Usnesení

157. zasedání Pléna České konference rektorů

Praha, 2. října 2020 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 157. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR si je vědoma vážnosti zhoršující se pandemické situace v ČR. ČKR však důrazně žádá, aby opatření byla konzultována s vysokými školami s dostatečným časovým předstihem a byla přijímána v souladu s právním řádem ČR. Vysoké školy odpovídají za vzdělávání stovek tisíců studentů a již od března 2020 hrají výraznou úlohu při zvládání obtížné situace spojené s epidemií koronaviru. Lidské zdroje a odborné zázemí vysokých škol mohou být pro orgány veřejné správy, včetně Ministerstva zdravotnictví a jím řízených hygienických stanic, jednoznačně přidanou hodnotou.
  2. ČKR apeluje na Vládu ČR, aby dodržela svůj závazek navyšovat finanční prostředky do vysokého školství. Vysoké školy musejí čelit mimořádně složité situaci, investovat velké prostředky do hygienických opatření, technického vybavení, citelně byly postiženy koleje a menzy a nastal i velký výpadek příjmů u programů celoživotního vzdělávání, smluvního výzkumu i dalších aktivit v rámci doplňkové činnosti. ČKR žádá o zohlednění této obtížné situace při koncipování rozpočtu vysokých škol pro roky 2021–2023.
  3. ČKR důrazně doporučuje, aby byly v prioritách ČR při využití evropských zdrojů významně podpořeny intervence do výzkumu a vzdělávání. Investice do lidského kapitálu jsou ve všech vyspělých zemích vnímány jako zásadní faktor konkurenceschopnosti, a musí být proto dle názoru ČKR jednoznačnou prioritou pro ČR.

V Praze dne 2. října 2020

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
předseda

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info