rok obsazena dvěma pracovníky – tajemnice ČKR RNDr. Marie Fojtíková a asistentka Kanceláře ČKR Mgr. Anna Příhodová (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou asistentky Kanceláře ČKR Mgr. Romany Münsterové).

Tajemnice ČKR M. Fojtíková se kromě akcí ČKR, které se konaly v roce 2016 v ČR, zúčastnila všech zasedání tajemníků Konferencí rektorů zemí Evropské unie, které jsou řádnými kolektivními členy EUA stejně jako ČKR, všech zasedání Rady EUA (EUA Council), Valného shromáždění EUA (EUA General Assembly) a Výroční konference EUA (EUA Annual Conference).

Z organizačních záležitostí ČKR stojí dále za zmínku, že Kancelář ČKR připravila pro rektory, jejichž funkční období skončilo v průběhu roku 2016, hodnotný dárek ve formě DVD, na němž jsou kopie všech fotografií z akcí ČKR konaných za celé období působnosti každého z rektorů.

Péčí Kanceláře ČKR je trvale udržován v aktuálním stavu a dvojjazyčně (česky a anglicky) web ČKR, elektronické úložiště všech důležitých materiálů pro členy ČKR a elektronické úložiště materiálů Evropské univerzitní asociace (EUA), které nejsou běžně dostupné na webu EUA.

I v roce 2016, jako každý rok, patří poděkování Masarykově univerzitě, hostitelské vysoké škole Kanceláře ČKR, která, ač se sama podílí na úhradě provozních nákladů ČKR stejně jako ostatní vysoké školy, jejichž rektoři jsou členy ČKR, neúčtuje ČKR nájemné za prostory Kanceláře ČKR, ani velkou část služeb, které Kanceláři ČKR poskytuje. Mimořádný dík patří Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity, s nímž Kancelář ČKR dlouhodobě spolupracuje a který trvale udržuje web ČKR i obě elektronická úložiště materiálů v dobrém stavu po technické stránce a provádí operativně potřebné změny a inovace na základě předem dobře promyšlených a podrobně zpracovaných podkladů ze strany Kanceláře ČKR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info