Usnesení

156. zasedání Pléna České konference rektorů

Brno, 18. června 2020 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 156. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR velmi oceňuje přístup vysokých škol, které sehrály výraznou úlohu v období mimořádně obtížné situace spojené s epidemií koronaviru. ČKR zejména oceňuje angažovanost studentů v dobrovolnické činnosti a poskytnutí vědecko-výzkumného zázemí univerzit, které prokázaly operativnost, inovační schopnost a připravenost plně se angažovat při řešení celospolečenských problémů. Vysoké školy zásadním způsobem přispěly k zvládnutí krizové situace v ČR.
  2. Vysoké školy ČR zvládly období narušené výuky na vysoké úrovni, přičemž získaly další pozitivní zkušenosti s on-line výukou, jež se ukázala být možnou doplňkovou metodou
    k tradičním formám výuky. ČKR doporučuje rozvinout diskusi s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství a s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o způsobu a podmínkách širšího využití on-line výuky v kombinované i prezenční formě studia.
  3. ČKR žádá, aby proces přijímání a zpracování víz příslušnými orgány ČR byl reorganizován tak, aby studenti a uchazeči ze zemí s vízovou povinností mohli zahájit studium na vysokých školách ČR ještě v zimním semestru akademického roku 2020/2021, a to například umožněním zahraničním studentům podat žádost o povolení k pobytu za účelem studia na území ČR odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra během studijního pobytu v ČR na krátkodobé vízum.
  4. ČKR žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o získání souhlasuMinisterstva zdravotnictví se zmírněním restriktivních opatření v oblasti vysokého školství; například zvýšení počtu osob, které mohou být při dodržení hygienických zásad přítomny v jedné místnosti.
  5. ČKR apeluje na Vládu ČR, aby dodržela svůj závazek navyšovat finanční prostředky do vysokého školství, které prokázalo, že je strategickou infrastrukturou státu. Investice do lidského kapitálu by měla být v období překonávání následků koronavirové pandemie logicky nezpochybnitelnou vládní prioritou. ČKR podporuje úsilí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o navýšení rozpočtu vysokých škol ČR pro rok 2021.

V Brně dne 18. června 2020

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
předseda