Usnesení

174. zasedání Pléna České konference rektorů

Praha, 15. února 2024 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 174. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení:

  1. ČKR se ztotožňuje s Prohlášením Užšího předsednictva Rady vysokých škol ke zbraňové legislativě, které vyzývá odpovědné orgány k iniciování návrhů významně regulujících pořizování a držení střelných zbraní.
  2. ČKR oceňuje MŠMT a Ministerstvo vnitra za součinnost v otázce bezpečnostních opatření. ČKR rovněž oceňuje vstřícný postoj MŠMT k řešení bezpečnostní situace na vysokých školách navýšením investičních prostředků v Operačním programu Jan Amos Komenský. Navýšená alokace však pokrývá potřeby vysokých škol pouze částečně.
  3. ČKR vyzývá MŠMT k bezodkladnému zahájení činnosti pracovních skupin k řešení ministerstvem avizovaných komplexních změn ukazatele A a K a podpory profesních programů, k níž byli zástupci reprezentací vysokých škol vyzváni na prosincovém jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol. ČKR bere na vědomí informaci ministra o alokaci prostředků na mzdovou kohezi vysokých škol. Výzva bude vypsána na začátku druhého čtvrtletí 2024.
  4. ČKR vyjadřuje znepokojení nad zpožděním v projednávání novely zákona o vysokých školách. V oblasti studijní agendy považuje ČKR za zcela zásadní vyřešení legislativní nejistoty u doktorských studijních programů.
  5. ČKR uvítala spuštění projektu mikrocertifikátů, financovaného z Národního plánu obnovy (NPO) a sdíleného s evropskými partnery. Je třeba, aby MŠMT stanovilo odpovědnou osobu za pokračování agendy mikrocertifikátů i po ukončení projektu NPO.
  6. ČKR oceňuje spolupráci MŠMT a Rady pro výzkum, vývoj a inovace při připomínkování připravované koncepce Metodiky VŠ2025+. Zároveň apeluje na udržení reálného harmonogramu hodnocení výzkumných organizací, zejména pak na včasný termín zveřejnění výsledků hodnocení vysokých škol v roce 2026 tak, aby došlo k plynulé návaznosti financování vysokých škol z prostředků DKRVO.

V Praze dne 15. února 2024

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
předsedkyně

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info