Výroční zpráva ČKR 2014

Výroční zpráva, jejíž návrh na základě dílčích zpráv místopředsedů České konference rektorů (ČKR) předložil předseda ČKR Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, byla Plénem ČKR na jeho 129. zasedání, Výročním shromáždění ČKR (Praha, 19. února 2015), projednána a schválena.

Rok 2014 nesl s sebou pro Českou konferenci rektorů dvě smutné události, neboť 30. ledna 2014 zemřel ve věku 90 let první předseda Klubu rektorů českých a slovenských vysokých škol pan Prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc., který byl v době od 1. února 1990 do 31. srpna 1992 rektorem Masarykovy univerzity, a 14. prosince 2014 ve věku 84 let zemřel nečekaně první předseda České konference rektorů pan Prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc., který byl v době od 1. prosince 1990 do 31. ledna 1997 rektorem Technické univerzity v Liberci.

Tato zpráva podává přehled hlavních činností, kterým se ČKR jako orgán reprezentace vysokých škol věnovala v roce 2014. Členěna je do pěti částí, odpovídajících kompetencím jednotlivých místopředsedů. Předsednictvo ČKR, které má dvouleté funkční období, vždy od 1. srpna do 31. července, pracovalo od 1. února 2014 do 19. února 2014 v oslabeném složení. Důvodem byla skutečnost, že předsedovi ČKR V. Hamplovi, skončilo 31. ledna 2014 rektorské funkční období a tím také jeho členství v ČKR a v Předsednictvu ČKR. Na nejbližším zasedání Pléna ČKR (124. zasedání Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR, Střítež u Jihlavy, 20.-21.2.2014) byl na zbytek funkčního období – od 20. února 2014 do 31. července 2015 – zvolen nový předseda ČKR T. Zima. Předsednictvo ČKR tedy od 1. ledna do 31. ledna 2014 pracovalo v tomto složení: V. Hampl (předseda), M. Bek (místopředseda pro oblast vzdělávání), Z. Kůs (místopředseda pro oblast tvůrčích činností), K. Melzoch (místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální), I. Medek (místopředseda pro vnější záležitosti), I. Barančík (místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační). Od 1. února 2014 do 19. února 2014 pracovalo Předsednictvo ČKR v oslabeném složení, bez předsedy ČKR, jak je uvedeno výše, a od 20. února 2014 do 31. prosince 2014 ve stejném složení s předsedou ČKR T. Zimou. Administrativní, organizační a koordinační záležitosti zajišťovala po celý rok 2014 Kancelář ČKR vedená tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou.

Plénum ČKR zasedalo v roce 2014 pětkrát, Předsednictvo ČKR osmkrát, vždy podle předem připraveného programu. Programy jednání všech zasedání a usnesení, která na nich byla přijata, jsou dosažitelné na webu ČKR na internetové adrese http://crc.muni.cz. V roce 2014 se navíc konalo pětkrát zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR, šestkrát zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR a také – jako každý rok – Slavnostní zahájení akademického roku 2014/2015 vysokých škol ČR, tentokrát v Liberci za hostitelství Technické univerzity v Liberci. Na tuto akci stejně jako na Výroční shromáždění ČKR, které se konalo ve dnech 20. a 21. února 2014 ve Stříteži u Jihlavy péčí Vysoké školy polytechnické Jihlava, byli kromě obvyklých tuzemských vzácných hostů zváni i emeritní rektoři.

Přehled zasedání Pléna ČKR v roce 2014:

 • 124. zasedání Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR, 20.-21.2.2014, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Střítež u Jihlavy;
 • 125. zasedání Pléna ČKR, 10.4.2014, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín;
 • 126. zasedání Pléna ČKR, 5.6.2014, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice;
 • 127. zasedání Pléna ČKR, 4.9.2014, Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov;
 • 128. zasedání Pléna ČKR, 4.12.2014, Masarykova univerzita, Brno.

Přehled zasedání Předsednictva ČKR v roce 2014:

 • 125. zasedání Předsednictva ČKR, 11.2.2014, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha;
 • 126. zasedání Předsednictva ČKR, 20.2.2014, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Střítež u Jihlavy;
 • 127. zasedání Předsednictva ČKR, 10.4.2014, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín;
 • 128. zasedání Předsednictva ČKR, 5.6.2014, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice;
 • 129. zasedání Předsednictva ČKR, 3.9.2014, Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov;
 • 130. zasedání Předsednictva ČKR, 29.9.2014, Technická univerzita v Liberci, Liberec;
 • 131. zasedání Předsednictva ČKR, 18.11.2014, Univerzita Karlova v Praze, Praha;
 • 132. zasedání Předsednictva ČKR, 4.12.2014, Masarykova univerzita, Brno.

Oblast vzdělávání

V oblasti vzdělávání se ČKR v roce 2014 věnovala následujícím oblastem týkajícím se vzdělávání na vysokých školách České republiky:

V oblasti dlouhodobého koncepčního rozvoje se ČKR aktivně účastnila svými zástupci (předseda T. Zima, místopředsedové M. Bek a I. Barančík) jednání pracovní skupiny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k přípravě novely zákona o vysokých školách. ČKR v rámci přípravy předložila řadu připomínek a návrhů znění právní úpravy, z nichž byla naprostá většina v procesu vyjednávání akceptována.

Dále se ČKR podílela svými zástupci (předseda T. Zima, místopředsedové M. Bek, Z. Kůs, I. Medek, předseda Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR V. Vinš) na práci skupiny MŠMT k přípravě Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na léta 2015–2020. ČKR rovněž aktivně připomínkovala dokument MŠMT Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020.

V oblasti dalšího rozvoje kvality vysokých škol pokračovala ČKR ve spolupráci s Akreditační komisí. Prostřednictvím svých zástupců se účastnila aktivit souvisejících s činností Akreditační komise.

V oblasti hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání se ČKR podílela na přípravě odborných setkání zabývajících se kvalitou vysokých škol. V uplynulém období se jednalo o seminář z cyklu Hodnocení kvality vysokých škol, který se konal ve spolupráci Centra pro studium vysokého školství, Rady vysokých škol a ČKR. Semináře se zúčastnil za ČKR místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání M. Bek.

Prostřednictvím svého zástupce (J. Němec, prorektor Masarykovy univerzity) se ČKR zapojila do aktivit kulatého stolu k problematice počáteční přípravy učitelů, organizovaného MŠMT.

V rámci aktivit ČKR bylo v roce 2014 významnou událostí společné slavnostní zahájení akademického roku všemi vysokými školami České republiky. Pro akademický rok 2014/2015 se tento akademický obřad uskutečnil v Liberci péčí Technické univerzity v Liberci.

Na zasedáních Pléna ČKR i Předsednictva ČKR v průběhu roku 2014 byly projednávány některé další problematiky ovlivňující vzdělávání na vysokých školách, zejména pravidla financování vysokých škol, rozpočet vysokých škol, hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací na vysokých školách, a další.

Oblast tvůrčích činností

V roce 2014 pokračovala aktivní činnost Pracovní skupiny ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů zřízené v roce 2012. Tato pracovní skupina se pravidelně zabývala problematikou prostředků alokovaných zejména v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, a to nejen v současném programovém období, ale i na období další v rámci přípravy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Pracovní skupina uskutečnila řadu společných jednání s pracovníky MŠMT, pravidelně přinášela podněty ke zlepšení situace v oblasti administrace projektů Evropských strukturálních fondů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, přičemž lze konstatovat, že velká část z nich byla již akceptována a zapracována do dokumentů poskytovatele dotace, jako jsou metodické dopisy či další pokyny závazné pro řešitele projektů.

Jednání týkající se problematik Evropských strukturálních fondů a s nimi spojenou problematikou administrace projektů a výběrových řízení probíhala nejen s vedením MŠMT (ministr M. Chládek, jeho náměstkyně P. Bartáková a další), ale i s vrcholnými představiteli dalších státních orgánů, např. Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj.

Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs se podílel na řadě jednání o přípravě dalšího programového období i dokončení stávajícího období, zejména v rámci Řídicího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále i jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace či Kulatého stolu pořádaného Senátem Parlamentu ČR.

Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs se aktivně účastnil jednání Akademického sněmu Akademie věd ČR, zprvu jako člen sněmu, později jako jeho host.

Kromě dalších činností spojených s hodnocením vědeckých výsledků opakovaně probíhala za účasti místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůse jednání s místopředsedou Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádkem a s jeho náměstkem A. Marksem ve věci metodiky hodnocení vědeckých výsledků.

Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs se také účastnil jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností se jako stálý zástupce ČKR v Radě Evropské univerzitní asociace (EUA Council) zúčastnil všech jejích jednání v roce 2014 (Brusel 31.1.2014, Brusel 3.4.2014, Helsinky 24.10.2014).

Záležitosti ekonomické a sociální

K průběžné agendě místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzocha patřily zejména otázky týkající se financování veřejného vysokého školství v ČR, obrany proti snahám dostat veřejné vysoké školy pod režim státní pokladny (tzv. konsolidační vyhláška, zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě, …) a oblasti sociální.

V souladu s výsledky jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol 17.12.2013 byly tradičně stěžejní aktivitou Předsednictva ČKR v ekonomické a sociální oblasti počátkem roku 2014 aktuální otázky přípravy a rozpisu kapitoly státního rozpočtu pro financování veřejných vysokých škol na rok 2014 (včetně Zásad a pravidel financování veřejných vysokých škol, otázek určování limitů počtu studií pro ukazatel A+K rozpočtu vysokých škol).

Pokud jde o změnu pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám, došla z MŠMT v dané věci zpráva tohoto znění: „Dne 27.1.2014 schválila Porada vedení MŠMT pod č. j. MSMT-1318/2014-1 Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen Pravidla). Pravidla slouží mj. ke stanovení limitních počtů studentů započtených do financování v následujícím kalendářním roce. Z podnětu rektorů veřejných vysokých škol, který byl vznesen na jednání Pléna ČKR, se předkládá návrh dílčí úpravy Pravidel. Úprava spočívá ve změně zdroje dat pro indikátor Kvalifikační struktura akademických pracovníků, kterým nově bude databáze IS REDOP místo statistického výkazu P 1b-04. Návrh změny byl zaslán dne 14.4.2014 elektronickou poštou všem členům Reprezentativní komise pro rozpis veřejných vysokých škol (RK) k projednání per rollam. S návrhem změny Pravidel byl v RK vysloven souhlas.“

Zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol v Praze dne 23.10.2014 se zúčastnilo všech 6 zástupců ČKR (M. Bek, Z. Kůs, M. Ludwig, I. Medek, K. Melzoch, T. Zima). V reakci na toto jednání předseda ČKR T. Zima zaslal 20.11.2014 ředitelce Odboru vysokých škol a výzkumu MŠMT J. Říhové dopis týkající se otázky stanovení financovatelného počtu studentů v roce 2015. O navrhovaných změnách bylo informováno Plénum ČKR na jeho 128. zasedání (Brno, 4.12.2014).

Na zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol v Praze dne 17.12.2014 byli pozváni všichni zástupci ČKR: M. Bek, Z. Kůs, M. Ludwig, I. Medek, K. Melzoch, T. Zima. Zástupci MŠMT zde předložili modelový výpočet s využitím aktuálních dat pro rok 2015 a změn dohodnutých na předchozím zasedání. V rozpisu rozpočtu bude zachováno rozdělení ukazatelů A a K v poměru 77,5 % ku 22,5 %. Z ukazatele K bude vyjmut indikátor „mezinárodní granty“ a hodnota indikátoru „nezaměstnanosti absolventů“ bude snížena na polovinu. „Ušetřené“ procentní body budou proporcionálně rozděleny mezi zbylé indikátory. Bylo přijato opatření na podporu pedagogických fakult ve Fondu vzdělávací politiky (Fond F), dále byla přijata změna výpočtu ukazatele „internacionalizace“ (Fond J).

Častou otázkou, která se týkala činnosti ČKR, resp. činnosti veřejných vysokých škol, byla problematika zahrnování veřejných vysokých škol do režimu státní pokladny. ČKR opakovaně konstatovala, že tento režim jenom dále zkomplikuje administrativní fungování vysokých škol, aniž by jakkoli přispěl ke kvalitě jejich fungování. Plénum ČKR a Předsednictvo ČKR tyto snahy Ministerstva financí opakovaně během celého roku 2014 odmítalo, což se nakonec podařilo změnit a veřejné vysoké školy byly z této vyhlášky vyjmuty.

V roce 2014 proběhla řada jednání ke konsolidační vyhlášce státu. Ještě koncem roku 2013 obdržel předseda ČKR V. Hampl od ministra školství, mládeže a tělovýchovy D. Štyse dopis, v němž bylo mj. uvedeno: „Na osobním jednání mne ministr financí Ing. Jan Fischer, CSc., informoval, že účinnost zmiňované konsolidační vyhlášky státu bude o jeden rok odložena. Pevně věřím, že během této doby najdeme společný prostor pro další dialog nad konsolidační vyhláškou státu a její působnosti pro veřejné vysoké školy.“ Z pověření místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání M. Beka zaslala 22.8.2014 tajemnice ČKR M. Fojtíková připomínku Předsednictva ČKR ke konsolidační vyhlášce státu náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství a výzkum J. Veberovi. Tato připomínka byla také dána k dispozici všem členům ČKR. 8.9.2014 se v Praze na Univerzitě Karlově v Praze z iniciativy předsedy ČKR T. Zimy uskutečnilo jednání kvestorů ke konsolidační vyhlášce státu. Informováni byli všichni členové Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR s výzvou, aby se jednání zúčastnili zejména kvestoři veřejných vysokých škol. 11.9.2014 se v Praze na Ministerstvu financí uskutečnilo jednání zástupců ČKR ke konsolidační vyhlášce státu. Jednání se za ČKR zúčastnili předseda ČKR T. Zima, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs a tři kvestoři veřejných vysokých škol. 6.10.2014 byla po setkání ministra financí A. Babiše a rektora Univerzity Karlovy v Praze T. Zimy vydána tisková zpráva Ministerstva financí a Univerzity Karlovy v Praze. Tisková zpráva obsahovala mj. tuto větu: „Na základě požadavku pana rektora ministr financí Andrej Babiš rozhodl, že se konsolidační vyhláška na veřejné vysoké školy vztahovat nebude.“

Další snahou Ministerstva financí bylo zahrnutí veřejných vysokých škol pod působnost zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě. Poslední jednání pracovní skupiny zástupců veřejných vysokých škol (rektoři a kvestoři z UK, VŠE, VŠCHT, TUL a VUT) k návrhu zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě se konalo dne 29.1.2015 na Ministerstvu financí za účasti zástupců Ministerstva financí (L. Wagenknecht, S. Klika, E. Mrázek, J. Kranecová). Jednání pracovní skupiny zástupců veřejných vysokých škol navazovalo na jednání, která proběhla na Ministerstvu financí se zástupci veřejných vysokých škol v prosinci 2014. Dne 23. prosince 2014 bylo na jednání, kterého se zúčastnil předseda ČKR T. Zima a první náměstek ministra financí L. Wagenknecht, shodně domluveno, že veřejné vysoké školy mají spadat do působnosti návrhu zákona, avšak jako zvláštní kategorie. Ve stejném duchu se nesly připomínky ČKR k návrhu zákona, které uplatnilo MŠMT.

Zástupci veřejných vysokých škol na úvod jednání sdělili, že nevidí důvod pro to, aby veřejné vysoké školy spadaly do působnosti návrhu zákona, neboť nejsou veřejnoprávními korporacemi ani právnickými osobami zřízenými k plnění úkolů veřejné správy. Dále uvedli, že do působnosti stávajícího zákona o finanční kontrole se veřejné vysoké školy dostaly na základě novelizace s účinností od roku 2004, a to výslovným doplněním kategorie subjektů, na které se návrh zákona vztahuje o samostatnou subkategorii – vysoké školy.

Z pověření předsedy ČKR T. Zimy zaslala 19.11.2014 tajemnice ČKR M. Fojtíková poslanci F. Váchovi podpůrné stanovisko Předsednictva ČKR k návrhu novely zákona o veřejných zakázkách, který poslanec F. Vácha předsedovi ČKR poskytl. V průběhu ledna 2015 ČKR obdržela na toto téma vysvětlující dopis ministryně pro místní rozvoj K. Šlechtové.

Na základě pozvánky, která došla z Úřadu Vlády ČR, byla zaslána péčí Kanceláře ČKR na Úřad Vlády ČR zpráva, že kulatých stolů k Národnímu programu reforem 2014 se za ČKR zúčastní místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch a místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Barančík.

Z pověření předsedy ČKR T. Zimy zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková prvnímu náměstku ministryně pro místní rozvoj D. Braunovi na jeho žádost sdělení, že ČKR nominuje do Koordinačního výboru pro cíl „Konkurenceschopná česká ekonomika“ svého zástupce, kterým je místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch, na pozici náhradníka kvestorku České zemědělské univerzity v Praze J. Vohralíkovou.

Z pověření místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzocha zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství a výzkum J. Veberovi připomínky ČKR k návrhu metodického pokynu MŠMT nazvaného „Pokyn k zasílání údajů pro sběr dat o úrazech studentů vysokých škol vzniklých v souvislosti se studiem ve studijním programu“, které byly zpracovány na základě připomínek jednotlivých členů ČKR místopředsedou ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální.

Místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch se také v roce 2014 účastnil jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Vnější záležitosti

V této části výroční zprávy je uveden přehled nejdůležitějších vnitrostátních a mezinárodních aktivit ČKR v roce 2014.

Schůzí Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na které jsou pravidelně zváni všichni členové ČKR, se během roku 2014 účastnili členové ČKR podle vlastního uvážení.

Zasedání Předsednictva Rady vysokých škol (RVŠ) a Sněmu RVŠ se v roce 2014 pravidelně účastnili předseda ČKR T. Zima a/nebo místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Medek.

Zasedání Akreditační komise, na která jsou pravidelně zváni zástupci ČKR, se v roce 2014 účastnili předseda ČKR T. Zima a/nebo některý/někteří z místopředsedů ČKR.

10.1.2014 byla péčí tajemnice ČKR M. Fojtíkové na výzvu Italské konference rektorů zapojit se do projektu „EuropeAid/134863/C/ACT/Multi“ odeslána tato reakce: “The Czech Rectors Conference as the institution is not interested in the participation. We have contacted all Czech Universities and two of them (public higher education institutions) are interested in the participation: (1) Czech Technical University in Prague, contact person Jiri Bila, (2) Czech University of Life Sciences, contact person Lukas Zagata."

31.1.2014 účast předsedy ČKR V. Hampla, místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůse a tajemnice ČKR M. Fojtíkové na zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council Meeting) v Bruselu. Tomuto zasedání předcházelo 30.1.2014 zasedání Výkonného výboru EUA (EUA Board), jehož členem je V. Hampl a zasedání se zúčastnil, a zasedání generálních tajemníků Konferencí rektorů zemí EU, jehož se zúčastnila tajemnice ČKR M. Fojtíková.

24.2.2014 z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti I. Medka zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková zprávu všem členům Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR s žádostí o zaslání informace týkající se eventuálních aktivit jednotlivých vysokých škol, orientovaných na pomoc studentům z Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že bylo známo, že některé vysoké školy nabízejí studentům z Ukrajiny pomoc formou mimořádných stipendií, bylo smyslem této akce mít přehled o počtu vysokých škol, které o takové pomoci uvažují, i o zamýšleném rozsahu jejich pomoci. Pokud by se ukázalo, že je rozsah větší (nejen několik vysokých škol), předjednal I. Medek na MŠMT, aby na takovou pomoc přispělo MŠMT z ukazatele F. To se nakonec na základě pozitivní odezvy 17 veřejných vysokých škol podařilo (14.3.2014) a příslušné vysoké školy mohou o příspěvek MŠMT obvyklým způsobem požádat.

27.2.2014 z rozhodnutí Předsednictva ČKR zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková zprávu generální tajemnici EUA L. Wilson se sdělením, že ČKR nominuje na členství v delegaci EUA pro tzv. Transatlantický dialog 2014 (Toronto, 27.-30.6.2014) místopředsedu ČKR pro oblast vzdělávání M. Beka. Nominace byla ze strany EUA potvrzena.

27.2.2014 z rozhodnutí Předsednictva ČKR zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková zprávu Nominačnímu výboru EUA pro volby EUA, které se uskuteční na jaře roku 2015, se sdělením, že ČKR nominuje na prezidenta EUA emeritního rektora UK a bývalého předsedu ČKR V. Hampla a že ho také nominuje na člena Výkonného výboru EUA pro druhé funkční období pro případ, že by nebyl zvolen prezidentem EUA. Tato dvojnásobná nominace byla ze strany EUA potvrzena.

3.4.2014 účast místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůse a tajemnice ČKR M. Fojtíkové na zasedání Rady EUA (EUA Council Meeting) v Bruselu. Za ČR se tohoto zasedání zúčastnil i V. Hampl, emeritní rektor UK, z titulu svého členství ve Výkonném výboru EUA (EUA Board). Uvedenému zasedání předcházelo 2.4.2014 zasedání Výkonného výboru EUA (EUA Board), jehož členem je V. Hampl a zasedání se zúčastnil, a zasedání generálních tajemníků Konferencí rektorů zemí EU, jehož se zúčastnila tajemnice ČKR M. Fojtíková.

29.4.2014 tajemnice ČKR M. Fojtíková informovala místopředsedu ČKR pro vnější záležitosti I. Medka o zájmu členů Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR o Evropský vysokoškolský veletrh v Indii – Dillí (30.11.-1.12.2014), Bangalore (3.12.2014), Kalkata (5.12.2014) – a z jeho pověření o výsledku poté informovala ředitelku Odboru vysokých škol K. Gondkovou. Zájem o veletrh projevily tyto veřejné vysoké školy: Univerzita Pardubice, Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové. Ředitelka Gondková jednala s Domem zahraniční spolupráce o možnostech zajištění stánku na veletrhu.

12.5.2014 setkání předsedy ČKR T. Zimy s ředitelem Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra T. Haišmana. K setkání došlo na přání ředitele Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, který chtěl navázat na předešlá jednání s bývalým předsedou ČKR, resp. s bývalým vedením ČKR ve věci migrace a pobytů zahraničních studentů v ČR.

12.5.2014 z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti I. Medka zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková ředitelce Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové sdělení, že ČKR navrhuje, aby se členem Hodnoticí komise programu Erasmus+ jako zástupce ČKR stal místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs. Toto členství bylo ze strany MŠMT vzápětí potvrzeno.

15.5.2014 z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti I. Medka zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková ředitelce Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové zprávu se sdělením, že ČKR navrhuje, aby se členem Odborné komise programu „Spolupráce škol a stipendia“ (Norské fondy a fondy EHP) jako zástupce ČKR stal prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity M. Bareš a jeho náhradníkem prorektor pro vědu a výzkum Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích T. Polívka.

16.5.2014 z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti I. Medka zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková zprávu řediteli Odboru amerických států, Sekce mimoevropských zemí, Ministerstva zahraničních věcí V. Korseltovi se seznamem 4 zájemců o stipendijní projekt ekvádorské vlády PROMETEO (Masarykova univerzita, Univerzita Pardubice, Technická univerzita v Liberci, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) a se sdělením, že se všemi zájemci bylo dohodnuto, že se budou do projektu registrovat individuálně. Všichni zájemci o projekt PROMETEO obdrželi 22.5.2014 pozvánku na setkání, které se uskutečnilo 3.6.2014 v Průhonicích a jehož se mj. zúčastnil zástupce Velvyslanectví Ekvádoru v ČR.

17.6.2014 místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Medek poskytl podrobnou písemnou informaci všem členům ČKR o pokračování prací na Portálu vysokých škol ČR prezentujícímu nabídku anglicky vyučovaných studijních programů, přičemž kvalitu těchto prací za ČKR sám garantuje.

18.6.2014 účast místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti I. Medka na workshopu „Role a charakteristiky profesně zaměřeného terciárního vzdělávání“ na pozvání projektového týmu IPN KREDO.

24.6.2014 z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti I. Medka poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková informaci z Velvyslanectví Kanady v ČR, která souvisela s konferencí EAIE konanou 15.9.2014 v Praze, před jejímž zahájením došlo k setkání s kanadskými univerzitami, které uskutečnily misi podobnou nedávné misi amerických univerzit. V této věci vysoké školy ČR – vybrané Ministerstvem zahraničí Kanady v ČR a kanadskými univerzitami – oslovila s adresným pozváním společnost Student Marketing.

3.7.2014 z pověření předsedy ČKR T. Zimy zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro legislativu a strategie P. Mlsnovi návrh ČKR na členství v Radě programu Erasmus+. Navrhovaným kandidátem ČKR je profesor P. Hasal, VŠCHT Praha.

11.9.2014 z pověření předsedy ČKR T. Zimy zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková dopis náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství a výzkum J. Veberovi, jako reakci na jeho žádost, se sdělením, že na základě rozhodnutí Předsednictva ČKR nominuje ČKR na členství ve Výboru pro Evropský výzkumný prostor jako svého zástupce prorektora pro rozvoj Univerzity Karlovy v Praze J. Hálu.

7.10.2014 místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Medek obdržel děkovný dopis velvyslance Kanady v ČR za svoje aktivní angažmá při jednání u kulatého stolu na téma vysokoškolská spolupráce Kanady a zemí střední a východní Evropy.

22.10.2014 aktivní účast předsedy ČKR T. Zimy na 3. národní konferenci o genderu ve vědě na pozvání vedoucí Národního kontaktního centra – ženy a věda M. Linkové.

24.10.2014 zasedání Rady EUA (EUA Council), které se konalo v Helsinkách, se za ČKR zúčastnil stálý zástupce ČKR v Radě EUA Z. Kůs, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, a tajemnice ČKR M. Fojtíková. Uvedenému zasedání předcházelo zasedání generálních tajemníků národních Konferencí rektorů, jehož se zúčastnila tajemnice ČKR M. Fojtíková, a setkání účastníků zasedání Rady EUA s ministryní pro vzdělávání a vědu Finska a s rektory vysokých škol Finska.

26.10.-5.11.2014 se uskutečnila mise zástupců vysokých škol ČR do Indie, na jejímž technicko-organizačním zabezpečení se významně podílela Kancelář ČKR za garance a z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti I. Medka. Mise sestávala z 15 účastníků: (1) J. Škrha, UK Praha, (2) J. Ulrichová, UP Olomouc, (3) J. Gottvald, VŠB-TU Ostrava, (4) D. Casten, VŠB-TU Ostrava, (5) T. Vaněk, AVU Praha, (6) M. Karmazínová, VUT Brno, (7) J. Pavlík, MU Brno, (8) M. Ludwig, UPA Pardubice, (9) K. Melzoch, VŠCHT Praha, (10) M. Lošťák, ČZU Praha, (11) S. Jandová, TU Liberec, (12) J. Hynek, UHK Hradec Králové, (13) J. Lata, OU Ostrava, (14) P. Sáha, UTB Zlín, (15) M. Klíma, MU Praha, o.p.s.

28.11.2014 z pověření předsedy ČKR T. Zimy zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková dopis náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství a výzkum J. Veberovi se sdělením, že ČKR považuje projekt EUROSTUDENT VI za přínosný a má zájem se do něj podpůrným způsobem, prostřednictvím jednotlivých členů ČKR, zapojit.

5.12.2014 účast dvou zástupců ČKR – Z. Kůs, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, M. Miovský, 1. lékařská fakulta UK – na jednání u kulatého stolu k vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání.

10.12.2014 nominovala ČKR do Komise MŠMT pro přípravu prováděcích vyhlášek k novele zákona o vysokých školách 4 své zástupce: T. Zima, předseda ČKR, M. Bek, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, Z. Kůs, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, I. Barančík, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační.

11.12.2014 vyzval místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Medek všechny členy ČKR, aby poskytli údaje o všech studijních oborech vyučovaných na vysokých školách ČR v angličtině a také o všech studijních oborech, které odpovídají prioritám Brazilského stipendijního programu „Věda bez hranic“, fáze II, označované jako „Brazílie II“. Všechny reakce, které rektoři jednotlivých vysokých škol poskytli, byly dány k dispozici Ministerstvu zahraničních věcí a Domu zahraniční spolupráce.

19.12.2014 reagovala pozitivně Univerzita Karlova v Praze na výzvu Ministerstva zahraničních věcí ujmout se hostitelství Konference rektorů ASEM (ASEM = Asia-Europe Meeting) v roce 2016 v ČR.

21.12.2014 poskytl místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Medek všem členům ČKR nabídku možnosti zapojení se podle vlastního uvážení do akce Brazil EDUEXPOS.

Záležitosti legislativní a organizační

8.1.2014 – Praha – per rollam přijaté Usnesení Předsednictva ČKR – vyjádření k předloženému návrhu novely zákona o vysokých školách k projednání Vládou ČR dne 8.1.2014, která by dosavadní pravomoc prezidenta republiky při jmenování profesorů převedla na předsedu Senátu Parlamentu ČR.

20.1.2014 – Praha Hrad – přijetí Předsednictva ČKR na žádost předsedy ČKR V. Hampla prezidentem ČR M. Zemanem a jednání k problematice jmenování vysokoškolských profesorů. Jednání se zúčastnil i ministr školství mládeže a tělovýchovy ČR D. Štys.

21.1.2014 – Brno Kancelář ČKR – jednání místopředsedy ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Barančíka s tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou:

 • příprava podkladů pro revizi hospodaření ČKR (dne 10.2.2014), kterou provedou schválení revizoři účtů (schváleno Plénem ČKR dne 5.12.2013 v Praze na 123. zasedání) včetně zpracování zprávy o hospodaření ČKR za rok 2013,
 • příprava voleb předsedy ČKR (případně místopředsedy ČKR) na 124. zasedání Pléna ČKR, Výročním shromáždění ČKR, ve Stříteži u Jihlavy ve dnech 20. a 21.2.2014,
 • další organizační záležitosti týkající se chodu a činnosti Kanceláře ČKR.

22.1.2014 – Praha – per rollam přijaté stanovisko Předsednictva ČKR v návaznosti na výsledek projednání problematiky jmenování vysokoškolských profesorů dne 20.1.2014 s prezidentem ČR M. Zemanem.

29.1.2014 – Praha VŠCHT – jednání Komise ČKR pro legislativu o problematice návrhu novely zákona o vysokých školách – jmenování profesorů předsedou Senátu Parlamentu ČR.

3.-5.2.2014 – Litomyšl – zasedání Akreditační komise. Zasedání se za ČKR zúčastnili místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Medek (3.-4.2.2014) a místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Barančík (5.2.2014).

7.2.2014 – Praha MŠMT – jednání Předsednictva ČKR s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy M. Chládkem.

10.2.2014 – Brno Kancelář ČKR – provedení revize účtů a hospodaření ČKR v roce 2013 za účasti Plénem ČKR schválených revizorů účtů (B. Přikryl, rektor Univerzity obrany, P. Sáha, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně) – výsledkem byla zpráva o provedené revizi hospodaření ČKR v roce 2013, která byla projednána a schválena na 124. zasedání Pléna ČKR, Výročním shromáždění ČKR, ve Stříteži u Jihlavy.

11.2.2014 – Praha VŠCHT – jednání Komise ČKR pro legislativu o problematice návrhu novely zákona o vysokých školách – jmenování profesorů předsedou Senátu Parlamentu ČR.

11.2.2014 – Praha VŠCHT – 125. zasedání Předsednictva ČKR s tímto programem:

 • příprava na jednání s ministrem Chládkem dne 14.2.2014,
 • projednání žádostí o členství v ČKR,
 • návrh změny Statutu ČKR (přijímání nových členů ČKR),
 • informace o jednání Komise ČKR pro legislativu k problematice návrhu novely zákona o vysokých školách – jmenování profesorů předsedou Senátu Parlamentu ČR.

13.2.2014 – Praha Úřad Vlády ČR – místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Barančík se za ČKR zúčastnil jednání u kulatého stolu o Národním programu reforem 2013 a jeho vyhodnocení.

14.2.2014 – Praha MŠMT – jednání Předsednictva ČKR a dalších rektorů (ČVUT Praha a UK Praha) s ministrem, školství mládeže a tělovýchovy M. Chládkem o aktuálních otázkách týkajících se problematiky vysokých škol a vzdělávání.

20.2.2014 – Střítež u Jihlavy VŠPJ – 126. zasedání Předsednictva ČKR s tímto programem:

 • vstupní informace předsedajícího,
 • příprava 124. zasedání Pléna ČKR, Výročního shromáždění ČKR (Vysoká škola polytechnická Jihlava, Střítež u Jihlavy, 20.-21.2.2014),
 • zahraniční záležitosti ČKR:
  • nominace ČKR do statutárních orgánů EUA (do 28.2.2014)
  • nominace zástupce ČKR (do 28.2.2014) do delegace EUA pro Transatlantický dialog (Toronto, 27.-30.6.2014)
  • nominace zástupce ČKR (do 28.2.2014) do tzv. Focus Group projektu EUA DEFINE (Helsinky, 28.-29.4.2014)
  • mise rektorů do Indie (březen/duben 2014)
  • přehled programů vysokých škol ČR, jejichž rektoři jsou členy ČKR, v angličtině pro potřeby zastupitelských úřadů ČR v zahraničí

20.-21.2.2014 – Střítež u Jihlavy VŠPJ – 124. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR). Hostitelská vysoká škola Vysoká škola polytechnická Jihlava (volba předsedy ČKR).

24.3.2014 – zpracování připomínek jednotlivých členů ČKR k novele zákona 130/2002 o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací místopředsedou ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Barančíkem.

7.4.2014 – Praha Úřad Vlády ČR – účast místopředsedy ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Barančíka na jednání o Národním programu reforem 2014.

8.4.2014 – Hejnice – zasedání Akreditační komise – za ČKR se zúčastnil místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Barančík.

9.4.2014 – Praha Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR – Seminář „Územní samospráva a povinné zveřejňování smluv“ – vystoupení s příspěvkem za ČKR místopředsedy ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Barančíka.

10.4.2014 – Zlín UTB – 127. zasedání Předsednictva ČKR s tímto programem:

 • informace předsedy ČKR,
 • připomínky ČKR k návrhu novely zákona o vysokých školách,
 • připomínky ČKR k návrhu novely zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
 • příprava 125. zasedání Pléna ČKR (Zlín, 10.4.2014),
 • diskuse k problematice případné právní subjektivity ČKR,
 • diskuse k situaci v Grantové agentuře ČR,
 • žádosti o členství v ČKR,
 • různé.

10.4.2014 – Zlín UTB – 125. zasedání Pléna ČKR. Hostitelská vysoká škola Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

23.4.2014 – Praha VŠO – jednání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR za účasti předsedy ČKR T. Zimy.

29.4.2014 – Praha MŠMT – pracovní skupina OP VVV, prioritní osa 3, jednání k věcné části.

2.5.2014 – Praha MŠMT – jednání pracovní skupiny k novele zákona o vysokých školách.

5.6.2014 – České Budějovice JU – 128. zasedání Předsednictva ČKR s tímto programem:

 • informace předsedy ČKR,
 • příprava 126. zasedání Pléna ČKR (České Budějovice, 5.6.2014),
 • žádosti o členství v ČKR,
 • různé.

5.6.2014 – České Budějovice JU – 126. zasedání Pléna ČKR. Hostitelská vysoká škola Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

10.6.2014 – Praha UK – pracovní schůzka Předsednictva ČKR na UK v Praze k novele zákona o vysokých školách.

12.6.2014 – Praha MŠMT – jednání pracovní skupiny k navrhované novele zákona o vysokých školách, verze 26.5.2014. Jednání se – s využitím připomínek členů ČKR – zúčastnili všichni 3 delegovaní zástupci ČKR: T. Zima, předseda ČKR, M. Bek, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, I. Barančík, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační.

17.-18.6.2014 – Doksy – zasedání Akreditační komise. Zasedání se za ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Barančík.

30.6.2014 – Praha MŠMT – jednání pracovní skupiny k navrhované novele zákona o vysokých školách – problematika odnímání titulů.

2.7.2014 – Praha MŠMT – jednání pracovní skupiny k navrhované novele zákona o vysokých školách – problematika Akreditačního úřadu.

10.7.2014 – Praha MŠMT – jednání pracovní skupiny k navrhované novele zákona o vysokých školách. Jednání se zúčastnili všichni 3 delegovaní zástupci ČKR: T. Zima, předseda ČKR, M. Bek, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, I. Barančík, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační.

25.7.2014 – Brno Kancelář ČKR – jednání místopředsedy ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Barančíka s tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou o problematice týkající se přípravy dopisů pro předsedu ČKR, které by bylo možno zaslat rektorům, kteří se na základě tajného hlasování Pléna ČKR nestali členy ČKR.

25.8.2014 – Praha Ministerstvo vnitra – setkání Pracovní skupiny ČKR pro přípravu zákona o cizinecké politice:

 • Problematika studentů z Číny. [Na konci srpna 2014 by mělo proběhnout China Investment Forum (28.-29.8.2014), kde by měla být tato problematika mimo jiné řešena. Cílem je debatovat problémy a případná usnadnění v této oblasti.]
 • Informace o stávajícím projednávání novelizace směrnice o studentech. K zaslání připomínek a námětů k podkladovým materiálům, které poskytlo Ministerstvo vnitra, byli vyzváni garantem I. Barančíkem i všichni členové ČKR.

28.8.2014 – Praha VŠFS – jednání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR k novele zákona o vysokých školách a návrhu nových Stanov ČKR.

3.9.2014 – Přerov VŠLOG – 129. zasedání Předsednictva ČKR s tímto programem:

 • informace předsedy ČKR,
 • stav projednávání novely zákona o vysokých školách,
 • právní postavení ČKR,
 • financování vědy a výzkumných center,
 • problematika doplnění kvalifikace neaprobovaných pedagogů,
 • problematika programu EPSILON Technologické agentury ČR,
 • příprava 127. zasedání Pléna ČKR (Přerov, 4.9.2014),
 • žádosti o členství v ČKR,
 • různé.

4.9.2014 – Přerov VŠLOG – 127. zasedání Pléna ČKR. Hostitelská vysoká škola Vysoká škola logistiky o.p.s.

15.9.2014 – Skalský dvůr – zasedání Akreditační komise se za ČKR zúčastnili místopředsedové M. Bek a Z. Kůs.

26.9.2014 – Praha Úřad Vlády ČR – kulatý stůl – projednání národních reformních kroků na rok 2014.

29.9.2014 – Liberec TUL – 130. zasedání Předsednictva ČKR s tímto programem:

 • informace předsedy ČKR,
 • projednání stanoviska ČKR k záměru zřídit nadaci Český vědecko-technologický institut [Czech Institute of Sciences and Technology – CIST],
 • diskuse s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy o aktuálních problémech vysokého školství České republiky,
 • žádost o členství v ČKR nového rektora Unicorn College, s.r.o.,
 • různé.

29.9.2014 – Praha VŠE – jednání Pracovní skupiny ČKR pro přípravu zákona o cizinecké politice za účasti zástupců Ministerstva vnitra – projednání připomínek ČKR k připravovanému zákonu o cizinecké politice.

14.11.2014 – Praha MŠMT – pracovní skupina pro přípravu OP VVV pro období 2014-2020 (investiční priorita 1, prioritní osa 3).

18.11.2014 – Praha UK – 131. zasedání Předsednictva ČKR s tímto programem:

 • informace předsedy ČKR,
 • stav projednávání novely zákona o vysokých školách,
 • k závěrům zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol,
 • příprava 128. zasedání Pléna ČKR (Brno, 4.12.2014),
 • žádosti o členství v ČKR,
 • různé.

19.11.2014 – Praha MŠMT – pracovní skupina pro přípravu OP VVV pro období 2014-2020 (investiční priorita 2, prioritní osa 3).

4.12.2014 – Brno MU – 132. zasedání Předsednictva ČKR s tímto programem:

 • informace předsedy ČKR,
 • diskuse k pracovní náplni případného odborného pracovníka/analytika ČKR,
 • příprava 128. zasedání Pléna ČKR (Brno, 4.12.2014),
 • žádosti o členství v ČKR,
 • různé.

4.12.2014 – Brno MU – 128. zasedání Pléna ČKR. Hostitelská vysoká škola Masarykova univerzita.

18.12.2014 – Brno Kancelář ČKR – jednání místopředsedy ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Barančíka s tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou o přípravě revize hospodaření ČKR za rok 2014 a o přípravě podkladových materiálů pro jednání 129. zasedání Pléna ČKR, Výročního shromáždění ČKR, v únoru 2015.

Z organizačních záležitostí ČKR stojí dále za zmínku, že Kancelář ČKR zpracovala během roku 2014 a předala Archivu Masarykovy univerzity další materiály k trvalé archivaci: Zasedání Pléna ČKR (2011-2013), zasedání Předsednictva ČKR (2011-2013), pracovní cesty tajemnice ČKR (2011-2013), klasická pošta došlá do Kanceláře ČKR a odeslaná Kanceláří ČKR (2011-2013), Stanovy ČKR a Statuty ČKR (1993-2000), různé zákony týkající se vysokých škol (1990-1995), materiály Klubu rektorů českých a slovenských vysokých škol (1991-1992), materiály týkající se tajných voleb ČKR (1994-2013), materiály k technickým zařízením Kanceláře ČKR (1993-2011), výběr pozvánek (1995-2013), výběr vánočních a novoročních přání (1996-2013), Bulletiny Klubu rektorů českých a slovenských vysokých škol a Bulletiny ČKR (1992-1993).

Kancelář ČKR připravila pro rektory, jejichž funkční období skončilo v průběhu roku 2014, hodnotný dárek ve formě DVD, na němž jsou kopie všech fotografií z akcí ČKR konaných za celé období působnosti každého z rektorů.

Péčí Kanceláře ČKR je trvale udržován v aktuálním stavu a dvojjazyčně (česky a anglicky) web ČKR, elektronické úložiště všech důležitých materiálů pro členy ČKR a elektronické úložiště materiálů Evropské univerzitní asociace (EUA), které nejsou běžně dostupné na webu EUA.

V roce 2014 měla ČKR postupně 50 členů (leden až únor), 51 členů (březen až září), 52 členů (říjen až listopad) a 51 členů (prosinec), z toho celý rok 26 rektorů veřejných vysokých škol, 2 rektory státních vysokých škol a postupně 22, 23, 24 a 23 rektorů soukromých vysokých škol. Kancelář ČKR byla po celý rok obsazena dvěma pracovníky – tajemnice ČKR RNDr. Marie Fojtíková a asistentka Kanceláře ČKR Mgr. Romana Münsterová.

I v roce 2014, jako každý rok, patří poděkování Masarykově univerzitě, hostitelské vysoké škole Kanceláře ČKR, která, ač se sama podílí na úhradě provozních nákladů ČKR stejně jako ostatní vysoké školy, jejichž rektoři jsou členy ČKR, neúčtuje ČKR nájemné za prostory Kanceláře ČKR, ani velkou část služeb, které Kanceláři ČKR poskytuje. To, že Kancelář ČKR sklízí za stav webu ČKR uznání ze zahraničí, je velká zásluha Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity, s nímž Kancelář ČKR dlouhodobě spolupracuje a který trvale udržuje web ČKR i obě elektronická úložiště materiálů v dobrém „technickém“ stavu, kdy na předem dobře promyšlená konkrétní přání Kanceláře ČKR provádí operativně potřebné změny a inovace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info