Výroční zpráva ČKR 2011

Výroční zpráva, jejíž návrh na základě dílčích zpráv místopředsedů České konference rektorů (ČKR) předložil předseda ČKR Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., byla Plénem ČKR na jeho 114. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, projednána a schválena (Praha, 16. února 2012).

Tato zpráva podává přehled hlavních činností, kterým se ČKR jako orgán reprezentace vysokých škol věnovala v roce 2011. Členěna je do pěti částí, odpovídajících kompetencím jednotlivých místopředsedů. Předsednictvo ČKR, které má dvouleté funkční období vždy od 1. srpna do 31. července, pracovalo od 1. ledna 2011 do 31. července 2011 ve složení P. Fiala (předseda), V. Večerek (místopředseda pro oblast vzdělávání), V. Hampl (místopředseda pro oblast tvůrčích činností), V. Havlíček (místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální), K. Rais (místopředseda pro vnější záležitosti), L. Chaloupka (místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační). Od 1. srpna 2011 do 31. prosince 2011 (po volbách ČKR, které se konaly na 111. zasedání Pléna ČKR 10. června 2011 v Přerově) pracovalo Předsednictvo ČKR ve složení V. Hampl (předseda), V. Večerek (místopředseda pro oblast vzdělávání), J. Koubek (místopředseda pro oblast tvůrčích činností), R. Hindls (místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální), I. Barančík (místopředseda pro vnější záležitosti), I. Mathé (místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační). Administrativní a koordinační záležitosti zajišťovala Kancelář ČKR vedená tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou.

Plénum ČKR zasedalo v roce 2011 pětkrát, Předsednictvo ČKR sedmkrát, vždy podle předem připraveného programu. Programy jednání všech zasedání a usnesení, která na nich byla přijata, jsou dosažitelné na webu ČKR na internetové adrese http://crc.muni.cz. V roce 2011 se navíc konalo dvakrát zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR, dvakrát zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR a také – jako každý rok – Slavnostní zahájení akademického roku 2011/2012 vysokých škol ČR, tentokrát v Opavě za hostitelství Slezské univerzity v Opavě. Na rok 2011 připadla i akce mezinárodní, která se koná každé dva roky, střídavě na území České republiky a Slovenské republiky. Tentokrát se konalo Společné zasedání Pléna Slovenské rektorské konference a Pléna ČKR na Slovensku, v Bratislavě, péčí Ekonomické univerzity v Bratislavě, ve dnech 7.-8. dubna 2011.

Konec roku 2011 byl pro celou Českou republiku, ale speciálně i pro Českou konferenci rektorů poznamenán nejsmutnější událostí v naší polistopadové historii. V neděli 18. prosince zemřel první prezident České republiky Václav Havel. Předseda ČKR V. Hampl a místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Mathé se na pozvání prezidenta republiky V. Klause zúčastnili všech státních smutečních obřadů. Univerzita Karlova, za účasti mnoha členů ČKR, uspořádala den před pohřbem, 22. prosince, ve Velké aule Karolina vzpomínkovou slavnost na počest prezidenta Václava Havla, na níž mj. vystoupili první polistopadový rektor Univerzity Karlovy R. Palouš a stávající rektor V. Hampl, předseda ČKR. Památku Václava Havla uctily v těchto smutných dnech i další vysoké školy ČR, jejichž rektorky a rektoři jsou členy ČKR.

Přehled zasedání Pléna ČKR v roce 2011:

 • 109. zasedání Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR, 17.-18.2.2011,
  Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň;
 • 110. zasedání Pléna ČKR, 7.4.2011, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc;
 • 111. zasedání Pléna ČKR, 9.-10.6.2011, Volby ČKR, Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov;
 • 112. zasedání Pléna ČKR, 8.9.2011, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, České Budějovice;
 • 113. zasedání Pléna ČKR, 1.12.2011, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové.

Přehled zasedání Předsednictva ČKR v roce 2011:

 • 104. zasedání Předsednictva ČKR, 17.2.2011, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň;
 • 105. zasedání Předsednictva ČKR, 7.4.2011, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc;
 • 106. zasedání Předsednictva ČKR, 9.6.2011, Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov;
 • 107. zasedání Předsednictva ČKR, 11.8.2011, Univerzita Karlova v Praze, Praha;
 • 108. zasedání Předsednictva ČKR, 8.9.2011, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, České Budějovice;
 • 109. zasedání Předsednictva ČKR (mimořádné), 3.10.2011, Slezská univerzita v Opavě, Opava;
 • 110. zasedání Předsednictva ČKR, 1.12.2011, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové.

Oblast vzdělávání

V roce 2011 se ČKR věnovala několika oblastem týkajícím se vzdělávání na vysokých školách České republiky.

V oblasti dalšího rozvoje kvality vysokých škol pokračovala ČKR ve spolupráci s Akreditační komisí. Prostřednictvím svých zástupců se účastnila aktivit souvisejících s činností Akreditační komise. Na žádost MŠMT předložila nominaci na nové členy Akreditační komise na místo těch, kterým uplynula doba jejich mandátu. Nicméně je však opětovně nezbytné konstatovat, že při jmenování nových členů Akreditační komise není stanovisko ČKR považováno za zásadní.

ČKR se zabývala možností hodnocení kvality a výkonnosti vysokých škol. Pracovní skupina ČKR pro hodnocení kvality a výkonnosti vysokých škol, jejímž garantem byl místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání V. Večerek, vypracovala dokument, který byl ve svém výstupu zahrnut do Individuálního projektu národního „Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání“ (IPN Kvalita) řešený řešitelským kolektivem vedeným rektorem K. Raisem.

V oblasti hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání se ČKR podílela na přípravě odborných setkání zabývajících se kvalitou vysokých škol. V uplynulém období se jednalo o seminář z cyklu Hodnocení kvality vysokých škol, který se konal ve spolupráci Centra pro studium vysokého školství, Rady vysokých škol a ČKR. Na semináři vystoupil s příspěvkem místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání V. Večerek.

ČKR spolupracovala v uplynulém období s řešitelským kolektivem Individuálního projektu národního „Kvalifikační rámec terciárního vzdělávání“ (IPN Q-Ram) vedeného prorektorem Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., P. Kolářem. Výsledky projektu jsou součástí reformy terciárního vzdělávání.

V souvislosti s přípravou státních maturit se ČKR účastnila semináře „Připravenost státních maturit“ v Senátu Parlamentu ČR, na němž vystoupil s příspěvkem místopředseda pro oblast vzdělávání V. Večerek.

V rámci oblasti vzdělávání se ČKR zabývala novelou vyhlášky o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu připravenou MŠMT. ČKR také připomínkovala další materiály MŠMT: Strategický rámec vysokoškolské politiky, Aktualizace Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol 2012, Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy, Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy na rok 2012.

V rámci aktivit ČKR bylo – jako každý rok – významnou událostí společné slavnostní zahájení akademického roku všemi vysokými školami České republiky. Pro akademický rok 2011/2012 se tento mimořádně důležitý akademický obřad uskutečnil v Opavě péčí Slezské univerzity v Opavě.

Na zasedáních Pléna ČKR i Předsednictva ČKR v průběhu roku 2011 byly projednávány některé další problematiky ovlivňující vzdělávání na vysokých školách, zejména oblast přípravy nového zákona o vysokých školách, zákona o finanční pomoci studentům, pravidla financování vysokých škol, rozpočet vysokých škol, hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací na vysokých školách, a další.

Oblast tvůrčích činností

Pro dění v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a tvůrčích činností v roce 2011 byly důležité významné události v Radě pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen RVVI) – vrcholovém poradním orgánu Vlády ČR. V první polovině roku 2011 se vedení ČKR v interakci s RVVI opakovaně významně angažovalo v přípravě návrhu státního rozpočtu pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

ČKR měla (od začátku roku 2011) do ukončení působnosti předsedy ČKR P. Fialy (k 31.7. 2011) v RVVI dva zástupce (spolu s P. Fialou byl členem RVVI V. Hampl). Dne 5.10. 2011 rozpustil její předseda (premiér P. Nečas) kompletně RVVI. Do nově ustavené RVVI (k 30.11. 2011) byl z členů ČKR jmenován jen I. Vondrák.

V ČKR došlo v průběhu roku 2011 ke změně na postu místopředsedy pro oblast tvůrčích činností: Do 31.7. 2011 vykonával tuto funkci V. Hampl. Po volbě nového předsednictva, a zvolení V. Hampla předsedou ČKR, byl do funkce místopředsedy pro oblast tvůrčích činností zvolen J. Koubek (s účinností od 1.8.2011).

ČKR, jako jedno z připomínkových míst, se v roce 2011 aktivně podílela na připomínkování materiálů RVVI, zaslaných do vnějších připomínkových řízení. I v období ochromení aktivit RVVI na konci roku 2011 se ČKR aktivně účastnila diskusí k inovacím politiky veřejné podpory výzkumu a vývoje a podporovala průběh těchto činností jak v rámci ČR, tak i v orgánech a pracovních skupinách Evropské unie, Evropské univerzitní asociace a v dalších mezinárodních institucích. Příkladem může být aktivní účast ČKR při projednávání dokumentu "Unie inovací" či účast ve veřejné konzultaci k novému komuniké Evropské komise k modernizaci vysokého školství.

Za zmínku stojí, že místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Koubek vystoupil s referáty, vyžádanými MŠMT, na dvou mezinárodních konferencích, resp. seminářích, jejichž hlavním pořadatelem bylo MŠMT: (1) „Learning Mobility in Higher Education“, Praha, 6.-7.10.2011, za silné panevropské účasti; (2) „Podpora růstu zaměstnanosti – plán modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání“, Praha, 8.12.2011, za účasti hlavní autorky bruselského materiálu paní Julie Fiondy.

V souvislosti s rostoucím trendem MŠMT na posílení významu vědecké a tvůrčí činnosti na vysokých školách se ČKR, prostřednictvím svých zástupců, podílela na tomto procesu v Reprezentativní komisi MŠMT pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol. ČKR podpořila návrh MŠMT více uplatňovat – při rozdělování prostředků na vzdělávací činnost – i kritéria kvality výzkumu a vývoje na jednotlivých vysokých školách.

Vedle sledování metodiky financování vědecké a další tvůrčí činnosti na vysokých školách se ČKR zabývala i projekty Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen OP VaVpI). Po nástupu nového náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství I. Wilhelma bylo Předsednictvo ČKR informováno (11.11.2011) o kvantitativních záměrech MŠMT s dofinancováním projektů OP VaVpI, s cílem dosažení udržitelnosti těchto projektů.

I v roce 2011 se ČKR podílela na přípravě materiálu „Cestovní mapa velkých infrastruktur výzkumu ČR“. Předsednictvo ČKR na základě připomínek svých členů reagovalo (27.6.2011) na návrh MŠMT k hodnocení realizace „Mezirezortní koncepce podpory velkých infrastruktur pro výzkum a vývoj do roku 2015“. Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Koubek zaslal (7.9.2011) MŠMT připomínky ČKR k materiálu „Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace – Aktualizace květen 2011“, které obsahovaly připomínky VŠB – Technické univerzity Ostrava, Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy v Praze, s tím, že ČKR vítá, že její připomínky k předchozí verzi byly akceptovány a řádně zapracovány. ČKR ocenila i pozitivní trend v kvalitě materiálu mezi dvěma posledními verzemi.

Členové ČKR se podíleli na finalizaci a závěrečné prezentaci výsledků Individuálního projetu národního (dále jen IPN) MŠMT "Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR" (13.10.2011). S náměstkem I. Wilhelmem diskutovalo (8.9.2011) Plénum ČKR obsahovou náplň pokračování tohoto IPN MŠMT.

ČKR se tradičně účastnila i formování evropské politiky výzkumu a vývoje. Zástupce ČKR (V. Hampl) se podílel na práci pracovní skupiny Evropské univerzitní asociace „EUA Research Policy Working Group“ a zúčastnil se jejího jednání v Bruselu (27.9.2011).

ČKR poskytovala své odborníky do pracovních skupin a komisí pracujících v různých oblastech vědní politiky a financování výzkumu a vývoje (European Platform of Universities engaged in Energy/Energy Technology Research, nový statut Norského programu podpory výzkumu v ČR, příprava nového zákona o fakultních nemocnicích, úzce spojeného se specifiky jejich financování, pracovní skupina MŠMT pro rozvoj lidských zdrojů, zástupcem ČKR byl delegován 20.6.2011 P. Dvořák, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity). ČKR nominovala (27.6.2011) jako náhradníka do orgánu MŠMT – Monitorovací výbor OP VaVpI – I. Vondráka, který nahradil emeritního rektora V. Konopu. Členem výboru za ČKR zůstal K. Rais.

ČKR reagovala (29.7.2011) na základě kritických připomínek svých členů na materiál RVVI „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro rok 2012)“.

Předsednictvo ČKR nominovalo (11.8.2011) do pracovní skupiny pro změnu zákona č. 130/2002 Sb. (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) místopředsedu ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Koubka. O nominaci zástupce ČKR požádala Americká obchodní komora v ČR (AmCham) a Sdružení pro zahraniční investice (AFI) v souvislosti se žádostí o spolupráci v rámci „Platformy pro podporu spolupráce mezi výzkumem a aplikační sférou“.

Na žádost vrchního ředitele Sekce pro vědu a výzkum MŠMT J. Hrušáka nominoval (30.8. 2011) předseda ČKR V. Hampl do Programového výboru Fondu na podporu výzkumu místopředsedu ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Koubka.

Delegované zástupkyně ČKR a jeden její člen se zúčastnili konference „Genderová rovnost jako sociální inovace: Rovné příležitosti v měnícím se vědeckém prostředí". (Praha, 22.9.2011). Zástupkyně ČKR v jednotlivých panelech byly: J. Jílková, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost; M. Halířová, Univerzita Pardubice, Ústav historických věd FF; M. Sedmíková, Česká zemědělská univerzita v Praze, prorektorka pro vědu a výzkum; D. Kubečková Skulinová, VŠB – Technická univerzita Ostrava, děkanka Fakulty stavební. S průběhem a výsledky konference seznámil plénum ČKR účastník konference J. Koubek (1.12.2011), na základě poskytnuté klíčové prezentace M. Linkové (Sociologický ústav AV ČR), který upozornil i na bohatou literaturu k této problematice.

ČKR se intenzivně angažovala i na akcích věnovaných tématu spolupráce ve výzkumu a vývoji vysokých škol s aplikovanou sférou, jak dokládají následující příklady.

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR uspořádal (4.11.2011) pod záštitou předsedy senátu, v jednací místnosti senátu seminář na téma „Problémy spolupráce akademické sféry s praxí ve výzkumu a vývoji“ za účasti zástupců ČKR (předseda ČKR V. Hampl přednesl jeden z klíčových referátů), AV ČR (hlavním referujícím byl předseda AV ČR J. Drahoš), RVVI (referát pozdějšího místopředsedy RVVI K. Aima), MPO a špičkových zástupců praxe.

Zástupci ČKR (V. Hampl a J. Koubek) vystoupili (20.7.2011) s příspěvky na semináři pořádaném zástupci úspěšných podnikatelských subjektů (pod vedením firmy FOSFA) a za účasti zástupců AV ČR, ministerstev (MŠMT, MPO), RVVI a dalších institucí, k posouzení úrovně výzkumu a výuky na vysokých školách ČR.

Zástupci ČKR se aktivně podíleli na programu akce „9. české dny pro evropský výzkum“ (27.10.2011) s bohatou účastí (Technologické centrum AV ČR, MŠMT, DG RI Evropské komise, zástupci silných podnikatelských subjektů), kde jedním z hlavních témat bylo využívání finančních zdrojů z EU na výzkum a vývoj a společné programovaní výzkumu (Program Joint programming Evropské komise).

Předseda ČKR P. Fiala byl hlavním reprezentantem vysokých škol ČR na prestižně obsazeném Fóru Hospodářských novin "Pomáhá naše školství zvýšit konkurenceschopnost ČR?" (21.6.2011), kde jedním z témat byla kvalita vysokých škol ČR ve výzkumu a vývoji, ve srovnání se zahraničím.

ČKR se prostřednictvím svého zástupce (J. Koubek) v Programovém výboru Fondu na podporu výzkumu v rámci Finančního mechanismu Norska (MŠMT a Norská výzkumná rada) podílela (20.12.2011) na připomínkách k přípravě programu na podporu výzkumu. Šlechetným cílem Finančního mechanismu Norska 2009-2014 je přispět ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posílení dvoustranných vztahů mezi Norskem a ČR.

ČKR podobně jako v dřívějších letech poskytovala své odborníky do řady pracovních skupin a komisí pracujících na jednotlivých aspektech vědní politiky v ČR (např. výkonné orgány 4 nových programů a podprogramů Technologické agentury ČR, odborný poradní orgán pro program výzkumu a vývoje NÁVRAT) a připomínkovala příslušné materiály (např. Inovační strategie MŠMT).

Záležitosti ekonomické a sociální

Hlavní aktivitou Předsednictva ČKR v ekonomické oblasti bylo jednak řešení aktuálních otázek přípravy a realizace kapitoly státního rozpočtu pro financování veřejných vysokých škol na rok 2011, jednak diskuse o nových zásadách financování veřejných vysokých škol pro roky 2012 a další.

Na žádost předsedy ČKR P. Fialy došlo 7.12.2010 k pracovnímu setkání předsedy ČKR s předsedou Vlády ČR. Výsledkem jednání předsedy ČKR P. Fialy s předsedou Vlády ČR P. Nečasem bylo, že se premiér při vědomí složitosti situace, do které se vysoké školy v důsledku úsporných opatření dostaly, rozhodl navýšit rozpočet veřejných vysokých škol o 1 mld. Kč. Tato částka byla uvolněna z prostředků dluhové služby. Předseda ČKR o výsledku jednání informoval neprodleně všechny členy ČKR s konstatováním, že je to za daných okolností dobrá zpráva, že rozhodnutí premiéra nebylo snadné a že je nutné je ocenit. Dodal přitom, že v úsilí dosáhnout dalšího dorovnání rozpočtu v rámci možností MŠMT je třeba pokračovat.

Zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol jakožto poradního orgánu náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství bylo svoláno na 15.12.2010. ČKR byla v tomto orgánu zastoupena šesti rektory veřejných vysokých škol (P. Fiala, V. Hampl, V. Havlíček, I. Mathé, K. Rais, V. Večerek). Na programu jednání byl návrh rozpočtu veřejných vysokých škol na rok 2011 a první pracovní návrh Zásad financování a pravidel stanovení rozpočtu veřejných vysokých škol pro rok 2012 a další. Náměstek ministra J. Koucký seznámil účastníky s rozpisem rozpočtu veřejných vysokých škol vycházejícím z návrhu státního rozpočtu navýšeného o 1 miliardu Kč na jednotlivé školy a dále prezentoval svoji představu o rozpočtových pravidlech pro rok 2012 určenou jako podklad otevření následné diskuse a požádal o připomínky ČKR do 15.1.2011.

Na základě připomínek třinácti rektorů veřejných vysokých škol zpracoval místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální V. Havlíček souhrnné stanovisko, které spolu s připomínkami všech zúčastněných škol zaslal náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství J. Kouckému.

Na konci února 2011 se Předsednictvo ČKR zabývalo situací ve financování vědy a výzkumu a vyjádřilo zásadní nesouhlas s usnesením RVVI z 25.2.2011, kterým RVVI vzala většinou hlasů na vědomí první návrh výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum pro rok 2012, který selektivně znevýhodňoval vysoké školy. Stanovisko Předsednictva ČKR bylo zasláno mj. předsedovi Vlády ČR P. Nečasovi, který je současně předsedou RVVI, a ministru školství, mládeže a tělovýchovy J. Dobešovi. Na žádost předsedy ČKR P. Fialy a místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Hampla, kteří byli současně členy RVVI, došlo následně k jejich jednání s předsedou Vlády ČR P. Nečasem. Předseda Vlády ČR při tomto jednání přislíbil, že se bude celou záležitostí osobně zabývat a bude souhlasit jen s takovým řešením, které nebude nespravedlivé pro vysoké školy. Vláda později akceptovala variantní řešení, při němž byly zohledněny oprávněné požadavky veřejných vysokých škol.

Další zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol bylo svoláno na 28.3.2011. Podkladové materiály pro jednání (druhá pracovní verze Zásad a pravidel financování) měli k dispozici všichni členové ČKR a mohli se k nim vyjádřit. Připomínky čtrnácti rektorů veřejných vysokých škol spolu se souhrnným stanoviskem místopředsedy ČKR V. Havlíčka byly 23.3.2011 zaslány náměstku J. Kouckému. V souhrnném stanovisku bylo mimo jiné konstatováno, že předložený materiál je po doplnění analýz a následném dopracování vhodným východiskem k nastartování procesu, který by měl vést ke zvyšování kvality přijímaných studentů a posléze i absolventů veřejných vysokých škol, a že náročný proces dopracování však nelze ukončit v horizontu 1 až 2 týdnů, dokdy veřejné vysoké školy s ohledem na blížící se přijímací zkoušky potřebují znát limity financovaných studentů, a proto je nutno hledat náhradní řešení. Na zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol byla pak přijata dohoda, že modifikované parametry ukazatele VKM budou použity pro stanovení limitů financovaných studentů, ale pro vlastní výpočet finančních částek příspěvku jednotlivým veřejným vysokým školám bude připraven nový ukazatel kvality K.

S uvedenými závěry seznámil náměstek J. Koucký a místopředseda V. Havlíček následující zasedání Pléna ČKR v Olomouci (7.4.2011). Na společném zasedání Pléna ČKR a Pléna SRK (7.-8.4.2011) pak prezentoval místopředseda V. Havlíček negativní vývoj financování veřejných vysokých škol v ČR v letech 2007 až 2011.

V červnu 2011 zpracovalo MŠMT 4. verzi Zásad a pravidel financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 a další, která byla opět rozeslána všem rektorům veřejných vysokých škol, jejichž připomínky spolu se souhrnným stanoviskem místopředsedy V. Havlíčka byly zaslány novému náměstkovi ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství I. Wilhelmovi.

Následné zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol pod řízením náměstka I. Wilhelma se konalo 30.6.2011 v Praze. Na uvedeném jednání byla v souladu s připomínkami ČKR provedena výrazná redukce počtu parametrů ovlivňujících koeficient kvality K (VKM). Závěry z uvedeného jednání obdrželi péčí Kanceláře ČKR všichni členové ČKR.

S účinností od 1.8.2011 došlo na základě výsledků voleb Předsednictva ČKR, které proběhly během 111. zasedání Pléna ČKR v Přerově ve dnech 9.-10.6.2011, k nominaci nového složení zástupců ČKR v Reprezentativní komisi pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol. Péčí Kanceláře ČKR z pověření předsedy ČKR V. Hampla byl odeslán dopis náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství I. Wilhelmovi se sdělením, že ČKR nominuje do Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol těchto šest zástupců ČKR, rektorů veřejných vysokých škol: V. Hampl, R. Hindls, J. Koubek, Z. Kůs, I. Mathé, V. Večerek.

Průběžnou činností všech členů ČKR i Předsednictva ČKR v roce 2011 byly otázky metodiky přípravy rozpočtu veřejných vysokých škol, resp. metodiky jeho jednotlivých částí. Koncem srpna předseda ČKR obdržel žádost náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství o zaslání připomínek ČKR do 16.9.2011 k materiálům:

 • Vypořádání připomínek k textu Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol na rok 2012, verze 5,
 • Metodický pokyn MŠMT pro financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami, vyplývajícími ze zdravotního postižení,
 • Metodický pokyn MŠMT pro financování univerzit třetího věku,
 • Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012.

Předseda ČKR pověřil vyřízením této záležitosti místopředsedu ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální R. Hindlse, který požádal o připomínky všechny členy ČKR. Připomínky členů ČKR k výše uvedeným materiálům, týkajícím se financování vysokých škol ČR, byly 16.9.2011 z pověření předsedy ČKR V. Hampla odeslány náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství I. Wilhelmovi. Na základě rozhodnutí místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální byly – vzhledem k nízkému počtu reagujících členů ČKR – originály jejich připomínek odeslány bez jakýchkoliv úprav.

Prvního setkání pracovní skupiny k přípravě nové strategie programu vládních stipendií pro léta 2013-2018, Praha 19.9.2011, se za ČKR z pověření předsedy ČKR V. Hampla a na pozvání Ministerstva zahraničních věcí zúčastnil místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální R. Hindls, který se zároveň stal členem této pracovní skupiny.

Další zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol se uskutečnilo na MŠMT dne 14.10.2011. Zasedání se za ČKR zúčastnili členové delegovaní ČKR V. Hampl, R. Hindls, J. Koubek, Z. Kůs, I. Mathé a V. Večerek.

V závěru roku probíhaly (vedle debat nad Zásadami a pravidly financování veřejných vysokých škol na období po roce 2011) sice intenzivní, avšak bezvýsledné konzultace ohledně přípravy rozpočtu veřejných vysokých škol. Již v Usnesení 112. zasedání Pléna ČKR (8.9.2011) v Českých Budějovicích ČKR se znepokojením sledovala přípravu návrhu státního rozpočtu na rok 2012.

I při vědomí napjaté situace v rozpočtových zdrojích českého hospodářství a ekonomiky byla ČKR nucena konstatovat, že zásadně nesouhlasí s návrhem státního rozpočtu v oblasti veřejného vysokého školství. V průběhu posledních pěti let totiž došlo – a to i v době, která nebyla tak nepříznivá z hlediska celkové ekonomické výkonnosti – k poklesu podílu výdajů na veřejné vysoké školy na HDP o 12,4 procentního bodu a výdajů na jednoho studenta o 16,9 %. ČKR je přesvědčena, že klesající výdaje na vysoké školství nepochybně vážně ohrozí kvalitu vzdělávacího procesu, zpomalí nebo zastaví reformní úsilí v oblasti vysokých škol, destabilizují vysokoškolské instituce a sníží konkurenceschopnost ČR. MŠMT nedokázala vyjednat původně slibovaných 1,25 mld. Kč, tedy částku, která měla sloužit k posílení kvalitativních ukazatelů v rozpočtu veřejných vysokých škol a k nastartování (dosud neschváleného) Programu excelence. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se sice pro tuto částku, navyšující rozpočet, usnesl, ale Rozpočtový výbor Parlamentu ČR tento návrh nepřijal a do rozpočtu jej nezapracoval.

Jenom zcela drobných změn doznal rozpočet veřejných vysokých škol po jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol, které se konalo 21.12.2011.

Vnější záležitosti

V této části výroční zprávy je uveden přehled nejdůležitějších vnitrostátních a mezinárodních aktivit ČKR.

Dne 5.1.2011 nominovala ČKR do Meziresortní komise pro přípravu tezí právní úpravy týkající se reformy finanční pomoci studentům na žádost ministra školství, mládeže a tělovýchovy J. Dobeše prorektora Masarykovy univerzity pro sociální záležitosti a další vzdělávání J. Svatoně. K uvedenému rozhodnutí došlo na základě návrhu místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání V. Večerka, který byl předsedou ČKR P. Fialou přípravou návrhu pověřen, na základě interakce s rektory dvou univerzit, které v dané oblasti vyvíjely a vyvíjejí největší aktivitu, a to Univerzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity.

Dne 19.1.2011 se konala v Praze schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. O programu schůze byli informováni všichni členové ČKR a mohli se zúčastnit.

Dne 21.1.2011 se konala v Praze Tematická expertní snídaně. Na žádost Úřadu Vlády ČR, který tematickou expertní snídani zaměřenou na diskusi národních cílů v oblasti vzdělávání organizoval, byli předsedou ČKR delegováni místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Hampl, a místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální V. Havlíček.

Dne 27.1.2011 se v Brně uskutečnilo setkání předsedy ČKR P. Fialy se zástupci České studentské unie. K setkání došlo na přání České studentské unie (ČeSU). Za ČeSU se zúčastnili Z. Věšínová, předsedkyně, a M. Novák, tajemník. Probrána byla tato témata: (1) dění v ČeSU (budoucí konference a akce ČeSU), (2) ČeSU – založení právnické osoby, (3) spolupráce mezi ČeSU a ČKR, (4) vydání brožury studentských organizací pro celou ČR, (5) média ČeSU (rádio, televize, web).

Ve dnech 23.-24.1.2011 se konala v Praze schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na programu byl mj. poslanecký návrh novely zákona o vysokých školách. O programu schůze byli informováni všichni členové ČKR a mohli se zúčastnit.

Dne 25.2.2011 zaslal předseda ČKR P. Fiala podpůrný dopis předsedy ČKR pro řádné individuální členství Akademie múzických umění v Praze v Evropské univerzitní asociaci rektoru AMU I. Mathému, který o to předsedu ČKR požádal. Na nejbližším zasedání Rady EUA bylo řádné individuální členství AMU v EUA jednomyslně schváleno.

Dne 1.3.2011 převzal předseda ČKR P. Fiala záštitu nad 19. ročníkem projektu Slavnosti sportu a zdraví – Brno 2011.

Dne 21.3.2011 na žádost předsedy ČKR P. Fialy a místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Hampla, kteří byli současně členy RVVI, došlo v Praze k jejich jednání s předsedou Vlády ČR P. Nečasem. Předmětem jednání bylo Stanovisko Předsednictva ČKR k usnesení RVVI ze dne 25. února 2011, jímž Předsednictvo ČKR vyjádřilo zásadní nesouhlas s usnesením RVVI, kterým RVVI vzala většinou hlasů na vědomí první návrh výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum pro rok 2012 zpracovaný jejím sekretariátem, který selektivně znevýhodňuje vysoké školy. Předseda Vlády ČR při tomto jednání přislíbil, že se bude celou záležitostí osobně zabývat a bude souhlasit jen s takovým řešením, které nebude nespravedlivé pro vysoké školy.

Dne 28.3.2011 se ve Znojmě konala Výroční konference Asociace ředitelů gymnázií ČR (AŘG ČR). Uvedené konference se za ČKR z pověření předsedy ČKR P. Fialy zúčastnil rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava J. Novotný, člen ČKR. Předseda ČKR byl na konferenci pozván předsedou AŘG ČR J. Kuhnem.

Dne 6.4.2011 se konala v Praze schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR. Pozvánka byla zaslána všem členům ČKR a mohli se zúčastnit podle vlastního uvážení.

Ve dnech 7.-8.4.2011 se konalo v Bratislavě Společné zasedání Pléna Slovenské rektorské konference a Pléna ČKR. Hostitelskou vysokou školou byla Ekonomická univerzita v Bratislavě, rektor-hostitel R. Sivák.

Ve dnech 10.-12.4.2011 se konalo v Budapešti Zasedání vrchních ředitelů zemí EU pro vysoké školství. Uvedeného zasedání se za ČKR z pověření předsedy ČKR P. Fialy zúčastnil rektor I. Medek, člen ČKR.

Ve dnech 13.-15.4.2011 se konala v Dánsku v Aarhusu Konference Evropské univerzitní asociace (EUA). Na programu byly mj. volby prezidenta EUA a 4 členů Výkonného výboru EUA (EUA Board). Jedním z kandidátů na člena Výkonného výboru EUA, kterého navrhla ČKR, byl místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Hampl, který byl Valným shromážděním EUA zvolen na čtyřleté funkční období. Je to poprvé v historii EUA, co se v uvedeném výkonném orgánu EUA objevuje zástupce ČKR, resp. ČR. Konferenci EUA předcházelo zasedání generálních tajemníků Konferencí rektorů zemí EU, kterého se zúčastnila tajemnice ČKR M. Fojtíková, a zasedání Rady EUA (EUA Council), kde byla ČKR zastoupena místopředsedou ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Hamplem a tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou.

Dne 23.5.2011 se uskutečnilo v Lánech setkání prezidenta ČR V. Klause s rektory vysokých škol ČR. Z iniciativy předsedy ČKR P. Fialy, který měl zájem, aby došlo k setkání prezidenta ČR se všemi rektory, členy ČKR, došlo ze strany prezidenta ČR k pozvání všech rektorů veřejných a státních vysokých škol, členů ČKR, se zdůvodněním, že rektoři těchto dvou typů vysokých škol jsou prezidentem ČR do svých rektorských funkcí jmenováni. Každý byl zván osobní písemnou pozvánkou prezidenta ČR.

Dne 27.5.2011 bylo vydáno Stanovisko Předsednictva České konference rektorů k dopisu předsedy Akademie věd ČR členům Vlády ČR ze dne 16.5.2011. Stanovisko bylo zasláno mnoha adresátům, mj. předsedovi Vlády ČR P. Nečasovi, ministru školství, mládeže a tělovýchovy J. Dobešovi, předsedovi AV ČR J. Drahošovi a sdělovacím prostředkům.

Dne 7.6.2011 se uskutečnilo setkání předsedy ČKR P. Fialy se zástupci České studentské unie. K setkání došlo na základě žádosti zástupců České studentské unie. Témata setkání: (1) Vývoj ČeSU a její budoucnost, (2) zapojení předsedy ČKR do přípravy brožury studentských organizací ČeSU, (3) rozloučení s předsedou ČKR v jeho funkci.

Dne 29.6.2011 se v Praze konala Konference „Právní rámec reformy vysokých škol“, kterou uspořádal náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství I. Wilhelm, Konference se za ČKR kromě členů Předsednictva ČKR, zúčastnilo dalších 11 zástupců ČKR.

Dne 11.8.2011 se uskutečnilo 107. zasedání Předsednictva ČKR v Praze. Na uvedeném zasedání byly jednotlivým nově zvoleným místopředsedům přiděleny resorty takto: oblast vzdělávání V. Večerek, oblast tvůrčích činností J. Koubek, záležitosti ekonomické a sociální R. Hindls, vnější záležitosti I. Barančík, záležitosti legislativní a organizační I. Mathé. Z rozhodnutí Předsednictva ČKR byl jako zástupce ČKR v Radě Evropské univerzitní asociace (EUA Council) za ČKR trvale nominován místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Koubek, který se zúčastnil zasedání tohoto orgánu v bruselské centrále EUA 28.1.2011 a 21.10.2011 (spolu s tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou).

Dne 8.9.2011 (České Budějovice), v souladu se závěry 112. zasedání Pléna ČKR, byla z rozhodnutí Předsednictva ČKR ustavena Pracovní skupina ČKR pro problematiku neuniverzitních vysokých škol v tomto složení: I. Barančík (garant), R. Hindls, I. Mauritzová, J. Novotný, I. Straka, V. Vinš, M. Vochozka. První jednání pracovní skupiny proběhlo dne 29.11.2011, další 14.12.2011.

Dne 12.9.2011 se předseda ČKR V. Hampl zúčastnil za ČKR ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích pohřbu náhle zesnulé rektorky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích paní profesorky Magdaleny Hrabánkové a položil za ČKR k její rakvi smuteční věnec.

Dne 19.9.2011, z pověření předsedy ČKR V. Hampla, na pozvání Ministerstva zahraničních věcí, se za ČKR zúčastnil místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální R. Hindls prvního setkání pracovní skupiny k přípravě nové strategie programu vládních stipendií pro léta 2013-2018.

Dne 23.9.2011 se v Jihlavě konala schůzka k vyhodnocení připomínek členů ČKR k návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách. Uvedenou schůzku svolal místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Mathé. Zúčastnili se jí členové Pracovní skupiny MŠMT pro přípravu věcného záměru zákona o vysokých školách delegovaní ČKR a navíc – z rozhodnutí Pléna ČKR – místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Barančík. Výstupem z tohoto projednání byl materiál, který byl odeslán náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství I. Wilhelmovi.

Dne 27.9.2011 se v Bruselu konalo zasedání „EUA Research Policy Working Group“. Zasedání uvedené pracovní skupiny se na pozvání EUA zúčastnil předseda ČKR V. Hampl, který byl do pracovní skupiny nominován ČKR ještě v době, kdy byl místopředsedou ČKR pro oblast tvůrčích činností.

Dne 3.10.2011 došlo v Opavě ke krátkému jednání Předsednictva ČKR s předsedou Vlády ČR P. Nečasem a ministrem školství mládeže a tělovýchovy J. Dobešem. Předmětem jednání byla aktuální situace vysokého školství, vědy a výzkumu v ČR.

Dne 3.10.2011 se konalo v Opavě 109. zasedání Předsednictva ČKR, které svolal předseda ČKR jako zasedání mimořádné. Přijaté usnesení se týká návrhů věcných záměrů dvou zákonů – o vysokých školách a o finanční pomoci studentům. Usnesení bylo zveřejněno na webových stránkách ČKR a kromě členů ČKR zasláno ministru školství, mládeže a tělovýchovy J. Dobešovi, jeho náměstku pro výzkum a vysoké školství I. Wilhelmovi a řediteli Odboru vysokých škol MŠMT J. Nantlovi.

Dne 6.10.2011 se uskutečnilo společné setkání Předsednictva ČKR s vedením AV ČR na pozvání předsedy AV ČR J. Drahoše. Toto setkání navazovalo na volby ČKR, kdy došlo k personální obměně Předsednictva ČKR.

Dne 7.10.2011 se konal seminář – veřejná debata k návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům. Tento seminář svolal náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství I. Wilhelm a za ČKR se zúčastnili mj. předseda ČKR V. Hampl a místopředsedové ČKR J. Koubek, I. Mathé a I. Barančík.

Dne 11.10.2011 se předseda ČKR V. Hampl aktivně zúčastnil (vystoupil s příspěvkem) veřejného slyšení Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR na pozvání předsedy výboru.

Dne 14.10.2011 se konalo v Praze zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol. Zasedání se za ČKR zúčastnili delegování členové: V. Hampl, R. Hindls, J. Koubek, Z. Kůs, I. Mathé, V. Večerek.

Dne 19.10.2011 předseda ČKR V. Hampl podepsal podpůrný dopis, pro řádné individuální členství Univerzity Hradec Králové v EUA. O podpůrný dopis předsedu ČKR požádal rektor Univerzity Hradec Králové J. Hynek, který následně odeslal EUA přihlášku své univerzity s podpůrným dopisem předsedy ČKR. Na nejbližším zasedání Rady EUA bylo řádné individuální členství v EUA Univerzity Hradec Králové jednomyslně schváleno.

Zasedání Rady EUA (EUA Council), které se uskutečnilo 21.10.2011 v Bruselu a jemuž předcházelo 20.10.2011 zasedání generálních tajemníků národních Konferencí rektorů, se za ČKR zúčastnili místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Koubek a tajemnice ČKR M. Fojtíková. Předseda ČKR se jako člen Výkonného výboru EUA (EUA Board) zúčastnil zasedání tohoto orgánu, které zasedání Rady EUA předcházelo.

Dne 30.11.2011 se v Hradci Králové uskutečnilo jednání za účelem zpracování připomínek členů ČKR k návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách a k návrhu věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům. Tohoto jednání se zúčastnili I. Barančík, T. Jelínek, P. Kolář, J. Koubek, I. Mathé, V. Večerek, V. Vinš.

Dne 7.12.2011 pořádala seminář Odborná skupina Organizace výzkumu České fyzikální společnosti JČMF Akademické fórum, kde jedním z bodů byla i diskuse k návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách a k návrhu věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům. Za MŠMT vystoupil I. Wilhelm, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství. Tohoto jednání za ČKR se zúčastnil I. Barančík, místopředseda pro vnější vztahy.

Záležitosti legislativní a organizační

V roce 2011 v oblasti legislativní se ČKR a její předsednictvo zabývaly především tématem reformy terciárního vzdělávání včetně jejích dopadů na hodnocení a zajišťování kvality vysokých škol. Tato problematika byla tematizována v rámci přípravy věcného záměru zákona o vysokých školách.

Na 109. zasedání Pléna (Výroční shromáždění ČKR) se ČKR opět zabývala hodnocením kvality a výkonnosti vysokých škol, neboť z pohledu ČKR jde o stěžejní téma reformy terciárního vzdělávání v ČR. ČKR přípravou vlastního koncepčního materiálu doložila svůj zájem o účast na reformních krocích vedoucích k vyšší úrovni vysokoškolského vzdělávání v ČR. ČKR schválila Výroční zprávu o činnosti ČKR za rok 2010, zprávu o revizi hospodaření ČKR v roce 2010, pravidla úhrady provozních nákladů ČKR pro rok 2011 a rozpočet ČKR na rok 2011.

Plénum ČKR přijalo na svém 110. zasedání usnesení, jímž ČKR vítá zřízení pracovní skupiny k věcnému záměru zákona o vysokých školách a žádá MŠMT o početnější zastoupení ČKR ve skupině.

ČKR na 110. zasedání Pléna ČKR též podpořila snahy o zkvalitnění akreditačního procesu a o zjednodušení jeho administrativní náročnosti. Komora rektorů soukromých vysokých škol ČKR ustavila odborné fórum pro formulování vlastních stanovisek zejména směrem k připravovaným legislativním změnám.

ČKR na 111. zasedání Pléna ČKR přivítala iniciativu MŠMT vedoucí k otevřené debatě nad návrhem věcného záměru zákona o vysokých školách. Prostřednictvím svých zástupců v pracovní skupině se ČKR pokoušela aktivně účastnit přípravy věcného záměru zákona. Navzdory tomu nebyly vzaty v úvahu mnohé připomínky ČKR ke koncepci věcného záměru zákona, jeho východiskům i jednotlivým principům.

Na 111. zasedání Pléna ČKR zvolilo Plénum ČKR nové Předsednictvo ČKR pro funkční období 1.8.2011-31.7.2013.

Období od srpna do konce roku 2011 bylo z pohledu legislativní a organizační činnosti ČKR poznamenáno především bouřlivějšími debatami kolem Věcného záměru zákona o vysokých školách (VZZVŠ) a později i Věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům (VZZFPS).

Reformu terciárního vzdělávání obě zmíněné normy poněkud relativizovaly, neboť bylo stále složitější v předložených návrzích reformní kroky identifikovat.

Zatímco Pracovní skupina k VZZVŠ se nadále řídce scházela, byť postavena spíše do pasivní role posluchače, tedy bez větší šance se jakkoli – viz níže – podílet na formulacích přes letní měsíce zásadně zredukovaného textu VZZVŠ, mezirezortní pracovní skupina pro přípravu VZZFPS prakticky ukončila činnost a příprava normy nadále probíhala nejen bez ingerence reprezentací VŠ, ale prakticky i bez jakýchkoli bližších informací (taktéž viz níže).

Srpen a počátek září 2011 byl však poznamenán snahou ČKR odvrátit novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Pozměňovací návrh Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky – fakticky předloženým ministrem financí – k vládnímu návrhu novely zákona nakonec (27.9.2011) nebyl přijat. Byl v přímém rozporu s platným zákonem o vysokých školách, likvidoval by samosprávu veřejných vysokých škol a zásadně by zhoršil podmínky pro jejich činnost a hospodárnost. Ve svých důsledcích by znamenal přímou podřízenost veřejných vysokých škol Ministerstvu financí.

Zmíněnému problému byla věnována i značná část jednání 112. zasedání Pléna ČKR dne 8.9.2011 v Českých Budějovicích (viz Usnesení). Po konání 112. zasedání Pléna ČKR byl distribuován pracovní návrh VZZVŠ (známý jako „verze z 9.9.2011“). MŠMT stanovilo termín pro zaslání stanovisek, námětů a názorů do 26.9.2011, ČKR pro své členy do 21.9.2011. Dne 23.9.2011 se sešli zástupci ČKR v pracovní komisi na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě – díky péči rektora J. Novotného – a vypracovali stručné stanovisko ČKR, které bylo v termínu odevzdáno MŠMT. Členům ČKR bylo distribuováno 26.9.2011.

Dne 7.10.2011 se konala v prostorách MFF UK celodenní konference pořádaná MŠMT (náměstek I. Wilhelm) na téma „Věcný záměr zákona o vysokých školách“ a „Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům“ – za bohaté účasti členů ČKR. Mnohoznačná diskuse probíhala zejména na téma prvního návrhu, druhý se jevil i po – velice povrchní – prezentaci značně nepřipraveně.

Dne 17.10.2011 se v Praze na MŠMT konalo jednání Pracovní skupiny pro přípravu návrhu VZZVŠ, na němž byli členové skupiny dosti stručně seznámeni s došlými připomínkami v rámci tzv. veřejné diskuse. Postoj zúčastněných nebylo možno ani nelze v žádném případě nazvat konsensem či vyjádřením souhlasu s debatovaným textem.

Přesto byl návrh při interpelacích dne 27.10.2011 prezentován ministrem Dobešem coby „shoda odborné veřejnosti“ s „parametry, které odborná veřejnost žádá a k nimž dospěla“. Na tuto dezinterpretaci pak reagovalo Předsednictvo ČKR Prohlášením z 16.11.2011 stručně obsahujícím i pohled ČKR na vývoj příprav návrhů VZZVŠ a VZZFPS.

Dne 10.11.2011 proběhlo medializované jednání stranických expertů vládní koalice (K9), kde došlo k úpravám obou návrhů, avšak bez zveřejnění výsledků.

Ještě 16.11.2011 – jakoby reakce na Prohlášení ČKR – rozeslalo MŠMT návrhy obou věcných záměrů. Ihned 17.11.2011 dopoledne byly materiály distribuovány všem členům ČKR s harmonogramem shromáždění připomínek.

Dne 25.11.2011 dopoledne se na MŠMT konala prezentace (I. Wilhelm, L. Svoboda) k VZZFPS, na niž byla pozvánka distribuována dne 21.11.2011. Mimo agendu – de facto po konci semináře – I. Wilhelm komentoval vývoj prací na VZZVŠ.

Do 28.11.2011 byly zasílány připomínky a komentáře členů ČKR do Kanceláře ČKR (k VZZVŠ 11 rektorů, k VZZFPS 6 rektorů). V následujících dnech došlo k jejich analýze a sestavení majoritních názorů členů ČKR zástupci delegovanými ČKR do pracovní skupiny MŠMT. V předvečer – 30.11.2011 – 113. zasedání Pléna ČKR v Hradci Králové pak zmínění zástupci ČKR v komisi zpracovali návrh stanoviska ČKR pro jednání Pléna ČKR.

113. zasedání Pléna ČKR pak dne 1.12.2011 v Hradci Králové přijalo usnesení a dvě separátní stanoviska k VZZVŠ a VZZFPS. Ve všech doporučila zmíněné návrhy nepřijímat a podklady – i ve formalizované podobě – doručila dne 7.12.2011 jako oslovené připomínkové místo MŠMT.

Dne 14.12.2011 byla na MŠMT svolána k dvouhodinovému jednání původní Pracovní komise pro přípravu VZZVŠ. Teprve na začátku setkání byly předloženy souhrny připomínek jednotlivých obligatorních připomínkových míst.

Vypořádání připomínek ČKR se konalo 15.12.2011, ve dvou z pěti zásadních připomínek ČKR byl konstatován trvající rozpor (zástupci ČKR byl pořízen zápis). O skutečném vypořádání připomínek ČKR i jakýchkoli dalších připomínkových míst nebyla ČKR do konce roku 2011 informována.

Do oblasti legislativní a organizační částečně patří i spolupráce s Akreditační komisí. Místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační I. Mathé se jako zástupce ČKR zúčastnil zčásti jak zářijového jednání AK v Hejnici, tak listopadového v Litomyšli.

Do rámce legislativních záležitostí ČKR patří i informace o tom, že předseda ČKR V. Hampl zaslal (5.9.2011) ministru zdravotnictví L. Hegerovi jím vyžádaný návrh členů pracovní skupiny pro přípravu zákona o univerzitních nemocnicích, který schválilo Předsednictvo ČKR: J. Škrha, (Univerzita Karlova v Praze, prorektor), T. Jelínek (Univerzita Karlova v Praze, kancléř), J. Staša (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta), J. Mayer (Masarykova univerzita, děkan LF), M. Kolář (Univerzita Palackého v Olomouci, děkan LF), J. Lata (Ostravská univerzita v Ostravě, prorektor), T. Zima (předseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR, děkan 1. LF UK). Náhradníci: M. Červinka (Univerzita Karlova v Praze, děkan LF Hradec Králové), M. Bareš (Masarykova univerzita, prorektor).

Z organizačních záležitostí ČKR stojí za zmínku, že koncem listopadu 2011 byly v rámci rozpočtu ČKR objednány materiály (tužky, bloky a tašky) pro potřeby a reprezentaci ČKR.

Počet členů ČKR v roce 2011 se oproti konci roku 2010 zvýšil o dva, ze 48 na 50 (26 rektorů veřejných vysokých škol, 2 rektoři státních vysokých škol, 22 rektorů soukromých vysokých škol). Kancelář ČKR byla po celý rok obsazena dvěma pracovníky – tajemnice ČKR RNDr. Marie Fojtíková a asistentka Kanceláře ČKR Mgr. Romana Šnejdrlová.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info