Usnesení

165. zasedání Pléna České konference rektorů

Praha, 7. dubna 2022 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 165. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR ocenila postoj premiéra ČR Petra Fialy a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Gazdíka k sestavování rozpočtu vysokých škol pro rok 2022. Tyto kroky považujeme za strategicky významné pro budoucí rozvoj ČR, v němž budou hrát vysoké školy ČR významnou roli ve všech oblastech svého působení.
  2. ČKR sleduje situaci na Ukrajině a oceňuje kroky jednotlivých vysokých škol na pomoc uprchlíkům i ukrajinským studentům a akademickým pracovníkům v ČR. ČKR vítá projekt „Open Ukrainian University“.
  3. ČKR žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby vydalo metodický pokyn k poskytování vysokoškolského vzdělání pro uchazeče o studium z Ruska a Běloruska.
  4. ČKR citlivě vnímá návrh extrémní priority, jíž je výzva „Špičkový výzkum“ v rámci Prioritní osy 1 Operačního programu Jan Amos Komenský. Za kritický považuje ČKR zejména nepoměr mezi počtem projektů, jež mohou v pozici hlavního řešitele v rámci dané výzvy podat jednotlivé vysoké školy a ústavy Akademie věd ČR.
  5. ČKR oceňuje aktivity vedoucí k novelizaci Zákona o vysokých školách. ČKR současně nepovažuje za žádoucí, aby v rámci této novely došlo k úpravám dosavadní platné legislativy týkající se pravomocí uskutečňovat studijní programy na vysokých školách.
  6. ČKR očekává další diskusi se zástupci Rady pro výzkum, vývoj a inovace v záležitosti plné implementace Metodiky 17+ a z ní vyplývající požadavek na oborovou orientaci vysokých škol.

V Praze dne 7. dubna 2022

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
předseda

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info