Usnesení

148. zasedání Pléna České konference rektorů

Praha, 6. prosince 2018 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 148. zasedání následující usnesení:

 1. ČKR vítá úsilí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o navyšování rozpočtu vysokých škol na rok 2019 i střednědobého rozpočtového výhledu.
 2. ČKR vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby podpora vzdělávání budoucích učitelů v rozpočtovém ukazateli P (společenská potřebnost) nebyla omezena na pedagogické fakulty, nýbrž byla zaměřena obecně na studijní programy v oblasti vzdělávání učitelství na všech součástech univerzit, které je zajišťují. ČKR je přesvědčena, že finanční intervence tohoto typu musejí být postaveny na kvalitní analýze potřebnosti absolventů a nákladů na jejich vzdělávání, jako se tomu stalo v případě lékařských programů.
 3. ČKR vítá úsilí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zajištění dodatečné finanční podpory investičních projektů komplementárních výzev č. 16 a 17 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání z důvodu výrazného zvýšení cen stavebních prací, které ohrožují dokončení projektů v souladu s relevantními pravidly dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 4. ČKR podporuje navýšení personálních kapacit Kanceláře Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, jež je nezbytné pro efektivní fungování akreditačních procesů.
 5. ČKR podporuje závěry jednání zástupců Rady pro výzkum, vývoj a inovace se zástupci ČKR, které se uskutečnilo 12. 11. 2018 v Praze, k problematice implementace hodnocení výzkumu dle Metodiky 2017+ (zápis z jednání viz příloha).
 6. ČKR zásadně nesouhlasí s návrhem indikativního škálování vysokých škol předloženým v rámci tzv. tripartity a žádá o jeho zdůvodnění.

V Praze dne 6. prosince 2018

                                                                                                                                                                                                                                                            Za Českou konferenci rektorů                                                                                                                                                                                                                                                           Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
                                                                                                                                                                                                                                          předseda

 

Zápis z jednání zástupců RVVI a ČKR k problematice hodnocení výzkumu dle Metodiky 2017+

Datum a místo konání: 12.11.2018, Univerzita Karlova, Praha

Účastníci:       prof. Tomáš Zima, rektor UK a předseda ČKR

                        prof. Petr Dvořák, 1. místopředseda RVVI a předseda KHV

                        doc. Jan Konvalinka, člen RVVI

                        prof. Štěpán Jurajda, člen RVVI

                        prof. Jiří Málek, rektor UPa a člen ČKR

                        Dr. Pavel Doleček, náměstek ministra pro VŠ a výzkum 

Účastníci jednání se shodli na následujících bodech implementace M2017+ pro oblast vysokých škol:

 1. Modul 1 – Kvalita vybraných výsledků, navržený RVVI, bude v plném náběhu, tj. po zahrnutí výsledků základního výzkumu (publikační výsledky a výsledky specifické pro SHV obory) použitelný k hodnocení nominovaných špičkových výsledků z hlediska kvality, originality a významnosti ve srovnání s mezinárodní úrovní.
 2. Modul 2 – Výkonnost výzkumu. K metodice schválené RVVI bude jako dodatečný materiál doplněn podklad podle návrhu ČKR (varianta 7). Bude provedena oborová normalizace na velikost DKRVO hodnocených VŠ a jejich součástí. Výsledkem bude po zhodnocení podkladů panelem hodnocení výkonnosti výzkumu součástí VŠ v rámci jednotlivých oborů.
 3. V roce 2019 bude provedeno hodnocení vysokých škol na základě Modulu 1 a Modulu 2. Výsledkem hodnocení bude po zhodnocení podkladů panelem pořadí kvality a výkonnosti součástí VŠ.
 4. Modul 3 – Společenská relevance, Modul 4 - Viabilita a Modul 5 – Strategie a koncepce, navržené ve spolupráci s MŠMT, budou po diskusi s reprezentacemi ČKR a RVŠ procesně dopracovány, pilotně odzkoušeny a v detailech optimalizovány v průběhu roku 2019. Následně pak budou použity pro hodnocení v segmentu vysokých škol.
 5. Detailní podoba hodnocení výzkumu podle Metodiky 2017+ pro oblast vysokých škol, včetně procesních záležitostí bude předložena ke schválení vládě ČR nejpozději do 30. 9. 2019.

Zapsali: J. Málek a Š. Jurajda

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info