Usnesení

164. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR)

Brno, 17. února 2022 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 164. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení:

  1. ČKR ocenila skutečnost, že Vláda ČR při sestavování rozpočtu pro rok 2022 dodržela závazek vůči vysokým školám v objemu finančních prostředků pro veřejné vysoké školy, a to jak v oblasti vzdělávací činnosti, tak v oblasti podpory vědy, výzkumu a inovací.
  2. ČKR bude s MŠMT i nadále aktivně spolupracovat na novelizaci zákona o vysokých školách, jejímž cílem je zefektivnění vzdělávacího procesu a strategického řízení vysokých škol. Pro ČKR je jednou z významných priorit problematika doktorského studia, které je pro další rozvoj konkurenceschopnosti českých vysokých škol zásadní.
  3. ČKR upozorňuje na značně problematické udělování víz zahraničním zájemcům o studium na českých vysokých školách. Pandemie COVID-19 měla celosvětově negativní dopad na mobilitu, a proto je v souvislosti s rozvolňováním protiepidemických opatření nezbytné zefektivnit fungování režimu Student.
  4. ČKR oceňuje vstřícný postoj Vlády ČR v otázce kompenzace nákladů vysokých škol spojených s testováním zaměstnanců.
  5. V doplňujících volbách ČKR na uvolněné místo místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností na funkční období 1.3.2022 – 31.7.2023 byl zvolen rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava Prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

V Brně dne 17. února 2022

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
předseda

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info