Výroční zpráva ČKR 2019

Výroční zpráva, jejíž návrh na základě dílčích zpráv místopředsedů České konference rektorů (ČKR) předložil předseda ČKR Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., byla Plénem ČKR na jeho 154. zasedání (Praha, 13. února 2020) projednána a schválena.

Rok 2019 byl rokem 30. výročí tzv. sametové revoluce, které ČKR v čele s předsedou ČKR P. Skleničkou uctila položením kytic a zapálením svíček na pietním místě na Národní třídě v Praze.

Tato zpráva podává přehled hlavních činností, kterým se ČKR jako orgán reprezentace vysokých škol věnovala v roce 2019. Je členěna do pěti částí, odpovídajících kompetencím jednotlivých místopředsedů. Předsednictvo ČKR, které má podle platného Statutu ČKR dvouleté funkční období, vždy od 1. srpna do 31. července, pracovalo od 1. ledna do 31. července v tomto složení: T. Zima (předseda), M. Bek (místopředseda pro oblast vzdělávání), J. Lata (místopředseda pro oblast tvůrčích činností), K. Melzoch (místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální), J. Hančil (místopředseda pro vnější záležitosti), J. Němcová (místopředsedkyně pro záležitosti legislativní a organizační). Rok 2019 byl pro ČKR i rokem volebním. Volby nového Předsednictva ČKR na funkční období 1.8.2019 až 31.7.2021 se konaly 6. června 2019 u příležitosti 151. zasedání Pléna ČKR v Hradci Králové péčí Univerzity Hradec Králové. Od 1. srpna do 31. prosince pracovalo Předsednictvo ČKR v tomto složení: P. Sklenička (předseda), J. Miller (místopředseda pro oblast vzdělávání), J. Málek (místopředseda pro oblast tvůrčích činností), P. Štěpánek (místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální), J. Hančil (místopředseda pro vnější záležitosti), J. Němcová (místopředsedkyně pro záležitosti legislativní a organizační). Administrativní, organizační a koordinační záležitosti, včetně záležitostí zahraničních, zajišťovala po celý rok 2019 Kancelář ČKR vedená tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou.

Plénum ČKR zasedalo v roce 2019 pětkrát, Předsednictvo ČKR šestkrát, vždy podle předem připraveného programu. Programy jednotlivých jednání všech zasedání, zprávy předsedy ČKR a usnesení, která na nich byla přijata, jsou dosažitelné na webu ČKR na internetové adrese http://crc.muni.cz. V roce 2019 se také konalo pětkrát zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR, šestkrát zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR a – jako každý rok – Slavnostní zahájení akademického roku 2019/2020 vysokých škol ČR, tentokrát v Praze za hostitelství Policejní akademie České republiky v Praze, za účasti emeritních rektorů, předsedy Vlády ČR A. Babiše, ministra školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagy, ministra průmyslu a obchodu K. Havlíčka, předsedkyně Akademie věd ČR E. Zažímalové, předsedy Rady vysokých škol M. Pospíšila, místopředsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství I. Barančíka a dalších vzácných tuzemských hostů. Další významnou událostí roku 2019 bylo Společné zasedání Slovenské rektorské konference a ČKR, které se konalo ve dnech 6. a 7. června 2019 v Bratislavě péčí Univerzity Komenského v Bratislavě.

Přehled zasedání Pléna ČKR v roce 2019

 • 149. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR), 14.2.2019, Masarykova univerzita, Brno;
 • 150. zasedání Pléna ČKR, 25.4.2019, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Jihlava;
 • 151. zasedání Pléna ČKR (Volby ČKR), 6.6.2019, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové;
 • 152. zasedání Pléna ČKR, 3.-4.10.2019, Policejní akademie České republiky v Praze, Praha;
 • 153. zasedání Pléna ČKR, 5.12.2019, Vysoká škola finanční a správní, a.s., Praha.

Přehled zasedání Předsednictva ČKR v roce 2019

 • 157. zasedání Předsednictva ČKR, 14.2.2019, Masarykova univerzita, Brno;
 • 158. zasedání Předsednictva ČKR, 25.4.2019, Vysoká škola polytechnická Jihlava, Jihlava;
 • 159. zasedání Předsednictva ČKR, 6.6.2019, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové;
 • 160. zasedání Předsednictva ČKR, 21.8.2019, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha;
 • 161. zasedání Předsednictva ČKR, 3.10.2019, Policejní akademie České republiky v Praze, Praha;
 • 162. zasedání Předsednictva ČKR, 5.12.2019, Vysoká škola finanční a správní, a.s., Praha.

Oblast vzdělávání

Funkci místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání do 31.7.2019 zastával M. Bek, rektor Masarykovy univerzity, 1.8.2019 se jí ujal J. Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci.

ČKR se ve druhé polovině roku zabývala především obsahem připravované novely zákona o vysokých školách, která se ve studijní oblasti vyjadřuje zejména k problematice společných studijních programů a možnostem přestupu mezi studijními programy. V obou případech novela reaguje kladně na požadavky vysokých škol. Navrhovaný text novely zavádí za určitých podmínek možnost přestupu studenta do jiného studijního programu. Novela rovněž umožňuje realizaci společných studijních programů mezi dvěma vysokými školami. ČKR text novely připomínkovala.

ČKR dále diskutovala problematiku akreditačních procesů a rovněž neuspokojivý stav Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) v situaci dlouhodobé absence předsedy po odstoupení prof. Stanislava Labíka. Členové ČKR zahájili jednání s NAÚ v řadě sporných oblastí, především v záležitosti doktorských studijních programů se specializacemi. NAÚ vyjádřil výhrady vůči široce koncipovaným studijním programům s mnoha specializacemi. ČKR rovněž řešila stížnosti některých univerzit na proces udělování institucionální akreditace.

ČKR se také zabývala požadavkem Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR týkajícím se práva nostrifikace. Soukromé vysoké školy požadují autonomii v oblasti nostrifikace v případě, že mají institucionální akreditaci alespoň v jedné oblasti vzdělávání.

Na podzim 2019 byl rovněž podroben revizi režim STUDENT a jeho fungování. Obecně ČKR konstatovala, že dřívější problémy spojené s vyřizováním víz a neúnosnou administrativou se zmenšily u zemí, které byly zařazeny do seznamu zemí, odkud univerzity v ČR přijímají nejvíce studentů. Byla rovněž diskutována další technická opatření a případné rozšíření seznamu o nové země.

Oblast tvůrčích činností

Funkci místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností do 31.7.2019 zastával J. Lata, rektor Ostravské univerzity, 1.8.2019 se jí ujal J. Málek, rektor Univerzity Pardubice.

Důležitou činností v této oblasti byla i v roce 2019 jednání Pracovní skupiny ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů se zástupci Řídicího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Proběhla dvě jednání. Na prvním jednání 7.3.2019 byla projednávána především problematika dokumentů požadovaných ke zprávám o realizaci, obvyklých cen a limitů, plánů výzev OP VVV a prescreeningu na Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK), nepřímých nákladů v přímém vykazování a  pasportizačních tabulek. Na druhém jednání 6.6.2019 potom zveřejňovaní výstupů projektů – licence a způsoby, přístrojové deníky, audit a závěry auditu EK a OP JAK.

9.5.2019 se místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností zúčastnil jednání Pracovní skupiny Evropské univerzitní asociace (EUA) pro strategii výzkumu (EUA Research Policy Working Group). Hlavními body programu byly diskuse na téma etika s prof. Ulrike Felt z Vídeňské univerzity včetně problematiky umělé inteligence, diskuse o výzkumu ve zdravotnictví s prof. Lokeshem Joshi a pochopitelně problematika týkající se nového rámcového programu „Horizon Europe“. Etika v oblasti umělé inteligence byla průběžně řešena i v Bioetické komisi Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

11.7.2019 – Jednání u náměstka P. Dolečka ke Strategickému záměru MŠMT 2021+ pro oblast tvůrčích činností, MŠMT.

21.8.2019 – Jednání s náměstkem P. Dolečkem k přípravě Strategického záměru MŠMT 2021+ pro oblast vědy a výzkumu, MŠMT.

5.9.2019 – Jednání kulatého stolu v rámci přípravy Strategického záměru MŠMT 2021+, Univerzita Pardubice.

27.9.2019 – Zastoupení předsedy ČKR při předávání medailí Senátu Parlamentu ČR.

2.10.2019 – Zastoupení předsedy ČKR při předávání cen předsedkyně Grantové agentury ČR (GA ČR).

14.11.2019 – Zastoupení předsedy ČKR při předávání cen Technologické agentury ČR
(TA ČR).

21.-22.11.2019 – Zastoupení předsedy ČKR na výjezdním zasedání předsednictva GA ČR.

22.11.2019 – Jednání Pracovní skupiny v užším formátu (komise) k Metodice identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur, ČIIRC. Hlavní závěry: Pracovní skupina k Metodice se bude scházet operativně i nadále a nebude pouze vyčkávat na dokument připravovaný EK. Pracovní skupina bude svou činnost orientovat výlučně na vědu, výzkum a inovace, ostatní činnosti vysokých škol přesahují její odbornou kompetenci. K další práci bude přizván zástupce ÚOHS a MF.

24.11.2019 – Zastoupení předsedy ČKR na předávání cen Česká hlava 2019.

4.12.2019 – Účast na jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných VŠ na MŠMT. Formulace a přednesení návrhu na výpočet koeficientu K, zohledňující jednak novou metodiku hodnocení výzkumu M17+, ale také předchozí systém hodnocení.

11.12.2019 – Jednání pracovní skupiny k Metodice identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur, MPO. Hlavní závěry: pokračují práce na podkladu pro další jednání pracovní skupiny. Tento podklad je zatím neveřejný (do 20.1.2020). Poté bude možné o něm diskutovat v rámci jednotlivých participujících institucí.

16.12.2019 – Jednání tripartity (MŠMT, Odbor RVVI včetně odborných panelů, RVVI)
k tzv. škálování vysokých škol v rámci hodnocení výzkumu 2018. K tomuto jednání byly přizvány obě reprezentace vysokých škol. ČKR zastupovali předseda a místopředseda pro oblast tvůrčích činností. Jediný podklad k jednání byl sekretariátem RVVI rozeslán až v pozdním pátečním odpoledni (VS po dvou letech M17.xlsx). Během velmi krátké doby (dva víkendové dny) bylo třeba připravit alternativní návrh ČKR, který by byl opřen o věcné argumenty a vedl by k doložitelnému návrhu případných přesunů v kvalitativním hodnocení VŠ. Tento alternativní návrh ČKR byl připraven na základě citační analýzy s použitím nástroje IN CITES pro 1 % nejcitovanějších prací ve všech oborech v celosvětovém měřítku.  V písemné podobě byl předložen v průběhu jednání tripartity. Na základě tohoto návrhu bylo přerušeno jednání a byl zaslán další pracovní materiál s názvem „Agregace oborového hodnocení výzkumu v modulech 1 a 2“. V reakci na tento materiál byla ze strany ČKR připravena další podrobná citační analýza publikovaných prací VŠ za období posledních 20 let, a to tak, že byly podrobně analyzovány veškeré citace v jednotlivých WoS kategoriích v pořadí jejich relevance. Tyto citační profily byly následně porovnány s citacemi v oborech, kde se jednotlivé VŠ dominantně profilují. Pokračování jednání tripartity se uskuteční
24.1.2020.

18.12.2019 – Jednání pracovní skupiny k přípravě rozpočítání DKRVO v návaznosti na platnou Metodiku hodnocení výzkumu 2017+.

Záležitosti ekonomické a sociální

Funkci místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální do 31.7.2019 zastával
K. Melzoch, rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, 1.8.2019 se jí ujal P. Štěpánek, rektor Vysokého učení technického v Brně.

Vzhledem k tomu, že od 1.8.2019 pracovalo Předsednictvo ČKR v novém složení, bylo nutno změnit i zastoupení ČKR v grémiích, která jsou pro ekonomickou a sociální oblast relevantní; což se plně podařilo až v prosinci 2019.

ČKR se v roce 2019 v oblasti ekonomické a sociální věnovala zejména následujícím tématům: zajištění a rozdělování finančních prostředků na rok 2020 a na roky následující, problematika DPH na VŠ, metodika oddělování hospodářských (HČ) a nehospodářských činností (NHČ) a ekonomické dopady stávajícího vyhodnocování metodiky M17+ na VŠ různého typu.

Tradičně hlavním tématem bylo financování vysokých škol nejen v roce 2019, ale hlavně zajištění finančních prostředků ve střednědobém horizontu na roky následující (2020–2022). Zejména za podpory MŠMT a tripartity se podařilo prosadit do návrhu rozpočtu meziroční navýšení kapitoly vysokých škol pro rok 2019 o 1,82 mld. Kč, takže celková částka dosáhla výše 24,66 mld. Kč, což je nárůst téměř o 8 %. Tato částka byla schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR ve finální verzi rozpočtu ČR pro rok 2019. ČKR podporovala kroky MŠMT vedoucí k zachování tohoto trendu i do dalších let (na rok 2020 je přislíben nárůst o 853 mil. Kč) tak, aby veřejné VŠ mohly pomýšlet na vyrovnání celkového hlubokého podfinancování z let minulých, a měly tak možnost alespoň držet krok s nárůstem platů v regionálním školství. To se týká zejména mladších a nehabilitovaných akademických pracovníků (odborní asistenti, asistenti, lektoři, …).

V současné době se z pohledu MF stává problémem růst financí ve fondech jednotlivých veřejných VŠ. K problematice financování VŠ proběhla celá řada schůzek členů Předsednictva ČKR na různých úrovních s odpovědnými pracovníky MŠMT, MF, Úřadu Vlády ČR, …, včetně ministrů, místopředsedů vlády a samotného předsedy vlády. Rovněž státní rozpočet ve střednědobém výhledu počítá s každoročním nárůstem ve střednědobém horizontu (tj. na období následujících 3 let). Otázka financování VŠ byla vždy i jedním ze stěžejních bodů na jednáních Předsednictva ČKR i Pléna ČKR v roce 2019.

V oblasti financování VŠ se v první polovině roku 2019 řešila otázka změny modelu financování veřejných VŠ, zejména přerozdělení příspěvku na vzdělávání a kvalitu (A+K), nyní je poměr mezi fixní a výkonovou částí 82,85:17,15. Kromě Předsednictva ČKR a Reprezentativní komise MŠMT pro rozpis rozpočtu veřejných VŠ pracovala i Komise ČKR pro ekonomické záležitosti pod vedením místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální. Proběhlo několik jednání na různých úrovních až po ministra školství, mládeže a tělovýchovy. MŠMT projednává „nový“ koncept financování veřejných VŠ. Diskuse k těmto otázkám probíhala intenzivně na zasedáních Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR a v Reprezentativní komisi MŠMT pro rozpis rozpočtu veřejných VŠ.

Přetrvávajícím problémem je obrana proti snahám dostat veřejné VŠ pod režim státní pokladny a pod ještě větší kontrolu, která se promítla do řady návrhů zákonů (tzv. zákon o NKÚ, vyhláška o DPH, zákon o registru smluv, konsolidační vyhláška, zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě, …). V této oblasti ČKR chybí jakýkoliv monitoring a informace o připravovaných legislativních změnách, které mají dopady na VŠ.

Problematika DPH byla v roce 2019 řešena neustále. Stanovisko veřejných VŠ prezentované na jednáních pracovní komise a se zástupci MF koncem října: veřejné VŠ žádaly o metodiku stanovení DPH již od roku 2004; zákon umožnil výklad několika různými způsoby (a všechny prošly přes auditní orgány), finanční správa uznávala přiznání k DPH a existují k tomu i stanoviska MF. Veřejné VŠ tedy vycházejí z předpokladu správnosti předchozích kroků. Bohužel ani v pracovní skupině dosud neexistuje shoda na tzv. „zpětném dodanění investic“ vyplývajícím ze změny přepočítávacího koeficientu; tato problematika se citelně dotýká rozpočtů veřejných VŠ. Další jednání pracovní skupiny proběhne 23.1.2020.

V oblasti oddělování HČ a NHČ se uskutečnila řada jednání na úrovni jednotlivých veřejných VŠ, na úrovni vytvořené pracovní skupiny veřejných VŠ, došlo k prezentaci názoru veřejných VŠ ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a názory veřejných VŠ byly diskutovány na jednání pracovní skupiny, kterou z pověření předsedy vlády vede prof. Vladimír Mařík. Dosavadní závěry, na kterých se komise na jednání 11.12.2019 shodla: metodika, resp. její stav vyjasnění není prezentovatelný na RVVI – předseda pracovní komise bude proto na RVVI prezentovat, že se na metodice pracuje. Požadavek veřejných VŠ byl, aby se s finálním textem metodiky počkalo na metodiku EK, která je v přípravě, a následně by měla být upravena poslední zjednodušená verze metodiky; tento požadavek nebyl komisí akceptován. Bylo dohodnuto, že zástupci ČKR v pracovní skupině budou tlumočit stanoviska členům ČKR a relevantním orgánem přijímajícím rozhodnutí a vydávajícím definitivní stanovisko k návrhu metodiky bude pro oblast veřejných VŠ ČKR. V současné době není uspokojivě dořešeno, předpokládají se další jednání; první z nich 20.1.2020.

Pro EUA byl jako každý rok zpracován dotazník „Public Funding Observatory Report 2019“
o financování VŠ v ČR; proběhla řada konzultací s veřejnými VŠ a jejich managementy a stanoviska byla zapracována do dokumentu odeslaného EUA v prosinci 2019. Před finálním zpracováním dokumentu proběhla i konzultace s EUA.

Dále byly ve druhé polovině roku 2019 zpracovány analýzy vlivu současného výpočtu publikačního výkonu v modulu M2 v jednotlivých oborech, ze kterých plyne oprávněnost požadavku ČKR na započtení podílů jednotlivých institucí na publikovaných publikacích; tento požadavek byl ČKR formulován již v roce 2018.

V oblasti sociální se v roce 2019 žádná zásadní a nová témata neobjevila; k výrazným změnám nedošlo.

Vnější záležitosti

Funkci místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti zastával po celý rok J. Hančil, rektor Akademie múzických umění v Praze.

V této části výroční zprávy je uveden přehled nejdůležitějších vnitrostátních a mezinárodních aktivit ČKR v roce 2019.

Schůzí Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, na které jsou pravidelně zváni všichni členové ČKR, se během roku 2019 účastnili členové ČKR podle vlastního uvážení.

Zasedání Předsednictva Rady vysokých škol (RVŠ) a Sněmu RVŠ se v roce 2019 pravidelně účastnili předseda ČKR T. Zima, předseda ČKR P. Sklenička, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil, místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch a místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

Zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, na která byli zváni zástupci ČKR v roce 2019 pouze dvakrát, se účastnil předseda ČKR T. Zima.

Z dalších aktivit na poli vnějších záležitostí průběžně realizovaných v kalendářním roce 2019 uvádíme vybrané iniciativy, akce a stěžejní momenty.

Volby EUA – pověření hlasováním při volbě prezidenta EUA a 5 členů Výkonného výboru EUA. Z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti J. Hančila vyzvala tajemnice ČKR M. Fojtíková 13.1.2019 18 členů ČKR, jejichž VŠ jsou řádnými individuálními členy EUA, k účasti na Valném shromáždění EUA, které se uskutečnilo v Paříži 11.4.2019 v rámci Výroční konference EUA (Paříž, 11.-12.4.2019), a k hlasování při volbě nového prezidenta EUA a 5 nových členů Výkonného výboru EUA (EUA Board).

EUA Project on Scholarly Read & Publish Agreements: Scenario & Modelling Study.
Dne 22.1.2019 zaslala ředitelka Oddělení pro výzkum a inovace EUA L. Borrell-Damián ČKR prostřednictvím tajemnice ČKR M. Fojtíkové důvěrnou výzvu k možnému připojení se ČR prostřednictvím ČKR k projektu EUA „Scholarly Read & Publish Agreements: Scenario & Modelling Study. ČKR zájem o projekt má, ale její omezený rozpočet jí neumožňuje se do projektu zapojit. Záležitost byla diskutována s ředitelem Národní technické knihovny M. Svobodou a prvním místopředsedou RVVI P. Dvořákem a následně byly prověřovány možnosti zapojení ČKR prostřednictvím NTK.

Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). Zasedání, které se konalo 25.1.2019 v Bruselu, se zúčastnil stálý zástupce ČKR v Radě EUA místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání M. Bek a tajemnice ČKR M. Fojtíková. Zasedání předcházelo 24.1.2019 zasedání tajemníků národních Konferencí rektorů, které jsou řádnými kolektivními členy EUA, jehož se za ČKR zúčastnila tajemnice ČKR.

Pro-Europe Campaign for the EU Elections – návrh Rakouské konference rektorů.
Dne 4.2.2019 obdrželi účastníci workshopu „Universities for Enlightenment” (Vídeň, 12.-13.12.2018) návrh k zapojení Konferencí rektorů do proevropské kampaně ve věci voleb do Evropského parlamentu. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil o této věci 14.2.2019 informoval Předsednictvo ČKR na jeho 157. zasedání a Plénum ČKR na jeho 149. zasedání.

Projekt EUA „Read & Publish Agreements“. Kancelář ČKR obdržela  18.2.2019 z EUA zprávu týkající se projektu EUA „Read & Publish Agreements“. Česká republika je v projektu zastoupena prostřednictvím CzechELib (Národní centrum pro elektronické informační zdroje) spadajícím pod Národní technickou knihovnu. Osobně se v této věci angažuje M. Svoboda, ředitel Národní technické knihovny, který zastupuje ČKR od 20.5.2016 jako expert v pracovní skupině EUA, která vytváří „Survey on mapping the European „big deal“ landscape of scientific publications“. V expertní skupině EUA „on Science 2.0/Open Science”, o níž je ve zprávě EUA zmínka, zastupoval ČKR od 4.5.2015 do 31.8.2019 P. Dvořák, bývalý prorektor pro výzkum Masarykovy univerzity, od 1.9.2019 T. Polívka, prorektor pro vědu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Stanovisko kandidáta na prezidenta EUA M. Murphyho k budoucímu fungování EUA. ČKR obdržela 24.2.2019 od profesora M. Murphyho, kandidáta na prezidenta Evropské univerzitní asociace, dokument obsahující jeho konkrétní vizi o budoucím fungování EUA.

Otevřený dopis prezidenta EUA vedoucím politických uskupení v Evropském parlamentu před volbami. 13.3.2019 obdržela ČKR zprávu určenou tajemníkům národních Konferencí rektorů a členům Rady EUA (EUA Council). Ke zprávě byl přiložen otevřený dopis prezidenta EUA R. Tarracha, adresovaný vedoucím politických uskupení v Evropském parlamentu před volbami do Evropského parlamentu, které se uskutečnily ve dnech 23.-26.5.2019. Tajemnice ČKR M. Fojtíková poskytla zásilku z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti J. Hančila všem členům ČKR 15.3.2019.

Prohlášení ČKR k volbám do Evropského parlamentu. 17.4.2019 byl členům ČKR rozeslán k připomínkám návrh Prohlášení ČKR k volbám do Evropského parlamentu, který připravil místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil spolu s členkou Výkonného výboru Evropské univerzitní asociace (EUA Board) H. Machkovou. Konečné znění prohlášení bylo schváleno na 150. zasedání Pléna ČKR 25.4.2019 v Jihlavě.

Výroční konference Evropské univerzitní asociace (EUA). Výroční konferenci EUA 2019, která se konala v Paříži,  otevřelo 10.4.2019 zasedání Výkonného výboru EUA (EUA Board), kterého se za ČKR zúčastnila rektorka VŠE H. Machková, jež byla zvolena členkou Výkonného výboru EUA na návrh ČKR pro funkční období duben 2017 až duben 2021. Valné shromáždění EUA, na němž proběhla volba nového prezidenta EUA a 5 nových členů Výkonného výboru EUA, se konalo 11.4.2019, a poté ve dnech 11.-12.4.2019 proběhla Výroční konference EUA 2019. Hostitelskou univerzitou všech uvedených akcí EUA byla Univerzita Sorbonna.

Scholars at Risk (SAR). Tajemnice ČKR M. Fojtíková byla 22.4.2019 oslovena evropskou ředitelkou organizace Scholars at Risk (SAR) S. O'Gorman ve věci zapojení ČKR do organizace české sekce SAR.  ČKR se nebude v této věci angažovat, neboť v jiných evropských zemích není angažmá národních Konferencí rektorů obvyklé.

Projekt „Euforka“ – setkání zástupců VŠ koordinujících spolupráci s projektem.
10.5.2019 obdržela Kancelář ČKR od P. Bilíka, prorektora Univerzity Palackého v Olomouci, program setkání zástupců VŠ koordinujících spolupráci s projektem UP „Euforka“ před volbami do Evropského parlamentu, které se uskutečnilo v Praze dne 20.5.2019. Pozvání na setkání bylo téhož dne tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou poskytnuto členům Předsednictva ČKR, kteří se mohli setkání zúčastnit podle vlastního uvážení.

EUA Expert Group „Innovation Ecosystems“. V termínu pro podávání návrhů na zástupce ČKR v nové expertní skupině EUA „Innovation Ecosystems“, který byl pro členy ČKR stanoven na 10.6.2019, obdržela Kancelář ČKR celkem 3 reakce. 2 členové ČKR (rektoři TUL a VŠLG) žádný návrh nepodali, rektor UK navrhl jako zástupkyni ČKR prorektorku pro studijní záležitosti UK M. Králíčkovou. 14.6.2019 odeslala tajemnice ČKR M. Fojtíková z pověření předsedy ČKR T. Zimy uvedený návrh jako oficiální nominaci ČKR ředitelce Oddělení pro výzkum a inovace EUA L. Borrell-
-Damián a pro informaci všem členům ČKR.

Prohlášení iniciativy „Universities for Enlightenment“ k restrukturalizaci Maďarské akademie věd. Zástupkyně Rakouské konference rektorů (UNIKO) N. Shovakar zaslala 18.6.2019 národním Konferencím rektorů, které spolupracují v rámci iniciativy Universities for Enlightenment (U4E) – za ČKR místopředsedovi ČKR pro vnější záležitosti J. Hančilovi a tajemnici ČKR M. Fojtíkové –, zprávu s návrhem společného prohlášení v záležitosti restrukturalizace Maďarské akademie věd, s žádostí o vyjádření podpory tohoto prohlášení a s doporučeními pro další postup oslovených Konferencí rektorů v této věci. Z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti, který záležitost konzultoval s předsedkyní AV ČR E. Zažímalovou, a předsedy ČKR T. Zimy, informovala tajemnice ČKR 5.7.2019 UNIKO, že AV ČR, partnerská instituce Maďarské akademie věd, na problém upozorňovala jak samostatně, tak ve spolupráci s Polskou akademií věd již dříve, bohužel bez výsledku, a že ČKR situaci sleduje, k prohlášení U4E se však nepřipojí. 16.7.2019 obdrželi zástupci relevantních národních Konferencí rektorů od UNIKO konečnou verzi prohlášení, které kromě UNIKO podepsaly pouze Polská konference rektorů (CRASP) a Německá konference rektorů (HRK).

Otevřený dopis předsedy ČKR prezidentu ČLR na podporu bývalého rektora Xinjiang University T. Tashpolata. Péčí Kanceláře ČKR byl 9.10.2019 klasickou poštou odeslán dopis předsedy ČKR P. Skleničky, jménem všech členů ČKR, prezidentu Čínské lidové republiky na podporu bývalého rektora Xinjiang University profesora T. Tashpolata, který byl v roce 2017 zadržen státními orgány, obviněn z podpory separatismu a v současné době mu hrozí trest smrti. Text dopisu byl konzultován s ministrem zahraničních věcí ČR T. Petříčkem a schválen Plénem ČKR na jeho 152. zasedání v Praze dne 4.10.2019 (viz bod 8 Usnesení). Elektronická podoba dopisu byla tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou poskytnuta pro informaci všem adresátům Usnesení 152. zasedání Pléna ČKR, hostům Slavnostního zahájení akademického roku 2019/2020 vysokých škol ČR a emeritním rektorům vysokých škol ČR, bývalým členům ČKR.

Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). Zasedání, které se konalo 25.10.2019 v Bruselu, se za ČKR zúčastnili nový člen Rady EUA předseda ČKR P. Sklenička, členka Výkonného výboru EUA (EUA Board) H. Machková a tajemnice ČKR M. Fojtíková. Zasedání Rady EUA předcházelo 24.10.2019 zasedání Výkonného výboru EUA, jehož se zúčastnila H. Machková, a zasedání tajemníků národních Konferencí rektorů, které jsou řádnými kolektivními členy EUA, jehož se zúčastnila M. Fojtíková. Na zasedání Rady EUA prezident EUA M. Murphy oznámil, že se Výkonný výbor EUA zabýval dopisem předsedy ČKR prezidentu ČLR na podporu vězněného prof. Tashpolata a že dopis bude dán k dispozici Evropské komisi jako příkladný počin ČKR. Na témže zasedání pozval předseda ČKR prezidenta EUA na setkání se členy ČKR. Později, ještě před koncem roku 2019, bylo dohodnuto, že se setkání uskuteční v Praze v Karolinu péčí Univerzity Karlovy 13.3.2020.

Návrh projektu iniciativy „Universities for Enlightenment“ připravený Rakouskou konferencí rektorů. Tajemnice ČKRM. Fojtíková obdržela 25.11.2019 od Rakouské konference rektorů (UNIKO) výzvu k zapojení ČKR do projektu v rámci iniciativy „Universities for Enlightenment“  ve dvou variantách s názvy „Jean Monnet Network“ a „Jean Monnet Project“. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil nedoporučil zapojení ČKR jako takové, nevyloučil však možný zájem jednotlivých členů Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR samostatně za své vysoké školy.  

Záležitosti legislativní a organizační

Funkci místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační zastávala po celý rok J. Němcová, rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s.

Místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační se v roce 2019 zúčastnila všech zasedání Pléna ČKR, všech zasedání Předsednictva ČKR a všech zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR.

7.2.2019 – revize hospodaření ČKR za rok 2018. Revize se konala v Kanceláři ČKR v Brně. Zúčastnili se jí revizoři účtů ČKR 2018 P. Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě, B. Přikryl, rektor Univerzity obrany, J. Němcová, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační, a M. Fojtíková, tajemnice ČKR. O pozitivním výsledku revize byli týž den prostřednictvím elektronické pošty informováni všichni členové ČKR.

14.2.2019 – 157. zasedání Předsednictva ČKR. Zasedání se konalo v Brně péčí Masarykovy univerzity s tímto programem: 1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR. 2. Příprava
149. zasedání Pléna ČKR (Brno, 14.2.2019). 3. Žádosti o členství v ČKR. 4. Různé.

25.4.2019 – 158. zasedání Předsednictva ČKR. Zasedání se konalo v Jihlavě péčí Vysoké školy polytechnické Jihlava s tímto programem: 1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR. 2. Příprava 150. zasedání Pléna ČKR (Jihlava, 25.4.2019). 3. Žádosti o členství v ČKR. 4. Různé.

6.6.2019 – 159. zasedání Předsednictva ČKR. Zasedání se konalo v Hradci Králové péčí Univerzity Hradec Králové s tímto programem: 1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR. 2. Příprava 151. zasedání Pléna ČKR (Hradec Králové, 6.6.2019). 3. Žádosti o členství v ČKR. 4. Různé.

19.6.2019 – jednání na MŠMT s náměstkem V. Velčovským k nastavení podmínek v programovém dokumentu OP JAK. Za Komoru B ČKR se účastnila J. Němcová (přítomen P. Mertlík).

27.6.2019 – neformální setkání nově zvoleného Předsednictva ČKR (funkční období 1.8.2019-31.7.2021) péčí AMU v Praze.

21.8.2019 – 160. zasedání Předsednictva ČKR se uskutečnilo v Praze péčí České zemědělské univerzity v Praze s tímto programem: 1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR. 2. Problematika uplatňování zákona o DPH v oblasti vysokého školství. 3. Koncepční a organizační záležitosti ČKR. 4. Příprava Slavnostního zahájení akademického roku 2019/2020 vysokých škol ČR. 5. Příprava 152. zasedání Pléna ČKR (Praha, 3.-4.10.2019). 6. Žádosti o členství v ČKR. 7. Různé (mj. akce Předsednictva ČKR k připomenutí 30. výročí 17. listopadu 1989).

27.9.2019 – slavnostní otevření nového sídla vysoké školy NEWTON College, a.s., v Praze v Kongresovém centru v Praze. Za ČKR se účastnila J. Němcová.

3.10.2019 – 161. zasedání Předsednictva ČKR se uskutečnilo v Praze péčí Policejní akademie ČR v Praze s tímto programem: 1. Informace předsedy ČKR. 2. Informace místopředsedů ČKR. 3. Příprava Slavnostního zahájení akademického roku 2019/2020 vysokých škol ČR (Praha, PA ČR, 3.10.2019). 4. Příprava 152. zasedání Pléna ČKR (Praha, PA ČR, 3.-4.10.2019). 5. Otázka nominace nového zástupce ČKR a případných nových zástupců jednotlivých vysokých škol ČR do České komise pro UNESCO. 6. Žádosti o členství v ČKR. 7. Různé.

3.10.2019 – Slavnostní zahájení akademického roku 2019/2020 vysokých škol ČR se uskutečnilo v Praze péčí Policejní akademie ČR v Praze v prostorách PA ČR.

17.10.2019 – 14. zasedání Předsednictva Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020 se uskutečnilo v Malé aule Karolina s tímto programem: 1. Zahájení. 2. Zprávy z užšího Předsednictva RVŠ. 3. Zprávy ze Studentské komory RVŠ. 4. Vystoupení hostů. 5. Ekonomické informace. 6. Legislativní informace. 7. Problematika VaV. 8. Různé. Za ČKR se účastnila J. Němcová.

22.10.2019 – konference k projektu ABSOLVENT s názvem „Absolventi vysokých škol v České republice – mezinárodní, národní a institucionální perspektiva“ pořádaná Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. (Modrá posluchárna UK). Za ČKR se panelové diskuse účastnila J. Němcová.

31.10.2019 – jednání ohledně novelizace zákona o vysokých školách za účasti zástupců MŠMT, RVŠ, NAÚ a ČKR. Za ČKR se účastnili místopředsedové J. Hančil a J. Němcová.

1.11.2019 – mimořádné zasedání Komory B ČKR s programem: 1. Informace k novele zákona č. 111/1998 Sb. 2. Informace k připomínkování OP JAK. 3. Zpráva předsedy ČKR P. Skleničky. 4. Různé.

7.11.2019 – jednání s NAÚ k nastavení podmínek v programovém dokumentu OP JAK. Za Komoru B ČKR se účastnila J. Němcová.

20.11.2019 – slavnostní inaugurace rektora Vysoké školy podnikání a práva, a.s., A. Ključnikova (Zrcadlová kaple Klementina). Za ČKR se účastnila J. Němcová.

26.11.2019 – jednání k novelizaci zákona o vysokých školách za účasti zástupců MŠMT, RVŠ, NAÚ a ČKR. Za ČKR se účastnili místopředsedové J. Hančil a J. Němcová.

29.11.2019 – byla podepsána Dohoda ČKR a MU o pravidlech hospodaření v roce 2020 místopředsedkyní ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcovou a rektorem MU M. Barešem.

5.12.2019 – 162. zasedání Předsednictva ČKR se uskutečnilo v Praze péčí Vysoké školy finanční a správní, a.s., s tímto programem: 1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR. 2. Příprava 153. zasedání Pléna ČKR (Praha, VŠFS, 5.12.2019). 3. Žádosti o členství v ČKR. 4. Různé.

12.12.2019 – jednání k novelizaci zákona o vysokých školách za účasti zástupců MŠMT, RVŠ, NAÚ a ČKR. Za ČKR se účastnili místopředsedové J. Hančil a J. Němcová.

Žádosti o členství v ČKR v roce 2019, které byly vyřízeny kladně:

 • Rektor Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
 • Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
 • Rektor Masarykovy univerzity.
 • Rektor Vysoké školy podnikání a práva, a.s.

Žádosti o členství v ČKR v roce 2019, které byly vyřízeny negativně (pro přijetí se nevyslovil v tajném hlasování dostatečný počet hlasujících členů ČKR):

 • Rektor Anglo-americké vysoké školy, z.ú.
 • Rektorka Vysoké školy PRIGO, z.ú.
 • Rektor Vysoké školy kreativní komunikace, s.r.o.

V roce 2019 měla ČKR 46 členů, z toho 26 rektorů veřejných vysokých škol, 2 rektory státních vysokých škol a 18 rektorů soukromých vysokých škol. Kancelář ČKR byla po celý rok obsazena třemi pracovníky – tajemnice ČKR RNDr. Marie Fojtíková a asistentky Kanceláře ČKR MgA. Petra Bruzlová a Mgr. Eva Kalandříková.

Tajemnice ČKR M. Fojtíková se kromě akcí ČKR, které se konaly v roce 2019 v ČR, zúčastnila všech zasedání tajemníků Konferencí rektorů zemí Evropské unie, které jsou řádnými kolektivními členy EUA stejně jako ČKR, všech zasedání Rady EUA (EUA Council), Valného shromáždění EUA (EUA General Assembly) a Výroční konference EUA (EUA Annual Conference). 

Z organizačních záležitostí ČKR stojí dále za zmínku, že Kancelář ČKR připravila pro rektory, jejichž funkční období skončilo v průběhu roku 2019, hodnotný dárek ve formě DVD a USB Flash Disk, na nichž jsou kopie všech fotografií z akcí ČKR konaných za celé období působnosti každého z rektorů.

Péčí Kanceláře ČKR je trvale udržován v aktuálním stavu dvojjazyčně (česky a anglicky) web ČKR, elektronické úložiště všech důležitých materiálů pro členy ČKR a elektronické úložiště materiálů Evropské univerzitní asociace (EUA), které nejsou běžně dostupné na webu EUA. Ve spolupráci Kanceláře ČKR s Ústavem výpočetní techniky MU došlo na základě rozhodnutí Předsednictva ČKR na konci roku 2019 ke zřízení a odladění samostatné stránky „Kalendář akcí vysokých škol“, na niž je možno zadávat důležité akce vysokých škol ČR, jejichž rektoři jsou členy ČKR. Tato stránka slouží stejně jako obě úložiště pouze členům ČKR, nikoli širší veřejnosti.

Od 1.8.2019 jsou také v provozu Facebook ČKR a Twitter ČKR – obojí zřídila a naplňuje relevantními informacemi Kancelář ČKR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info