Usnesení

166. zasedání Pléna České konference rektorů

Praha, 2. června 2022 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 166. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR upozorňuje, že prorůstový rozpočet vysokých škol v roce 2023 je klíčový s ohledem na očekávaný demografický vývoj v zájmu zachování rovných příležitostí k přístupu k vysokoškolskému vzdělávání.
  2. ČKR rovněž upozorňuje na ohrožení vyrovnaného hospodaření vysokých škol v souvislosti s růstem cen energií a nárůstem inflace.
  3. ČKR požaduje aktivní zapojení svých zástupců do připomínkového řízení v procesu novelizace zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.
  4. ČKR v návaznosti na požadavek Rady pro výzkum, vývoj a inovace týkající se sdělení oborových portfolií vysokými školami žádá jasnou definici relevantnosti tohoto požadavku a účelu využití získaných informací. ČKR také doporučuje do jednání o oborových portfoliích zapojit Národní akreditační úřad pro vysoké školství.
  5. ČKR doporučuje zachovat schválený systém hodnocení výzkumných infrastruktur včetně již schváleného pětiletého intervalu hodnocení.
  6. ČKR oceňuje, že požadavky na stipendia pro ukrajinské studenty budou po ověření souladu s nastavenými podmínkami uspokojeny v plném rozsahu. ČKR žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby stanovilo reálný časový horizont této podpory.
  7. ČKR oceňuje přístup Ministerstva zahraničních věcí při zlepšování podmínek pro umožnění studia zahraničních studentů na vysokých školách ČR. ČKR podporuje urychlenou digitalizaci vízové agendy.
  8. ČKR podporuje navýšení finanční podpory pro univerzity třetího věku (U3V) pro rok 2023 na 27,5 mil. Kč, což odpovídá rapidnímu nárůstu počtu kurzů pořádaných pro posluchače U3V.

V Praze dne 2. června 2022

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
předseda

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info