Výroční zpráva ČKR 2022

Výroční zpráva, jejíž návrh na základě dílčích zpráv místopředsedů České konference rektorů (ČKR) předložil předseda ČKR Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., byla Plénem ČKR na jeho 169. zasedání (Praha, 17. února 2023) projednána a schválena.

Rok 2022 přinesl pro ČKR dvě smutné události – 9. dubna zemřel ve věku 75 let profesor Vojtěch Konopa, emeritní rektor Technické univerzity v Liberci, a 14. června zemřel ve věku 85 let profesor Petr Vavřín, emeritní rektor Vysokého učení technického v Brně.

Tato zpráva podává přehled hlavních činností, kterým se ČKR jako orgán reprezentace vysokých škol věnovala v roce 2022. Je členěna do pěti částí, odpovídajících kompetencím jednotlivých místopředsedů. Předsednictvo ČKR, které má podle platného Statutu ČKR dvouleté funkční období, vždy od 1. srpna do 31. července, pracovalo od 1. ledna do 31. ledna 2022 v tomto složení: M. Bareš (předseda), V. Sedlařík (místopředseda pro oblast vzdělávání), J. Málek (místopředseda pro oblast tvůrčích činností), P. Tuleja (místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální), J. Vybíral (místopředseda pro vnější záležitosti), J. Němcová (místopředsedkyně pro záležitosti legislativní a organizační). Od 1. února do 28. února pracovalo Předsednictvo ČKR pouze v pětičlenném složení, kdy funkci místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností po J. Málkovi, jemuž skončilo jeho rektorské funkční období, vykonával předseda ČKR M. Bareš. Od 1. března do 14. prosince bylo Předsednictvo ČKR opět kompletní, kdy funkci místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností vykonával V. Snášel, zvolený do této funkce Plénem ČKR 17. února. Od 15. prosince do 31. prosince vykonávala funkci místopředsedkyně ČKR pro oblast vzdělávání po V. Sedlaříkovi, jemuž skončilo jeho rektorské funkční období, M. Králíčková, zvolená do této funkce Plénem ČKR 1. prosince. Administrativní, organizační a koordinační záležitosti, včetně záležitostí zahraničních, zajišťovala po celý rok 2022 Kancelář ČKR vedená tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou.

Plénum ČKR zasedalo v roce 2022 pětkrát, Předsednictvo ČKR osmkrát, vždy podle předem připraveného programu. Jedno zasedání Pléna ČKR (únorové) proběhlo hybridní formou, tj. prezenčně plus on-line. Dvě zasedání Předsednictva ČKR (lednové a březnové) proběhla
on-line formou. Programy všech zasedání, zprávy předsedy ČKR a usnesení, která na nich byla přijata, jsou dosažitelné na webu ČKR na internetové adrese www.crc.muni.cz. V roce 2022 se také konalo pětkrát zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR, šestkrát zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR a Slavnostní zahájení akademického roku 2022/2023 vysokých škol ČR, tentokrát v Praze za hostitelství Univerzity Karlovy, za účasti emeritních rektorů, ministra školství, mládeže a tělovýchovy V. Balaše, ministryně pro vědu, výzkum a inovace H. Langšádlové, předsedkyně Akademie věd ČR E. Zažímalové, předsedy Učené společnosti ČR L. Grubhoffera, předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství R. Plagy, předsedy Rady vysokých škol M. Pospíšila, a dalších vzácných tuzemských hostů. Další významnou událostí roku 2022 bylo Společné zasedání Slovenské rektorské konference a ČKR, které se uskutečnilo 2. a 3. června 2022 v Praze péčí Vysoké školy ekonomické v Praze.

Přehled zasedání Pléna ČKR v roce 2022

 • 164. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR), 17.2.2022, Masarykova univerzita, Brno, hybridní formou;
 • 165. zasedání Pléna ČKR, 7.4.2022, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Praha;
 • 166. zasedání Pléna ČKR, 2.6.2022, Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha;
 • 167. zasedání Pléna ČKR, 6.-7.10.2022, Univerzita Karlova, Praha;
 • 168. zasedání Pléna ČKR, 1.12.2022, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň.

Přehled zasedání Předsednictva ČKR v roce 2022

 • 176. zasedání Předsednictva ČKR, 17.1.2022, on-line;
 • 177. zasedání Předsednictva ČKR, 17.2.2022, Masarykova univerzita, Brno;
 • 178. zasedání Předsednictva ČKR, 21.3.2022, on-line;
 • 179. zasedání Předsednictva ČKR, 7.4.2022, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Praha;
 • 180. zasedání Předsednictva ČKR, 23.5.2022, Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha;
 • 181. zasedání Předsednictva ČKR, 2.6.2022, Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha;
 • 182. zasedání Předsednictva ČKR, 6.10.2022, Univerzita Karlova, Praha;
 • 183. zasedání Předsednictva ČKR, 1.12.2022, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň.

Oblast vzdělávání

Funkci místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání do 14.12.2022 zastával V. Sedlařík, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 15.12.2022 se jí ujala M. Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy.

Jednání Pracovní skupiny ČKR pro oblast vzdělávání a pro spolupráci s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství

Pracovní skupina se sešla dne 30.11.2022 v sídle NAÚ za přítomnosti R. Plagy, předsedy NAÚ, T. Fliegla, místopředsedy NAÚ, aj. Smrčky, ředitele Kanceláře NAÚ. Na zasedání byly diskutovány plánované výjezdy NAÚ na jednotlivé vysoké školy s ohledem na získávání dobré praxe a fungování systému včetně problematiky profesních studijních programů, re-akreditace institucionálních akreditací (IA), a dále problematika on-line výuky, doktorských studijních programů, základních atributů studijního programu, pojetí IA a informační povinnost vysokých škol, výběr hodnotitelů, systémová práce s nimi a srovnatelnost hodnocení jednotlivých komisí. Místopředsedou ČKR pro oblast vzdělávání bylo navrženo pravidelné setkávání se zástupci NAÚ přibližně jednou za čtvrt roku (4x do roka) tak, aby činnost pracovní skupiny byla efektivní a aktuální.

Další jednání s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství

V roce 2022 proběhla jednání s NAÚ v termínech 24.3.2022 (účast na zasedání Rady NAÚ), 3.5.2022 (jednání s předsedou I. Barančíkem) a 17.8.2022. Dne 17.8.2022 šlo o první jednání s novým předsedou NAÚ (ve funkci od 1.9.2022) R. Plagou a budoucím místopředsedou NAÚ (ve funkci taktéž od 1.9.2022) T. Flieglem. Diskutováno bylo strategické směřování NAÚ a formy výuky ve vztahu k energetické situaci v ČR.

Připomínkování metodických materiálů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství

ČKR obdržela dne 31.5.2022 žádost NAÚ o připomínkování novelizovaných metodických materiálů NAÚ. Materiály byly poskytnuty k připomínkování všem členům ČKR. Připomínky byly z pověření předsedy ČKR posouzeny místopředsedou ČKR pro oblast vzdělávání a dne 23.6.2022 zaslány NAÚ v nezměněné podobě jako připomínky členů ČKR. Vypořádání připomínek obdržela ČKR 21.7.2022.

Jednání s místopředsedou Ukrajinské konference rektorů

Dne 18.3.2022 uskutečnil místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání on-line setkání
s V. A. Bugrovem, rektorem Kyjevské národní univerzity Tarase Ševčenka, největší ukrajinské univerzity, a místopředsedou Ukrajinské konference rektorů. V návaznosti na toto setkání bylo uskutečněno on-line jednání Předsednictva ČKR s V. A. Bugrovem dne 21.3.2022, na němž byly diskutovány možnosti podpory vysokých škol Ukrajiny ze strany vysokých škol ČR a byla tlumočena podpora ČKR Ukrajině vůči ruské válečné agresi a přislíbena maximální pomoc. Na základě tohoto jednání vydalo Předsednictvo ČKR téhož dne usnesení ke spolupráci s Ukrajinskou konferencí rektorů.

Pracovní skupina MŠMT pro pomoc Ukrajině

Místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání byl společně s dalšími 4 členy ČKR nominován do pracovní skupiny MŠMT zaměřené na oblast vysokého školství, vědy a výzkumu pro koordinaci činností a výměnu informací o aktivitách týkajících se řešení současné situace způsobené invazí Ruska na Ukrajinu. Jednání pracovní skupiny se uskutečnila 21.4.2022
(on-line, řešeno jazykové vzdělávání), 16.5.2022 (on-line, řešen postoj k ruským a běloruským studentům) a 24.10.2022 (on-line). Jednáním pracovní skupiny předcházelo
on-line setkání organizované MŠMT dne 28.3.2022 ke koordinaci aktivit na pomoc ukrajinským studentům, akademikům a vědcům, kterého se zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání.

Revize materiálu EUA „National Developments in Learning and Teaching in Europe“

Na ČKR se dne 22.12.2021 obrátila Evropská univerzitní asociace (EUA) s žádostí o revizi materiálu „National Developments in Learning and Teaching in Europe – A report from the Leadership and Organisation for Teaching at European Universities (LOTUS) project“. Revizi provedl místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání dne 29.12.2021. Dne 7.3.2022 proběhl on-line rozhovor V. Sedlaříka se zástupci EUA, na němž byly upřesněny některé informace nově uvedené v předmětném materiálu a zodpovězeny otázky EUA zaměřené na systém vysokoškolského vzdělávání v ČR. Dne 10.3.2022 obdržel místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání návrh zprávy z tohoto rozhovoru k vyjádření. Zpráva byla dne 16.3.2022 odsouhlasena a zaslána zpět EUA.

Pracovní skupina Řídicího výboru ITI – Inovativní Zlínsko

Místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání byl nominován jako zástupce ČKR do pracovní skupiny č. 3 Řídicího výboru ITI – Inovativní Zlínsko (Podpora znalostí a dovedností – univerzita, základní a střední školství, trh práce, inteligentní ekonomický rozvoj). Jednání pracovní skupiny proběhla 18.1.2022 (on-line) a 10.8.2022. Projednávána byla „Integrovaná územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021-2027“, nastavení parametrů výzev k předkládání projektových záměrů pro naplnění programového rámce ITI, harmonogram výzev, a další související záležitosti.

Projekt STRATIN+

Dne 3.10.2022 proběhlo na MŠMT on-line jednání Řídicího výboru projektu sdílených činností „Strategická inteligence pro výzkum a inovace“ (STRATIN+). Zástupcem ČKR v řídicím výboru je místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání. Pokladové materiály a zápis z jednání byly poskytnuty členům ČKR.

Vypořádání připomínek ČKR k novele zákona o vysokých školách

Dne 8.9.2022 proběhlo za účasti zástupců MŠMT v Praze (v sídle VŠCHT) projednání připomínek reprezentací vysokých škol k návrhu novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Jednání se zúčastnilo Předsednictvo ČKR.

Vypořádání připomínek ČKR k novele zákona o pedagogických pracovnících

Dne 22.6.2022 proběhlo na MŠMT projednání připomínek ČKR k novele zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání se jednání zúčastnil on-line formou.

Koncepce legislativních změn studia v doktorských studijních programech

Pro účely zasedání pracovní skupiny MŠMT pro přípravu reformy doktorského studia dne
13.1.2022 byl místopředsedou ČKR pro oblast vzdělávání připomínkován materiál „Koncepce legislativních změn studia v doktorských studijních programech“. Materiál obdrželi pro informaci všichni členové ČKR.

Monitorovací výbor OP JAK

V průběhu roku 2022 proběhla tři zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP JAK), jehož členem je za ČKR J. Lata a náhradníkem V. Sedlařík. V. Sedlařík se zúčastnil v pořadí druhého jednání dne 3.10.2022.

Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol

Místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání se zúčastnil jako člen jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol v termínech 16.3.2022, 1.6.2022 a 30.11.2022.

Ostatní aktivity

Dne 3.2.2022 se místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání z pověření předsedy ČKR zúčastnil jednání „Panelu k vysokoškolskému vzdělávání“, který se konal v rámci akce „Kulatý stůl k přípravě předsednictví ČR v Radě EU“ v Národní technické knihovně. Organizátorem akce bylo MŠMT.

Ve dnech 8.-9.9.2022 proběhla v Praze konference organizovaná MŠMT s názvem „Dny vzdělávací činnosti vysokých škol“. Mezi hlavní témata patřily profesní profily studijních programů a reforma doktorského studia. Konference se zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání.

Ve dnech 21.-22.11.2022 proběhla v Praze mezinárodní konference strategie a politiky ve vysokém školství „CZEDUCON“, kterou zorganizovalo MŠMT ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce. Jednalo se o nejvýznamnější událost v oblasti vysokého školství pořádanou v rámci českého předsednictví v Radě EU. Konference se zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání.

Oblast tvůrčích činností

Funkci místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností do 31.1.2022 zastával J. Málek, rektor Univerzity Pardubice, 1.3.2022 se jí ujal V. Snášel, rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava. V období 1.2.-28.2.2022 byl výkonem funkce místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností pověřen předseda ČKR M. Bareš, rektor Masarykovy univerzity.

17.1.2022 proběhlo jednání Předsednictva ČKR, a to on-line formou. Pro J. Málka to bylo poslední jednání ve funkci místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností. Následující den byl místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností za ČKR na JAMU v Brně na čestném doktorátu. Stejný den odpoledne navštívil předsedu ČKR M. Bareše na MU, aby se s ním osobně rozloučil.

Předsednictvo ČKR v úplném složení. Ostrava, 1.3.2022. Předsednictvo ČKR funguje od
1.3.2022 opět v úplném složení – do funkce místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností byl jmenován rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava V. Snášel. Ten se stal současně garantem Pracovní skupiny ČKR pro spolupráci s Komisí pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů a Pracovní skupiny ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů.

Nový zástupce ČKR – EUA Research Policy Working Group (RPWG). Brusel, 4.3.2022. Nominovaným byl V. Snášel, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, rektor
VŠB-TUO. Ředitel Oddělení pro výzkum a inovace Sekretariátu EUA S. Berghmans přivítal místopředsedu ČKR pro oblast tvůrčích činností dne 15.3.2022 jako člena pracovní skupiny a poskytl mu základní informace o pracovní skupině a o nadcházejících zasedáních v Bruselu (20.5.2022, 14.10.2022). Květnového zasedání se již za ČKR zúčastnil nově jmenovaný člen V. Snášel, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, rektor VŠB‑TUO.

Kulatý stůl k novým prioritám v oblasti ekonomické diplomacie a vědy, výzkumu a inovací. 5.4.2022. Za omluveného předsedu ČKR M. Bareše se jednání „Kulatého stolu k novým prioritám v oblasti ekonomické diplomacie a vědy, výzkumu a inovací“ zúčastnil v zastoupení místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Snášel.

Kontaktní osoba – Open Science. Z rozhodnutí Předsednictva ČKR se kontaktní osobou pro Open Science stal místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Snášel. Tajemnice ČKR
M. Fojtíková o tom z pověření předsedy ČKR M. Bareše informovala zástupce ČKR v pracovní skupině Evropské univerzitní asociace Open Science / Science 2.0 T. Polívku.

1. online workshop „On Research Assesment Reform“ ze série EUA „Towards an Agreement on Reforming Research Assessment“. 22.4.2022. Za ČKR se workshopu zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Snášel.

Jednání Pracovní skupiny ČKR pro spolupráci s Komisí pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů. 11.5.2022, Olomouc. Témata jednání byla následující:

 1. Použití AIS vs. impaktní faktor.
 2. Bezpečnostní výzkum a jeho zařazení do hodnocení VaV.
 3. Vícenásobné započítávaní publikací.
 4. Oborové portfolio, debata k nastavení portfolia pro hodnocení.
 5. Různé.

Nominace ČKR – Pracovní skupina pro analýzu a další rozvoj Modulu 1 hodnocení podle Metodiky 2017+. Praha, 12.5.2022. Předseda ČKR M. Bareš obdržel 12.5.2022 dopis náměstka ministryně pro vědu, výzkum a inovace Š. Jurajdy s žádostí o nominaci dvou zástupců ČKR a jednoho náhradníka do Pracovní skupiny pro analýzu a další rozvoj Modulu 1 hodnocení podle Metodiky 2017+ (do 31.5.2022). Předsednictvo ČKR rozhodlo o nominaci ČKR takto: V. Snášel, rektor VŠB-TUO, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, člen; M. Urbanová, VŠCHT, členka; A. Ključnikov, rektor VŠPP, náhradník členů.

EUA Research Policy Working Group Meeting. Brusel, 20.5.2022, hybridní formou. Zasedání se zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Snášel, který je členem této pracovní skupiny za ČKR.

Společné zasedání Slovenské rektorské konference a České konference rektorů. 2.-3. 6. 2022, Praha. Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Snášel prezentoval 3.6.2022 „Výzkum a vývoj v ČR“, ve své prezentaci se zaměřil na řízení vědy a výzkumu (VaV), financování VaV, metodiku hodnocení VaV v segmentu vysokých škol v ČR, mezinárodní srovnání českých vysokých škol a aplikovaný výzkum (porovnání technických VŠ).

2. schůze Podvýboru pro vědu a vysoké školy VVVKMT PS PČR. Praha, 7.6.2022. V Praze v PS PČR se konala 2. schůze Podvýboru pro vědu a vysoké školy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR. Na programu byla reforma doktorského studia a informace zástupců MŠMT o stavu příprav a parametrech připravované novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Účastnili se tito zástupci ČKR: V. Snášel, rektor VŠB-TUO, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností; M. Mannová, rektorka AMBIS; L. Bláha, proděkan pro doktorské studium PřF MU.

Žádost o nominaci 2 zástupců ČKR do Pracovní skupiny pro přípravu nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. 22.7.2022. Náměstkyně ministryně pro vědu, výzkum a inovace J. Havlíková zaslala 22. 7. 2022 předsedovi ČKR M. Barešovi žádost o nominaci dvou zástupců ČKR do Pracovní skupiny pro přípravu nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Ze tří navržených kandidátů členové ČKR svým tajným hlasováním prostřednictvím MS Forms vybrali dva kandidáty ČKR na nominaci. Nejvyšší počet hlasů získali V. Snášel, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, a Š. Pospíšilová, prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU.

Nominace ČKR schválena EUA, EUA – Research and Innovation Strategy Group.
Brusel, 31.8.2022. Ředitel Oddělení pro výzkum a inovace Sekretariátu Evropské univerzitní asociace (EUA) S. Berghmans zaslal Kanceláři ČKR 31.8.2022 informaci o schválení nominace za ČKR místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Snášela do pracovní skupiny EUA Research and Innovation Strategy Group (RISG).

EUA Research and Innovation Strategy Group Meeting. Brusel, 14.10.2022, hybridní formou. Zasedání se formou on-line zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Snášel, který je členem pracovní skupiny za ČKR. Dne 17.10.2022 obdrželi členové pracovní skupiny od ředitele Oddělení pro výzkum a inovace Sekretariátu EUA prezentace a další informace z proběhlého zasedání.

Prezentace na jednání ČKR v Plzni 1.12.2022. Prezentace V. Snášela byla věnována měření kvality časopisů v relaci s jejich auto-citacemi. Zaměřeno na časopisy z nakladatelství MDPI.

Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných VŠ – nové zastoupení ČKR. Brno, 12.12.2022. Předsednictvo ČKR rozhodlo o novém zastoupení ČKR v Reprezentativní komisi pro rozpis rozpočtu veřejných VŠ od 15.12.2022 takto (rektoři 6 veřejných VŠ jsou uvedeni v abecedním pořadí): M. Bareš, rektor MU, předseda ČKR; M. Holeček, rektor ZČU; M. Králíčková, rektorka UK, místopředsedkyně ČKR pro oblast vzdělávání; V. Snášel, rektor VŠB-TUO, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností; P. Tuleja, rektor SU, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální; J. Vybíral, rektor UMPRUM, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti.

3. zasedání Monitorovacího výboru OP JAK. Praha, 15.12.2022. Zúčastnil se za ČKR Zástupce ČKR v MV OP JAK J. Lata zaslal 22.11.2022 na MŠMT pověřovací dopis.

Jednání tripartity. 21.12.2022, on-line. Jednání tzv. tripartity, tj. jednání mezi poskytovatelem/zřizovatelem, RVVI/Odborem RVVI a za účasti zástupců Odborných panelů, se za ČKR zúčastnili předseda ČKR M. Bareš a místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností V. Snášel.

Záležitosti ekonomické a sociální

Funkci místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální zastával po celý rok P. Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě.

Ekonomické a sociální záležitosti, které musely v roce 2022 řešit české vysoké školy, resp. jejich zástupci v České konferenci rektorů, byly ovlivněny zejména vojenským konfliktem na Ukrajině a jeho primárními i sekundárními dopady do české ekonomiky. V souvislosti s výše uvedeným byly jednotlivé vysoké školy také v roce 2022 nuceny uplatnit některé z principů krizového řízení a s jejich pomocí realizovat opatření, která jim umožnila omezit především negativní dopady zhoršující se ekonomické situace v České republice. Řešení problémů souvisejících jak s uprchlickou krizí, tak zejména s nárůstem cen energií se následně odrazilo nejen v aktivitách jednotlivých vysokých škol, ale také v aktivitách České konference rektorů, jejího předsedy, místopředsedy pro záležitosti ekonomické a sociální či zástupců ČKR v jednotlivých odborných komisích a grémiích.

První aktivity, jež měly v roce 2022 přímý vliv na objem finančních prostředků, které zejména veřejné vysoké školy získávají z rozpočtu kapitoly 333 – MŠMT, můžeme spojit, tak jako v každém roce, s koncem roku 2021, kdy proběhlo jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol. Na tomto jednání byla zástupci ČKR odsouhlasena metodika rozpisu příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou nebo výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost a některé z dotací mezi jednotlivé veřejné vysoké školy. Obdobná situace pak nastala také v prosinci 2022, kdy byla na jednání Reprezentativní komise odsouhlasena metodika výpočtu rozpisu finančních prostředků mezi jednotlivé VVŠ pro rok 2023. V souvislosti s financováním terciárního vzdělávání v České republice je zapotřebí také říci, že zejména v průběhu druhé poloviny roku 2022 proběhla celá řada bilaterálních jednání předsedy ČKR M. Bareše a místopředsedy ČKR P. Tuleji se zástupci Vlády ČR ohledně financování tohoto typu vzdělávání jak v roce 2023, tak v letech následujících. Současně s výše uvedeným Předsednictvo ČKR v roce 2022 realizovalo také kroky, jejichž cílem bylo navýšení výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Je zapotřebí říci, že zejména v souvislosti s uprchlickou krizí vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině nehrála při realizaci opatření souvisejících s touto krizí Česká konference rektorů a její Předsednictvo pouze pasivní roli, ale aktivně se zapojovala především do pomoci uprchlíkům, a to jak těm, kteří projevili zájem o studium na českých vysokých školách, tak těm, kteří v České republice hledali pouze ochranu a bezpečí. Česká konference rektorů také průběžně monitorovala nejen ekonomické dopady opatření spojených zejména s přijímáním ukrajinských studentů na český terciární sektor, ale také dopady rostoucích cen energií na hospodaření českých vysokých škol, a se závěry, které z tohoto monitoringu vyplývaly, místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální průběžně seznamoval jak zástupce MŠMT a MF ČR, tak zástupce odborné veřejnosti.

Zástupci ČKR se intenzivně zapojili do práce odborných platforem Operačního programu Jan Ámos Komenský. Konkrétně se jedná o práci v Monitorovacím výboru OP JAK, Plánovací komisi programu hlavní, Plánovací komisi programu pro Prioritu 1 a Plánovací komisi programu pro Prioritu 2. Kromě OP JAK působili zástupci ČKR v Monitorovacím výboru Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

V oblasti sociální Česká konference rektorů i nadále pokračovala v diskusi nad problematikou financování zvýšených nákladů spojených se službami, které vysoké školy poskytují studentům se specifickými potřebami.

České vysoké školy se také prostřednictvím České konference rektorů zúčastnily řady on-line dotazníkových šetření, jejichž cílem bylo zjistit ekonomické a sociální dopady jak uprchlické krize, tak zejména nárůstu cen energií na kvalitu vzdělávacího procesu v oblasti terciárního vzdělávání. Tato šetření byla realizovaná jak českými vládními institucemi, tak Evropskou univerzitní asociací. Zástupci ČKR se zúčastnili také několika workshopů a konferencí týkajících se financování terciárního vzdělávání, resp. finanční podpory vysokoškolského vzdělávání.

V roce 2022 byla i nadále aktivní pracovní skupina ČKR pro ekonomické a sociální záležitosti, a to ve složení V. Báča (VŠPJ), V. Krajčík (VŠO), M. Procházka (UPOL), V. Snášel (VŠB-TUO), J. Fischer (VŠE), I. Hrabánková (ČZU), L. Janíček (VUT) a L. Valová (JAMU). Vzhledem k tomu, že pracovní skupina neměla k dispozici žádný zásadní materiál, který by bylo zapotřebí v tomto grémiu projednat, proběhlo její jednání pouze on-line formou, a to zejména v souvislosti s diskusí možné změny rozpisu finančních prostředků mezi jednotlivé veřejné vysoké školy. Vzhledem k tomu, že tato diskuse nebyla ze strany MŠMT dále rozvinuta, pracovní skupina nepřišla s žádnými konkrétními závěry. V souvislosti se změnou na postech místopředsedů ČKR došlo také ke změně zástupců České konference rektorů v Reprezentativní komisi. ČKR zde tak nově zastupuje V. Snášel (VŠB-TUO), jenž v této komisi nahradil V. Sedlaříka (UTB).

Vnější záležitosti

Funkci místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti zastával po celý rok J. Vybíral, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Rok 2022 byl z hlediska internacionalizace mnohem dynamičtější než léta předchozí, poznamenaná pandemickou situací. V důsledku ruské agrese proti Ukrajině byla však ČKR postavena před zcela zásadní výzvy a její aktivity na poli vnějších záležitostí se dost lišily od běžné agendy předchozích období.

ČKR ještě před vypuknutím ozbrojeného konfliktu vydala k vývoji situace na Ukrajině prohlášení, v němž deklarovala připravenost podpořit ukrajinské studenty a akademiky, stejně jako předtím nabídla pomoc pronásledovaným studentům a akademikům z Běloruska. V prvním válečném dni ČKR důrazně odsoudila postup Ruska a jeho násilnou a dobyvačnou politiku. Vysoké školy zastoupené v ČKR tímto dnem nejenže vyslovily jednoznačnou podporu napadenému státu, ale začaly organizovat efektivní pomoc občanům Ukrajiny.

Jako nejvyšší prioritu označil pomoc Ukrajině předseda ČKR na zasedání Předsednictva ČKR 21.3.2022, jehož se on-line formou zúčastnil místopředseda Ukrajinské konference rektorů V. Bugrov, rektor Kyjevské národní univerzity Tarase Ševčenka. Na tomto zasedání přijalo vedení ČKR usnesení ke spolupráci s Ukrajinskou konferencí rektorů, v němž definovalo témata týkající se oblasti vysokého školství Ukrajiny a zavázalo se vytvořit seznam problémů, které je třeba řešit ze strany vysokých škol ČR, a jejich načasování. Po tomto zasedání 21 členů ČKR projevilo zájem o zapojení do projektu Open Ukrainian University.

Aktuální problematikou vysokého školství Ukrajiny a možnostem vzájemné spolupráce se pak věnovalo 168. zasedání Pléna ČKR 1.12.2022, jehož se on-line formou zúčastnil předseda Ukrajinské konference rektorů, rektor Kyjevské národní univerzity stavebnictví a architektury P. Kulikov, zástupci Ministerstva školství a vědy Ukrajiny, jakož i další ukrajinští hosté.

Pracovní skupina ČKR pro internacionalizaci se na svém zasedání 14.2.2022 zabývala návrhy na úpravu indikátorů internacionalizace v rámci ukazatele K. Pracovní skupina jednala o možnosti evidovat i kratší studentské a pedagogické mobility, jakož i o návrhu vytvořit metodiku pro evidenci nových typů mobilit (blended mobility, virtuální mobility). Pracovní skupina také navrhla zahájit diskusi o způsobu evidence krátkodobých kurzů hodnocené pomocí mikrocertifikátů a doporučila zvýšit podíl indikátoru internacionalizace v ukazateli K.

Úpravou indikátorů internacionalizace se pracovní skupina zabývala znovu na svém zasedání 11.10.2022 a navrhla zjednodušení jejich vykazování a zkrácení délky započítávaných pobytů v SIMS i Výročních zprávách vysokých škol na 2 týdny (14 dní). Tento návrh byl následně projednán a v principu přijat Reprezentativní komisí pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol 30.11.2022.

Zasedání pracovní skupiny pro internacionalizaci 16.5.2022 pak bylo věnováno diskusi o funkčnosti „režimu Student“, který má usnadnit vydávání víz pro zahraniční zájemce o studium v ČR. Jednání se zúčastnily H. Flanderová, ředitelka Vízového odboru MZV ČR, a K. Gondková, ředitelka Odboru vysokých škol MŠMT. V návaznosti na toto jednání se fungování „režimu Student“ stalo jedním z témat 166. zasedání Pléna ČKR 2.6.2022, na němž o podmínkách studia zahraničních studentů na vysokých školách ČR informoval náměstek ministra zahraničních věcí M. Smolek. Plénum ve svém usnesení ocenilo přístup Ministerstva zahraničních věcí při zlepšování podmínek pro umožnění studia zahraničních studentů na vysokých školách ČR. ČKR podporuje urychlenou digitalizaci vízové agendy.

Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Vybíral a tajemnice ČKR M. Fojtíková se zúčastnili zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council), které se uskutečnilo on-line 28.1.2022.

Z pověření předsedy ČKR M. Bareše podepsala tajemnice ČKR M. Fojtíková 7.2.2022 za ČKR on-line výzvu „Stick to Science Initiative“ apelující na zapojení Velké Británie a Švýcarska do projektů EU.

Zvláštního zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council) na téma pomoci Ukrajině, které se uskutečnilo on-line 14.3.2022, se zúčastnil předseda ČKR M. Bareš.

Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Vybíral 23.3.2022 odpověděl na dotaz redaktora Times Higher Education B. Uptona na téma, jak mohou univerzity, které nejsou na hranici s Ukrajinou, pomoci této zemi.

ČKR nominovala 11.4.2022 jako své zástupce do Vědecké rady Evropské výzkumné rady (ERC Scientific Council) J. Hajšlovou (VŠCHT) a P. Tomančáka (MU), jenž byl následně vybrán jako jeden z kandidátů EUA.

Předseda ČKR M. Bareš se 13.5.2022 zúčastnil setkání s generálním ředitelem Evropské komise pro výzkum a inovace Jeanem-Ericem Paquetem.

Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Vybíral se on-line zúčastnil mezinárodní konference UNESCO „World Higher Education Conference“, která se konala v Barceloně ve dnech 18.-20.5.2022 hybridní formou.

ČKR nominovala 9.6.2022 na členku expertní skupiny Evropské univerzitní asociace (EUA) „Task Force to support the reconstruction of the Ukrainian Higher Education System“ rektorku UK M. Králíčkovou. Nominace byla ze strany EUA přijata.

Rektorka AMU I. Radok Žádná se 22.6.2022 jako zástupkyně ČKR zúčastnila virtuálního kulatého stolu iniciativy Universities for Enlightenment (U4E).

Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Vybíral jednal 20.9.2022 se zástupkyněmi Rady EU ve věci spolupráce ČKR na pilotním projektu Rady „EUCO Simulation for students“. Koordinací české účasti v tomto projektu byl pověřen J. Antal (VŠE).

Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Vybíral přednesl zdravici na slavnostním předávání Ceny předsedy GA ČR za rok 2022, které proběhlo v Praze 29.9.2022.

Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Vybíral se 4.10.2022 setkal s T. Ščytcovovou, zástupkyní S. Cichanouské pro otázky vzdělávání a vědy, ve věci systémového řešení problémů běloruského studentstva.

Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Vybíral se ve dnech 23. a 24.11.2022 účastnil akce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k českému předsednictví Radě EU, Meeting of Directors-General for Higher Education.

Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Vybíral se v zastoupení předsedy ČKR účastnil Sněmů Rady vysokých škol, případně zasedání Předsednictva RVŠ, a zasedání Akademického sněmu AV ČR. Rovněž aktivně působil jako člen pracovní skupiny MŠMT pro pomoc Ukrajině.

Záležitosti legislativní a organizační

Funkci místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační zastávala po celý rok J. Němcová, rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s.

Místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová se v roce 2022 zúčastnila všech zasedání Pléna ČKR, všech zasedání Předsednictva ČKR a všech zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR.

11. 1. 2022 – jednání Komory B ČKR péčí UNICORN Vysoké školy, s.r.o., s tímto programem: 1. Informace předsedkyně a místopředsedů Komory B ČKR. 2. Jednání s vedením Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství o různých formách výuky na soukromých vysokých školách. 3. Diskuse k aktuální epidemiologické situaci ve vztahu k vysokým školám. 4. Různé.

17. 1. 2022 – on-line 176. zasedání Předsednictva ČKR, a to v rámci přechodu výuky na on‑line formy při pandemii viru covid-19 s tímto programem: 1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR k aktuálním protiepidemickým opatřením ve vztahu k vysokým školám. 2. Stanovisko Předsednictva ČKR k dopisu Asociace děkanů FF ČR k hodnocení humanitních oborů včetně jejich financování. 3. Stanovisko k vyhlášce o povinném očkování proti nemoci covid-19 pro osoby nad 60 let a vybrané profese. 4. Příprava 164. zasedání Pléna ČKR (Brno, 17.2.2022). Diskuse k aktuální epidemiologické situaci ve vztahu k vysokým školám. 5. Žádosti o členství v ČKR. 6. Různé.

9. 2. 2022 – revize hospodaření ČKR za rok 2021. Revize se konala hybridní formou. Zúčastnili se jí revizoři účtů ČKR 2021 Z. Kročová, rektorka Univerzity obrany a A. Nečas, rektor Veterinární univerzity Brno (on-line), J. Němcová, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační a M. Fojtíková, tajemnice ČKR. O pozitivním výsledku revize byli týž den prostřednictvím elektronické pošty informováni všichni členové ČKR.

17. 2. 2022 – 177. zasedání Předsednictva ČKR péčí MU v Brně.

17. 2. 2022 – on-line zasedání Komory B ČKR péčí MU v Brně v rámci 164. zasedání Pléna ČKR, s tímto programem: 1. Informace předsedkyně a místopředsedů Komory B ČKR.
2. Diskuse k aktuální epidemiologické situaci ve vztahu k vysokým školám. 3. Různé.

18. 2. 2022 – účast za Komoru B ČKR na akci „Hodinka s plánem obnovy“ pořádané NextGenEU.

22. 2. 2022 – zástup za předsedu ČKR při slavnostní inauguraci rektora TUL v Liberci
M. Brzeziny.

25. 2. 2022 – účast na slavnostní inauguraci rektora UPa L. Čapka.

14. 3. 2022 – jednání s ministrem školství P. Gazdíkem o problematice soukromých VŠ za účasti rektorky B. Šenkýřové a rektora P. Mertlíka.

21. 3. 2022 – on-line 178. jednání Předsednictva ČKR s tímto programem: 1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR. 2. K aktuálním opatřením VŠ ČR na pomoc Ukrajině. 3. Příprava 165. zasedání Pléna ČKR (Praha, UPRUM, 7.4.2022). 4. Žádosti o členství v ČKR. 5. Různé.

24. 3. 2022 – účast za Komoru B ČKR na informačním webináři k aplikaci příslušných ustanovení pro oblast VŠ v zákoně č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

28. 3. 2022 – společné jednání Komory B ČKR s ministryní pro VVI H. Langšádlovou
k problematice soukromých VŠ.

4. 4. 2022 – jednání Komory B ČKR s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy
J. Millerem.

6. 4. 2022 – účast na slavnostním zasedání Univerzity Karlovy pořádaném u příležitosti
674. výročí založení UK, které se konalo ve Velké aule Karolina.

7. 4. 2022 – 179. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí UMPRUM s tímto programem:
1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR. 2. Příprava 165. zasedání Pléna ČKR (7.4.2022) 3. Žádosti o členství v ČKR. 4. Různé.

22. 4. 2022 – účast na slavnostní inauguraci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze
P. Dvořáka, které se konalo ve Vencovského aule VŠE.

26. 4. 2022 – on-line 180. zasedání Předsednictva ČKR s tímto programem: 1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR. 2. K aktuálním opatřením VŠ ČR na pomoc Ukrajině. 3. Žádosti o členství v ČKR. 4. Různé.

28. 4. 2022 – účast na slavnostní inauguraci rektora V. Petráčka, a děkanů ČVUT, která se konala v Betlémské kapli.

23. 5. 2022 – 181. zasedání Předsednictva ČKR péčí VŠZ v Praze s tímto programem: 1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR. 2. K aktuálním opatřením VŠ ČR na pomoc Ukrajině. 3. Žádosti o členství v ČKR. 4. Různé.

2. 6. 2022 – 182. zasedání Předsednictva ČKR v Praze péčí VŠE s tímto programem:
1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR. 2. Příprava 166. zasedání Pléna ČKR
(2.6.2022) 3. Žádosti o členství v ČKR. 4. Různé.

2. 6. 2022 – účast na Společném zasedání Slovenské rektorské konference a České konference rektorů, které se konalo na Vysoké škole ekonomické v Praze.

7. 6. 2022 – účast na 2. schůzi podvýboru pro vědu a vysoké školy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a tělovýchovu PČR, která se konala v budově Poslanecké sněmovny PČR s tímto programem: 1. Sdělení předsedy, 2. Reforma doktorského studia, 3. Informace zástupců MŠMT o stavu příprav a parametrech připravované novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 4. Různé.

8. 9. 2022 – jednání se zástupci MŠMT v rámci vypořádání připomínek k novele zákona
o vysokých školách.

14. 9. 2022 – inaugurace rektora Panevropské univerzity, a.s., V. Krajčíka v prostorách Pražského hradu.

30. 9. 2022 – účast na slavnostním předání doktorátů honoris causa na Univerzitě v Pardubicích P. Sáhovi, emeritnímu rektoru UTB ve Zlíně, a L. Grubhofferovi, emeritnímu rektoru JU v Českých Budějovicích.

6. 10. 2022 – Slavnostní zahájení akademického roku 2022/2023 v Praze péčí UK v prostorách Karolina. Součástí bylo 182. zasedání Předsednictva ČKR.

17. 10. 2022 – on-line jednání se zástupci MŠMT v rámci vypořádání připomínek k novele zákona o vysokých školách s Komorou B ČKR.

4. 11. 2022 – on-line jednání se zástupci MŠMT v rámci vypořádání připomínek k novele zákona o vysokých školách.

21. - 22. 11. 2022 – účast na mezinárodní konferenci strategie a politiky ve vysokém školství CZEDUCON, kterou pořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Dům zahraniční spolupráce, konané při příležitosti českého předsednictví v Radě EU.

23. 11. 2022 – setkání Komory B ČKR se zástupci NAÚ (Plaga, Fliegl, Špicar, Smrčka) ohledně představení změn v práci NAÚ.

1. 12. 2022 – 183. zasedání Předsednictva ČKR v Plzni péčí Západočeské univerzity v Plzni s tímto programem: 1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR. 2. Příprava 168. zasedání Pléna ČKR (1. 12. 2022) 3. Žádosti o členství v ČKR. 4. Různé.

Žádosti o členství v ČKR v roce 2022, které byly vyřízeny kladně:

 • Rektor Vysoké školy Sting, o.p.s.
 • Rektor Univerzity Pardubice
 • Rektorka Univerzity Karlovy
 • Rektor Vysokého učení technického v Brně
 • Rektorka Akademie výtvarných umění v Praze
 • Rektor Janáčkovy akademie múzických umění
 • Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze
 • Rektor Mendelovy univerzity v Brně
 • Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava
 • Rektor Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s.
 • Rektor Panevropské univerzity, a.s.
 • Rektor Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.
 • Rektor CEVRO Institutu, z.ú.
 • Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Žádosti o členství v ČKR v roce 2022, které byly vyřízeny negativně (pro přijetí se nevyslovil v tajném hlasování dostatečný počet hlasujících členů ČKR):

 • Rektor Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o.

V roce 2022 měla ČKR postupně 45 členů (leden až březen), 46 členů (duben až listopad) a 
47 členů (prosinec), z toho nejdříve 26 rektorů veřejných vysokých škol, 2 rektory státních vysokých škol a 17 rektorů soukromých vysokých škol (leden), poté 25 rektorů veřejných vysokých škol, 2 rektory státních vysokých škol a 18 rektorů soukromých vysokých škol (únor až březen), 26 rektorů veřejných vysokých škol, 2 rektory státních vysokých škol a 18 rektorů soukromých vysokých škol (duben až listopad) a nakonec 26 rektorů veřejných vysokých škol, 2 rektory státních vysokých škol a 19 rektorů soukromých vysokých škol (prosinec). Kancelář ČKR byla do 31.8.2022 obsazena třemi pracovníky – tajemnice ČKR RNDr. Marie Fojtíková a asistentky Kanceláře ČKR MgA. Petra Bruzlová a Mgr. Eva Kalandříková. Od 1.9.2022 pracovala Kancelář ČKR pouze ve dvoučlenném obsazení – tajemnice ČKR M. Fojtíková a asistentka Kanceláře ČKR E. Kalandříková.

Tajemnice ČKR M. Fojtíková se kromě akcí ČKR, které se konaly v roce 2022 v ČR, zúčastnila lednového on-line zasedání tajemníků Konferencí rektorů zemí Evropské unie, které jsou řádnými kolektivními členy EUA stejně jako ČKR, a lednového on-line zasedání Rady EUA (EUA Council). Od účasti na dalších akcích EUA v roce 2022 musela z kapacitních důvodů upustit. Agendu související s řádným kolektivním členstvím ČKR v EUA průběžně vyřizovala v plném rozsahu.

Z organizačních záležitostí ČKR stojí dále za zmínku, že Kancelář ČKR připravila pro rektory, jejichž funkční období skončilo v průběhu roku 2022, hodnotný dárek ve formě DVD a USB Flash Disk, na nichž jsou všechny fotografie z akcí ČKR konaných za celé období působnosti každého z rektorů.

Péčí Kanceláře ČKR je trvale udržován v aktuálním stavu dvojjazyčně (česky a anglicky) web ČKR, elektronické úložiště všech důležitých materiálů pro členy ČKR, elektronické úložiště materiálů Evropské univerzitní asociace (EUA), které nejsou běžně dostupné na webu EUA, a samostatná stránka „Kalendář akcí vysokých škol“, na niž je možno zadávat důležité akce vysokých škol ČR, jejichž rektoři jsou členy ČKR. Tato stránka, stejně jako obě úložiště, slouží pouze členům ČKR, nikoli širší veřejnosti. Kancelář ČKR trvale naplňuje relevantními informacemi rovněž Facebook ČKR a Twitter ČKR.

V průběhu roku 2022 bylo díky vstřícnosti ředitelky Odboru komunikace a vnějších vztahů Rektorátu MU Ing. Markétě Soukupové, MBA, péčí jejích spolupracovníků (Mgr. Tomáš Kudela, brand manažer, Martin Pešta, grafik, Jiří Waschka, grafik) zpracováno nové logo ČKR. Stalo se tak se souhlasem předsedy ČKR M. Bareše, rektora MU, a za odborného posouzení místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti J. Vybírala, rektora UMPRUM. V letech 1993-2001 neměla ČKR žádné logo, od roku 2002 do roku 2022 požívala logo, jež navrhla tajemnice ČKR M. Fojtíková a které do korektní grafické podoby zapracovali pracovníci-grafici Ústavu výpočetní techniky MU, s nimiž Kancelář ČKR dlouhodobě spolupracuje. Péčí Kanceláře ČKR byly následně zadány ke zhotovení reprezentační předměty ČKR s novým logem (papírové tašky, slohy, bloky, propisky, USB flash disky, šálky na espresso s podšálky, čokolády). Tyto materiály obdrželi u příležitosti Slavnostního shromáždění
k 30. výročí založení ČKR (Praha, ČVUT, 16. února 2023) přítomní zahraniční hosté, emeritní rektoři a stávající rektoři, členové ČKR. Nové logo ČKR bude postupně implementováno v průběhu roku 2023.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info