Výroční zpráva ČKR 2008

Výroční zpráva, jejíž návrh na základě dílčích zpráv místopředsedů České konference rektorů (ČKR) předložil předseda ČKR Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., byla Plénem ČKR na jeho 99. zasedání (Výroční shromáždění ČKR) projednána a schválena (Plzeň, 19. února 2009).

Tato zpráva podává přehled hlavních činností, kterým se ČKR jako orgán reprezentace vysokých škol věnovala v roce 2008. Členěna je do pěti částí, odpovídajících kompetencím jednotlivých místopředsedů. Předsednictvo ČKR, které má dvouleté funkční období vždy od 1. srpna do 31. července, pracovalo od 1. srpna 2007 ve složení J. Hron (předseda), V. Cejpek (místopředseda pro oblast vzdělávání), P. Fiala (místopředseda pro oblast tvůrčích činností), V. Havlíček (místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální), V. Hampl (místopředseda pro vnější záležitosti) a L. Chaloupka (místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační). Administrativní a koordinační záležitosti zajišťovala Kancelář ČKR vedená tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou.

Plénum ČKR zasedalo v roce 2008 pětkrát, Předsednictvo ČKR rovněž pětkrát, vždy podle předem připraveného programu. Programy jednání všech zasedání a usnesení, která na nich byla přijata, jsou dosažitelná na webu ČKR na internetové adrese http://crc.muni.cz.

Přehled zasedání Pléna ČKR v roce 2008:

 • 94. zasedání Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR, 21.-22.2.2008, Bankovní institut vysoká škola, a.s., Praha;
 • 95. zasedání Pléna ČKR, 17.4.2008, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Uherské Hradiště;
 • 96. zasedání Pléna ČKR, 12.6.2008, Univerzita obrany, Brno;
 • 97. zasedání Pléna ČKR, 4.9.2008, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Křtiny;
 • 98. zasedání Pléna ČKR, 4.12.2008, Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha.

Přehled zasedání Předsednictva ČKR v roce 2008:

 • 83. zasedání Předsednictva ČKR, 14.2.2008, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha;
 • 84. zasedání Předsednictva ČKR, 17.3.2008, České vysoké učení technické v Praze, Praha;
 • 85. zasedání Předsednictva ČKR, 2.4.2008, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., Praha;
 • 86. zasedání Předsednictva ČKR, 19.8.2008, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha;
 • 87. zasedání Předsednictva ČKR, 4.12.2008, Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha.

Oblast vzdělávání

ČKR se pravidelně zabývá otázkami, které souvisí se vzdělávací činností vysokých škol; je to jedna z hlavních aktivit, která je v rámci činnosti českých vysokých škol rozvíjena. Otázky týkající se vzdělávání byly v plénu i v předsednictvu ČKR průběžně projednávány.

Hodnocení kvality vysokých škol představuje již řadu let jednu z důležitých metod zlepšování kvality; také ČKR věnuje těmto otázkám značnou pozornost. ČKR byla spolupořadatelem semináře, který se ve dnech 23.-24. ledna 2008 konal péčí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Rady vysokých škol v Ústí nad Labem. Členové předsednictva i pléna ČKR byli pravidelně informováni o aktivitách v oblasti hodnocení kvality, např. z okruhu působení Akreditační komise ČR, Rady vysokých škol aj. ČKR doporučuje všem vysokým školám věnovat zajištění kvality intenzivní úsilí. Hodnocení kvality považuje ČKR v současné situaci za jeden z nejdůležitějších nástrojů řízení.

Předseda ČKR a místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání se pravidelně účastnili jednání Akreditační komise. Cílem je zajistit dostatečnou vzájemnou informovanost. Akreditační komise České republiky připravila ve spolupráci s Akreditační komisí Slovenské republiky projekt zajišťující hodnocení kvality hodnotitelů – tedy obou akreditačních komisí (iniciativa v rámci ENQA – původně, od založení v roce 2000, the European Network for Quality Assurance in Higher Education, nyní, od roku 2004, the European Association for Quality Assurance in Higher Education). Členem hodnoticího grémia se stane také zástupce ČKR; hodnocení Akreditační komise ČR proběhne v roce 2009.

V předsednictvu i plénu ČKR byly průběžně projednávány některé dílčí otázky týkající se oblasti vzdělávání obecně, jako např. mezinárodní aspekty spolupráce ve vzdělávání, vytváření evropského vysokoškolského prostoru, vztah vědy a výzkumu a vzdělávání na vysokých školách a jejich vzájemná provázanost apod.

Bílá kniha a reforma terciárního vzdělávání

ČKR se účastnila veřejné diskuse k Bílé knize terciárního vzdělávání, která byla zahájena 12. května 2008 na jednání Inovačního fóra v Praze za účasti premiéra a ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Zástupce ČKR, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, zde přednesl připomínky k některým základním koncepčním nedostatkům; na důkladnější zpracování připomínek nebylo v této fázi dostatek času. Podrobné připomínky ČKR k Bílé knize byly projednány na 97. zasedání Pléna ČKR 4. září ve Křtinách. ČKR je si vědoma nutnosti připravit novou legislativní normu uvádějící oblast terciárního vzdělávání do souladu se současnými požadavky a stavem vývoje; v této souvislosti podporuje kritickou reflexi českého vysokého školství, obsaženou v některých analýzách Bílé knihy. Některé postupy navrhované v Bílé knize lze v tomto směru akceptovat, jiné jsou však rozporuplné; mnohde si protiřečí i jednotlivé kapitoly Bílé knihy.

Mezi nedomyšlené či přinejmenším nevyvážené části Bílé knihy patří oblast řízení a samosprávy vysokých škol, kde např. masivní proměna kompetencí správních rad, akademických senátů a dalších akademických orgánů hrozí otevřít cestu k přímé závislosti vysokých škol na proměnlivé vůli politických subjektů a na zájmech podnikatelské sféry. Správní rady vysokých škol ve složení navrhovaném v Bílé knize nejsou dost kompetentní k činnostem, které jim Bílá kniha přisuzuje (např. evaluace činnosti vysokých škol). Realizace představ Bílé knihy o habilitačních a jmenovacích řízeních by pak vedla téměř jistě k nekontrolovatelné inflaci akademických titulů.

Financování vysokých škol není v Bílé knize řešeno jako celek. Základní slabinou celého systému je výrazné podfinancování českého vysokého školství. Uvažovaný způsob kontrahovaného financování, kde jsou ve střednědobém horizontu jasné podmínky a kde se počítá s nutností, aby školy hledaly samostatná řešení, je sice motivační a správný, ale ve všech ostatních souvislostech se nejeví jako vbrzku reálný.

Otázku zavedení odloženého školného spojují vysoké školy s několika podmínkami – především v důsledku zavedení školného nesmí být kráceny ani příspěvek, ani dotace z veřejných prostředků, a dále školné nesmí být sociální bariérou pro možnost vysokoškolského studia u žádné sociální skupiny. Vysoké školy se dále obávají nárůstu administrativních činností spojených se školným, odstrašujícího efektu pro uchazeče, komplikací se splácením školného a s tím souvisejícím vymáháním dluhů od absolventů-neplatičů či problémů se splácením v případě nedokončení studia, a to jak pro studenty, tak pro školy.

Podstatnou okolností zamýšlených změn je, že se má zcela proměnit řada věcí ve vztahu k Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, že významným prvkem bude hodnocení kvality, změní se finanční toky, ... V Bílé knize je poměrně podrobně popsáno, co se v této situaci očekává od vysokých škol, nikde však není ani naznačeno, jak se ve svých funkcích promění např. ministerstvo, jak bude plnit nová zadání a nové úkoly ve vztahu k vysokým školám a bude-li podrobeno přísnému hodnocení kvality.

ČKR se domnívá, že Bílá kniha ve svém celku není dostatečně kvalifikovaným podkladem pro tvorbu věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání. Základní koncepce tohoto zákona musí být promyšlena jako jiný celek, jednodušší, integrovanější, reálnější a realizovatelný.

Oblast tvůrčích činností

Oblast tvůrčích činností vysokých škol a podmínky, které pro ně určuje státní politika výzkumu, vývoje a inovací – jak v rovině obecné koncepce a ideových směrů, tak v podobě konkrétních nástrojů, především legislativních a finančních – patřily v roce 2008 z pochopitelných důvodů mezi prioritní oblasti působnosti ČKR.

ČKR se především aktivně účastnila debaty o Reformě systému výzkumu, vývoje a inovací, kterou v podobě schválené vládou ČR v březnu 2008 podpořila s tím, že akcentovala význam podrobnější a méně formalistické metodiky hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací. ČKR vznesla důležité připomínky k návrhu novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (zákon č. 130/2002 Sb.), z nichž některé bylo nutno řešit jednáním s předsedou vlády ČR. Proces novelizace zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků nebyl do konce roku 2008 ukončen a z hlediska vysokých škol je – přes obecnou podporu jeho základním tezím – dosud problematický v některých jeho bodech, v nichž jde o změnu zákona o vysokých školách v otázkách podmínek nakládání s hospodářským výsledkem veřejných vysokých škol.

ČKR rovněž uplatnila zásadní připomínky k návrhu metodiky hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací, jež byly vedeny zájmem o eliminaci schematických postupů při hodnocení. ČKR poukázala na nutnost respektování oborových specifik při vytváření prostředí stimulujícího kvalitu a excelenci tvůrčích činností.

ČKR se zabývala také řadou koncepčních otázek navazujících na obecný rámec politiky výzkumu, vývoje a inovací. Jednalo se především o meziresortní koncepci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, jakož i o meziresortní koncepci podpory velkých infrastruktur výzkumu a vývoje do roku 2015, která má klíčový význam pro realizaci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Ve vztahu k tomuto operačnímu programu ČKR přivítala záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy sjednotit podmínky financování rozvoje infrastruktur vysokých škol v rámci daného operačního programu. S ČKR byla také konzultována otázka návrhu nařízení Evropských společenství o evropských výzkumných infrastrukturách, který se však v předložené podobě týká v zásadě mezivládních aktivit a jeho širší využitelnost v podmínkách ČR není příliš pravděpodobná.

Významným tématem roku 2008 byla koncepce zdravotnického výzkumu. ČKR podporovala zachování principu specifického resortního financování výzkumu a vývoje ve zdravotnictví, současně však reflektovala zneklidnění odborné i široké veřejnosti záměry Ministerstva zdravotnictví ve vztahu k možnostem transformace fakultních nemocnic. ČKR důrazně podpořila dotčené veřejné vysoké školy (Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci) v jednání s Ministerstvem zdravotnictví o přípravě věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích a zdůrazňovala, že jakákoli právní úprava univerzitních nemocnic musí garantovat obsah, rozsah a kvalitu zdravotnického výzkumu a vzdělávání za účasti příslušných veřejných vysokých škol. V závěru roku 2008 zmíněné vysoké školy připravily alternativní věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích jako vklad do další diskuse se státními orgány a celá problematika zůstává k dořešení v následujícím období.

ČKR v roce 2008 rovněž usilovala o zvýšení zastoupení akademické komunity v orgánech a strukturách ovlivňujících tvůrčí činnosti na vysokých školách. Je možno s potěšením konstatovat, že od září 2008 jsou členy Rady pro výzkum a vývoj vlády ČR již tři rektoři vysokých škol. Na konci roku 2008 předložila ČKR rovněž nominaci na člena RVV za oblast lékařského výzkumu a na předsedu Bioetické komise RVV. ČKR dále navrhovala kandidáty do předsednictva Grantové agentury ČR, Vědecké rady Evropské výzkumné rady, řady odborných komisí, jakož i do Charter and Code Promoters´ Network – skupiny, která má podporovat uplatňování evropské Charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Záležitosti ekonomické a sociální

Hlavní aktivitou Předsednictva ČKR v ekonomické oblasti bylo řešení přípravy kapitoly státního rozpočtu pro financování veřejných vysokých škol na rok 2009. První návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí vycházel ze střednědobého výhledu z února 2008, k němuž měla ČKR vážné výhrady, neboť předpokládal pro rok 2009 navýšení rozpočtu veřejných vysokých škol o pouhých 0,7 % oproti rozpočtu roku 2008, zatímco předpokládaný nárůst počtu studentů v souladu s odsouhlaseným „Dlouhodobým záměrem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy“ činil 4 %. Při uvedeném nárůstu počtu studentů, očekávané míře inflace (6 %) a průměrném nárůstu mezd o 1,5 % tedy v prvním návrhu rozpočtu chybělo 1,899 mld. Kč. Na uvedené skutečnosti byl mimo jiné upozorněn premiér při jednání s Předsednictvem ČKR 17.6.2008 v Karolinu.

V rámci plošných úsporných opatření dle usnesení vlády z července 2008 byl návrh rozpočtu veřejných vysokých škol dále snížen o 632 mil. Kč, takže deficit se prohloubil na úroveň 2,531 mld. Kč. Předsednictvo ČKR poté zaslalo rozbor kritické situace ministru školství, mládeže a tělovýchovy a premiérovi s žádostí o pracovní setkání. Sekretariát premiéra potvrdil, ze se pan premiér s předloženým rozborem seznámil a vzhledem k náročnému časovému programu doporučil, aby ČKR neprodleně jednala s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Na schůzce 25.8.2008 potvrdil ministr oprávněnost požadavků veřejných vysokých škol na navýšení rozpočtu a přislíbil, že udělá vše pro to, aby se financování veřejných vysokých škol dostalo na přijatelnou úroveň. O výsledcích schůzky byl neprodleně informován premiér dopisy ministra a místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální. Na zářijovém zasedání pak vláda ČR skutečně navýšila rozpočtovou částku pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o 1 mld. Kč určenou pro podkapitolu terciárního vzdělávání, a tím snížila deficit na cca 1,5 mld. Kč.

Vládní návrh rozpočtu s výše uvedeným navýšením byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen, takže celkové zdroje pro příspěvky a dotace veřejných vysokých škol na rok 2009 činí 24,640 mld. Kč, což reprezentuje navýšení oproti skutečnosti roku 2008 o 2,2 %, a neodpovídá tedy zdaleka nárůstu přepočteného počtu studentů, který je 5,7 %. Vliv inflace a minimálního nárůstu průměrných mezd není reflektován vůbec. Částka neinvestičních výdajů na jednoho studenta se pro rok 2009 snižuje oproti roku 2008 ze 70 756 Kč na 69 594 Kč, tj. o 1,5 %, oproti roku 2007 o 4 %.

Na zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol 10.12.2008 bylo navrženo náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství zachování normativu na přepočteného studenta v nezměněné výši, snížení normativu na absolventa z 10 415 Kč na 9 818 Kč, tj. o 5,7 %. Nejhorší situaci představuje návrh na snížení financování programů reprodukce investičního majetku z 3,021 mld. Kč na 2,737 mld. Kč, tj. o 9,4 %. Ostatní rozpočtové položky (včetně dotace na stravování studentů) zůstaly prakticky beze změn.

Jako možné posílení příspěvku a dotace veřejným vysokým školám byla panem náměstkem avizována možnost využití prostředků na spolufinancování evropských výzkumných projektů z roku 2008 ve výši přes 600 mil. Kč, kde podle návrhu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy by mělo být cca 120 mil. Kč ponecháno jako rezerva financování programu INFOZ, cca 100 mil. Kč pro posílení specifického výzkumu a cca 400 mil. Kč pro financování investic pro výzkum na veřejných vysokých školách. Uvedené opatření vyžaduje souhlas Rady pro výzkum a vývoj a Ministerstva financí.

Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol, poradní orgán náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství, v níž má ČKR šest svých zástupců, rektorů veřejných vysokých škol, pak vzhledem k přiděleným prostředkům, jejichž nárůst je zcela nedostatečný, na svém prosincovém zasedání (10.12.2008) odsouhlasila návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zachovat základní normativ v nezměněné výši, snížit bonifikaci za absolventy o 5,7 %, respektovat nárůst počtu nově přijatých studentů pouze ve stejné výši jako v předchozím roce a stejný součet počtu přepočtených studentů ve čtvrtých a dalších letech studia a v navazujících magisterských studiích jako v předchozím roce. Na základě uvedených zásad byl rozpis prostředků pro veřejné vysoké školy skutečně realizován.

Vnější záležitosti

Cílem aktivit v oblasti vnějších záležitostí ČKR bylo ovlivňování prostředí, ve kterém české vysoké školy působí, ve prospěch rozvoje nejvyšších stupňů vzdělávání. Aktivity se proto zaměřovaly zejména na interakci s evropskou a domácí politikou v relevantních oblastech včetně účasti na společných aktivitách mezinárodních univerzitních organizací, na zviditelnění vysokých škol a ČKR v rámci společenských a PR akcí (domácích i mezinárodních) a spolupráci s dalšími relevantními subjekty. Specifickou oblastí byla pak problematika transformace fakultních nemocnic na tzv. univerzitní nemocnice, připravovaná Ministerstvem zdravotnictví.

Evropská politika

 • Setkání představitelů ČKR s komisařem Evropské komise pro vědu a výzkum Janezem Potočnikem (Praha, 7.11.2008).
 • Zasedání Steering Committee for Higher Education and Research Rady Evropy (Štrasburk, 6.-7.3.2008, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti).

Společenské a PR akce

 • Slib prezidenta republiky (Praha, 7.3.2008 – všichni členové ČKR).
 • Oslavy 20. výročí podpisu Magna Charta Universitatum (Boloňa, 18.9.2008 - místopředsedové ČKR pro vnější záležitosti a pro ekonomické a sociální záležitosti).
 • Společné slavnostní zahájení akademického roku vysokých škol ČR za přítomnosti předsedy vlády ČR a ministra školství, mládeže a tělovýchovy (Brno, 7.10.2008 – všichni členové ČKR).
 • Inaugurace Large Hadron Collider v CERN (Ženeva, 21.10.2008 – místopředsedové ČKR pro vnější záležitosti a pro ekonomické a sociální záležitosti).
 • Oslava 90. výročí vzniku Československé republiky na Pražském hradě (Praha, 28.10.2008 – všichni členové ČKR).
 • Slavnostní předání medailí Josefa Hlávky a cen Josefa Hlávky (Lužany, 16.11.2008 – místopředsedové ČKR pro vnější záležitosti a pro ekonomické a sociální záležitosti, další členové ČKR).
 • Oslavy 17. listopadu (Univerzita Karlova v Praze, Hlávkova kolej, Ruzyně, 17.11.2008 – místopředseda ČKR pro vnější záležitosti).
 • Scientia Pragensia – Den vědy na pražských vysokých školách (Praha, 21.11.2008 – pražští rektoři).
 • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Premio Iberoamericano za účasti manželky prezidenta ČR (Praha, 29.1.2008 – místopředseda ČKR pro vnější záležitosti).

Politická jednání v ČR

 • Řada jednání Předsednictva ČKR s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, zejména o rozpočtu pro vysoké školy.
 • Příprava reformy výzkumu, vývoje a inovací – příprava podrobných připomínek ČKR k návrhu reformy, jejich projednání s Radou pro výzkum a vývoj (17.3.2008 – místopředsedové ČKR pro vnější záležitosti a pro oblast tvůrčích činností), jednání o návrhu novely zákona 130/2002 Sb. s premiérem, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a s 1. místopředsedkyní Rady pro výzkum a vývoj (17.6.2008 – Předsednictvo ČKR), příprava a vypořádání připomínek ČKR k této novele (místopředsedové ČKR pro vnější záležitosti a pro oblast tvůrčích činností).
 • Aktivity k Bílé knize terciárního vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: příprava podkladů pro vnitřní diskusi návrhu BKTV na MŠMT (únor-březen 2008), účast na zahájení veřejné diskuse (12.5.2008), příprava podrobného negativního stanoviska ČKR (září 2008), závěrečný seminář k BKTV (tzv. Vypořádání připomínek 3.11.2008).
 • Konference "Historie, současný stav a perspektivy univerzit (Úsvit nebo soumrak akademické samosprávy?)" (10.4.2008).
 • Účast představitelů ČKR jako expertů Podvýboru pro vědu a vysoké školství Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
 • Jednání o rozpočtu pro vysoké školy ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (místopředseda ČKR pro vnější záležitosti).

Spolupráce s relevantními subjekty v ČR

 • Rada vysokých škol (předsednictvo, sněm – místopředseda ČKR pro vnější záležitosti)
 • Sněm Akademie věd ČR
 • Učená společnost ČR

Mezinárodní spolupráce, prezentace a reprezentace univerzit

 • Účast na aktivitách Evropské univerzitní asociace (konference v Barceloně 27.- 29.3.2008 a v Rotterdamu 22.10.-25.10.2008 – mnozí členové ČKR, EUA Council v Bruselu 25.1.2008 a 4.7.2008 a v Rotterdamu 22.10.2008 – místopředseda ČKR pro vnější záležitosti).
 • 11. Transatlantický dialog mezi Evropskou univerzitní asociací, American Council on Education a Association of Universities and Colleges of Canada (Vancouver, 20.-23.6.2008 – místopředseda ČKR pro vnější záležitosti).
 • Higher Education Summit for Global Development (Washington, 30.4.2008 – místopředseda ČKR pro vnější záležitosti).
 • 13. kongres Mezinárodní asociace univerzit (Utrecht, 15.-17.7.2008 – místopředseda ČKR pro vnější záležitosti).
 • Jednání se Švýcarskou konferencí rektorů o programu stipendií pro doktorandy na stáže na švýcarských univerzitách (Praha, 29.9.2008 – místopředseda ČKR pro vnější záležitosti).
 • Jednání s vedením asociace 8 nejprestižnějších australských univerzit „Group of Eight“ o jejich programu finanční podpory pro pobyty mladých vědců z ČR na australských univerzitách (9.9.2008 – místopředseda ČKR pro vnější záležitosti).
 • Diskuse o studii OECD o terciárním vzdělávání s generálním tajemníkem OECD Angelem Gurríou (24.4.2008 – místopředseda ČKR pro vnější záležitosti).
 • Minikonference "Význam bilaterální spolupráce ve sjednocené Evropě" k oslavě 15 let existence programu AKTION Česká republika – Rakousko (9.10.2008 – místopředseda ČKR pro vnější záležitosti a další členové ČKR).

Univerzitní nemocnice

 • Řada jednání k materiálům Ministerstva zdravotnictví „Věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích“ a „Návrh zákona o univerzitních nemocnicích a univerzitních zdravotnických pracovištích“ (např. vypořádání připomínek 15.1.2008, jednání s ministrem zdravotnictví 18.1.2008, s členy vlády ČR a Legislativní rady vlády ČR během února – rektoři UK, MU a UP).
 • Příprava a představení vlastního návrhu zákona o univerzitních nemocnicích (místopředseda ČKR pro vnější záležitosti).

Záležitosti legislativní a organizační

ČKR sledovala přípravu Bílé knihy terciárního vzdělávání: důrazně připomněla, že při dokončení Bílé knihy a při zahájení práce na věcném záměru zákona o terciárním vzdělávání je nezbytné, aby časový harmonogram přípravy počítal s důkladnou diskusí všech zainteresovaných účastníků (viz Usnesení 94. zasedání Pléna ČKR). Členové ČKR předložili rozsáhlé připomínky k první verzi Bílé knihy terciárního vzdělávání a ČKR přijala stanovisko k Bílé knize (na zasedání 97. Pléna ČKR). Dle závěru tohoto stanoviska může být první verze Bílé knihy směrem k formulaci věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání jen dílčím zdrojem inspirace. Základní koncepce tohoto zákona musí být promyšlena jako jiný celek, jednodušší, integrovanější, reálnější a realizovatelný.

ČKR se vyjádřila k návrhu věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích a potvrdila své odmítavé stanovisko z prosince 2007 a svou podporu společnému stanovisku Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. ČKR odmítla přeměnu fakultních nemocnic na akciové společnosti s minoritním podílem univerzit a konstatovala, že by mohlo dojít k ohrožení vzdělávání, vědy a výzkumu v lékařských a příbuzných oborech (viz Usnesení 94. a 95. zasedání Pléna ČKR).

ČKR se znepokojením sledovala připravovanou novelu Zákona o pedagogických pracovnících, podle níž by bylo umožněno, aby učitelskou profesi vykonávali lidé bez vysokoškolské kvalifikace, neboť vysoké školy produkují dostatek kvalifikovaných učitelů (viz Usnesení 95. zasedání Pléna ČKR).

ČKR schválila změny Statutu České konference rektorů (viz Usnesení 95. zasedání Pléna ČKR).

ČKR vydala společné prohlášení se Slovenskou konferencí rektorů, které definuje problémy společné pro obě národní konference rektorů a opětovně se zabývá problematikou návrhu transformace fakultních nemocnic (viz Společné zasedání Pléna SKR a Pléna ČKR, 17.-18.4.2008).

ČKR uložila místopředsedovi ČKR pro záležitosti legislativní a organizační svolat do konce měsíce října 2008 seminář na téma "Koncepce reformy ČKR" a výsledky jednání předložit na 98. zasedání Pléna ČKR (viz usnesení 96. zasedání Pléna ČKR). Seminář byl uspořádán péčí Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., dne 14.10.2008 a závěry přijaté účastníky semináře byly ve formě doporučení předloženy ČKR.

ČKR uvítala veřejný slib premiéra, že vláda nepřevede fakultní nemocnice na akciové společnosti před případným přijetím zákona o univerzitních nemocnicích (viz Usnesení 96. zasedání Pléna ČKR).

ČKR se zabývala analýzou plnění programového prohlášení vlády České republiky z roku 2006, v němž byl uveden rozvoj vysokého školství jako jedna z významných priorit vlády. ČKR konstatovala, že politické proklamace se zásadně rozcházejí s dosavadním vývojem, a apelovala na vládu ČR, aby návrh rozpočtu pro rok 2009 v analyzované podobě neschválila a předložila poslanecké sněmovně návrh odpovídající programovému prohlášení v zájmu zvýšení naší konkurenceschopnosti (viz Usnesení 97. zasedání Pléna ČKR). ČKR podpořila potřebu kvalitní reformy terciárního vzdělávání, avšak v dané situaci konstatovala, že reformu lze uskutečnit jen tehdy, je-li pro ni prostor (viz Usnesení 98. zasedání Pléna ČKR).

ČKR uvítala výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k diskusi nad zamýšleným věcným návrhem zákona o terciárním vzdělávání, kterým budou ideové náměty Bílé knihy terciárního vzdělávání transformovány do podoby realizovatelné v podmínkách České republiky (viz Usnesení 98. zasedání Pléna ČKR). Na základě zájmu ČKR o účast na přípravě věcného záměru zákona byli všichni členové Předsednictva ČKR přizváni do pracovní skupiny MŠMT, která materiál připravuje.

ČKR se během roku 2008 rozšířila o další 3 členy, rektory soukromých vysokých škol, na současných 47 členů (26 rektorů veřejných vysokých škol, 2 rektoři státních vysokých škol, 19 rektorů soukromých vysokých škol). Kancelář ČKR byla od 1. ledna 2008 rozšířena o jednu pracovnici, která uspěla ve výběrovém řízení koncem roku 2007, bohužel s ní však nemohl být kvůli dlouhodobé nemoci trvající od poloviny dubna 2008 uzavřen po roce nový pracovní poměr. V nejbližší době bude zahájeno výběrové řízení na obsazení uvolněného pracovního místa asistenta/asistentky Kanceláře ČKR. Kancelář ČKR by tedy měla být po většinu roku 2009 obsazena dvěma pracovníky – tajemnice ČKR a asistent/asistentka Kanceláře ČKR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info