Panelová diskuse na téma "Je naše vysoké školství českým národním zájmem?"

Praha, 3. 6. 2003 | Tisková zpráva - orientační přehled

Univerzita Karlova v Praze (UK), Česká konference rektorů (ČKR) a Rada vysokých škol (RVŠ) uspořádaly 3. 6. 2003 v historické budově Karolina panelovou diskusi na téma "Je naše vysoké školství českým národním zájmem?". Na tuto diskusi byli pozváni členové vlády ČR, představitelé obou komor Parlamentu ČR, zástupci akademické obce a médií.

Z politických představitelů přijala pozvání k diskusi ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková a její náměstek pro vědu a vysoké školství Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. Ze zástupců jednotlivých výborů obou komor Parlamentu ČR se panelové diskuse zúčastnili: za Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jeho předseda PhDr. Walter Bartoš, místopředsedkyně Ing. Michaela Šojdrová a člen Ing. Petr Bratský. Za Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., a Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., a za Podvýbor pro vědu a vysoké školy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR MUDr. Josef Kubinyi, PhD.

Diskusi zahájil rektor UK Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. V úvodu se pozastavil nad nízkou účastí pozvaných politiků, kterou považuje za projev nezájmu a neochoty k politickému jednání o dané problematice.

"Musím bohužel konstatovat, že naše oslovení české politické reprezentace a výzva k této diskusi měly téměř mizivou odezvu - z cca 60 pozvaných představitelů vlády, poslanecké sněmovny a senátu se dostavilo pouhých 8."

Dále rektor ocenil práci médií, která se problematice financování a transformace vysokých škol soustavně věnují.

"Pokud se i nadále budou tomuto tématu věnovat média, stane se chronické podfinancování vysokých škol námětem pro širší diskusi a veřejnost si tak uvědomí, že se nejedná pouze o problémy vysokého školství, ale o významný problém dotýkající se celé naší společnosti."

V rámci diskuse vystoupil nejprve Doc. RNDr. František Ježek, CSc., s příspěvkem na téma "Situace vysokých škol v EU", na nějž navazoval příspěvek Prof. MUDr. PhDr. Jany Mačákové, CSc., "Situace vysokých škol v ČR". Poté následovala diskuse, kterou vedl rektor UK. Po skončení oficiálního programu diskuse neformálně pokračovala v reprezentativních prostorách Karolina.

Ve svém příspěvku předseda RVŠ František Ježek charakterizoval postavení a roli vysokých škol v EU. Zároveň se také pokusil o srovnání podmínek vysokých škol v naší zemi se zeměmi EU. Na závěr představil usnesení, které k materiálu Evropské komise "The Role of the Universities in the Europe of Knowledge" vydal sněm RVŠ. Toto usnesení hodnotí zmíněný materiál pozitivně. Dále je v něm zdůrazněna nutnost podpory vysokých škol z veřejných zdrojů a rozvoje možností vícezdrojového financování vysokých škol. Zároveň toto usnesení vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ) k nalezení organizační formy pro celonárodní diskusi nad tímto materiálem.

Příspěvek Jany Mačákové - místopředsedkyně ČKR a rektorky Univerzity Palackého v Olomouci - se zabýval stavem českých vysokých škol. Komentoval např. hlavní změny pro roce 1989 v oblasti českého vysokého školství a na základě statistických údajů konstatoval také vývoj kapitálových výdajů veřejných vysokých škol, růst počtu studentů a vývoj inflace, vývoj průměrných platů zaměstnanců veřejných vysokých škol a dalších složek. Za slabé stránky označil především dlouhodobé podfinancování vysokých škol, dlouhodobou stagnaci normativu na jednoho studenta, nedostatečné finanční prostředky na výzkum, věkovou strukturu akademických pracovníků, nedostatečný rozvoj distančního vzdělávání a alternativních forem vzdělávání, problémy se zajišťováním účasti zahraničních hostujících profesorů a vybavení laboratoří, knihoven a odborných pracoven. Nastínil také návrhy na řešení a očekávané efekty a důsledky reformy financování veřejných vysokých škol.

Následující diskusi uvedl rektor UK Ivan Wilhelm a formuloval nové výzvy, které nyní stojí před českými univerzitami. Jedná se především o zvýšené požadavky na vysokoškolské vzdělávání, o nutnost internacionalizace vzdělávání a výzkumu, o reorganizaci vědních disciplín, transfer výsledků výzkumu a studium rizik společenského vývoje. K tomu je ovšem zapotřebí zabezpečení potřebného trvalého financování a odpovídající legislativní prostředí.

Z diskuse vyplynulo několik základních tezí, na kterých se shodla většina účastníků:

  • Lidské zdroje představují v evropském geopolitickém prostoru jednoznačně největší národní bohatství.
  • Konkurenceschopnost státu lze zajistit investicemi do vzdělání.
  • České vysoké školy si uvědomují svoji zodpovědnost v tomto procesu a jsou připraveny se transformovat.
  • Reforma není politickou záležitostí - měla by být celonárodním zájmem napříč politickým spektrem.
  • Její vznik a uskutečňování by měla provázet diskuse mezi zástupci legislativy a akademickou obcí.

Rektor UK Ivan Wilhelm pak shrnul závěry panelové diskuse. Považuje ji za výchozí platformu a začátek dalších podobných setkání nad podrobnějšími tématy. Konstatoval, že zde reálně existuje problém chronického podfinancování vysokých škol, ovšem stejně tak existují i dobré předpoklady pro uskutečňování reformy vysokého školství - k dispozici je např. objektivní hodnocení vysokých škol, které by vedlo k jejich diferenciaci, dále kvalitativní hodnocení studijních programů, mobility a další důležitých ukazatelů. Plánovanou reformu pozitivně ohodnotil jako možný konec plošného navyšování dotací.

Na závěr Ivan Wilhelm vyzval všechny přítomné, aby sami přinášeli další podněty novým diskusím a znovu deklaroval připravenost akademické obce i veřejných vysokých škol k transformaci systému a k plnění úkolů s ní spojených.

Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK
Mgr. Klára Hamanová, Odbor vnějších vztahů UK

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info