Usnesení

154. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR)

Praha, 13. února 2020 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 154. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení:

  1. ČKR zaujala kritické stanovisko ke způsobu slovního hodnocení vysokých škol ze strany Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Hodnocení by mělo být zaměřeno na oblasti, které mají jednotlivé vysoké školy řádně akreditovány; některé vysoké školy však byly hodnoceny v oborech, ve kterých nemají akreditovány studijní programy a publikačně se v nich neprofilují.
  2. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D., navrhl na pozici předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství stávajícího místopředsedu JUDr. Ivana Barančíka, Ph.D. ČKR tuto nominaci podporuje.
  3. ČKR žádá orgány státní správy o vypracování funkčního epidemiologického plánu, a to jak v souvislosti s probíhající epidemií koronaviru, tak i jako budoucí metodický nástroj pro obdobné krizové situace.
  4. ČKR poukazuje na závažný problém spojený s přijetím novely zákona č. 565/1990 Sb.,
    o místních poplatcích. Paragraf 3a, odst. 1, zahrnuje plošnou povinnost úhrady poplatku z pobytu. Tento poplatek by mohl neúměrně prodražit ubytování studentů na kolejích a výrazně ohrozit rozvoj internacionalizace vysokých škol. ČKR proto vyzývá k novele zákona, která by osvobodila od poplatku z pobytu vysokoškolské studenty.
  5. ČKR odmítá poslaneckou iniciativu návrhu novely zákona o vysokých školách (sněmovní tisk 741/0) týkajícího se dalších informačních povinností pro vysoké školy. Současná zákonná úprava je dle ČKR dostatečná.
  6. ČKR vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby usilovalo o prosazení novelizace zákona č. 111/1998, o vysokých školách, a dalších zákonů, jež by umožnily v praxi realizovat prioritní cíl 1 Strategického záměru 2021-2030, operační cíl G, POSILOVAT MEZINÁRODNÍ DIMENZI VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, a to v požadavku „posilovat internacionalizaci samotného prostředí vysokých škol („internacionalizace doma“), tedy zvyšovat počty zahraničních studujících a pracovníků“. Realizaci tohoto operačního cíle v současnosti brání praxe nostrifikací zahraničního vzdělání, zejména středoškolského, kde nostrifikačním orgánem jsou krajské úřady, jakožto předpokladu přijetí uchazeče se zahraničním vzděláním do studia, a dále praxe v oblasti udělování víz studentům ze zemí mimo EU.
  7. ČKR žádá, aby byly alokovány finanční prostředky Operačního programu Jan Amos Komenský z tzv. pražské obálky pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum a pro Akademii věd ČR a její pracoviště, a aby tato alokace dosahovala alespoň reálné úrovně Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v období 2014-2020 při spolufinancování vysokých škol a Akademie věd ČR (spolufinancování příjemců) ve výši 5 %.

V Praze dne 13. února 2020

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
předseda