Usnesení

Společného zasedání Slovenské rektorské konference a České konference rektorů

Praha, 3. června 2022 PDF

Slovenská rektorská konference (SRK) a Česká konference rektorů (ČKR) přijaly na Společném zasedání SRK a ČKR toto usnesení:

 1. SRK a ČKR po seznámení se se situací v obou zemích od posledního společného zasedání, které se konalo ve dnech 6. a 7. června 2019 péčí SRK v Bratislavě, považují za důležitou vzájemnou informovanost o stavu a vývoji slovenských a českých vysokých škol, která je základním předpokladem prohlubování spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu. Zasedání, které se mělo péčí ČKR konat v ČR v roce 2021, muselo být kvůli pandemii nemoci COVID-19 přesunuto do roku 2022.
 2. SRK a ČKR si vyměnily názory na období v letech 2020 a 2021, kdy nemohla kvůli pandemii nemoci COVID-19 po většinu akademického roku probíhat běžná prezenční výuka a muselo se sahat k distančním formám vzdělávání. V obou zemích se tak potvrdilo, že digitalizace vysokoškolského vzdělávání má být integrována do osnov v zájmu modernizace prostředí, avšak v zodpovědné míře tak, aby kvalita takového vzdělávání byla na srovnatelné úrovni jako při prezenčním vzdělávání.
 3. SRK a ČKR se shodně staví proti válce, kterou vede Ruská federace na Ukrajině, a vyzývají k jejímu okamžitému ukončení. Obě konference se snaží pomáhat vysokým školám na Ukrajině, stejně jako ukrajinským studentům studujícím v SR a v ČR, a také ukrajinským uchazečům
  o studium. Na vysokých školách SR a ČR jsou navíc skupiny dobrovolníků z řad studentů
  i akademických pracovníků, kteří nezištně pomáhají nejen ukrajinským studentům, ale všem ukrajinským uprchlíkům. Žijeme ve světě, v němž je lidská solidarita nezbytná, a proto SRK a ČKR apelují na společnost, aby bránila demokratické hodnoty, které jsou dnes i v Evropě ohroženy.
 4. Společným cílem SRK a ČKR je plnohodnotné zastoupení vysokých škol v Evropském vysokoškolském prostoru, Evropském vzdělávacím prostoru a v Evropském výzkumném prostoru. Vysoké školy obou zemí chtějí být součástí diskuse o postavení vysokých škol
  v budoucí Evropě a vyzývají politiky, aby při definování evropské budoucnosti začlenili do svých vizí i postavení a poslání vysokých škol, které jsou výjimečné tím, že spojují tzv. vědomostní trojúhelník – vzdělávání, výzkum a inovace. SRK a ČKR se shodly, že pokud jde
  o legislativu, zejména o zákon o vysokých školách, považují v obou zemích za nejdůležitější princip autonomie vysokých škol, včetně řízení finančních toků, a rovný přístup k prostředkům na vědu a výzkum. Žádají o větší důvěru, o akademické svobody nejen pro jednotlivce, ale
  i pro vysokoškolské instituce, a dodržení příslibu ministrů vyjádřeného na konferenci v Římě (2020), jímž se ministři zavázali dodržovat institucionální autonomii, akademické svobody a integritu, účast studentů a zaměstnanců na řízení vysokoškolského vzdělávání a veřejnou odpovědnost za vysokoškolské vzdělávání. Za neméně důležité považují SRK i ČKR kvalitní systém akreditací, objektivní hodnocení kvality vysokých škol a jejich internacionalizaci. Podporují, aby se jejich akreditační agentury co nejdříve staly členy evropské sítě ENQA a byly zapsány do Evropského registru agentur EQAR.
 5. Růst cen energií a inflace v obou zemích, a také pokles financí na veřejné vysoké školství v SR, mohou přivést vysoké školství do nepříznivé situace. V duchu nejnovějších doporučení UNESCO (2022), ve kterých je deklarováno, že vysoké školství je důležitou prioritou a může přispět k sociální, ekonomické a ekologické transformaci potřebné k řešení nejpalčivějších problémů, je třeba zabezpečit adekvátní zdroje pro vysoké školy, aby se mohly věnovat službě společnosti. SRK a ČKR proto považují za důležité každoroční navyšování financování veřejných vysokých škol tak, aby byl podíl veřejných financí na HDP vynakládaných na vysoké školství v dohledné době srovnatelný s průměrem zemí OECD.
 6. SRK a ČKR se usnesly, že budou v tradici společných zasedání nadále pokračovat, a potvrdily, že příští zasedání se uskuteční ve dnech 6. a 7. června 2024 péčí SRK ve Slovenské republice.
  V této souvislosti považují za důležitou i spolupráci v rámci Evropské univerzitní asociace, jejímiž řádnými kolektivními členy SRK i ČKR od jejího vzniku v roce 2001 jsou. Jak SRK, tak ČKR mají za sebou téměř 30letou historii. Vznik SRK ze společného Klubu rektorů českých a slovenských vysokých škol se datuje 25. listopadu 1992, vznik ČKR 28. ledna 1993.

V Praze dne 3. června 2022

Za Slovenskou rektorskou konferenci
Prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., Dr.h.c.
prezident

Za Českou konferenci rektorů
Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
předseda

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info