Usnesení

152. zasedání Pléna České konference rektorů

Praha, 4. října 2019 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 152. zasedání následující usnesení:

  1. Metodika pro hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol byla schválena Vládou ČR a vysoké školy jsou připraveny ji řádně naplnit. ČKR proto žádá Radu pro výzkum, vývoj a inovace o urychlené dokončení hodnocení v rámci modulu M2 za druhý implementační rok Metodiky 2017+. ČKR upozorňuje na skutečnost, že zveřejnění výsledků je podmínkou pro rozdělení finančních prostředků vysokým školám.
  2. ČKR podporuje způsob financování vědy založený na vyšším podílu institucionální podpory a na snížení podílu podpory účelové. Zvýšení institucionální podpory je vhodným nástrojem na zajištění větší stability a rozvoje vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol a je i podmínkou pro rozvoj jejich inovačních kapacit.
  3. ČKR vítá a podporuje informaci předsedy Vlády ČR Andreje Babiše o záměru vlády usnadnit rovnoprávné zapojení vysokých škol se sídlem v Praze do Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) na období 2021-2027.
  4. ČKR upozorňuje na závažnou situaci v Národním akreditačním úřadu pro vysoké školství (NAÚ), jehož předseda rezignoval k 30.4.2019. ČKR vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k urychlenému podání návrhu na jmenování předsedy NAÚ.
  5. ČKR opětovně konstatuje, že NAÚ nedodržuje zákonné lhůty, což způsobuje právní nejistotu všem vysokým školám ČR.
  6. ČKR upozorňuje na opakující se problémy s udělováním víz studentům, kteří byli řádně přijati ke studiu na vysokých školách. Jedná se zejména o dlouhé lhůty k vyřizování víz a nadměrnou administrativní zátěž pro vysoké školy.
  7. ČKR oslaví 30. výročí Sametové revoluce prostřednictvím řady akcí, které vysoké školy zorganizují samostatně. ČKR uctí tento významný den v rámci tradičního programu oslav
    17. listopadu 1939 a 1989.
  8. ČKR žádá prezidenta Čínské lidové republiky o intervenci ve prospěch bývalého rektora Xinjiang University, profesora Tiyipa Tashpolata. Profesor Tashpolat byl v roce 2017 zadržen státními orgány, obviněn z podpory separatismu a v současné době mu hrozí trest smrti. ČKR pověřuje předsednictvo k zaslání otevřeného dopisu prezidentu Čínské lidové republiky.

V Praze dne 4. října 2019

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
předseda