Resolution

168th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

(In Czech only)

Pilsen, 1 December 2022 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 168. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR vyjadřuje rozhodný nesouhlas s návrhem střednědobého výhledu státního rozpočtu pro léta 2024-2025 pro oblast vědy a vysokých škol; navržené omezení finančních prostředků pro tuto oblast by znamenalo zásadní ohrožení vysokých škol v ČR.
  2. ČKR vyzývá Vládu ČR, aby její členové účinně spolupracovali na zajištění střednědobého výhledu financování výzkumných infrastruktur a dalších průřezových prioritních výdajů na výzkum, vývoj a inovace.
  3. ČKR očekává další jednání o navýšení finanční alokace v rámci Národního plánu obnovy ČR s cílem posílit investice jak do oblasti vysokoškolského vzdělávání, tak do oblasti vědy, výzkumu a inovací.
  4. ČKR podporuje posílení mzdových prostředků pro všechny čtyři veřejné umělecké vysoké školy; navržené opatření považuje za přechodné a vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby nalezlo systémové řešení pro odstranění dlouhodobého podfinancování vysokých škol.
  5. ČKR zdůrazňuje zásadní význam vysokých škol pro úspěšné řešení globální změny klimatu a problematiky udržitelnosti; ČKR zřizuje pro tuto agendu pracovní skupinu.
  6. ČKR zdůrazňuje svoji ochotu dlouhodobě se podílet na podpoře Ukrajiny při obnově vysokých škol a posílení jejich role v dlouhodobém pozitivním rozvoji ukrajinské společnosti a hospodářství.
  7. V doplňujících volbách ČKR na uvolněné místo místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání na funkční období 15.12.2022 – 31.7.2023 byla zvolena rektorka Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

V Plzni dne 1. prosince 2022

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
předseda

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info