Výroční zpráva ČKR 2015

Výroční zpráva, jejíž návrh na základě dílčích zpráv místopředsedů České konference rektorů (ČKR) předložil předseda ČKR Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, byla Plénem ČKR na jeho 134. zasedání, Výročním shromáždění ČKR (Brno, 18. února 2016), projednána a schválena.

Rok 2015 přinesl pro ČKR smutnou událost, neboť 10. září 2015 zemřel ve věku nedožitých 91 let první polistopadový rektor Univerzity Karlovy v Praze Prof. PhDr. Radim Palouš, CSc. (rektorskou funkci zastával v době 1.2.1990-31.1.1994), který se výrazně zasloužil o vznik Klubu rektorů českých a slovenských vysokých škol (26.4.1990), a tím také o pozdější vznik ČKR (28.1.1993).

Tato zpráva podává přehled hlavních činností, kterým se ČKR jako orgán reprezentace vysokých škol věnovala v roce 2015. Členěna je do pěti částí, odpovídajících kompetencím jednotlivých místopředsedů. Předsednictvo ČKR, které má podle platného Statutu ČKR dvouleté funkční období, vždy od 1. srpna do 31. července, pracovalo po celý rok 2015 v tomto složení: T. Zima (předseda), M. Bek (místopředseda pro oblast vzdělávání), Z. Kůs (místopředseda pro oblast tvůrčích činností), K. Melzoch (místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální), I. Medek (místopředseda pro vnější záležitosti), I. Barančík (místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační). Rok 2015 byl pro ČKR i rokem volebním. Volby nového Předsednictva ČKR na funkční období 1.8.2015-31.7.2017 se konaly 4.6.2015 u příležitosti 131. zasedání Pléna ČKR v Přerově péčí Vysoké školy logistiky o.p.s. Administrativní, organizační a koordinační záležitosti, včetně záležitostí zahraničních, zajišťovala po celý rok 2015 Kancelář ČKR vedená tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou.

Plénum ČKR zasedalo v roce 2015 pětkrát, Předsednictvo ČKR sedmkrát, vždy podle předem připraveného programu. Programy jednotlivých jednání všech zasedání, zprávy předsedy ČKR a usnesení, která na nich byla přijata, jsou dosažitelné na webu ČKR na internetové adrese http://crc.muni.cz. V roce 2015 se také konalo pětkrát zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR, pětkrát zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR a – jako každý rok – Slavnostní zahájení akademického roku 2015/2016 vysokých škol ČR, tentokrát v Českých Budějovicích za hostitelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a za účasti emeritních rektorů a dalších vzácných tuzemských hostů. Na rok 2015 připadlo navíc Společné zasedání Pléna Slovenské rektorské konference a Pléna ČKR. Konalo se ve dnech 3. a 4. prosince 2015 v Bratislavě za hostitelství Slovenské rektorské konference. Příští společné zasedání, které bude hostit ČKR ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, je již naplánováno na dny 8. a 9. června 2017 v Praze.

Přehled zasedání Pléna ČKR v roce 2015:

 • 129. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR), 19.2.2015, Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha;
 • 130. zasedání Pléna ČKR, 23.4.2015, Mendelova univerzita v Brně, Křtiny;
 • 131. zasedání Pléna ČKR (Volby ČKR), 4.6.2015, Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov;
 • 132. zasedání Pléna ČKR, 8.-9.10.2015, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice;
 • 133. zasedání Pléna ČKR, 3.12.2015, Univerzita obrany, Brno.

Přehled zasedání Předsednictva ČKR v roce 2015:

 • 133. zasedání Předsednictva ČKR, 4.2.2015, Univerzita Karlova v Praze, Praha;
 • 134. zasedání Předsednictva ČKR, 19.2.2015, Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha;
 • 135. zasedání Předsednictva ČKR, 2.4.2015, Univerzita Karlova v Praze, Praha;
 • 136. zasedání Předsednictva ČKR, 23.4.2015, Mendelova univerzita v Brně, Křtiny;
 • 137. zasedání Předsednictva ČKR, 3.-4.6.2015, Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov;
 • 138. zasedání Předsednictva ČKR, 10.9.2015, Univerzita Karlova v Praze, Praha;
 • 139. zasedání Předsednictva ČKR, 3.12.2015, Univerzita obrany, Brno.

Oblast vzdělávání

V oblasti vzdělávání se ČKR v roce 2015 věnovala následujícím oblastem týkajícím se vzdělávání na vysokých školách České republiky:

V oblasti dlouhodobého koncepčního rozvoje se ČKR aktivně účastnila svými zástupci projednávání novely zákona o vysokých školách na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předkládala iniciativně variantní znění sporných ustanovení. Dále se zástupci ČKR zapojovali do jednání pracovní skupiny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přípravě prováděcích vládních nařízení, souvisejících s novelou zákona o vysokých školách. ČKR v rámci přípravy předložila řadu připomínek a návrhů znění vyhlášek, z nichž byla většina v procesu vyjednávání akceptována.

V oblasti dalšího rozvoje kvality vysokých škol pokračovala ČKR ve spolupráci s Akreditační komisí. Prostřednictvím svých zástupců se pravidelně účastnila aktivit souvisejících s činností Akreditační komise.

V oblasti hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání se ČKR podílela na přípravě odborných setkání zabývajících se kvalitou vysokých škol. V uplynulém období se jednalo o další seminář z cyklu Hodnocení kvality vysokých škol v Telči (21.-22.5.2015), který se konal ve spolupráci Centra pro studium vysokého školství, Rady vysokých škol a ČKR. Semináře se za ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání M. Bek, jeho tématem byly otázky studentské zkušenosti nástupních ročníků a studijní neúspěšnosti.

V rámci aktivit ČKR bylo v roce 2015 významnou událostí společné slavnostní zahájení akademického roku všemi vysokými školami České republiky. Pro akademický rok 2015/2016 se tento akademický obřad uskutečnil v Českých Budějovicích péčí Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Na zasedáních Pléna ČKR i Předsednictva ČKR byly v průběhu roku 2015 projednávány některé další problematiky ovlivňující vzdělávání na vysokých školách, zejména pravidla financování vysokých škol, rozpočet vysokých škol, hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací na vysokých školách, a další.

Oblast tvůrčích činností

V roce 2015 pokračovala aktivní činnost Pracovní skupiny ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů zřízené v roce 2012. Pravidelně se zabývala zejména problematikou dočerpání prostředků alokovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, a to nejen v současném programovém období.

Hlavní činností této pracovní skupiny byla jednání o přípravě a podmínkách výzev na další programové období týkající se Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pracovní skupina uskutečnila řadu společných jednání s pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a pravidelně přinášela podněty ke zlepšení situace v oblasti administrace projektů Evropských strukturálních fondů tímto ministerstvem. Po absolvování všech těchto jednání lze konstatovat, že velká část podnětů byla akceptována a zapracována do dokumentů poskytovatele dotace (metodické dopisy či další pokyny závazné pro řešitele projektů). Jednání týkající se problematiky Evropských strukturálních fondů a s nimi spojenou otázkou administrace projektů a výběrových řízení probíhala nejen s vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (ministr M. Chládek, ministryně K. Valachová, náměstkyně P. Bartáková, náměstek V. Velčovský, náměstek J. Veber, náměstek R. Plaga, ředitel R. Rinn a další), ale i s vrcholnými představiteli dalších státních orgánů (např. náměstek J. Kříž, Ministerstvo životního prostředí).

Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs se podílel na řadě jednání o přípravě dalšího programového období i o dokončení stávajícího období, zejména v rámci Řídicího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a následně i jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs se aktivně účastnil jako zvaný host jednání Akademického sněmu Akademie věd ČR.

Kromě dalších činností spojených s hodnocením vědeckých výsledků probíhala za účasti místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůse opakovaně jednání s místopředsedou Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádkem a s jeho náměstkem A. Marksem ve věci metodiky hodnocení vědeckých výsledků.

Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs se také pravidelně účastnil jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu či příslušného podvýboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Hlavním tématem byla v roce 2015 příprava novely zákona o vysokých školách.

Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs se dále zúčastnil jednání s předsedou Vlády ČR B. Sobotkou stran financování vysokých škol, jednání s místopředsedou Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádkem či s jeho náměstkem A. Marksem o přípravě zákona o vědě či ministerstva pro vědu, jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy M. Chládkem či s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachovou o problematice vysokých škol.

Jako zástupce ČKR se místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs několikrát zúčastnil jednání Akreditační komise.

Jako člen delegovaný ČKR se místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs pravidelně účastnil jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol MŠMT a komise pro přípravu Dlouhodobého záměru MŠMT.

Kromě toho se místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs účastnil jednání Dozorčí rady projektu KREDO a pracovní skupiny MŠMT pro přípravu novely zákona o vysokých školách.

Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs zastupoval ČKR i v roce 2015 v Radě Evropské univerzitní asociace (European University Association Council). Zúčastnil se dvou jednání ze tří, v lednu v Bruselu a v dubnu v Antverpách.

Jako zástupce ČKR se místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs zúčastnil státní návštěvy předsedy Vlády ČR B. Sobotky v Korejské republice.

Záležitosti ekonomické a sociální

K průběžné agendě místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzocha patřily zejména otázky týkající se financování veřejného vysokého školství v ČR, obrany proti snahám dostat veřejné vysoké školy pod režim státní pokladny (tzv. konsolidační vyhláška, zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě, …) a oblasti sociální.

V roce 2015 dominovaly ve sféře ekonomické a sociální dvě oblasti, jednak otázka financování vysokých škol, jednak patrná snaha Ministerstva financí dostat veřejné vysoké školy pod ještě větší kontrolu, která se promítla do řady návrhů zákonů (například):

 • návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě – připomínkováno ČKR v prosinci 2014, návrh vypořádání připomínek k posouzení ČKR v únoru 2015
 • návrh zákona, kterým se mění zákon o rozpočtových pravidlech – připomínkováno ČKR
 • návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 • návrh změn zákona o veřejných zakázkách – připomínkováno ČKR v květnu 2015

Představitelé veřejných vysokých škol iniciovali a absolvovali řadu pracovních schůzek a korespondovali s Ministerstvem financí na různé úrovni – od náměstka L. Wagenknechta až po ministra financí A. Babiše.

 • V prosinci 2014 se uskutečnilo jednání k nové právní úpravě v oblasti finanční kontroly ve veřejné správě za účasti předsedy ČKR T. Zimy, místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzocha a kvestorů 5 veřejných vysokých škol.
 • V únoru 2015 se uskutečnila diskuse ke strategii vyjednávání výdajů na vysoké školy v roce 2016. Diskuse se na pozvání náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství a výzkum J. Vebera zúčastnili mj. předseda ČKR T. Zima a místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch.
 • Kulatý stůl k Národnímu programu reforem ČR 2015 – Trh práce, zaměstnanost, vzdělávání. Praha, 18.2.2015. Jednání u kulatého stolu se za ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch a podkladové diskusní materiály, které jako účastník této akce obdržel, dal k dispozici všem členům ČKR.
 • Dopisy ministru financí k zákonům o vnitřním řízení a kontrole a o rozpočtových pravidlech. Praha, 20.2.2015. Předseda ČKR T. Zima zaslal ministru financí A. Babišovi dopisy s připomínkami k zákonu o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě a k zákonu o rozpočtových pravidlech. S dopisy byli seznámeni také členové Předsednictva ČKR.
 • Dopis předsedy ČKR předsedovi Vlády ČR ve věci zákonů o rozpočtové odpovědnosti. Praha, 5.3.2015. Předseda ČKR T. Zima zaslal předsedovi Vlády ČR B. Sobotkovi dopis s připomínkami k zákonům o rozpočtové odpovědnosti. Na připomínky reagoval dne 27.3.2015 1. místopředseda Vlády ČR a ministr financí A. Babiš, který se ve svém dopise vyjádřil k problematice definice veřejné instituce.
 • Dopis předsedy ČKR ministru financí k návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Praha, 5.5.2015. Předseda ČKR T. Zima zaslal ministru financí A. Babišovi dopis s připomínkami k návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v jehož závěru zdůraznil specifické postavení veřejných vysokých škol v oblasti vykazovacích povinností v rámci předmětného návrhu zákona.
 • Jednání Komise ČKR pro ekonomické záležitosti s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství a výzkum. Praha, 20.5.2015. K jednání s náměstkem J. Veberem došlo z iniciativy místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální, garanta Komise ČKR pro ekonomické záležitosti, K. Melzocha. Jednalo se o diskusi k systému rozdělování finančních prostředků na základě připomínek k financování veřejných vysokých škol, které zazněly na 130. zasedání Pléna ČKR 23.4.2015 ve Křtinách.
 • Dopis náměstka ministra financí předsedovi ČKR k pojetí sektoru veřejných institucí. Praha, 28.5.2015. Dopis předsedovi ČKR T. Zimovi zaslal náměstek ministra financí J. Gregor. Předseda ČKR na tento dopis reagoval svým dopisem 3.6.2015.

Financování vysokých škol

V souladu s výsledky jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol 17.12.2014 byly tradičně stěžejní aktivitou Předsednictva ČKR v ekonomické a sociální oblasti počátkem roku 2015 aktuální otázky přípravy a rozpisu kapitoly státního rozpočtu pro financování veřejných vysokých škol na rok 2015.

Návrh změn Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám k připomínkám. Členové Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol obdrželi v dubnu 2015 z MŠMT materiály k návrhu změn Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám. Na žádost místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzocha byli s materiály seznámeni všichni členové Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR, kteří byli požádáni o zaslání stanoviska.

Požadavky veřejných vysokých škol na úpravu limitů počtu studentů na rok 2016. Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy J. Veber se obrátil na předsedu ČKR T. Zimu s prosbou o stanovisko k žádostem o úpravu limitů počtu studentů veřejných vysokých škol na rok 2016. Stanovisko ČKR bylo zasláno náměstku J. Veberovi v červnu 2015.

Uskutečnila se schůzka členů Komise ČKR pro ekonomické záležitosti s náměstkem J. Vebrem k vypracování modelu financování veřejných vysokých škol, zejména rozdělování příspěvku A+K. Byla dohodnuta základní filosofie s tím, že MŠMT provede sběr podkladů a ověří jejich relevanci, k čemuž již nedošlo díky personálním změnám na MŠMT.

V srpnu 2015 byl z pověření místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzocha zaslán členům Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR k připomínkám návrh změny Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám.

Listopadového zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol se za ČKR zúčastnilo 5 zástupců: předseda ČKR T. Zima, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání M. Bek, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch a rektor Univerzity Pardubice M. Ludwig. Výsledkem jednání bylo zmrazení stávajících podílů vysokých škol pro rozdělování financí na rok 2016.

Představitelé ČKR, Rady vysokých škol a Vysokoškolského odborového svazu zaslali předsedovi Vlády ČR B. Sobotkovi, 1. místopředsedovi Vlády ČR pro ekonomiku A. Babišovi a místopředsedovi Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádkovi dopis k návrhu rozpočtu na rok 2016, ve kterém vyjádřili nesouhlas s průběhem přípravy státního rozpočtu na rok 2016 ve vztahu k položce financování veřejných vysokých škol (meziroční propad kapitoly č. 333 ve financování vysokých škol oproti roku 2015). Premiér B. Sobotka na dopis zareagoval 20.11.2015 taktéž dopisem, ve kterém uvedl opatření, jež mají zmírnit negativní dopady poklesu výdajů státního rozpočtu na vysoké školství. Místopředseda P. Bělobrádek zaslal předsedovi ČKR jako reakci 30.11.2015 také dopis, v němž popsal strategické kroky, které povedou ke stabilizaci situace na vysokých školách v souvislosti s jejich rozpočtem.

Mezi další aktivity v oblasti ekonomické a sociální v roce 2015 patřily také např.:

Dotazník v souvislosti s akcí „6th IAU Global Meeting of Associations“. Na základě žádosti Mezinárodní asociace univerzit (International Association of Universities – IAU) o vyplnění dotazníku týkajícího se problematiky „social innovation“ vyzval místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové všechny členy ČKR, aby zaslali své reakce, které by mohly sloužit jako podklad pro konečné zpracování dotazníku za ČKR.

Seminář „Catching-up with Europe: Main Challenges for Research and Development in the Czech Republic“. Semináře, který se konal v Praze v sídle Zastoupení Evropské komise v ČR a na nějž byl pozván Zastoupením Evropské komise v ČR předseda ČKR T. Zima, se jako zástupce ČKR z pověření předsedy ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch. Seminář byl zaměřen na výměnu názorů a domácích i zahraničních zkušeností souvisejících s objemem investic do českého VaV sektoru. Formátem akce byla uzavřená diskuse pro zhruba 40 účastníků z řad vysokých představitelů Evropské komise, českých ministerstev, poskytovatelů veřejné podpory a vedení vědeckovýzkumných center.

Skupina pro tvorbu Národního kvalifikačního rámce. Za ČKR byli nominováni T. Zima, předseda ČKR, M. Bek, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, a K. Melzoch, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální.

Místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch se také v roce 2015 zúčastňoval jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a dalších akcí pořádaných Senátem Parlamentu ČR, Úřadem Vlády ČR, aj.

Vnější záležitosti

V této části výroční zprávy je uveden přehled nejdůležitějších vnitrostátních a mezinárodních aktivit ČKR v roce 2015.

Schůzí Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na které jsou pravidelně zváni všichni členové ČKR, se během roku 2015 účastnili členové ČKR podle vlastního uvážení.

Zasedání Předsednictva Rady vysokých škol (RVŠ) a Sněmu RVŠ se v roce 2015 pravidelně účastnili předseda ČKR T. Zima a/nebo místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Medek.

Zasedání Akreditační komise, na která jsou pravidelně zváni zástupci ČKR, se v roce 2015 účastnili předseda ČKR T. Zima a/nebo některý/někteří z místopředsedů ČKR.

19.1.2015 schůzka pracovní skupiny k portálu pro zahraniční zastupitelské úřady. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Medek uspořádal na Janáčkově akademii múzických umění v Brně schůzku pracovní skupiny k portálu pro zahraniční zastupitelské úřady, na níž došlo k upřesnění požadavků na vyhledávácí a informační kritéria evidence studijních oborů pro zahraniční zájemce o placená studia v ČR. Výstupem pracovní schůzky byla specifikace povinných a volitelných informací o studijních oborech a kritéria vyhledávání pro vyhledávací modul, který bude – po dohodě s Domem zahraniční spolupráce – začleněn do portálu www.studyin.cz, ale zároveň postoupen zastupitelským úřadům ve světě.

30.1.2015 zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council) v Bruselu. Zasedání se za ČKR zúčastnili stálý zástupce ČKR v Radě EUA Z. Kůs, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, a tajemnice ČKR M. Fojtíková. Tomuto zasedání předcházelo 29.1.2015 zasedání generálních tajemníků Konferencí rektorů zemí EU, kterého se zúčastnila tajemnice ČKR M. Fojtíková.

6.2.2015 z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti I. Medka zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková všem členům ČKR informaci, kterou obdržel I. Medek z Domu zahraniční spolupráce. Jednalo se o stipendijní nabídku v rámci Norských fondů a fondů EHP. Bližší informace o programu jsou dosažitelné zde. Žádosti bylo možné předkládat do 26.3.2015. S případnými dotazy či požadavky bylo možné obracet se na ředitelku Domu zahraniční spolupráce I. Tatarkovou, tatarkova@dzs.cz.

9.2.2015 na základě žádosti Mezinárodní asociace univerzit (International Association of Universities – IAU) o vyplnění dotazníku týkajícího se problematiky „social innovation“ vyzval místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové všechny členy ČKR, aby zaslali své reakce, které by mohly sloužit jako podklad pro konečné zpracování dotazníku za ČKR. Reakci zaslalo 9 členů ČKR, kterou tajemnice ČKR 9.2.2015 zaslala místopředsedovi ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzochovi k dalšímu zpracování, resp. rozhodnutí o dalším postupu. Konečná verze vyplnění dotazníku za ČKR byla poskytnuta IAU.

13.2.2015 tajemnice ČKR M. Fojtíková zaslala z pověření předsedy ČKR T. Zimy na Úřad Vlády ČR J. Markovi na jeho žádost, s níž se obrátil na předsedu ČKR, informace o konkrétní spolupráci vysokých škol ČR s Čínskou lidovou republikou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které na výzvu předsedy ČKR T. Zimy poskytli jednotliví členové ČKR (celkem 16).

26.2.2015 velvyslanec ČR v Kuala Lumpur R. Hykl zaslal ČKR návrh programu mise vedení českých technických vysokých škol do Malajsie společně s organizačními informacemi. Aktualizovaný program s dalšími relevantními materiály byl účastníkům mise zaslán 22.4.2015.

6.3.2015 všem členům ČKR byly prostřednictvím Styčného úřadu ČR v Ramalláhu zaslány informace o palestinských univerzitách.

9.3.2015 tajemnice ČKR M. Fojtíková zaslala místopředsedovi ČKR pro vnější záležitosti I. Medkovi na jeho žádost ze dne 1.3.2015 připomínky členů ČKR k podkladům MŠMT týkajícím se migrace a Akčního plánu spolupráce ČR s Francií.

12.-13.3.2015 setkání ředitelů odborů vysokých škol ministerstev školství EU v Rize. Na žádost ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové, aby se setkání zúčastnil zástupce ČKR, byla tentokrát ze strany ČKR reakce nulová, neboť daný termín nebyl pro nikoho z členů Předsednictva ČKR schůdný.

16.3.2015 reakce členů ČKR k stipendijnímu programu Brazílie II – studijní obory vyučované v angličtině. Na výzvu místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti I. Medka o poskytnutí údajů o všech studijních oborech vyučovaných na vysokých školách ČR v angličtině reagovalo 24 vysokých škol.

15.4.2015 zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council) v Antverpách. Zasedání se za ČKR zúčastnili stálý zástupce ČKR v Radě EUA Z. Kůs, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, a tajemnice ČKR M. Fojtíková. Tomuto zasedání předcházelo týž den dopoledne zasedání generálních tajemníků Konferencí rektorů zemí EU, kterého se zúčastnila tajemnice ČKR M. Fojtíková. Na tato zasedání navazovalo 16.4.2015 Valné shromáždění EUA, na němž se volil nový prezident EUA a 5 nových členů Výkonného výboru EUA (EUA Board). Ve dnech 16.-17.4.2015 se poté v Antverpách konala Výroční konference EUA 2015 nazvaná „European Universities in Research and Innovation – People Policies and Partnerships“.

27.4.2015 ředitelka Domu zahraniční spolupráce I. Tatarková informovala prostřednictvím elektronické zprávy místopředsedu ČKR pro vnější záležitosti I. Medka, že na nabídku účasti na veletrhu EDU EXPO BRAZIL 2015 reagovalo pozitivně pět veřejných vysokých škol ČR: (1) Univerzita Hradec Králové, (2) Mendelova univerzita v Brně, (3) Vysoké učení technické v Brně, (4) Technická univerzita v Liberci, (5) Masarykova univerzita.

4.5.2015 z pověření místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůse zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková zprávu generální tajemnici EUA L. Wilson se sdělením, že ČKR navrhuje na členství v „EUA Expert Group on Open Access“ prorektora Masarykovy univerzity pro výzkum P. Dvořáka. Tento návrh byl ze strany EUA přijat a prorektor P. Dvořák se stal členem dané expertní skupiny.

7.-8.5.2015 se „6th IAU Global Meeting of Associations“ v Montrealu za ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs.

13.-15.5.2015 se Konference ministrů školství zemí Boloňského procesu v Jerevanu za ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Medek. Hlavním cílem konference bylo přijetí ministerského komuniké a schválení European Standards and Guidelines for Quality Assurance (ESG).

17.5.2015 z pověření místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůse zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková zprávu generální tajemnici EUA L. Wilson se sdělením, že ČKR navrhuje na členství v „EUA Expert Group on RIS3“ prorektora Masarykovy univerzity pro rozvoj M. Bareše. Tento návrh byl ze strany EUA přijat a prorektor M. Bareš se stal členem dané expertní skupiny.

26.5.2015 se konal seminář „Catching-up with Europe: Main Challenges for Research and Development in the Czech Republic“. Semináře, který se konal v Praze v sídle Zastoupení Evropské komise v ČR a na nějž byl pozván Zastoupením Evropské komise v ČR předseda ČKR T. Zima, se jako zástupce ČKR z pověření předsedy ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch. Seminář byl zaměřen na výměnu názorů a domácích i zahraničních zkušeností souvisejících s objemem investic do českého VaV sektoru. Formátem akce byla uzavřená diskuse pro zhruba 40 účastníků z řad vysokých představitelů Evropské komise, českých ministerstev, poskytovatelů veřejné podpory a vedení vědeckovýzkumných center.

27.5.2015 zaslal velvyslanec ČR v Kuala Lumpur R. Hykl ČKR závěrečnou zprávu z mise vedení českých technických vysokých škol do Malajsie.

2.6.2015 požádala generální tajemnice EUA L. Wilson ČKR o aktualizaci dotazníku EUA „Autonomy Scorecard“. Aktualizaci za ČKR provedl místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání M. Bek.

2.6.2015 požádala generální tajemnice EUA L. Wilson ČKR o aktualizaci dotazníku EUA „Public Funding Observatory“. Aktualizaci za ČKR provedl místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch.

15.6.2015 se konal seminář „Jak vidí české oči hodnocení VaV ve Velké Británii“. Pozvánka byla dána k dispozici všem členům ČKR, kteří se mohli zúčastnit podle vlastního uvážení.

26.6.2015 zaslal ředitel Odboru výzkumu a vývoje MŠMT L. Levák do Kanceláře ČKR návrh dotazníku „Council conclusions on New Lines for Action“. Dotazník byl k připomínkám zaslán všem členům ČKR.

26.6.2015 místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Medek vyzval všechny členy ČKR k připomínkám a námětům k práci Domu zahraniční spolupráce. Všechny došlé připomínky byly shromažďovány péčí Kanceláře ČKR a I. Medkovi zaslány 16.7.2015.

26.6.2015 obdržela Kancelář ČKR elektronickou zprávu z Velvyslanectví ČR v Dillí týkající se záměru o vytvoření internetového portálu pro vysoké školství – European Higher Education Virtual Fair – India and South Asia 2015 (EHEVF). Zpráva byla tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou přeposlána místopředsedovi ČKR pro vnější záležitosti I. Medkovi a Předsednictvu ČKR. Předsednictvo ČKR vyjádřilo zájem účastnit se na projektu EHEVF se záměrem jeho propojení s českým portálem StudyIn.cz, který byl před dokončením a oficiálním spuštěním. Koordinátory, zástupci ČKR, pro českou účast na projektu EHEVF se stali: I. Medek, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti, a J. Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci.

27.6.2015 zaslala generální tajemnice EUA L. Wilson Kanceláři ČKR pro informaci a k případným připomínkám výsledky výzkumu Trends 2015 „EUA TRENDS 2015 – Draft Country Report Czech Republic“, který se zabýval srovnáním jednotlivých zemí s průměrem EU. Se zprávou byli seznámeni všichni členové ČKR.

30.6.2015 zaslala generální tajemnice EUA L. Wilson Kanceláři ČKR závěrečnou zprávu „DEFINE Thematic Report: Performance-based Funding of Universities in Europe“ týkající se financování vysokých škol v Evropě, která vychází ze závěru projektu „Návrhy strategií pro efektivní financování vysokého školství v Evropě (2012-2015)“. Se zprávou byli seznámeni všichni členové ČKR.

10.8.2015 velvyslanec ČR v Dillí M. Stašek elektronicky zaslal ČKR dopis s informací týkající se jeho jednání s paní R. Joshi, vedoucí Katedry slovanských jazyků Dillíské univerzity. V dopise mj. stojí, že paní R. Joshi vyjádřila zájem o spolupráci s ČR ve věci stipendií indickým studentům studujícím český jazyk. Pan velvyslanec v dopise naznačil, že spolupráce by mohla přicházet v úvahu s Univerzitou Karlovou v Praze, která má program hindštiny a bengálštiny. S dopisem byli seznámeni všichni členové ČKR.

23.10.2015 se konalo zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council) v Bruselu. Zasedání se za ČKR měli zúčastnit Z. Kůs, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, který je stálým zástupcem ČKR v Radě EUA, a tajemnice ČKR M. Fojtíková. Oba se však museli omluvit – Z. Kůs z neodkladných pracovních důvodů, M. Fojtíková ze zdravotních důvodů. Materiály ze zasedání mají všichni členové ČKR, jako obvykle, k dispozici prostřednictvím úložiště materiálů EUA, které je péčí Kanceláře ČKR průběžně aktualizováno.

30.10.2015 na základě žádosti ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové zaslala z pověření předsedy ČKR T. Zimy tajemnice ČKR M. Fojtíková nominace do pracovní skupiny MŠMT „Strategie přijímání občanů třetích zemí za účelem studia“. Nominovanými za ČKR byli: I. Oborná, prorektorka pro zahraničí Univerzity Palackého v Olomouci; I. Malý, prorektor pro vnější vztahy Masarykovy univerzity; P. Hasal, prorektor pro vnější vztahy a komunikaci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Všichni tři nominovaní zástupci ČKR byli ředitelkou Odboru vysokých škol K. Gondkovou akceptováni a stali se členy dané pracovní skupiny.

30.10.2015 Velvyslanectví Ekvádoru v Limě zaslalo prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Limě ČKR žádost o poskytnutí knihovního fondu (digitální) on-line knihovny pro nové vybavení vědecko-technického parku Univerzity Yachay v Ekvádoru. Se žádostí byli seznámeni všichni členové ČKR, kteří se mohli zapojit podle vlastního uvážení.

5.11.2015 tajemnice ČKR M. Fojtíková zaslala z pověření předsedy ČKR T. Zimy vedoucímu Oddělení vládní a parlamentní agendy Úřadu Vlády ČR J. Markovi pro potřebu vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádka reakce členů Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR na dotaz stran spolupráce veřejných a státních vysokých škol ČR s vysokými školami (popř. i jinými institucemi) Bavorska.

13.11.2015 velvyslanec ČR v Malajsii R. Hykl nabídl všem členům ČKR možnost využití stánku Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur k prezentaci univerzit v rámci evropského pavilonu veletrhu vysokého školství European Higher Education Fair Malaysia 2016, který se koná ve dnech 12.-13.3.2016 v Kuala Lumpur.

16.11.2015 z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti I. Medka a rektora Univerzity Palackého v Olomouci J. Millera zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková rektorům univerzitních veřejných vysokých škol, členům ČKR, žádost o reakci k případné misi rektorů univerzitních veřejných vysokých škol ČR do Austrálie. Do 26.11.2015 reagovalo celkem 14 členů ČKR, z toho 6 se sdělením, že o případnou misi do Austrálie zájem nemají.

27.11.2015 zaslala generální tajemnice EUA L. Wilson Kanceláři ČKR zprávu s informací o možnosti nominace kandidátů do Evropské výzkumné rady (ERC), kteří by byli v pozici čekatelů, kdyby nastala potřeba ERC doplnit. Nominace bylo možno zasílat do 15.12.2015. Se zprávou byli seznámeni všichni členové Předsednictva ČKR a byli předsedou ČKR vyzváni, aby podali své návrhy co nejdříve, nejpozději na 139. zasedání Předsednictva ČKR.

3.12.2015 na základě rozhodnutí Předsednictva ČKR na jeho 139. zasedání byla odezva ČKR na výzvu EUA nulová.

Záležitosti legislativní a organizační

Místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Barančík se v roce 2015 zúčastnil všech zasedání Pléna ČKR, všech zasedání Předsednictva ČKR a všech zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Kromě uvedených aktivit se podílel, často jako garant, na těchto aktivitách:

14.1.2015 – teze vyhlášek k novele zákona o vysokých školách po jednání pracovní skupiny MŠMT. Místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Barančík zaslal z pověření předsedy ČKR T. Zimy všem členům ČKR teze vyhlášek k novele zákona o vysokých školách v podobě, v jaké vzešly z jednání relevantní pracovní skupiny MŠMT, která se sešla v Praze 14.1.2015 v tomto složení: náměstkové ministra školství, mládeže a tělovýchovy, zástupci ČKR, RVŠ, AK a Odboru vysokých škol MŠMT.

23.1.2015 – revize hospodaření ČKR za rok 2014. Revize se konala v Kanceláři ČKR v Brně. Zúčastnili se jí revizoři účtů ČKR 2014 P. Sáha, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, B. Přikryl, rektor Univerzity obrany, I. Barančík, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační a M. Fojtíková, tajemnice ČKR. O pozitivním výsledku revize byli týž den prostřednictvím elektronické pošty informováni všichni členové ČKR.

4.2.2015 – 133. zasedání Předsednictva ČKR. Zasedání se konalo na Univerzitě Karlově v Praze s tímto programem: (1) Informace předsedy ČKR. (2) Projednání návrhu Výroční zprávy ČKR 2014. (3) Příprava 129. zasedání Pléna ČKR, Výročního shromáždění ČKR (Praha, 19.2.2015). (4) K výsledkům jednání pracovní skupiny o tezích vyhlášek k novele zákona o vysokých školách (Praha, 14.1.2015). (5) K výsledkům jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol (Praha, 17.12.2014). (6) Žádosti o členství v ČKR. (7) Různé.

19.2.2015 – 134. zasedání Předsednictva ČKR. Zasedání se konalo na Vysoké škole ekonomické v Praze s tímto programem: (1) Informace předsedy ČKR. (2) Příprava připomínek ČKR k návrhu vyhlášky o standardech pro akreditace. (3) Příprava 129. zasedání Pléna ČKR (Praha, 19.2.2015). (4) Žádosti o členství v ČKR. (5) Různé.

5.3.2015 – setkání s předsedou Vlády ČR a s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Schůzka předsedy ČKR T. Zimy s premiérem B. Sobotkou, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy M. Chládkem a 4 členy Předsednictva ČKR se konala v Praze v Karolinu.

28.-29.4.2015 – jednání Plánovací komise OP VVV v Praze. Této akce se za ČKR zúčastnil místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační I. Barančík.

7.7.2015 – jednání Plánovací komise pro PO1, PO2 OP VVV v Praze. Zástupci ČKR I. Barančík, H. Mikovcová a P. Sáha obdrželi jmenovací dekrety.

3.8.2015 – jednání Plánovací komise pro PO3 OP VVV v Praze. Místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Barančík obdržel z MŠMT 3.8.2015 jmenovací dekret, kterým byl jmenován členem Plánovací komise pro PO3 OP VVV.

10.9.2015 – setkání Předsednictva ČKR s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy. Setkání Předsednictva ČKR s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachovou, jehož předmětem jednání byl návrh novely zákona o vysokých školách, proběhlo na MŠMT v Praze.

15.9.2015 – Aktiv předsedů Vysokoškolského odborového svazu. Aktiv předsedů Vysokoškolského odborového svazu probíhal v Praze na téma novela zákona o vysokých školách a financování vysokých škol. Za ČKR se zúčastnil místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Barančík.

24.9.2015 – 6. schůze Podvýboru pro vědu a vysoké školy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se za ČKR zúčastnili místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání M. Bek, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Barančík, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs, rektor Policejní akademie České republiky v Praze J. Salač a kancléř Univerzity Karlovy v Praze T. Jelínek.

1.10.2015 – setkání ministryně školství, mládeže a tělovýchovy s Předsednictvem ČKR ve věci UJAK. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachová požádala o možnost setkání s Předsednictvem ČKR. Předmětem jednání byla situace na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. (UJAK), resp. důsledky negativního stanoviska Akreditační komise k žádosti UJAK o prodloužení akreditace dvou studijních oborů Speciální pedagogika a Speciální pedagogika – učitelství. Schůzka se uskutečnila v Praze na MŠMT a za Předsednictvo ČKR se zúčastnili předseda ČKR T. Zima, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch a místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Barančík. V elektronické zprávě se ministryně K. Valachová také vyjádřila k postupu MŠMT ve věci možného zajištění dostudování studentů výše zmíněných oborů.

20.10.2015 – setkání předsedy Vlády ČR s Předsednictvem ČKR v Praze. Schůzky s předsedou Vlády ČR B. Sobotkou, za účasti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy K. Valachové, se zúčastnili všichni členové Předsednictva ČKR.

18.11.2015 – jednání na téma „Soukromé vysoké školy a OP VVV – technické parametry čerpání ve vazbě na specifika soukromých vysokých škol“. Na pozvání náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro operační programy V. Velčovského se jednání na téma „Soukromé vysoké školy a Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – technické parametry čerpání ve vazbě na specifika soukromých vysokých škol“ zúčastnilo za Komoru B ČKR 7 zástupců: V. Vinš, rektor Vysoké školy hotelové, spol. s r.o., předseda Komory B ČKR; B. Šenkýřová, rektorka Vysoké školy finanční a správní, o.p.s., místopředsedkyně Komory B ČKR; L. Chaloupka, rektor Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., místopředseda Komory B ČKR; I. Barančík, rektor Vysoké školy logistiky o.p.s., místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační; J. Cienciala, rektor Vysoké školy podnikání a práva, a.s.; P. Mertlík, rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy, o.p.s.; M. Klíma, rektor Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.

3.-4.12.2015 – Společné zasedání Pléna ČKR a Pléna Slovenské rektorské konference v Bratislavě za hostitelství Slovenské rektorské konference.

Žádosti o členství v ČKR v roce 2015 – všechny byly vyřízeny kladně:

 • Rektor soukromé vysoké školy Bankovní institut vysoká škola, a.s.
 • Rektor soukromé vysoké školy Unicorn College, s.r.o.
 • Rektor soukromé vysoké školy ŠKODA AUTO Vysoká škola. o.p.s.
 • Rektor Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
 • Rektor Ostravské univerzity v Ostravě.
 • Rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
 • Rektor Západočeské univerzity v Plzni.
 • Rektor Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s.

V roce 2015 měla ČKR postupně 51 členů (leden až únor), 50 členů (březen až duben), 51 členů (květen až srpen), 49 členů (září až říjen) a 50 členů (listopad až prosinec), z toho celý rok 26 rektorů veřejných vysokých škol, 2 rektory státních vysokých škol a postupně 23, 22, 23, 21 a 22 rektorů soukromých vysokých škol. Kancelář ČKR byla po celý rok obsazena dvěma pracovníky – tajemnice ČKR M. Fojtíková a asistentka Kanceláře ČKR, jíž byla do konce března 2015 Mgr. Romana Münsterová, která odešla na mateřskou a následnou rodičovskou dovolenou, od prvního dubna 2015 pak Mgr. Anna Příhodová, která byla vybrána v rámci výběrového řízení ČKR z 85 uchazečů jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Z organizačních záležitostí ČKR stojí dále za zmínku, že Kancelář ČKR připravila pro rektory, jejichž funkční období skončilo v průběhu roku 2015, hodnotný dárek ve formě DVD, na němž jsou kopie všech fotografií z akcí ČKR konaných za celé období působnosti každého z rektorů.

Péčí Kanceláře ČKR je trvale udržován v aktuálním stavu a dvojjazyčně (česky a anglicky) web ČKR, elektronické úložiště všech důležitých materiálů pro členy ČKR a elektronické úložiště materiálů Evropské univerzitní asociace (EUA), které nejsou běžně dostupné na webu EUA.

I v roce 2015, jako každý rok, patří poděkování Masarykově univerzitě, hostitelské vysoké škole Kanceláře ČKR, která, ač se sama podílí na úhradě provozních nákladů ČKR stejně jako ostatní vysoké školy, jejichž rektoři jsou členy ČKR, neúčtuje ČKR nájemné za prostory Kanceláře ČKR, ani velkou část služeb, které Kanceláři ČKR poskytuje. To, že se Kanceláři ČKR dostávalo i v roce 2015 uznání za stav webu ČKR ze zahraničí, je velká zásluha Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity, s nímž Kancelář ČKR dlouhodobě spolupracuje a který trvale udržuje web ČKR i obě elektronická úložiště materiálů v dobrém stavu po technické stránce a provádí operativně potřebné změny a inovace na základě předem dobře promyšlených a podrobně zpracovaných podkladů ze strany Kanceláře ČKR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info