Resolution

167th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

(In Czech only)

Prague, 7 October 2022 PDF

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 167. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR podporuje požadavek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na výrazné navýšení výdajů pro oblast vysokých škol, vědy a výzkumu, bez něhož nebude možné zajistit odpovídající kvalitu terciárního vzdělávání a výzkumu v ČR.
  2. ČKR opakovaně upozorňuje na potřebu prorůstového rozpočtu vysokého školství s ohledem na očekávaný demografický vývoj a zachování rovných příležitostí k přístupu k vysokoškolskému vzdělávání.
  3. ČKR oceňuje rozhodnutí Vlády ČR zajistit nákup a zastropování cen energií, současně však vyjadřuje obavy, zda bez navyšování rozpočtu bude možné udržet kvalitu činností vysokých škol.
  4. ČKR upozorňuje na narůstající nepoměr ve financování regionálního a vysokého školství, jehož důsledkem je odchod zejména mladých akademiků z vysokých škol.
  5. ČKR oceňuje otevřený přístup MŠMT při vypořádání připomínek k novele zákona o vysokých školách a k dalším legislativním normám.
  6. ČKR upozorňuje, že předložený návrh materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) „Národní plán obnovy – informace o rozšíření stávající finanční alokace pro Českou republiku“ nereflektuje potřeby vysokých škol a dostatečně nepodporuje dlouhodobé prorůstové investice v oblasti terciárního vzdělávání, vědy a inovací. ČKR vyzývá MŠMT k dalšímu jednání s MPO k tomuto materiálu s cílem navýšení prostředků do oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací.
  7. ČKR odsuzuje porušování práva na svobodu projevu a shromažďování v Íránu a vyjadřuje solidaritu s íránskými občany, obzvláště se studujícími a akademiky účastnícími se protestů proti policejní zvůli v této zemi.

V Praze dne 7. října 2022

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
předseda

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info