Usnesení

161. zasedání Pléna České konference rektorů

Brno, 3. června 2021 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 161. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR je přesvědčena o tom, že investice do vědy jsou účinným nástrojem k eliminování dopadů pandemické krize a nezbytným předpokladem pro stimulaci ekonomického růstu. ČKR proto zásadně nesouhlasí s návrhem Ministerstva financí uplatněným v rámci mezirezortního připomínkového řízení při přípravě státního rozpočtu, který by ve svém důsledku vedl ke snížení prostředků na vědu, výzkum a inovace o 3,6 % oproti roku 2021. ČKR pokládá návrh Ministerstva financí za nekoncepční, krátkozraký a ohrožující budoucí rozvoj ČR. ČKR zdůrazňuje, že návrh Ministerstva financí je v rozporu s Memorandem o podpoře VaVaI v ČR ze dne 19. 12. 2019 podepsaným předsedou Vlády ČR. ČKR podporuje návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace na zvýšení výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024 o 1,4 mld. Kč.
  2. ČKR konstatuje, že vysoké školy nepatřily během pandemie covid-19 k prioritám současné vlády. Vysoké školy byly pro studenty uzavřeny od března 2020 a délka i přísnost opatření byla v porovnání s jinými členskými zeměmi EU nebývalá. ČKR si je vědoma nutnosti dodržování hygienických opatření a zdůrazňuje, že vysoké školy byly a jsou schopny zabezpečit svůj řádný chod. Jako příklad může sloužit výuka na všech lékařských fakultách v ČR, která přerušena nebyla, a přesto nedošlo ke zhoršení epidemické situace. Pokud by na podzim 2021 opět došlo k plošnému uzavření vysokých škol, mělo by to nedozírné následky pro konkurenceschopnost ČR.
  3. ČKR vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní akreditační úřad pro vysoké školství k diskusi o využití některých forem online/distanční výuky ve studijních programech, které jsou akreditovány v prezenční formě. Vysoké školy získaly během pandemie covid-19 řadu pozitivních zkušeností a investovaly značné prostředky do nákupu moderních informačních technologií. Tato diskuse by měla probíhat na úrovni expertní skupiny ČKR s vedením Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
  4. ČKR upozorňuje na nárůst povinností v oblasti kybernetické bezpečnosti, které vysokým školám vznikají v souvislosti s jejich postavením jako orgánů veřejné moci. Vysoké školy budou muset financovat vysoké náklady spojené s implementací této nově vzniklé povinnosti.
  5. ČKR zvolila v tajných volbách nové Předsednictvo ČKR, jehož funkční období začíná 1. srpna 2021 a končí 31. července 2023:

Předseda:

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity

 

Místopředsedové:

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor Univerzity Pardubice

Doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D., rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s.

Prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor Slezské univerzity v Opavě

Prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc., rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

 

V Brně dne 3. června 2021

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
předseda

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info