Výroční zpráva ČKR 2012

Výroční zpráva, jejíž návrh na základě dílčích zpráv místopředsedů České konference rektorů (ČKR) předložil předseda ČKR Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., byla Plénem ČKR na jeho 119. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, projednána a schválena (Praha, 14. února 2013).

Tato zpráva podává přehled hlavních činností, kterým se ČKR jako orgán reprezentace vysokých škol věnovala v roce 2012. Členěna je do pěti částí, odpovídajících kompetencím jednotlivých místopředsedů. Předsednictvo ČKR, které má dvouleté funkční období vždy od 1. srpna do 31. července, pracovalo od 1. ledna 2012 do 16. února 2012 v oslabeném složení. Důvodem byla skutečnost, že J. Koubkovi, místopředsedovi ČKR pro oblast tvůrčích činností, skončilo 31. prosince 2011 rektorské funkční období, a tím také jeho členství v ČKR a v Předsednictvu ČKR. Doplňující volba místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností na funkční období 17. února 2012 až 31. července 2013 se konala na nejbližším zasedání Pléna ČKR (114. zasedání Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR, Praha, 16.-17.2.2012), zvolen byl Z. Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci. Od 17. února 2012 do 31. prosince 2012 pracovalo Předsednictvo ČKR ve složení V. Hampl (předseda), V. Večerek (místopředseda pro oblast vzdělávání), Z. Kůs (místopředseda pro oblast tvůrčích činností), R. Hindls (místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální), I. Barančík (místopředseda pro vnější záležitosti), I. Mathé (místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační). Administrativní a koordinační záležitosti zajišťovala Kancelář ČKR vedená tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou.

Plénum ČKR zasedalo v roce 2012 pětkrát, Předsednictvo ČKR osmkrát, vždy podle předem připraveného programu. Programy jednání všech zasedání a usnesení, která na nich byla přijata, jsou dosažitelné na webu ČKR na internetové adrese http://crc.muni.cz. V roce 2012 se navíc konalo čtyřikrát zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR, třikrát zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR a také – jako každý rok – Slavnostní zahájení akademického roku 2012/2013 vysokých škol ČR, tentokrát v Praze za hostitelství České zemědělské univerzity v Praze.

Přehled zasedání Pléna ČKR v roce 2012:

 • 114. zasedání Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR, 16.-17.2.2012, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., Praha;
 • 115. zasedání Pléna ČKR, 12.4.2012, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Jihlava;
 • 116. zasedání Pléna ČKR, 7.6.2012, Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o., Praha;
 • 117. zasedání Pléna ČKR, 6.9.2012, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., České Budějovice;
 • 118. zasedání Pléna ČKR, 6.12.2012, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha.

Přehled zasedání Předsednictva ČKR v roce 2012:

 • 111. zasedání Předsednictva ČKR, 13.1.2012, Univerzita Karlova v Praze, Průhonice;
 • 112. zasedání Předsednictva ČKR, 1.2.2012, Univerzita Karlova v Praze, Praha;
 • 113. zasedání Předsednictva ČKR, 16.2.2012, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., Praha;
 • 114. zasedání Předsednictva ČKR, 12.4.2012, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Jihlava;
 • 115. zasedání Předsednictva ČKR, 7.6.2012, Univerzita Karlova v Praze, Praha;
 • 116. zasedání Předsednictva ČKR, 6.9.2012, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., České Budějovice;
 • 117. zasedání Předsednictva ČKR, 3.12.2012, Univerzita Karlova v Praze, Praha;
 • 118. zasedání Předsednictva ČKR, 6.12.2012, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha.

Oblast vzdělávání

V roce 2012 se ČKR věnovala několika oblastem týkajícím se vzdělávání na vysokých školách České republiky.

V oblasti dlouhodobého koncepčního rozvoje byla ČKR zastoupena v grémiu odborníků, kteří poskytovali konzultace MŠMT při vypracovávání dokumentu MŠMT „Strategie rozvoje vzdělávání v ČR do roku 2020“.

Dále se ČKR podílela na konzultacích k přípravě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2013, a to svými zástupci V. Večerkem a J. Balíkem.

ČKR se také podílela na připomínkách k dokumentu MŠMT „Rámcová osnova o činnosti vysoké školy za rok 2011“, kde koordinací připomínek z ČKR byl pověřen místopředseda pro oblast vzdělávání V. Večerek.

V oblasti dalšího rozvoje kvality vysokých škol pokračovala ČKR ve spolupráci s Akreditační komisí. Prostřednictvím svých zástupců se účastnila aktivit souvisejících s činností Akreditační komise. Na žádost MŠMT předložila nominaci na nové členy Akreditační komise na místo těch, kterým uplynula doba jejich mandátu. Je třeba konstatovat, že většina kandidátů nominovaných ČKR byla do Akreditační komise jmenována, což je významný pozitivní posun ve spolupráci mezi ČKR a MŠMT.

V oblasti hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání byla ČKR spolu s Centrem pro studium vysokého školství a Radou vysokých škol partnerem odborného setkání zabývajícího se kvalitou vysokých škol. V roce 2012 se jednalo o 13. seminář z cyklu „Hodnocení kvality vysokých škol“, který k tématu „Kvalita a lidské zdroje v terciárním vzdělávání“ organizovala Masarykova univerzita v Univerzitním centru Telč. Místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání V. Večerek byl členem programového výboru. Akce se zúčastnilo více než 60 zástupců veřejných a soukromých vysokých škol.

ČKR spolupracovala v uplynulém období s řešitelským kolektivem Individuálního projektu národního „Kvalifikační rámec terciárního vzdělávání“ (IPN Q-Ram) vedeného prorektorem Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., P. Kolářem. Projekt byl v roce 2012 ukončen a výsledky projektu jsou podkladem pro reformu terciárního vzdělávání.

ČKR na základě žádosti prvního náměstka ministra práce a sociálních věcí nominovala do Odborné rady pro další profesní vzdělávání, která působí jako expertní poradní skupina pro další profesní vzdělávání, svého člena J. Balíka.

V rámci aktivit ČKR bylo v roce 2012 významnou událostí společné slavnostní zahájení akademického roku všemi vysokými školami České republiky. Pro akademický rok 2012/2013 se tento zásadní akademický obřad uskutečnil v Praze péčí České zemědělské univerzity v Praze.

Na zasedáních Pléna ČKR i Předsednictva ČKR v průběhu roku 2012 byly projednávány některé další problematiky ovlivňující vzdělávání na vysokých školách, zejména oblast přípravy nového zákona a novely zákona o vysokých školách, pravidla financování vysokých škol, rozpočet vysokých škol, hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací na vysokých školách, a další.

Oblast tvůrčích činností

V ČKR došlo počátkem roku 2012 ke změně na postu místopředsedy pro oblast tvůrčích činností: Do konce prosince 2011 vykonával tuto funkci J. Koubek, v době 1. ledna až 16. února 2012 byla tato funkce neobsazena a 16. února 2012 byl místopředsedou pro oblast tvůrčích činností zvolen Z. Kůs na funkční období 17. února 2012 až 31. července 2013.

V souvislosti s rostoucí snahou MŠMT vedoucí k posílení významu vědecké a tvůrčí činnosti na vysokých školách se ČKR prostřednictvím svých zástupců podílela i v roce 2012 na tomto procesu v Reprezentativní komisi MŠMT pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol. ČKR podpořila návrh MŠMT více uplatňovat – při rozdělování prostředků na vzdělávací činnost – i kritéria kvality výzkumu a vývoje na jednotlivých vysokých školách. Zástupci ČKR se všech zasedání Reprezentativní komise MŠMT aktivně účastnili (5.4.2012, 31.10.2012, 19.12.2012). Projednávala se řada závažných témat, např. vázání rozpočtu veřejných vysokých škol v roce 2012 a limity pro počet financovaných studentů v roce 2013.

Vedle sledování metodiky financování vědecké a další tvůrčí činnosti na vysokých školách se ČKR zabývala i projekty Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs inicioval několik jednání s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení Operačních programů EU M. Zaorálkem (8.2.2012, 30.3.2012, 2.5.2012). Tato jednání byla zaměřena na podstatné zlepšení role MŠMT při realizaci projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK) a OP VaVpI. Byla vznesena řada připomínek k činnosti MŠMT při administraci projektů, vedoucí zejména k vyjasnění otázek zpracování monitorovacích zpráv, vytvoření pravidel pro zacházení s dalšími prostředky; byly kritizovány velmi dlouhé termíny schvalování změn projektů, a to zejména ve vztahu k novému zákonu o veřejných zakázkách a lhůtě realizace infrastrukturní části projektů VaVpI, která je u většiny projektů pouze tříletá. Byla zdůrazněna skutečnost, že přespříliš dlouhé termíny schvalování monitorovacích zpráv začínají vést ke druhotné platební neschopnosti vysokých škol při realizaci projektů.

Narůstající význam této problematiky vedl ke zřízení Pracovní skupiny ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů (ESF), alokovaných zejména v rámci OP VpK a OP VaVpI, a to nejen na současné programovací období, ale i na období další. Návrh na zřízení této pracovní skupiny byl předložen ČKR ke schválení na 116. zasedání Pléna ČKR. Pracovní skupina byla zřízena podle Statutu ČKR (čl. 6, odst. 2g) s využitím ustanovení, že jejími členy mohou být i odborníci mimo ČKR. Garantem této celkem 21členné pracovní skupiny je, vzhledem k tomu, že pracovní skupina spadá do oblasti aktivit místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností, Z. Kůs. Tato pracovní skupina se pro MŠMT stala respektovaným partnerem. Pracovní skupina ČKR pro problematiku ESF uskutečnila řadu společných jednání s pracovníky MŠMT (28.6.2012, 8.8.2012, 26.9.2012, 31.10.2012, 8.11.2012), pravidelně přinášela podněty ke zlepšení situace v oblasti administrace projektů ESF ze strany MŠMT a lze konstatovat, že velká část z nich byla již akceptována a zapracována do dokumentů poskytovatele dotace, jako jsou metodické dopisy či další pokyny závazné pro řešitele projektů.

ČKR se tradičně účastnila i jednání Evropské univerzitní asociace (EUA); místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs se zúčastnil jejího jednání v Bruselu 26.10.2012.

Předsednictvo ČKR se podílelo na připomínkách k novele zákona č. 130/2002 Sb. (zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací). V této souvislosti shromáždilo a zpracovalo připomínky členů ČKR, které byly následně předsedou ČKR V. Hamplem, který je z titulu své funkce v ČKR stálým hostem Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), předány RVVI. Připomínky ČKR byly později s ČKR vypořádány prostřednictvím dvou jednání na Úřadu Vlády ČR, která s ředitelem Odboru výzkumu, vývoje a inovací J. Markem postupně vedli místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs a předseda ČKR V. Hampl.

Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs se účastnil jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která byla zaměřena na problematiku financování vědy, na informace o stavu prostředků ESF, stavu individuálních projektů národních, stavu projektu KREDO (20. schůze), na činnost Technologické agentury ČR za rok 2011, na informace MŠMT o Operačních programech EU včetně čerpání finančních prostředků (21. schůze), dále jednání o státním rozpočtu na rok 2013 pro Technologickou agenturu ČR a pro MŠMT (25. schůze).

ČKR se aktivně účastnila několika setkání s představiteli Vlády ČR ve věci tehdy připravovaného nového zákona o vysokých školách (s předsedou Vlády ČR P. Nečasem 23.2.2012, s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy P. Fialou 22.5.2012).

Ve věci Národního programu reforem ČR pro rok 2012 se představitelé ČKR (I. Barančík, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti, Z. Kůs, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností) zúčastnili jednání (27.2.2012) řízeného V. Bellingem, státním tajemníkem pro evropské záležitosti, a dále jednání s místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR A. Gajdůškovou (28.2.2012, 20.6.2012).

Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs se aktivně podílel na několika jednáních o přípravě dalšího programového období (20.8.2012), kdy se řešila otázka tematických okruhů „Funkční výzkumný a inovační systém“ a „Konkurenceschopné podniky“, které budou sloužit jako podklad pro vypracování analytické části Dohody o partnerství pro nové programové období 2014-2020. Zúčastnil se také jednání Projektového týmu pro další kohezní období (29.2.2012) a zasedání Projektového týmu pro přípravu budoucího kohezního období 2014+ (12.9.2012).

Zástupci ČKR se účastnili jednání ve věci Národního programu udržitelnosti (jednání s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství T. Hrudou 5.10.2012), dále jednání expertního panelu (25.10.2012) k vyhlášení veřejné soutěže v Národním programu udržitelnosti (NPU), zaměřeného na podporu programových projektů z oblasti základního výzkumu, aplikovaného výzkumu nebo vývoje. Z programu NPU I bude podporován rozvoj a udržitelnost projektů nových evropských center excelence, regionálních a dalších typů výzkumných center vybudovaných v ČR v letech 2007-2013/15 za finanční spoluúčasti Evropského fondu regionálního rozvoje.

Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností ČKR Z. Kůs se kromě výše uvedeného zúčastnil za ČKR zasedání generálních ředitelů pro oblast vysokého školství zemí EU v Kodani                  (1.-3.4.2012) a jednání nazvaného „Kulatý stůl Strategie Evropa 2020“ v Praze (20.6.2012).

Zástupci ČKR se aktivně účastnili jednání Akademického sněmu AV ČR (19.4.2012, 13.12.2012), kdy byl ze strany ČKR přednesen krátký projev zaměřený na problematiku hodnocení vědy a výzkumu a nutnosti posílit kooperaci mezi vysokými školami a AV ČR.

Zástupci ČKR se účastnili jednání Úvodní konference o Individuálním projektu národním KREDO (13.6.2012), kde kriticky hodnotili připravenost projektu, zejména ze strany informovanosti vysokých škol, a také nevyjasněnost způsobu zapojení vysokých škol do projektu. Zúčastnili se také pozdějšího samostatného jednání o Individuálním projektu národním KREDO (23.8.2012).

Předsednictvo ČKR se setkalo s představiteli Akademie věd ČR a Rady vysokých škol ve věci hodnocení výsledků vědy a výzkumu (23.10.2012).

ČKR poskytovala své odborníky do pracovních skupin a komisí pracujících v různých oblastech vědní politiky a financování výzkumu a vývoje, jako byl návrh kandidáta na národního experta v Programovém výboru pro životní prostřední pro 7. RP EU (navržen B. Moldan), návrhy kandidátů do výkonných orgánů programu ALFA Technologické agentury ČR (navrženo celkem 26 kandidátů, čímž byly uplatněny všechny návrhy, které podali jednotliví členové ČKR), anebo návrh kandidáta na členství v Návrhové komisi pro Cenu Františka Běhounka, apod.

ČKR také nominovala člena a jeho náhradníka do Monitorovacího výboru OP VpK, a to na základě písemné žádosti náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení Operačních programů EU M. Zaorálka, který mj. sděloval, že členy MV nemají být statutární zástupci vysokých škol (po projednání a odsouhlasení v Předsednictvu ČKR byli nominováni K. Pösingerová, člen, a T. Kopřiva, náhradník člena).

Záležitosti ekonomické a sociální

Tradičně klíčovou aktivitou Předsednictva ČKR v ekonomické a sociální oblasti byly aktuální otázky přípravy a rozpisu kapitoly státního rozpočtu pro financování veřejných vysokých škol na rok 2013, dále problematika metodiky Zásad a pravidel financování veřejných vysokých škol, otázky stanovování limitů počtu studií pro ukazatel A rozpočtu vysokých škol a v neposlední řadě i diskuse o zásadách financování veřejných vysokých škol, zejména v souvislosti s přetrvávajícím podprůměrným podílem finančních prostředků na HDP v porovnání s jinými vyspělými zeměmi v kapitole veřejných vysokých škol.

V lednu 2012 probíhala příprava návrhu zákona, kterým se mění zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Tento zákon výrazným způsobem zasahuje do fungování vysokých škol. Proto Předsednictvo ČKR dopisem ministru financí M. Kalouskovi požádalo o osobní projednání dané záležitosti se zástupci ČKR. Ministr financí M. Kalousek pozval k osobnímu jednání zástupce ČKR, kterými byli předseda ČKR V. Hampl, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální R. Hindls a místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní organizační I. Mathé. Schůzka se uskutečnila dne 16.2.2012.

V únoru 2012 se uskutečnilo pracovní setkání Předsednictva ČKR s předsedou Vlády ČR P. Nečasem. Předmětem tohoto jednání byla problematika věcných záměrů dvou zákonů, týkajících se vysokých škol, dále financování vysokého školství a aktuální situace vysokého školství v ČR. Jednání se spolu s předsedou ČKR V. Hamplem za ČKR zúčastnili místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální R. Hindls, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Mathé a místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs.

Pracovního jednání v rámci přípravy Národního programu reforem (konkrétně v části věnované problematice konsolidace veřejných financí a makroekonomických vztahů) na Úřadu Vlády ČR se v únoru 2012 zúčastnil místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální R. Hindls.

V dubnu 2012 se konala pracovní koordinační schůzka delegátů ČKR a RVŠ v Reprezentativní komisi a následně zasedání Reprezentativní komise (Praha, 5.4.2012). Předseda ČKR V. Hampl dohodl s předsedou RVŠ J. Fischerem, že se sejdou delegáti ČKR a RVŠ v Reprezentativní komisi k hodinové koordinační schůzce před zasedáním Reprezentativní komise, které svolal náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství I. Wilhelm. Jak koordinační schůzky, tak zasedání Reprezentativní komise se zúčastnilo všech pět zástupců ČKR, rektorů veřejných vysokých škol, kteří jsou současně členy Předsednictva ČKR (V. Hampl, R. Hindls, Z. Kůs, I. Mathé, V. Večerek). Součástí jednání bylo rovněž vypořádání připomínek k textu Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol na rok 2013.

Z pověření předsedy ČKR V. Hampla byl péčí Kanceláře ČKR zaslán náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství I. Wilhelmovi dopis se sdělením, že z rozhodnutí Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR, k němuž došlo prostřednictvím tajné volby na jejím posledním zasedání (Jihlava, 12.4.2012), se kandidátem na šestého člena Reprezentativní komise MŠMT pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol (Reprezentativní komise) za ČKR stal rektor M. Ludwig s tím, že jakmile bude uvedený kandidát do funkce člena Reprezentativní komise jmenován, bude ČKR do 7.6.2013, kdy bude znám výsledek voleb ČKR 2013 (pro funkční období 1.8.2013 až 31.7.2014), zastoupena takto: rektoři V. Hampl, R. Hindls, Z. Kůs, M. Ludwig, I. Mathé, V. Večerek.

V květnu 2012 proběhlo první setkání Předsednictva ČKR s novým ministrem školství, mládeže a tělovýchovy (Praha, 22.5.2012). Setkání s ministrem P. Fialou se zúčastnili předseda ČKR V. Hampl, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální R. Hindls a místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Barančík.

V měsících červenci a srpnu 2012 se Předsednictvo ČKR zabývalo problematikou Individuálního projektu národního KREDO. Předseda ČKR zaslal ministru školství, mládeže a tělovýchovy P. Fialovi dopis ve věci Individuálního projektu národního KREDO a požádal ho o možnost společného jednání s Předsednictvem ČKR, zejména v souvislosti s přetrvávajícími právními riziky ohledně vypsání tzv. výběrového řízení bez uveřejnění. K tomuto jednání došlo 14.8.2012. Ze strany Předsednictva ČKR se jednání zúčastnili předseda ČKR V. Hampl, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální R. Hindls a místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Mathé. O účastnících jednání za MŠMT a o výsledcích jednání (modifikace projektu KREDO) byli všichni členové ČKR informováni 17. 8. 2012 prostřednictvím elektronické zprávy, kterou všem členům ČKR zaslala z pověření předsedy ČKR V. Hampla tajemnice ČKR M. Fojtíková.

Dne 23.10.2012 se péčí místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální R. Hindlse uskutečnilo na Vysoké škole ekonomické v Praze jednání představitelů ČKR, AV ČR a RVŠ. Z této schůzky vzešlo společné prohlášení k navrhovanému snížení výdajů státního rozpočtu na vědu, výzkum a veřejné vysoké školy, které bylo dáno k dispozici všem zúčastněným stranám a mediím.

Na počátku listopadu rovněž vzniklo Společné prohlášení ČKR, AV ČR a RVŠ, týkající se “Opatření k vypracování nového návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2013, nových střednědobých výdajových rámců na léta 2014 a 2015 a nového střednědobého výhledu na léta 2014 a 2015.“ Toto prohlášení bylo dáno k dispozici všem zúčastněným stranám.

Posledního jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol, konaného v roce 2012 (Praha, 19.12.2012) se zúčastnili všichni zástupci ČKR. Na jednání byla dojednána mimo jiné i určitá stabilizace náplně a metodiky ukazatelů rozpočtu veřejných vysokých škol, která by měla zjednodušit aplikaci této metodiky do reálného fungování vysokých škol.

Vnější záležitosti

V této části výroční zprávy je uveden přehled nejdůležitějších vnitrostátních a mezinárodních aktivit ČKR v roce 2012.

Dne 18.1.2012 se konala 18. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pozvánka s programem byla zaslána všem členům ČKR, kteří se mohli schůze zúčastnit podle vlastního uvážení.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy J. Dobeš svolal na 24.1.2012 poradu s rektory veřejných vysokých škol. Za MŠMT se této porady dále zúčastnil náměstek ministra pro výzkum a vysoké školství I. Wilhelm. Předmětem jednání byla problematika rozpočtu veřejných vysokých škol a věcné záměry zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům.

Zasedání Rady EUA (EUA Council), které se uskutečnilo 27.1.2012 v Bruselu a jemuž předcházelo 26.1.2012 zasedání generálních tajemníků národních Konferencí rektorů, se za ČKR zúčastnili J. Koubek, do 31.12.2011 místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, a M. Fojtíková, tajemnice ČKR. Předseda ČKR V. Hampl se zúčastnil jako člen Výkonného výboru EUA (EUA Board) zasedání tohoto orgánu dne 26.1.2012 a následně dne 27.1.2012 se zúčastnil také zasedání Rady EUA.

Dne 7.2.2012 se konala 19. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na programu schůze byly dva body: (1) Informace MŠMT o čerpání finančních prostředků z operačních programů EU. (2) Věcný záměr zákona o vysokých školách a věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům. Pozvánka s programem byla zaslána všem členům ČKR, kteří se mohli schůze zúčastnit podle vlastního uvážení.

Ve dnech 8.2.2012 a 15.2.2012 se uskutečnilo jednání k věcným záměrům zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům. Na jednání, která proběhla na MŠMT, byli pozváni všichni členové původní Pracovní skupiny pro přípravu věcného záměru zákona o vysokých školách delegováni ČKR (T. Jelínek, P. Kolář, I. Mathé, K. Rais, V. Večerek, V. Vinš). Zástupci ČKR předložili 15.2.2012 materiál nazvaný „Hlavní rizika Věcného záměru zákona o vysokých školách předloženého Vládě ČR – z pohledu zástupců ČKR v původní pracovní skupině“. Tento materiál byl dán k dispozici všem členům ČKR.

Místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR A. Gajdůšková pozvala dopisem ze dne 14.2.2012 předsedu ČKR V. Hampla a všechny rektory na jednání o situaci kolem vysokých škol. Jednání se uskutečnilo dne 28.2.2012 v Senátu Parlamentu ČR.

Dne 15.2.2012 odeslal předseda ČKR V. Hampl dopis k náměstku ministra zdravotnictví pro legislativu a právo M. Plíškovi. Obsahem dopisu bylo vyžádané vyjádření ČKR k jednotlivým variantám právních forem univerzitní nemocnice v rámci posouzení dopadů regulace v souvislosti s chystaným návrhem věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích. Vyjádření předseda ČKR zpracoval na základě podkladů, které mu poskytli rektoři univerzit ČR, které mají lékařské fakulty. Vyjádření ČKR mají všichni členové ČKR k dispozici.

Dne 22.2.2012 se konala 20. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na programu schůze byl mimo jiného bod jednání: Informace MŠMT o Operačních programech EU včetně čerpání finančních prostředků. Pozvánka s programem byla zaslána všem členům ČKR, kteří se mohli schůze zúčastnit podle vlastního uvážení.

Pracovní setkání předsedy ČKR V. Hampla s předsedou Vlády ČR P. Nečasem, které se uskutečnilo dne 23.2.2012, se týkalo především věcných záměrů zákonů týkajících se vysokých škol, financování vysokého školství a aktuální situace vysokého školství v ČR. Spolu s předsedou ČKR V. Hamplem se za ČKR zúčastnili místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální R. Hindls, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Mathé, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs a místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Barančík.

Dne 7.3.2012 se konala v Českých Budějovicích Konference k postavení a úloze neuniverzitních vysokých škol. Konference, jejímž hlavním odborným garantem byl místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Barančík, se konala péčí Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. O závěrech konference byli informováni všichni členové ČKR.

Zasedání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR, konaného dne 22.3.2012, se na pozvání předsedy výboru za ČKR z pověření předsedy ČKR V. Hampla zúčastnili místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Barančík a rektor VŠCHT K. Melzoch. Předmětem jednání byla problematika týkající se FP ZČU v Plzni.

Na pozvání ministra školství, mládeže a tělovýchovy P. Fialy se uskutečnilo dne 22.5.2012 setkání Předsednictva ČKR s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Setkání se zúčastnili předseda ČKR V. Hampl, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs, místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální R. Hindls a místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Barančík.

V souladu se závěry 115. zasedání Pléna ČKR (Jihlava, 12.4.2012) byla ustavena Pracovní skupina ČKR pro přípravu zákona o cizinecké politice, jejímž garantem je místopředseda pro vnější záležitosti ČKR I. Barančík. Pracovní skupina byla ustavena s využitím všech návrhů, které od členů ČKR došly do 20.4.2012, a je devítičlenná – garant + 8 členů. Pracovní skupina jednala s pracovníky Odboru azylové a migrační politiky MV ČR dne 31.5.2012 na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Při tomto jednání byly předány zástupcům MV ČR připomínky k současným praktikám a platné právní úpravě povolování vstupu a pobytu cizinců na území ČR, především se zaměřením na studenty a akademické pracovníky.

Z pověření předsedy ČKR V. Hampla odeslala (dne 14.8.2012) tajemnice ČKR M. Fojtíková vedoucí tajemnici České komise pro UNESCO M. Andresové na její žádost návrh ČKR na zastoupení ČKR v České komisi pro UNESCO v této podobě: Z. Dostál, VŠB – Technická univerzita Ostrava, oblast vědy (navrhován pro druhé funkční období), V. Kanický, Masarykova univerzita, oblast vědy (navrhován pro druhé funkční období), V. Kučera, České vysoké učení technické v Praze, oblast informatiky (navrhován pro druhé funkční období), L. Rovná, Univerzita Karlova v Praze, oblast vědy (navrhována pro první funkční období).

Dne 26.10.2012 se uskutečnilo zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council Meeting) v Bruselu. Tomuto zasedání předcházelo dne 25.10.2012 zasedání Výkonného výboru EUA (EUA Board), jehož členem je předseda ČKR V. Hampl, který se zasedání zúčastnil, a také zasedání generálních tajemníků národních Konferencí rektorů, jehož se zúčastnila tajemnice ČKR M. Fojtíková.

Na pozvání Prof. RNDr. Martina Černohorského, CSc., předsedy Odborné skupiny Organizace výzkumu České fyzikální společnosti JČMF, se jednání XXXIV. Akademické fóra, konaného dne 25.10.2012, z pověření předsedy ČKR V. Hampla za ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Barančík. Jeden z bodů programu přitom byl: „Akreditace – Hodnocení kvality vysokých škol“.

Dne 4.11.2012 se uskutečnilo první společné jednání AV ČR, ČKR a RVŠ na Vysoké škole ekonomické v Praze. Zásadní projednávanou otázkou bylo navrhované snížení výdajů státního rozpočtu na vědu, výzkum a veřejné vysoké školy. Na tomto jednání bylo jednomyslně Předsednictvem Akademické rady AV ČR, Předsednictvem ČKR a Užším předsednictvem RVŠ přijato prohlášení, které bylo dáno k dispozici sdělovacím prostředkům. Současně bylo dohodnuto, že taková setkání se budou v budoucnu konat pravidelně s rotujícím hostitelstvím.

Předseda ČKR V. Hampl zaslal 20.11.2012 předsedovi Vlády ČR P. Nečasovi a ministru školství, mládeže a tělovýchovy P. Fialovi dopis, kterým žádá o podporu stanoviska Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council) k rozpočtovým prioritám EU před rozpočtovým summitem.

Předseda ČKR V. Hampl se zúčastnil dne 21.11.2012 pracovní skupiny EUA Research Policy Working Group jako její stálý člen delegovaný ČKR.

Stanovisko Předsednictva ČKR k návrhu zákona o univerzitních nemocnicích zaslal předseda ČKR V. Hampl ministru zdravotnictví L. Hegerovi dopisem dne 22.11.2012.

Záležitosti legislativní a organizační

4.1.2012 MŠMT odeslalo Věcný záměr zákona o vysokých školách (VZZVŠ) Vládě ČR, 10.1.2012 pak i Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům (VZZFPS), aniž by výsledné materiály (tj. průvodní dopis, návrh usnesení, předkládací a důvodová zpráva, vlastní norma) byly ČKR poskytnuty.

Předsednictvo ČKR se problematikou VZZVŠ zabývalo i na svém 111. zasedání dne 13.1.2012 v Průhonicích. Dále mj. ČKR obdržela dopis ministra financí M. Kalouska z 10.1.2012 ohledně znovu předložené novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, jímž zve zástupce ČKR k osobní schůzce. Ta se uskutečnila dne 16.2.2012.

23.1.2012 se obrátil předseda ČKR podrobným dopisem na předsedkyni Legislativní rady Vlády ČR, v němž charakterizoval pohled ČKR na VZZVŠ i VZZFPS.

23.1.2012 vydalo Předsednictvo ČKR usnesení, jímž reaguje na prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy kritizující Univerzitu Karlovu v Praze a jejího rektora. Zároveň odmítlo tvrzení, že VZZVŠ vychází z materiálu ČKR „Idea reformy terciárního vzdělávání“ z roku 2010.

24.1.2012 byli rektoři veřejných vysokých škol pozváni na MŠMT k jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy J. Dobešem a jeho náměstkem pro výzkum a vysoké školství I. Wilhelmem k VZZVŠ a VZZFPS. Zápis pořízený MŠMT nereflektoval věrohodně průběh jednání (zároveň částečně věnovaného i pesimistickým střednědobým výhledům financování veřejných vysokých škol). ČKR byla vyzvána k pokračování v činnosti v rámci relevantní pracovní skupiny a k dalším jednáním na úrovni rektorů a ministra.

1.2.2012 (dopoledne) proběhla v Brně v Kanceláři ČKR revize hospodaření ČKR za rok 2011.

1.2.2012 (v poledne) se Předsednictvo ČKR na svém 112. zasedání usneslo na podpoře Prohlášení rektorů brněnských univerzit, taktéž se dohodlo, že se zástupci ČKR zúčastní jednání na MŠMT dne 8.2.2012, které svolal náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství I. Wilhelm.

3.2.2012 předseda ČKR V. Hampl, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání V. Večerek a místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Mathé jednali s předsedkyní Výboru pro vědu vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR A. Putnovou.

Výbor pro vědu vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se sešel dne 7.2.2012 (večer) a na programu měl i VZZVŠ a VZZFPS. Při jednání na tyto body nedošlo, neboť byla schůze přerušena.

8.2.2012 se konalo na MŠMT jednání, částečně za přítomnosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy J. Dobeše. MŠMT při této příležitosti požádalo zástupce ČKR o seznam největších rizik VZZVŠ, který ČKR předložila na další schůzce s ministrem dne 15.2.2012.

Seznam rizik byl dne 15.2.2012 podpořen i stanoviskem Předsednictva ČKR. Při jednání na MŠMT dne 15.2.2012, jehož se z větší části zúčastnil ministr školství, mládeže a tělovýchovy J. Dobeš, nedošlo k projednání celého seznamu největších rizik, již u druhé oblasti se debata zadrhla, přítomní zástupci RVŠ pak většinou prezentovali své pohledy na danou problematiku. MŠMT ústy náměstka I. Wilhelma přislíbilo reakci na materiál ČKR. VZFPS byl zmíněn jen okrajově, s námitkami ČKR se ztotožňoval i přítomný spoluautor normy M. Frankl. Příští jednání pracovní skupiny bylo stanoveno na 2.3.2012, jednání s ministrem pak na 22.3.2012, přičemž místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Mathé upozornil na termínovou kolizi s Výroční konferencí EUA.

Legislativní rada Vlády ČR (LRV) se VZZVŠ a VZZFPS zabývala na svém 95. zasedání dne 23.2.2012.

Do oblasti legislativní a organizační částečně patří i spolupráce s Akreditační komisí. Místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Mathé se jako zástupce ČKR zúčastnil zčásti jak zářijového jednání AK v Hejnici, tak listopadového v Litomyšli.

Předseda ČKR V. Hampl zaslal ministru zdravotnictví L. Hegerovi jím vyžádaný návrh členů pracovní skupiny pro přípravu zákona o univerzitních nemocnicích, který schválilo Předsednictvo ČKR: J. Škrha, (Univerzita Karlova v Praze, prorektor), T. Jelínek (Univerzita Karlova v Praze, kancléř), J. Staša (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta), J. Mayer (Masarykova univerzita, děkan LF), M. Kolář (Univerzita Palackého v Olomouci, děkan LF), J. Lata (Ostravská univerzita v Ostravě, prorektor), T. Zima (předseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR, děkan 1. LF UK). Náhradníci: M. Červinka (Univerzita Karlova v Praze, děkan LF Hradec Králové), M. Bareš (Masarykova univerzita, prorektor).

Dne 23.2.2012 přijal předseda Vlády ČR P. Nečas větší část Předsednictva ČKR (V. Hampl, Z. Kůs, I. Barančík, I. Mathé) na víc než hodinové jednání, během něhož ujistil vedení ČKR o zmrazení obou bodů (VZZVŠ i VZZFPS) na programu Vlády ČR. Přes žádost představitelů ČKR – a svůj příslib – však toto své rozhodnutí nezveřejnil. Zároveň předseda Vlády ČR oznámil, že další zásadní jednání o obou normách budou probíhat v gesci Úřadu Vlády ČR.

Stejný den, tj. 23.2.2012, jednala LRV, která VZZFPS s připomínkami propustila k jednání Vlády ČR, v případě VZZVŠ jednání přerušila, resp. vrátila text s četnými připomínkami MŠMT. Obsah připomínek k oběma návrhům se podařilo RVŠ získat přímo od místopředsedkyně Vlády ČR K. Peake. MŠMT připomínky předložit odmítlo.

Dne 2.3.2012 proběhlo na MŠMT za účasti ministra J. Dobeše jednání původní pracovní komise k souhrnu hlavních rizik VZZVS, přičemž se projevila obvyklá snaha zařadit do jednání i VZFPS. Úvodem byla distribuována analýza (5. verze!) souhrnu rizik, kterou zpracovali úředníci MŠMT. Pro účely aktuálního jednání byl materiál distribuován pozdě, bez možnosti jeho posouzení. Bez hmatatelného výsledku proběhla pak diskuse pouze nad první oblastí rizik. Zápis byl rozeslán členům ČKR.

9.3.2012 (ve 14:00) proběhlo další jednání pracovní komise na stejné téma, tentokrát bez přítomnosti ministra, pouze s náměstkem I. Wilhelmem. Postupovalo se v souladu s analýzou souhrnu rizik, která byla distribuována dne 2.3.2012. Zápis byl rozeslán členům ČKR, ač se nepodařilo projít celý materiál. Zástupci ČKR měli vyhrazen čas jen do 16:00, neboť týž den, tj. 9.3.2012, v 16:00 ČKR vedla ve složení V. Hampl, předseda ČKR, T. Jelínek (UK), J. Ištvánfyová (VŠE) a V. Stach (TUL) velmi důležité jednání s týmem náměstka ministra financí J. Gregora o chystané novele zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Ministerstvo financí neopustila snaha zařadit veřejné vysoké školy do režimu tzv. státní pokladny. Závěrem jednání byla ze strany zástupců ČKR jednoznačná žádost, aby veřejné vysoké školy nebyly do seznamu subjektů s povinně vedeným účtem u ČNB zařazeny.

Na 20.3.2012 svolal náměstek I. Wilhelm překvapivě jednání pracovní komise, které se mělo zabývat vypořádáním připomínek LRV ze strany MŠMT. Zástupci ČKR a větší část zástupců RVŠ se z jednání po intenzivních vzájemných konzultacích omluvili. Zápis byl rozeslán členům ČKR.

Vzápětí (26.3.2012) se vynořily další podklady z LRV, zejména stanoviska komisí LRV, která vesměs naznačují, jak jsou výstupy LRV poradci MŠMT poněkud dezinterpretovány.

Další jednání Pracovní komise proběhlo dne 29.3.2012 od 11:00 do 17:00 na FTVS UK, předmětem byly výchozí principy reformy terciárního vzdělávání, na nichž by měly zákonné normy stát.

Pokračování tohoto jednání se konalo dne 4.4.2012 od 9:00 do 14:00 na pracovišti MŠMT U Lužického semináře. Výsledkem posledních dvou dlouhých porad měla být verze VZZVŠ, v níž by byla zapracována ustanovení, která obě reprezentace vysokých škol považují za projednaná s pracovníky MŠMT. Avšak po jednání nebylo jasné, zda se vedení MŠMT s takovou verzí ztotožní. Každopádně ji mělo odeslat – po projednání s reprezentacemi – LVR, resp. Vládě ČR.

5.4.2012 se od 13:00 konalo zasedání Reprezentativní komise za kompletní účasti zástupců ČKR. Podklady byly členům ČKR rozeslány s předstihem.

26.-27.4.2012 se konala v Bukurešti Ministerská konference EHEA neboli „EHEA Ministerial Conference and the Third Bologna Policy Forum“. V malé české delegaci (I. Wilhelm, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství, V. Šťastná, MŠMT, M. Jašurek, předseda Studentské komory RVŠ, a L. Cingrošová, MZV) zastupoval ČKR místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Mathé. Téma krátké konference vyplývá z názvu, jednání přes širokou účast probíhala překvapivě věcně. Mezi nejdůležitější témata patřila tato: (1) systém srovnávání obsahu vzdělávání, (2) automatické uznávání dosaženého vysokoškolského vzdělávání v celém prostoru (EHEA = European Higher Education Area), (3) ECTS, (4) zajištění kvality v celé EHEA, (5) implementace kvalifikačních rámců v EHEA, (6) poskytování kvalitního vzdělání všem, zajištění zaměstnanosti a mobilita jako prostředek výuky.

Ministerstvo financí ve vší tichosti připravilo novelu zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Počátkem května proběhlo jednání místopředsedy ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Mathé se zástupci Bankovní asociace, která proti novele mohutně lobuje. MŠMT se v připomínkovém řízení vyslovilo údajně negativně.

Podle nového ministra školství, mládeže a tělovýchovy P. Fialy je nutno na obou – VZZVŠ a VZZFPS – pracovat, avšak v současné podobě je Vládě ČR nepředloží, byť v případě VZZFPS jsou požadavky LRV vypořádány. Bude spíše uvažováno o formě novely zákona o vysokých školách.

17.8.2012 byly 1. místopředsedkyni RVVI M. Kopicové zaslány připomínky ČKR k novele zákona 130/2002 Sb. Touto agendou, shromažďováním a interpretací připomínek členů ČKR se zabýval místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs.

Připomínkami k Věcnému záměru nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, volného pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků a ochrany státních hranic se zabývala pracovní skupina ČKR pod vedením místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti I. Barančíka. Udělování studentských víz je bohužel stále v mnoha případech komplikované.

Za zmínku stojí obecná rozprava v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k novele zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 2. čtení. MŠMT se v připomínkovém řízení údajně vyslovilo negativně. Jedná se o tisk 660/0.

Při zasedání Pléna ČKR dne 6.9.2012 v Českých Budějovicích načrtl ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Fiala legislativní plány MŠMT, čerstvě jmenovaný náměstek pro výzkum a vysoké školství T. Hruda se omluvil.

Členové ČKR byli seznámeni s návrhem zákona, kterým se mění zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, včetně připomínek a s paragrafovaným zněním s vyznačenými změnami a přehledem nevypořádaných připomínek ČKR (garant místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs), vypořádání se konalo 4.10.2012.

Dne 1.10.2012 se zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR nezabývalo legislativními ani organizačními otázkami, zabývalo se výhradně metodikou hodnocení VaVaI a financováním VaVaI. Při Slavnostním zahájení akademického roku 2012/2013, které uvedenému zasedání předcházelo, neušly pozornosti ČKR některé poznámky předsedy Vlády ČR k reformě vysokého školství, ať již přednesené veřejně či při samostatném jednání s Předsednictvem ČKR.

Dne 5.10.2012 informoval náměstek T. Hruda ČKR a RVŠ o „nejdůležitějších krocích a vybraných akcích v gesci skupiny III.“, mezi nimiž jsou i legislativní kroky s naznačeným harmonogramem. Taktéž byly rozeslány upravené principy VZZFPS.

Dne 19.10.2012 ministr P. Fiala zaslal předsedovi ČKR V. Hamplovi „výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách“, coby zahájení „první fáze diskuse nad novelizací zákona o vysokých školách, která by se měla odehrávat především na půdě reprezentací vysokých škol“. Náměstek T. Hruda byl potvrzen jako garant.

Dne 31.10.2012 náměstek T. Hruda svolal poradu zástupců RVŠ a ČKR na téma „Podpora rozvoje vysokých škol ze státního rozpočtu v roce 2014“, na níž zmínil principy související s novelou zákona o vysokých školách.

Dne 16.11.2012 bylo při příležitosti jmenování nových profesorů svoláno zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR, jejímž členům náměstek T. Hruda představil oblasti změn a záměry novely zákona o vysokých školách (viz též usnesení Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR).

Dne 21.11.2012 bylo vydáno Stanovisko Předsednictva ČKR k návrhu zákona o univerzitních nemocnicích.

Dne 23.11.2012 zaslal náměstek T. Hruda předsedovi ČKR V. Hamplovi dopis, jímž otevírá „další fázi projednávání věcné novely zákona o vysokých školách“ s žádostí o nominaci tří zástupců ČKR (z nichž jedním by měl být předseda ČKR) do „expertně-pracovního týmu k projednávání navrhovaných změn v zákoně o vysokých školách“. Připojen byl „Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách“ a „Postup projednávání novely zákona o vysokých školách“.

Ve dnech 26.-28.11.2012 proběhlo zasedání Akreditační komise v Litomyšli (na programu byla mj. další prezentace novely zákona o vysokých školách náměstkem T. Hrudou).

Dne 30.11.2012 zaslal ministr P. Fiala předsedovi ČKR V. Hamplovi dopis, k němuž připojil „rozšířenou podobu materiálu k navrhovaným změnám zákona o vysokých školách“, opět s titulem „Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách“, avšak doplněný dle žádosti ČKR z 16.11.2012 o některé více rozpracované návrhy.

Byla uzavřena dohoda mezi ČKR a Masarykovou univerzitou (MU) o hospodaření ČKR v roce 2013. Dohodu podepsali místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Mathé a rektor MU, hostitelské univerzity Kanceláře ČKR, M. Bek.

Ve dnech 13.12.2012 a 18.12.2012 (a dále pak počátkem roku 2013) se konala mnohahodinová jednání pracovní skupiny MŠMT nad návrhy novely zákona o vysokých školách. ČKR byla vždy zastoupena čtyřčlennou delegací sestavovanou podle aktuálních časových možností ze šestice nominovaných zástupců ČKR (v abecedním pořadí): T. Jelínek, P. Kolář, I. Mathé, K. Rais, V. Večerek, V. Vinš. Ostatními účastníky debat byli zástupci RVŠ (4), Studentské komory RVŠ (1), Odborů (1), Akreditační komise (1), Akademie věd ČR (1) a Svazu průmyslu a obchodu ČR (1).

Z organizačních záležitostí ČKR stojí za zmínku, že v průběhu roku 2012 byly péčí Kanceláře ČKR postupně předány Archivu MU materiály ČKR, které byly v Kanceláři ČKR uchovávány ještě i z doby před vznikem ČKR (1991-1993), až do roku 2006 včetně. Tuto velkou akci se nedařilo realizovat, dokud byla Kancelář ČKR obsazena pouze jedním pracovníkem, a tak je tento velký dluh, který měla ČKR vůči Archivu MU, který byl pověřen trvalým uchováním materiálů ČKR, konečně, byť s velkým zpožděním, splacen. Jedná se o materiály ze zasedání Pléna ČKR, Předsednictva ČKR, korespondenci ČKR vedenou klasickou poštou a také o materiály ze všech zahraničních pracovních cest tajemnice ČKR.

Počet členů ČKR v roce 2012 se oproti konci roku 2011 zvýšil o jednoho, z 50 na 51 (26 rektorů veřejných vysokých škol, 2 rektoři státních vysokých škol, 23 rektorů soukromých vysokých škol). Kancelář ČKR byla po celý rok obsazena dvěma pracovníky – tajemnice ČKR RNDr. Marie Fojtíková a asistentka Kanceláře ČKR Mgr. Romana Šnejdrlová.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info