Výroční zpráva ČKR 2023

Výroční zpráva, jejíž návrh na základě dílčích zpráv místopředsedů České konference rektorů (ČKR) předložila předsedkyně ČKR Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., byla Plénem ČKR na jeho 174. zasedání (Praha, 15. února 2024) projednána a schválena.

Rok 2023 se nesl v duchu 30. výročí založení ČKR (Praha, ČVUT, 28.1.1993). Slavnostní shromáždění k tomuto výročí za účasti četných zahraničních i tuzemských hostů, včetně emeritních rektorů, se konalo 16.2.2023 péčí Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) v Betlémské kapli. Se svými projevy postupně vystoupili předseda ČKR M. Bareš, rektor ČVUT V. Petráček, předseda Senátu Parlamentu ČR M. Vystrčil, předseda Vlády ČR P. Fiala, ministryně pro vědu, výzkum a inovace H. Langšádlová, ministr školství, mládeže a tělovýchovy V. Balaš, prezident Evropské univerzitní asociace M. Murphy, viceprezident Německé konference rektorů B. Scholz-Reiter a prezident Slovenské konference rektorů R. Kropil. Závěrečný blok projevů patřil všem žijícím bývalým předsedům ČKR: J. Hron (1996–2000, 2007–2009), I. Wilhelm (2000-2006), P. Sáha (2006-2007), P. Fiala (2009-2011), V. Hampl (2011-2014), T. Zima (2014-2019), P. Sklenička (2019-2021). Zde je třeba podotknout, že J. Hron, přestože byl přítomen, v programu nevystoupil, a požádal o zahrnutí svého funkčního období do projevu, s nímž vystoupil jako poslední P. Sklenička. P. Fiala v tomto „předsednickém bloku“ také nevystoupil a své předsednické období v ČKR zahrnul do svého projevu předsedy Vlády ČR.

Rok 2023 přinesl pro ČKR bohužel i čtyři smutné události – 3. května zemřel ve věku 85 let profesor Josef Jařab, emeritní rektor Univerzity Palackého v Olomouci, 12. května zemřel ve věku 73 let docent Petr Pánek, emeritní rektor Ostravské univerzity, 16. května zemřel ve věku 82 let profesor Zdeněk Vostracký, emeritní rektor Západočeské univerzity v Plzni, a 28. srpna zemřel ve věku 90 let docent Jiří Holenda, taktéž emeritní rektor Západočeské univerzity v Plzni.

Tato zpráva podává přehled hlavních činností, kterým se ČKR jako orgán reprezentace vysokých škol věnovala v roce 2023. Je členěna do pěti částí, odpovídajících kompetencím jednotlivých místopředsedů. Předsednictvo ČKR, které má podle platného Statutu ČKR dvouleté funkční období, vždy od 1. srpna do 31. července, pracovalo od 1. ledna do 28. února 2023 v tomto složení: M. Bareš, předseda, M. Králíčková místopředsedkyně pro oblast vzdělávání, V. Snášel, místopředseda pro oblast tvůrčích činností, P. Tuleja, místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální, J. Vybíral, místopředseda pro vnější záležitosti, J. Němcová, místopředsedkyně pro záležitosti legislativní a organizační. Od 1. března do 31. července vykonával funkci místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální po P. Tulejovi, jemuž skončilo jeho rektorské funkční období, P. Dvořák, zvolený do této funkce Plénem ČKR 17. února. Rok 2023 byl pro ČKR i rokem volebním. Volby nového Předsednictva ČKR na funkční období 1.8.2023 až 31.7.2025 se konaly 8. června 2023 u příležitosti 171. zasedání Pléna ČKR ve Křtinách péčí Mendelovy univerzity v Brně. Od 1. srpna do 31. prosince pracovalo Předsednictvo ČKR v tomto složení: M. Králíčková, předsedkyně, Z. Horák, místopředseda pro oblast vzdělávání, L. Čapek, místopředseda pro oblast tvůrčích činností, P. Dvořák, místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální, I. Radok Žádná, místopředsedkyně pro vnější záležitosti, J. Němcová, místopředsedkyně pro záležitosti legislativní a organizační. Administrativní, organizační a koordinační záležitosti, včetně záležitostí zahraničních, zajišťovala po celý rok 2023 Kancelář ČKR vedená tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou.

Plénum ČKR zasedalo v roce 2023 pětkrát, Předsednictvo ČKR sedmkrát, vždy podle předem připraveného programu. Jedno zasedání Předsednictva ČKR (srpnové) proběhlo on-line formou. Programy všech zasedání, zprávy předsedy/předsedkyně ČKR a usnesení, která na nich byla přijata, jsou dosažitelné na webu ČKR na internetové adrese www.crc.muni.cz. V roce 2023 se také konalo pětkrát zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR, pětkrát zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR, a Slavnostní zahájení akademického roku 2023/2024 vysokých škol ČR, tentokrát v Olomouci za hostitelství Univerzity Palackého v Olomouci, za účasti emeritních rektorů, ministra školství, mládeže a tělovýchovy M. Beka, prezidenta Evropské univerzitní asociace J. M. Garrella, náměstkyně ministryně pro vědu, výzkum a inovace J. Havlíkové, ředitele Odboru vnitřní politiky Kanceláře prezidenta republiky T. Lebedy, předsedy Učené společnosti ČR L. Grubhoffera, předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství R. Plagy, předsedy Rady vysokých škol M. Pospíšila, hejtmana Olomouckého kraje J. Suchánka, primátora statutárního města Olomouce M. Žbánka a dalších vzácných tuzemských hostů.

Přehled zasedání Pléna ČKR v roce 2023

 • 169.  zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR), 17.2.2023, České vysoké učení technické v Praze, Praha
 • 170. zasedání Pléna ČKR, 13.4.2023, Ostravská univerzita, Ostrava
 • 171. zasedání Pléna ČKR (Volby ČKR), 8.6.2023, Mendelova univerzita v Brně, Křtiny
 • 172. zasedání Pléna ČKR, 5.-6.10.2023, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
 • 173. zasedání Pléna ČKR, 7.12.2023, AMBIS vysoká škola, a.s., Praha

Přehled zasedání Předsednictva ČKR v roce 2023

 • 184. zasedání Předsednictva ČKR, 16.2.2023, České vysoké učení technické v Praze, Praha
 • 185. zasedání Předsednictva ČKR, 13.4.2023, Ostravská univerzita, Ostrava
 • 186. zasedání Předsednictva ČKR, 8.6.2023, Mendelova univerzita v Brně, Křtiny
 • 187. zasedání Předsednictva ČKR, 23.8.2023, on-line
 • 188. zasedání Předsednictva ČKR, 5.10.2023, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc
 • 189. zasedání Předsednictva ČKR, 1.11.2023, Akademie múzických umění v Praze, Praha
 • 190. zasedání Předsednictva ČKR, 7.12.2023, AMBIS vysoká škola, a.s., Praha

Oblast vzdělávání

Funkci místopředsedkyně ČKR pro oblast vzdělávání do 31.7.2023 zastávala rektorka Univerzity Karlovy M. Králíčková, 1.8.2023 se jí ujal rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Z. Horák.

Pracovní skupina ČKR pro oblast vzdělávání a pro spolupráci s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ)

Jednání pracovní skupiny proběhlo 18.1.2023, kdy členové byli informováni o termínech plánovaných zasedání. Termíny jednání byly stanoveny na dny 8.3., 5.4., 17.5. a 14.6., vždy v 10:00. Jednání probíhala hybridně, odkaz na on-line připojení byl vždy předem zaslán společně s pozvánkou a programem zasedání.

Dne 8.3.2023 proběhlo hybridní jednání pracovní skupiny, kterého se účastnil on-line předseda NAÚ R. Plaga, který mj. představil členům pracovní skupiny záměr zpracovat standardy závěrečných prací a odborných praxí.

Ke dni 30.3.2023 byla ustavena Podskupina pro profesní studijní programy Pracovní skupiny ČKR pro oblast vzdělávání a pro spolupráci s NAÚ.

Pracovní skupina a celá ČKR obdržela k připomínkování pracovní verzi Metodického pokynu NAÚ k využívání prvků distančního vzdělávání v prezenční formě studia. Členové ČKR zaslali své připomínky, jejichž vypořádání ČKR obdržela spolu s konečným zněním dokumentu projednaným Radou NAÚ.

17.10.2023 proběhlo setkání členů pracovní skupiny s vedením NAÚ na téma stanovení metodických materiálů, které shrnují specifické předpisy vztahujících se ke studijním programům s profesním profilem a deklarují praxi v souvislosti s jejich přípravou, posuzováním a uskutečňováním.

Předseda NAÚ R. Plaga představil členům pracovní skupiny záměr nového zákona týkajícího se kvality vysokého školství. Byla představena základní konstrukce a metodika pro hodnocení kvality VŠ a tato byla účastníky aktivně diskutována.

Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol

Místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání se zúčastnil jako člen jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol v termínech 11.10. a 4.12.2023.

Novela zákona o vysokých školách

ČKR zaslala 2.3.2023 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) připomínky k novele zákona o vysokých školách, které poskytli členové ČKR.

Na žádost ministra školství, mládeže a tělovýchovy V. Balaše zaslali členové ČKR svá doporučení a podněty k novele zákona o vysokých školách.

ČKR připomínkovala návrh úprav paragrafu k doktorským stipendiím v novele zákona o vysokých školách, kdy vypořádání těchto připomínek představila zástupcům ČKR 18.9.2023 vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT R. Wildová.

1.11.2023 obdržela ČKR z MŠMT pro informaci novelu zákona o vysokých školách v podobě, v níž byla zaslána na Úřad Vlády ČR.

Předsedkyně ČKR obdržela 22.11.2023 od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové vypořádání připomínek ČKR a RVŠ k novele zákona o vysokých školách, které obratem poskytla všem členům ČKR.

Novela zákona o pedagogických pracovnících

1.2.2023 proběhla 22. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PS PČR). Na programu byl mj. vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 289).

ČKR vydala 2.2.2023 prohlášení k novele zákona o pedagogických pracovnících, v němž uvedla, že novelu považuje za ohrožení profesionalizace učitelského povolání.

ČKR podpořila prosazení pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících, které v podobě tiskové zprávy vydala Asociace děkanů pedagogických fakult.

Všichni členové ČKR obdrželi k připomínkám návrh vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, který byl zaslán předsedovi ČKR z MŠMT. ČKR zaslala připomínky členů ČKR ministru školství, mládeže a tělovýchovy M. Bekovi.

ČKR obdržela k připomínkám dokumenty upravující Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků. Členové ČKR byli požádáni o zasílání připomínek ředitelce Odboru vysokých škol MŠMT.

ČKR obdržela k připomínkám dokument „Standard studia pedagogiky k získání kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a SŠ“. ČKR zaslala MŠMT vyjádření k nesouhlasnému stanovisku MŠMT k vypořádání společné připomínky ČKR. Dne 21.11.2023 obdržela ČKR vyjádření MŠMT k předloženému stanovisku ČKR spolu s upraveným dokumentem „Standard studia pedagogiky k získání kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a SŠ“, v němž byla připomínka ČKR částečně zohledněna.

Členové ČKR obdrželi k připomínkám materiály (1) „Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024“ a (2) „Příprava na implementaci reformy doktorského studia a Strategie řízení lidských zdrojů pro roky 2024-2025“, které poskytla ředitelka Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondková 14.11.2023. Členové ČKR následně zaslali své připomínky k těmto dokumentům ředitelce Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové.

Projekt STRATIN+

Na žádost V. Sedlaříka, emeritního rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, bývalého místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání a dosavadního zástupce ČKR v řídicím výboru tohoto projektu, byla zaslána řediteli Technologického centra Akademie věd ČR K. Klusáčkovi nová nominace ČKR do Řídicího výboru projektu sdílených činností „Strategická inteligence pro výzkum a inovace“ (STRATIN+). Nominovanou z rozhodnutí Předsednictva ČKR byla místopředsedkyně ČKR pro oblast vzdělávání M. Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy.

Ostatní aktivity

ČKR obdržela 10.1.2023 nabídku spolupráce s ukrajinskou Luhansk Taras Shevchenko National University.

ČKR byla požádána místopředsedou Vlády ČR pro digitalizaci I. Bartošem o nominaci 1 zástupce ČKR do Výboru pro digitální vzdělávání zřízeného Radou vlády pro informační společnost. Nominován byl T. Kotouč, ZČU, hlavní analytik a metodik IS/STAG.

ČKR obdržela informace o programu stipendií Vlády SR pro studenty, doktorandy a akademické pracovníky vysokých škol ČR v rámci Národného štipendijného programu SR.

ČKR obdržela finální verzi koncepce programu Digitální Česko s názvem „Digitální vzdělávání: Strategický rámec pro rozvoj digitálního vzdělávání“.

ČKR průběžně po dobu celého roku 2023 předkládala návrhy osob na zařazení do Seznamu hodnotitelů NAÚ.

30.8.2023 proběhla 28. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, kde byly poskytnuty informace MŠMT o průběhu veřejné diskuse k představenému materiálu „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2023–2027“ a o obdržených připomínkách zásadního charakteru.

30.10.2023 proběhl Kulatý stůl „Technické vzdělávání pro konkurenceschopnost ČR a EU“, který se konal na Rektorátu Vysokého učení technického v Brně.

Předsedkyně ČKR M. Králíčková zaslala místopředsedovi Vlády ČR pro digitalizaci I. Bartošovi novou nominaci ČKR do Výboru pro digitální vzdělávání (J. Čadil, rektor UNICORN, člen; T. Skopal, prorektor pro informační technologie UK, náhradník člena) a informovala jej o rozhodnutí dosavadního zástupce ČKR T. Kotouče, Západočeská univerzita v Plzni, na své členství ve výboru rezignovat.

Oblast tvůrčích činností

Funkci místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností do 31.7.2023 zastával V. Snášel, rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava, 1.8.2023 se jí ujal L. Čapek, rektor Univerzity Pardubice.

Jednání o novele zákoníku práce. Praha, 4.1.2023. Jednání o novele zákoníku práce, které proběhlo 4.1.2023 v Praze na Ministerstvu práce a sociálních věcí, se za ČKR zúčastnili: M. Králíčková, rektorka UK, místopředsedkyně ČKR pro oblast vzdělávání; J. Němcová, rektorka VŠZ, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační; V. Snášel, rektor VŠB-TUO, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností; P. Štanclová, kancléřka UK.

Rozhovor s kandidátem na prezidenta EUA J. M. Garrellem. 23.1.2023, on-line. Rozhovor proběhl on-line 23.1.2023 a spolu s předsedou ČKR M. Barešem se jej zúčastnili M. Králíčková, rektorka UK, místopředsedkyně ČKR pro oblast vzdělávání, V. Snášel, rektor VŠB-TUO, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činnost, J. Vybíral, rektor UMPRUM, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti, a M. Fojtíková, tajemnice ČKR.

Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). 27.1.2023, on-line. Lednové zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council) se uskutečnilo on-line 27.1.2023. Zasedání se za ČKR zúčastnili místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Snášel, který zastupoval předsedu ČKR M. Bareše, zástupce ČKR v Radě EUA, a tajemnice ČKR M. Fojtíková.

6. schůze podvýboru pro vědu a vysoké školy VVVKMT PS PČR. Praha, 31.1.2023.
6. schůze podvýboru pro vědu a vysoké školy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR se uskutečnila 31.1.2023 v Praze v PS PČR. Na programu byla mj. novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a reforma pregraduální přípravy učitelů. Účastnili se 3 zástupci ČKR: V. Snášel, rektor VŠB-TUO, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností; P. Mertlík, rektor ŠAVŠ; P. Doleček, prorektor pro strategickou spolupráci
a rozvoj UK.

Rozhovor s kandidátkou na prezidentku EUA I. Popovič. 13.2.2023, on-line. Rozhovor proběhl on-line 13.2.2023 a zúčastnili se jej V. Snášel, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, rektor VŠB-TUO, J. Vybíral, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti, rektor UMPRUM, L. Rovná, členka kolegia rektorky UK, a M. Fojtíková, tajemnice ČKR.

Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol – nové zastoupení ČKR. Brno, 1.3.2023. Předsednictvo ČKR rozhodlo o novém zastoupení ČKR v Reprezentativní komisi pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol od 1.3.2023 takto: M. Bareš, rektor MU, předseda ČKR; P. Dvořák, rektor VŠE, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální; M. Králíčková, rektorka UK, místopředsedkyně ČKR pro oblast vzdělávání; V. Snášel, rektor VŠB-TUO, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností; J. Vybíral, rektor UMPRUM, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti.

Rada pro mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích – nominace ČKR. Praha, 23.3.2023. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 23.3.2023 dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy V. Balaše s žádostí o nominaci 2 zástupců ČKR do nově ustavené Rady pro mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích. Z pověření předsedy ČKR zaslala tajemnice ČKR M. Fojtíková 28.3.2023 na MŠMT nominaci ČKR, o níž rozhodlo Předsednictvo ČKR: M. Bareš, MU, předseda ČKR; V. Snášel, VŠB-TUO, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností.

Mimořádné jednání se zástupci Vlády ČR k aktuální situaci financování veřejných vysokých škol. Praha, 27.3.2023. Jednání se z rozhodnutí Předsednictva ČKR zúčastnili: M. Bareš, MU, předseda ČKR; M. Králíčková, UK, místopředsedkyně ČKR pro oblast vzdělávání; V. Snášel, VŠB-TUO, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností; P. Dvořák, VŠE, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální; J. Vybíral, UMPRUM, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti.

EUA Research and Innovation Agenda. Brusel, 18.4.2023. Generální tajemnice Evropské univerzitní asociace (EUA) A. Crowfoot požádala členy Rady EUA o připomínky k návrhu dokumentu „EUA R&I Agenda 2027“, identifikujícího priority EUA v dané oblasti pro příští čtyři roky. Tajemnice ČKR M. Fojtíková zaslala generální tajemnici EUA 9. 5. 2023 stanovisko ČKR poskytnuté místopředsedou ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Snášelem, členem pracovní skupiny EUA „Research and Innovation Strategy Group“ za ČKR.

První zasedání Rady pro mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji
a inovacích.
5.5.2023, on-line. Členové Rady pro mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (za ČKR předseda M. Bareš a místopředseda pro oblast tvůrčích činností V. Snášel) obdrželi 28.4.2023 z MŠMT podkladové materiály pro první jednání rady, které proběhlo on-line 5.5.2023. Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností se jednání zúčastnil, předsedu ČKR zastoupila prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU Š. Pospíšilová.

Pracovní skupina Rady pro mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji
a inovacích.
Praha, 9.5.2023. Ředitel Odboru výzkumu a vývoje MŠMT L. Levák zaslal členům Rady pro mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (za ČKR M. Bareš, MU, předseda, a V. Snášel, VŠB-TUO, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností) 9.5.2023 nabídku členství v Pracovní skupině pro 9. rámcový program EU pro výzkum a inovace Horizont Evropa (2021–2027). Zájem místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností potvrdila tajemnice ČKR M. Fojtíková 10.5.2023.

4. zasedání Monitorovacího výboru OP JAK (MV OP JAK). Praha, 25.5.2023. Zasedání se za ČKR zúčastnil L. Čapek, rektor UPCE. Program jednání zahrnoval informace o implementaci OP JAK, průběžné realizační zprávy OP JAK a informace o provádění publicity. Pozornost byla dále zaměřena na metodiku výběru operací a hodnoticích kritérií pro nadcházející výzvy.

EUA Research and Innovation Strategy Group Meeting. 30.5.2023, on-line. Ředitel Oddělení pro výzkum a inovace Sekretariátu Evropské univerzitní asociace (EUA) S. Berghmans zaslal 23.5.2023 informace a dokumenty k zasedání strategické skupiny EUA „Research and Innovation“, které proběhlo 30.5.2023 on-line. Zasedání se zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Snášel, člen této pracovní skupiny za ČKR.

MV OP JAK – 2. per rollam projednávání. 8.-24.8.2023. Členové MV OP JAK (za ČKR L. Čapek, rektor UPCE, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností) měli možnost připomínkovat dokumenty „Metodika výběru operací a hodnoticích kritérií“ pro následující výzvy: (1) ESF+ výzva pro VŠ, (2) ERDF výzva pro VŠ – kvalita, (3) ERDF výzva pro VŠ – studenti se specifickými potřebami a (4) Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti. Ve dnech 17.-24.8.2023 proběhlo elektronické hlasování k projednávaným dokumentům.

8. schůze Podvýboru pro vědu a vysoké školy VVVKMT PS PČR. Praha, 13.9.2023. Na programu 8. schůze Podvýboru pro vědu a vysoké školy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR byla zejména novelizace zákona 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Na zasedání podvýboru ČKR zastupovali M. Králíčková, rektorka UK, předsedkyně ČKR, a L. Čapek, rektor UPCE, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností.

MV OP JAK – 3. per rollam projednávání. 18.9.-5.10.2023. Členové MV OP JAK měli možnost připomínkovat metodiku výběru operací a hodnoticích kritérií pro výzvu Teaming-CZ II. Do 5.10.2023 probíhalo elektronické hlasování k projednávaným dokumentům.

22. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol. Praha, 21.9.2023. ČKR na zasedání zastupovala předsedkyně ČKR M. Králíčková spolu s místopředsedou ČKR pro oblast tvůrčích činností L. Čapkem.

Schůzka s ministryní pro vědu, výzkum a inovace. Praha, 16.10.2023. Jednání se zúčastnil L. Čapek, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností. Řešena byla zejména problematika hodnocení výzkumných organizací, finanční podpora v rámci DKRVO, podpora excelence, Memorandum o podpoře výzkumu, vývoje a inovací v ČR, a transfer technologií a znalostí.

Úvodní schůzka pracovní skupiny k Metodice VŠ 2025+. Praha, 18.10.2023. Úvodní schůzky pracovní skupiny k aktualizaci Metodiky hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol se zúčastnili oba zástupci ČKR (L. Čapek, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, L. Krištoufek, prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost UK). Pozornost byla zaměřena na připomínkování předloženého materiálu Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol 2025+.

Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol 2025+. Pardubice, 24.10.2023. Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností L. Čapek, rektor UPCE, poskytl 24.10.2023 všem členům ČKR dokument „Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol 2025+“, který byl představen na úvodním zasedání Pracovní skupiny k Metodice VŠ 2025+ dne 18.10.2023. Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností představil hlavní body jednání pracovní skupiny a požádal všechny členy ČKR o případné podněty k poskytnutému materiálu do 31.10.2023. 9.11.2023 poskytl místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností doposud získané připomínky ČKR a Rady vysokých škol Předsednictvu ČKR.

Jednání s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Praha, 25.10.2023. Jednání se zúčastnil L. Čapek, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností.

Konference „Proč se nebát umělé inteligence?“. Praha, 25.10.2023. Konferenci „Proč se nebát umělé inteligence?“ pořádaly Institut Equilibrium, Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a Centrum Karla Čapka. Konference se zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností L. Čapek.

Kulatý stůl „Technické vzdělávání pro konkurenceschopnost ČR a EU“. Brno, 30.10.2023. Akce, která se konala na Rektorátu VUT v Brně, mj. za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje J. Grolicha, se zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností L. Čapek.

29. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR. Praha, 1.11.2023. Schůze se zúčastnili M. Králíčková, rektorka UK, předsedkyně ČKR, Z. Horák, rektor VŠPJ, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání, L. Čapek, rektor UPCE, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, P. Dvořák, rektor VŠE, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální, a I. Radok Žádná, rektorka AMU, místopředsedkyně ČKR pro vnější záležitosti. Řešena byla problematika návrhu rozpočtu na rok 2024, kapitola 361 - Akademie věd ČR, návrh rozpočtu na rok 2024, kapitola 321 - Grantová agentura ČR, zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury ČR, návrh rozpočtu na rok 2024, kapitola 377 - Technologická agentura ČR, informace o činnosti Technologické agentury České republiky, návrh rozpočtu na rok 2024, kapitola 362 - Národní sportovní agentura a návrh rozpočtu na rok 2024, kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Jednání Pracovní skupiny ČKR pro spolupráci s KHV. 2.11.2023, on-line. Pracovní skupina ČKR pro spolupráci s Komisí pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (KHV), jejímž garantem je L. Čapek, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, jednala on-line dne 2.11.2023. Řešena byla Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol 2025+.

Galavečer předávání Cen TA ČR. Praha, 2.11.2023. Slavnostní galavečer s předáváním Cen Technologické agentury ČR proběhl v historické budově Národního muzea. Za ČKR se zúčastnili M. Králíčková, předsedkyně ČKR, a L. Čapek, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností.

Setkání Předsednictva ČKR s ministryní pro vědu, výzkum a inovace. Praha, 2.11.2023. Jednání se zúčastnil L. Čapek, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností.

MV OP JAK – 4. per rollam projednávání. 14.11.-11.12.2023. Členové MV OP JAK měli možnost připomínkovat roční komunikační plán ŘO OP JAK pro rok 2024, průběžnou realizační zprávu OP JAK a monitoring průběžného naplňování základních podmínek a uplatňování Listiny základních práv EU a Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Jednání Pracovní skupiny ČKR pro problematiku ESF. 23.11.2023. Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů, jejímž garantem je L. Čapek, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, řešila zejména problematiku dokladování mzdových výdajů, finančního nařízení a DNSH, průzkumu trhu v projektových žádostech OP JAK, implementace interního auditu projektu, dokládání výstupů, které nelze doložit prostřednictvím MS2014+, přístup do systému MS2021+/ISKP a uznatelnost náhrad za dovolenou.

Slavnostní galavečer Česká hlava 2023. Praha, 26.11.2023. Galavečera se zúčastnil L. Čapek, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností.

Setkání pracovní skupiny k Metodice VŠ 2025+. 27.11.2023. Setkání pracovní skupiny k aktualizaci Metodiky hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol se zúčastnili L. Čapek, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností a L. Krištoufek, prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost UK.

Výjezdní zasedání Grantové agentury ČR. 27.-28.11.2023. ČKR na výjezdním zasedání Grantové agentury ČR zastupoval L. Čapek, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, a proslovil přednášku „Vysoké školy v kontextu M17+“.

Koordinační schůzka s KHV k M2017+. 30.11.2023. Koordinační schůzky s Komisí pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (KHV) k Metodice 2017+ se zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností L. Čapek.

Jednání tripartity. 19.12.2023, on-line. Jednání tzv. tripartity (poskytovatel/zřizovatel – RVVI/Odbor RVVI, za účasti zástupců Odborných panelů) se za ČKR zúčastnila předsedkyně ČKR M. Králíčková, rektorka UK, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností L. Čapek, rektor UPCE, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální P. Dvořák, rektor VŠE, a místopředsedkyně ČKR pro vnější záležitosti I. Radok Žádná, rektorka AMU.

Záležitosti ekonomické a sociální

Funkci místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální do 28.2.2023 zastával P. Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě, 1.3.2023 se jí ujal P. Dvořák, rektor Vysoké školy ekonomické v Praze.

Hlavními tématy v ekonomické oblasti byly v roce 2023 otázky financování veřejných vysokých škol. V průběhu roku 2023 ČKR opakovaně formou usnesení poukazovala na dlouhodobé podfinancování veřejných vysokých škol. ČKR vydala i nesouhlasné stanovisko k plánovaným škrtům ve vysokém školství, které byly navrženy Ministerstvem financí ČR v oblasti financování vzdělávání, vědy a výzkumu pro léta 2024-2026, a poukazovala na negativní dopady, které by to přineslo.

Svoji nespokojenost se stavem financování českého školství a vědy vyjádřila ČKR i na společném shromáždění reprezentací vysokých škol, odborů a profesních asociací, které se konalo 12. září 2023 v aule UMPRUM v Praze („Betlémská kaple II“).

Aktuální situaci financování veřejných vysokých škol bylo věnováno i mimořádné jednání se zástupci Vlády ČR, které se konalo 27. března 2023 a zúčastnilo se ho pět zástupců ČKR.

K řešení problematiky rozpočtu vysokého školství a úrovně mezd (které v důsledku vysoké míry inflace reálně poklesly) byla ustavena pracovní skupina za účasti reprezentací vysokých škol a MŠMT. Pracovní skupina se sešla na dvou jednáních – 31. října a 16. listopadu 2023. Závěry z těchto jednání se staly podkladem pro jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol (Reprekomise).

V průběhu roku 2023 se ČKR vyjadřovala k řadě aktuálních dílčích otázek týkajících se financování vysokých škol. ČKR vyjádřila nesouhlas se změnami týkajícími se sociálních fondů, které byly navrhovány v rámci konsolidačního balíčku Vlády ČR, a toto stanovisko bylo předáno MŠMT.

ČKR se rovněž aktivně zapojila do diskuse týkající se nové úpravy paragrafu k doktorským stipendiím v novele zákona o vysokých školách; finální návrh byl upraven na základě připomínek ČKR.

Zástupci ČKR se zúčastnili dvou zasedání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR (30. srpna a 1. listopadu 2023), na kterých se opakovaně projednávaly otázky financování vysokého školství. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR uspořádal 15. listopadu 2023 rovněž kulatý stůl s názvem „Udržitelnost financování a strategický rozvoj vysokých škol“. Této akce se zúčastnili 4 zástupci ČKR, kteří poukázali zejména na potřebu střednědobého rámce financování veřejných vysokých škol.

Stejnému tématu se věnovalo i veřejné slyšení „Problémy financování veřejného školství v ČR“, které se z iniciativy předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR J. Růžičky uskutečnilo v Senátu PČR 2. října 2023 za účasti Předsednictva ČKR.

V roce 2023 proběhla dvě zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol. Na zasedání dne 11. října 2023 podali zástupci MŠMT informaci o rozpočtu vysokých škol na rok 2024, který vycházel z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR. Ten předpokládal zachování finančních prostředků v rozpočtových okruzích II a III na úrovni roku 2023, v rozpočtovém okruhu IV snížení finančních prostředků o necelou 1 mld. Kč (jednorázové poskytnutí prostředků v roce 2023 v reakci na prudce rostoucí ceny energií a metodická změna rozpočtování prostředků na kofinancování NPO, které budou v roce 2024 uvedeny samostatně) a naopak navýšení o necelou 1 mld. Kč v rozpočtovém okruhu I. Dále byly projednány principy financování doktorských studijních programů, které budou zavedeny po účinnosti novely zákona o vysokých školách, a otevřela se i diskuse o způsobu financování profesních programů.

Na druhém zasedání, které se uskutečnilo 4. prosince 2023, zástupci MŠMT informovali o dílčích modifikacích v rozdělení prostředků do jednotlivých rozpočtových okruhů (nižší potřeba prostředků na ubytovací stipendia, a naopak posílení rozpočtu na financování účasti v mezinárodních univerzitních konsorciích a opatření související se studiem studentů se specifickými potřebami). Byl dohodnut způsob rozdělení plánovaného navýšení prostředků v rozpočtovém okruhu I (A a K v poměru 50/50). Dále byl dohodnut způsob rozdělení stipendií doktorských studentů na rok 2024 i způsob rozdělení prostředků na podporu mzdové koheze (A a K v poměru 50/50, příspěvek bude vázán na sjednocení mzdových tarifů ve mzdovém předpisu). Reprekomise podpořila zřízení pracovní skupiny, jejímž úkolem bude navrhnout úpravy ukazatelů A a K.

Vnější záležitosti

Funkci místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti do 31. července 2023 zastával J. Vybíral, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, 1. srpna 2023 se jí ujala I. Radok Žádná, rektorka Akademie múzických umění v Praze.

Rok 2023 byl poznamenán pokračující válkou na Ukrajině i válečným izraelsko-palestinským konfliktem. V tomto směru byly částečně zaměřeny i aktivity ČKR. Do agendy vnějších záležitostí spadala spolupráce s Evropskou univerzitní asociací, komunikace s partnery z akademické sféry i se stakeholdery v rámci České republiky, projednávání a připomínkování relevantní legislativy. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti a pracovní skupina pro internacionalizaci byli průběžně informováni o stipendijních programech a nabídkách spolupráce s partnery v zahraničí.

Podpora partnerů z Ukrajiny a podpora ukrajinských studentů v ČR – ČKR byla oslovena Luhansk Taras Shevchenko National University s nabídkou spolupráce, v roce 2023 dále pokračovala podpora ukrajinských studentů ze strany MŠMT, v létě 2023 byla připomínkována novela souboru zákonů „Lex Ukrajina 6“.

Podpora izraelských partnerských škol – v květnu 2023 se uskutečnila z iniciativy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konference „Czech-Israeli University Conference on cooperation in education, science and technology transfer“, zváni byli všichni členové ČKR. V říjnu 2023 po napadení Izraele vydala ČKR Prohlášení na podporu vysokých škol Izraele, v němž rektorky a rektoři vyjádřili solidaritu se studenty a pracovníky vysokých škol v Izraeli a izraelskými studenty a akademiky na vysokých školách v ČR a nabídli jim svou pomoc. Velvyslankyně státu Izrael v ČR A. Azari vystoupila s výzvou „Call to the Academic and Scientific Community“ na zasedání Pléna ČKR v prosinci 2023.

Spolupráce ČKR s Evropskou univerzitní asociací (EUA) – na počátku roku 2023 měla ČKR možnost seznámit se formou on-line s kandidáty na prezidenta Evropské univerzitní asociace J. M. Garrellem, emeritním rektorem Ramon Llull University (Španělsko), a I. Popovič, rektorkou University of Belgrade (Srbsko). Zasedání Rady EUA v lednu se zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Snášel, který zastupoval předsedu ČKR M. Bareše, zástupce ČKR v Radě EUA. ČKR připomínkovala strategický dokument „EUA Research and Innovation Agenda 2027“ a návrh dokumentu „Autonomy of Public Universities in Czechia“, novým řádným individuálním členem EUA se v dubnu stala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, v dubnu také proběhlo setkání ředitele Oddělení pro výzkum a inovace Sekretariátu EUA se zástupci ČKR a v květnu a listopadu on-line a hybridní (s možností prezenční účasti ve skotském Dundee) setkání strategické skupiny Research and Innovation. V květnu byl potvrzen zástupce ČKR T. Polívka v „EUA Expert Group on Open Science“. Členové ČKR se podíleli na šetření EUA „Trends Survey“. Zasedání Rady EUA v Bruselu v říjnu 2023 se zúčastnila místopředsedkyně ČKR pro vnější záležitosti I. Radok Žádná, která zastupovala předsedkyni ČKR M. Králíčkovou, a tajemnice ČKR M. Fojtíková.

Připomínkování a projednávání relevantní legislativy – členové ČKR připomínkovali návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců na území ČR (cizinecký zákon), návrh nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka a Lex Ukrajina 6. V rámci projednávání cizineckého zákona a úprav Režimu student se uskutečnila pracovní jednání v Senátu PČR a na Ministerstvu vnitra. Pracovní skupina ČKR pro internacionalizaci jednala na on-line zasedání o novele cizineckého zákona a Režimu student.

Spolupráce s partnery v zahraničí – pozvání Frankofonní univerzitní agentury na ustavující zasedání Regionální konference rektorů členských institucí ve střední a východní Evropě, spolupráce se Slovenskou rektorskou konferencí, setkání s delegací taiwanských rektorů s nabídkou mobilitních stipendií pro spolupráci s Taiwanem, pozvánka na „Danube Conference 2023 – Ethics, AI and Higher Education Management v Bratislavě“. Kancelář ČKR obdržela nabídku možností stipendií Vlády SR pro české studenty, doktorandy a akademické pracovníky od Slovenské akademické informační agentury, o níž byli informováni všichni členové ČKR a mohli jí využít na svých vysokých školách.

Spolupráce s partnery v ČR – ČKR nominovala do Divácké rady ČT I. Radok Žádnou, která se zúčastnila jejího zasedání. ČKR spolupracovala s Akademií věd ČR v oblasti postdoktorandských stipendií v Japonsku, členové ČKR byli seznámeni s dokumentem „KRECon – Communiqué on Doctoral Education 2022“, ČKR připomínkovala návrh dokumentu EUA „University Autonomy in Europe IV“. ČKR nominovala na žádost ministra školství, mládeže a tělovýchovy dva své zástupce do nově ustavené Rady pro mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Vybíral vystoupil se zdravicí na úvod přednášky Ministerstva zahraničních věcí „Diplomacie v oblasti vědy, výzkumu, inovací a vzdělávání“. Na akci „National EOSC Tripartie Event and Czech Open Science Day“ zastoupil předsedu ČKR prorektor UK P. Doleček. Členové ČKR byli osloveni Evropskou investiční bankou s programem ELENA a možností jeho využití českými vysokými školami. V rámci spolupráce s Domem zahraniční spolupráce se delegovaní zástupci ČKR zúčastnili jednání Rady programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity 2021-2027. V Karolinu se péčí UK ve spolupráci s VŠE v prosinci konala konference „Posílení Čechů v institucích EU“.

Záležitosti legislativní a organizační

Funkci místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační zastávala po celý rok 2023 J. Němcová, rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. (VŠZ).

Místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová se v roce 2023 zúčastnila všech zasedání Pléna ČKR, všech zasedání Předsednictva ČKR a všech zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR.

4. 1. 2023 – jednání zástupců Předsednictva ČKR (Králíčková, Němcová, Snášel) na MPSV ohledně vypořádání připomínek k novele zákoníku práce.

12. 1. 2023 – jednání Komory B ČKR se zástupci Předsednictva RVŠ v prostorách VŠZ.

2. 2. 2023 – revize hospodaření ČKR za rok 2022. Revize se konala v Kanceláři ČKR v Brně. Revizi provedli revizoři účtů ČKR 2022 Z. Kročová, rektorka Univerzity obrany, a L. Janíček, rektor Vysokého učení technického v Brně, za účasti místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcové a tajemnice ČKR M. Fojtíkové. O pozitivním výsledku revize byli týž den prostřednictvím elektronické pošty informováni všichni členové ČKR.

15. 2. 2023 – přípravná schůzka ke slavnostní konferenci „25 let soukromého vysokého školství v ČR“.

16. 2. 2023 – 184. zasedání Předsednictva ČKR s tímto programem: 1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR, 2. Příprava Slavnostního shromáždění k 30. výročí založení ČKR, 3. Příprava 169. zasedání Pléna ČKR (Praha, ČVUT, 17. 2. 2023), 4. Problematika bezpečného prostředí na VŠ, 5. Stanovisko Předsednictva ČKR k žádosti Asociace děkanů filozofických fakult ČR o podporu ČKR ke kritické mzdové situaci filozofických fakult a k dopisu předsedy Asociace uměleckých fakult vyjadřujícím obavy z prohloubení nerovnosti ve financování identických oblastí v uměleckém vzdělávání, 6. Návrh na zřízení Pracovní skupiny ČKR pro profesní studijní programy, 7. Žádosti o členství v ČKR, 8. Různé.

7. 3. 2023 – společné jednání zástupců Pracovní skupiny ČKR pro legislativu (J. Němcová, I. Radok Žádná) s předsedou RVŠ M. Pospíšilem k vypořádání připomínek k novele zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

8. 3. 2023 – přípravná schůzka ke slavnostní konferenci „25 let soukromého vysokého školství v ČR“.

3. 4. 2023 a 25. 4. 2023 – přípravné schůzky ke slavnostní konferenci „25 let soukromého vysokého školství v ČR“.

13. 4. 2023 – 185. zasedání Předsednictva ČKR s tímto programem: 1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR, 2. Příprava 170. zasedání Pléna ČKR (Ostrava, 13. 4. 2023), 3. Žádosti o členství v ČKR, 4. Různé.

9. 5. 2023 – přípravná schůzka ke slavnostní konferenci „25 let soukromého vysokého školství v ČR“.

15. 5. 2023 – XXIX. valného shromáždění Učené společnosti ČR, předávání cen za mimořádné vědecké výsledky a medailí za zásluhy o rozvoj vědy, se za ČKR zúčastnili M. Králíčková, P. Dvořák a J. Němcová.

16. 5. 2023 – Konference „25 let soukromého vysokého školství v ČR“, Kongresové centrum ČNB.

18. 5. 2023 – zasedání Předsednictva Rady vysokých škol v Českých Budějovicích, zástup za předsedu ČKR, účast on-line.

30. 5. 2023 – organizace obsazení Kalendáře ČKR 2025 – hostitelství zasedání ČKR.

8. 6. 2023 – 186. zasedání Předsednictva ČKR s tímto programem: 1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR, 2. Příprava 171. zasedání Pléna ČKR (Křtiny, 8. 6. 2023), 3. Žádosti o členství v ČKR, 4. Různé.

23. 6. 2023 – neoficiální jednání nově zvoleného Předsednictva ČKR (hybridní formou), jehož hlavním bodem bylo rozdělení agendy nově zvolených místopředsedkyň a místopředsedů ČKR (pro funkční období 1. 8. 2023 – 31. 7. 2025).

23. 8. 2023 – 187. zasedání Předsednictva ČKR (hybridní formou) s tímto programem: 1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR, 2. Žádosti o členství v ČKR, 3. Různé – příprava na jednání k rozpočtu a akce k podfinancování VŠ.

2. 10. 2023 – jednání předsedkyně a místopředsedů ČKR v Senátu PČR k podfinancování VŠ.

5. 10. 2023 – 188. zasedání Předsednictva ČKR s tímto programem: 1. Informace předsedkyně a místopředsedů ČKR, 2. Příprava 172. zasedání Pléna ČKR (Olomouc, UP, 5.-6. 10. 2023), 3. Žádosti o členství v ČKR, 4. Různé.

17. 10. 2023 – jednání akční skupiny ČKR k profesním programům.

18. 10. 2023 – účast na udílení čestných doktorátů UK.

25. 10. 2023 – setkání Předsednictva ČKR s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.

31. 10. 2023 – setkání předsednictva Komory B ČKR k postupu nominování zástupců do pracovních skupin.

1. 11. 2023 – 189. zasedání Předsednictva ČKR s tímto programem: 1. Informace předsedkyně a místopředsedů ČKR, 2. Žádosti o členství v ČKR, 3. Různé.

7. 11. 2023 – příprava na jednání zástupců Komory B ČKR s předsedou Hospodářské komory.

9. 11. 2023 – jednání předsedkyně Komory B ČKR J. Němcové a T. Jarmary, rektora CEVRO Institutu, z.ú., s předsedou Hospodářské komory Z. Zajíčkem.

15. 11. 2023 – jednání k vypořádání připomínek ČKR k cizineckému zákonu se za ČKR zúčastnili místopředsedové Z. Horák, I. Radok Žádná a J. Němcová.

21. 11. 2023 – hybridní zasedání Komory B ČKR k odsouhlasení zástupců Komory B ČKR do pracovních skupin ČKR.

Žádosti o členství v ČKR v roce 2023, které byly vyřízeny kladně:

 • Rektor Ostravské univerzity
 • Rektor Slezské univerzity v Opavě
 • Rektor Západočeské univerzity v Plzni
 • Rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Rektorka Vysoké školy NEWTON, a.s.

Žádosti o členství v ČKR v roce 2023, které byly vyřízeny negativně (žadatel nedodal potřebné podklady, k jejichž předložení byl vyzván Předsednictvem ČKR):

 • Rektor Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

V roce 2023 měla ČKR postupně 46 členů (leden až květen) a 45 členů (červen až prosinec), z toho nejdříve 26 rektorů veřejných vysokých škol, 2 rektory státních vysokých škol a 18 rektorů soukromých vysokých škol (leden až květen) a poté 26 rektorů veřejných vysokých škol, 2 rektory státních vysokých škol a 17 rektorů soukromých vysokých škol (červen až prosinec). Kancelář ČKR pracovala do 22.1.2023 pouze ve dvoučlenném obsazení – tajemnice ČKR M. Fojtíková a asistentka Kanceláře ČKR E. Kalandříková. Od 23.1.2023 do 10.3.2023 byla Kancelář ČKR obsazena třemi pracovníky – tajemnice ČKR M. Fojtíková a asistentky Kanceláře ČKR E. Kalandříková a Z. Gabrišová. Od 11.3.2023 do 26.3.2023 pracovala Kancelář ČKR opět pouze ve dvoučlenném složení – tajemnice ČKR M. Fojtíková a asistentka Kanceláře ČKR E. Kalandříková. Od 27.3.2023 do konce roku 2023 byla Kancelář ČKR obsazena řádně třemi pracovníky – tajemnice ČKR RNDr. Marie Fojtíková a asistentky Kanceláře ČKR Mgr. Eva Kalandříková a Mgr. Bc. Eliška Olšanová.

Tajemnice ČKR M. Fojtíková se kromě akcí ČKR, které se konaly v roce 2023 v ČR, zúčastnila dvou zasedání – lednového (on-line) a říjnového (Brusel) – tajemníků Konferencí rektorů zemí Evropské unie, které jsou řádnými kolektivními členy EUA stejně jako ČKR, a obou na tato zasedání navazujících zasedání Rady EUA (EUA Council). Od účasti na dubnové Výroční konferenci EUA (EUA Annual Conference), Valném shromáždění EUA (EUA General Assembly) a zasedání Rady EUA v Gdańsku musela z kapacitních důvodů upustit. Agendu související s řádným kolektivním členstvím ČKR v EUA průběžně vyřizovala v plném rozsahu.

Z organizačních záležitostí ČKR stojí dále za zmínku, že Kancelář ČKR připravila pro rektory, jejichž funkční období skončilo v průběhu roku 2023, hodnotný dárek ve formě USB Flash Disk, na němž jsou všechny fotografie z akcí ČKR konaných za celé období působnosti každého z rektorů. Kromě toho připravila pro dva emeritní rektory, kteří v roce 2023 oslavili své 100. narozeniny, album s fotografiemi z vybraných zasedání ČKR, kterých se v prvních letech existence ČKR oba zúčastnili. Těmito významnými jubilanty byli Prof. Alena Štěpánková-Veselá, emeritní rektorka Janáčkovy akademie múzických umění (* 7. 7. 1923), a Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., emeritní rektor Slezské univerzity v Opavě a hlavní zakladatel ČKR (* 31. 8. 1923).

Péčí Kanceláře ČKR je trvale udržován v aktuálním stavu dvojjazyčně (česky a anglicky) web ČKR, elektronické úložiště všech důležitých materiálů pro členy ČKR, elektronické úložiště materiálů Evropské univerzitní asociace (EUA), které nejsou běžně dostupné na webu EUA, a samostatná stránka „Kalendář akcí vysokých škol“, na niž je možno zadávat důležité akce vysokých škol ČR, jejichž rektoři jsou členy ČKR. Tato stránka, stejně jako obě úložiště, slouží pouze členům ČKR, nikoli širší veřejnosti. Kancelář ČKR také trvale naplňuje relevantními informacemi Facebook ČKR a X (dříve Twitter) ČKR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info