CRC Annual Report 2013

(In Czech only)

Výroční zpráva, jejíž návrh na základě dílčích zpráv místopředsedů České konference rektorů (ČKR) předložil předseda ČKR Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., byla Plénem ČKR na jeho 124. zasedání, Výročním shromáždění ČKR (Střítež u Jihlavy, 20. února 2014), projednána a schválena.

Tato zpráva podává přehled hlavních činností, kterým se ČKR jako orgán reprezentace vysokých škol věnovala v roce 2013. Členěna je do pěti částí, odpovídajících kompetencím jednotlivých místopředsedů. Předsednictvo ČKR, které má dvouleté funkční období, vždy od 1. srpna do 31. července, pracovalo od 15. února 2013 do 31. července 2013 v oslabeném složení. Důvodem byla skutečnost, že místopředsedovi pro záležitosti legislativní a organizační I. Mathé, skončilo 14. února 2013 rektorské funkční období a tím také jeho členství v ČKR a v Předsednictvu ČKR. Na nejbližším zasedání Pléna ČKR (119. zasedání Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR, Praha, 14.-15.2.2013) bylo rozhodnuto, že doplňující volba místopředsedy ČKR se konat nebude a že na zbytek funkčního období (15.2.-31.7.2013) bude výkonem funkce místopředsedy ČKR pro záležitosti legislativní a organizační pověřen místopředseda ČKR pro vnější záležitosti I. Barančík. Na 121. zasedání Pléna ČKR, které se konalo 6. června 2013 v Olomouci péčí Univerzity Palackého v Olomouci, bylo zvoleno nové Předsednictvo ČKR. Od 1. ledna do 14. února 2013 pracovalo tedy Předsednictvo ČKR v tomto složení: V. Hampl (předseda), V. Večerek (místopředseda pro oblast vzdělávání), Z. Kůs (místopředseda pro oblast tvůrčích činností), R. Hindls (místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální), I. Barančík (místopředseda pro vnější záležitosti), I. Mathé (místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační). Od 15. února do 31. července 2013 pracovalo Předsednictvo ČKR v tomto složení: V. Hampl (předseda), V. Večerek (místopředseda pro oblast vzdělávání), Z. Kůs (místopředseda pro oblast tvůrčích činností), R. Hindls (místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální), I. Barančík (místopředseda pro vnější záležitosti a místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační). Od 1. srpna do 31. prosince 2013 pracovalo Předsednictvo ČKR v tomto složení: V. Hampl (předseda), M. Bek (místopředseda pro oblast vzdělávání), Z. Kůs (místopředseda pro oblast tvůrčích činností), K. Melzoch (místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální), I. Medek (místopředseda pro vnější záležitosti), I. Barančík (místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační). Administrativní, organizační a koordinační záležitosti zajišťovala Kancelář ČKR vedená tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou.

Plénum ČKR zasedalo v roce 2013 pětkrát, Předsednictvo ČKR šestkrát, vždy podle předem připraveného programu. Programy jednání všech zasedání a usnesení, která na nich byla přijata, jsou dosažitelné na webu ČKR na internetové adrese http://crc.muni.cz. V roce 2013 se navíc konalo čtyřikrát zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR, čtyřikrát zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR a také – jako každý rok – Slavnostní zahájení akademického roku 2013/2014 vysokých škol ČR, tentokrát v Pardubicích za hostitelství Univerzity Pardubice. Výroční shromáždění ČKR, které se konalo ve dnech 14. a 15. února 2013 v Praze péčí Českého vysokého učení technického v Praze, bylo mimořádné tím, že se konalo u příležitosti 20. výročí založení ČKR za účasti nejen emeritních rektorů a obvyklých tuzemských hostů, ale i mnoha zahraničních hostů, především prezidentky Evropské univerzitní asociace (EUA) M. H. Nazaré. Další významnou událostí roku 2013 bylo Společné zasedání Pléna Slovenské rektorské konference a Pléna ČKR, které se konalo ve dnech 18. a 19. dubna 2013 v Brně péčí Vysokého učení technického v Brně a jehož se jako host zčásti zúčastnil ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Fiala.

Přehled zasedání Pléna ČKR v roce 2013:

 • 119. zasedání Pléna ČKR, Výroční shromáždění ČKR, připomenutí 20. výročí založení ČKR, 14.-15.2.2013, České vysoké učení technické v Praze, Praha;
 • 120. zasedání Pléna ČKR, 18.4.2013, Vysoké učení technické v Brně, Brno;
 • 121. zasedání Pléna ČKR, Volby ČKR, 6.6.2013, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc;
 • 122. zasedání Pléna ČKR, 5.9.2013, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ostrava;
 • 123. zasedání Pléna ČKR, 5.12.2013, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Praha.

Přehled zasedání Předsednictva ČKR v roce 2013:

 • 119. zasedání Předsednictva ČKR, 14.2.2013, České vysoké učení technické v Praze, Praha;
 • 120. zasedání Předsednictva ČKR, 18.4.2013, Vysoké učení technické v Brně, Brno;
 • 121. zasedání Předsednictva ČKR, 6.6.2013, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc;
 • 122. zasedání Předsednictva ČKR, 29.8.2013, Univerzita Karlova v Praze, Praha;
 • 123. zasedání Předsednictva ČKR, 5.9.2013, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ostrava;
 • 124. zasedání Předsednictva ČKR, 5.12.2013, Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Praha.

Oblast vzdělávání

V roce 2013 se ČKR věnovala následujícím oblastem týkajícím se vzdělávání na vysokých školách České republiky.

V oblasti dlouhodobého koncepčního rozvoje se ČKR aktivně účastnila konference týkající se dokumentu MŠMT „Strategie rozvoje vzdělávání v ČR do roku 2020“.

Dále se ČKR podílela na konzultacích k přípravě dokumentu „Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014“.

ČKR se účastnila konzultací k přípravě novely zákona o vysokých školách zahrnujících oblast vzdělávání na vysokých školách, kde se za ČKR těchto konzultací účastnil také místopředseda pro oblast vzdělávání.

V oblasti dalšího rozvoje kvality vysokých škol pokračovala ČKR ve spolupráci s Akreditační komisí. Prostřednictvím svých zástupců se účastnila aktivit souvisejících s činností Akreditační komise. Na žádost MŠMT předložila nominaci na nového člena Akreditační komise.

V oblasti hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání se ČKR podílela na přípravě odborných setkání zabývajících se kvalitou vysokých škol. V uplynulém období se jednalo o seminář z cyklu Hodnocení kvality vysokých škol, který se konal ve spolupráci s Centrem pro studium vysokého školství, Rady vysokých škol a ČKR.

V oblasti kvality vzdělávání vypracovala ČKR na žádost MŠMT připomínky k dokumentu „Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area“.

ČKR se zabývala činností Asociace univerzit třetího věku a vzájemnou spoluprací ČKR a Asociace univerzit třetího věku.

ČKR na výzvu tělovýchovných pracovišť vysokých škol ČR řešila také rámec zapojení tělovýchovy do studia na vysokých školách.

V rámci aktivit ČKR bylo v roce 2013 významnou událostí Slavnostní zahájení akademického roku 2013/2014 vysokých škol České republiky. Pro akademický rok 2013/2014 se tento zásadní akademický obřad uskutečnil v Pardubicích péčí Univerzity Pardubice.

Dále byla na zasedáních Pléna ČKR i Předsednictva ČKR v průběhu roku 2013 projednávána v různých souvislostech pravidla financování vysokých škol, rozpočet vysokých škol, hodnocení výsledků vědy, výzkumu a inovací na vysokých školách a další problematika významná pro dění ve vysokém školství, pro oblast vzdělávání.

Oblast tvůrčích činností

V roce 2013 pokračovala aktivní činnost Pracovní skupiny ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů zřízené v roce 2012. Tato pracovní skupina se zabývala problematikou prostředků alokovaných především v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, a to nejen pro současné programové období, ale i pro období další. Pracovní skupina uskutečnila řadu společných jednání s pracovníky MŠMT a pravidelně přinášela podněty ke zlepšení situace v oblasti administrace projektů Evropských strukturálních fondů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Lze přitom konstatovat, že velká část z podnětů byla již akceptována a zapracována do dokumentů poskytovatele dotace, jako jsou metodické dopisy či další pokyny závazné pro řešitele projektů. Jednání probíhala nejen s vedením MŠMT (zejména s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení operačních programů M. Zaorálkem), ale i s vrcholnými představiteli dalších státních orgánů, například Ministerstva pro místní rozvoj či Ministerstva financí.

ČKR byla tradičně zastoupena na jednáních Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). Stálý zástupce ČKR Z. Kůs, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, se zúčastnil jejích jednání v Istanbulu (leden 2013) a v Ghentu (duben 2013).

Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs se podílel na řadě jednání o přípravě dalšího programovacího období, zejména v rámci Řídicího výboru pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále i jednání Pracovní skupiny Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, ve věci přípravy Operačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ pro další programovací období.

Předseda ČKR V. Hampl a místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs se aktivně účastnili jednání Akademického sněmu Akademie věd ČR. Oba přednesli krátké příspěvky zaměřené zejména na problematiku hodnocení vědy a výzkumu a na nutnost posílit kooperaci mezi vysokými školami a Akademií věd ČR.

Kromě dalších činností spojených s hodnocením vědeckých výsledků proběhla za účasti místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůse jednání na Úřadu Vlády ČR o připomínkách k nově navrhované Metodice 2013.

Místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůs se také účastnil jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Záležitosti ekonomické a sociální

Na přelomu let 2012 a 2013 byla ČKR požádána o podání připomínek k dokumentu „Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy k přiznání stipendií“. Souhrnné znění připomínek ČKR, zpracované na základě stanovisek čtyř členů ČKR, připravil místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální R. Hindls. V průběhu ledna potom podal informaci Předsednictvu ČKR o vypořádání připomínek ze strany MŠMT a o reakci MŠMT k témuž. Na 119. zasedání Pléna ČKR v únoru 2013 bylo o této problematice informováno rovněž Plénum ČKR.

V souladu s výsledky jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol (ze dne 19.12.2012) byly tradičně stěžejní aktivitou Předsednictva ČKR v ekonomické a sociální oblasti počátkem roku 2013 aktuální otázky přípravy a rozpisu kapitoly státního rozpočtu pro financování veřejných vysokých škol na rok 2013 (včetně Zásad a pravidel financování veřejných vysokých škol, otázek určování limitů počtu studií pro ukazatel A rozpočtu vysokých škol).

K průběžné agendě místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální patřily rovněž otázky, vyplývající ze stavu projednávání návrhu novely zákona o vysokých školách na MŠMT (materiály smíšené pracovní skupiny MŠMT, ČKR a RVŠ) a týkající se financování veřejného vysokého školství v ČR.

Častou otázkou, která se dotýkala činnosti ČKR, resp. činnosti veřejných vysokých škol, byla problematika zahrnování veřejných vysokých škol do režimu státní pokladny. ČKR opakovaně konstatovala, že tento režim jenom dále zkomplikuje administrativní fungování vysokých škol, aniž by to nějak přispělo ke kvalitě jejich fungování. Proto se místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální R. Hindls zúčastnil v únoru 2013 i schůzky pracovní skupiny MŠMT ke státní pokladně, o čemž bylo informováno jak Předsednictvo ČKR, tak i Plénum ČKR.

V březnu 2013 zpracoval místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální R. Hindls odpovědi na dotazník EUA (EUA Public Funding Observatory Update). Podobně v květnu 2013 připravil R. Hindls na žádost EUA podklad, zahrnující údaje o počtech studentů veřejných vysokých škol za období 2007 až 2012.

Na 120. zasedání Pléna ČKR podal místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální R. Hindls zevrubnou informaci a stavu prací na přípravě legislativních norem k Zákonu o rozpočtové odpovědnosti a dalších norem, týkajících se Pravidel rozpočtové odpovědnosti. Upozornil především na rizika, která – vedle zavedení režimu státní pokladny – povedou k dalšímu navýšení administrativní náročnosti fungování ekonomických útvarů veřejných vysokých škol (přechod na aktuální účetnictví, zvýšení rozsahu vykazování aj.).

Na tradičním Společném zasedání Pléna České konference rektorů a Pléna Slovenské rektorské konference ve dnech 18.-19.4.2013 v Brně podal R. Hindls podrobnou informaci o metodice rozpisu rozpočtu veřejných vysokých škol v ČR (analogicky tomu bylo v prezentaci metodiky rozpisu rozpočtu ve Slovenské republice, kterou připravil R. Sivák, rektor Ekonomické univerzity v Bratislavě).

Dne 5.8.2013 byla k rukám náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství a výzkum T. Hrudy odeslána z pověření místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzocha, který v dané době zastupoval předsedu ČKR, zpráva s vyjádřením ČKR k poslaneckému návrhu na změnu zákona o vysokých školách tohoto znění: „Pokud by nedošlo k navýšení rozpočtu vysokých škol, ČKR doporučuje, aby MŠMT z tohoto důvodu vzneslo k poslaneckému návrhu zásadní připomínku. ČKR předpokládá, že tento typ sociální podpory, pokud by nebyl patřičně navýšen rozpočet vysokých škol, bude řešen jako součást systému „záchranné“ sociální sítě státu, nikoli přes vysoké školy.“

Ve dnech 28. a 29.11.2013 se na Vysoké škole ekonomické v Praze konalo zasedání Klubu kvestorů. Jedním z významných bodů jednání byla formulace stanoviska k tzv. konsolidační vyhlášce státu a souvisejícím právním předpisům, které jsou momentálně v legislativním procesu, a není vyloučena ani jejich účinnost k 1.1.2014. V této souvislosti Klub kvestorů na doporučení specialistů z oblasti účetnictví státu z Vysoké školy ekonomické v Praze doporučil ČKR prosazovat variantu „Veřejné vysoké školy vyloučit z konsolidační vyhlášky“ (tak jako ČNB), a to z následujících důvodů:

 • Nesplnění podmínek vyhlášky: Ministerstvo financí ČR nemá rozhodující vliv v rámci veřejných vysokých škol dle §8 vyhlášky – veřejné vysoké školy jsou samosprávné.
 • Nevýznamnost podílu veřejných vysokých škol v konsolidačním celku ČR.
 • Neúměrné náklady veřejných vysokých škol na plnění povinnosti PKP.
  ČKR toto stanovisko promítla do usnesení prosincového 123. zasedání Pléna ČKR.
 • Jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol (MŠMT, Praha, 23.10.2013) se zúčastnili všichni zástupci ČKR. Jednání za účasti ministra D. Štyse vedl náměstek pro vysoké školství a výzkum T. Hruda.

  Byla prezentována navrhovaná výše rozpočtových ukazatelů, vycházející z návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2014, schváleného vládou ČR dne 25.9.2013 usnesením č. 729, a jejich relace k předchozímu roku a k hlavním makroekonomickým ukazatelům.

  Návrh rozpočtu ukazatele vysokých škol 2014 dle tohoto návrhu činí 21,770 802 mld. Kč (výdaje bez EDS/SMVS 19,907 272 mld. Kč, výdaje na EDS/SMVS 1,863 530 mld. Kč). V porovnání s rokem 2013 se jedná o pokles celkového ukazatele o 33 mil. Kč, tj. o 0,15 % (výdaje na činnost byly navýšeny o 98,5 mil. Kč, výdaje na EDS/SMVS sníženy o 131,5 mil. Kč).

  V rozpisu rozpočtu se neplánují zásadní změny. Bude zachováno rozdělení ukazatelů A a K v poměru 77,5 % ku 22,5 %. Bude zachována většina dalších ukazatelů včetně jejich podílu na celku, s výjimkou ukazatele G – Fond rozvoje vysokých škol, který bude zrušen (v roce 2014 výdaje již pouze na ukončení činnosti), a ukazatele F, který bude navýšen o část z navýšení rozpočtu o 98,5 mil. Kč. Záměrem je využít toto navýšení na podporu vysokých škol, jejichž absolventi dosáhli ve své praxi excelentních výsledků. Bude zachována úroveň podpory vzdělávání studentů se specifickými potřebami a tzv. univerzit třetího věku.

  Posledního jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol, konaného v roce 2013 (Praha, 17.12.2013), se zúčastnili všichni zástupci ČKR.

  Ukazatel J zůstává zachován, bude zrušena povinnost veřejných vysokých škol získat souhlas MŠMT k poskytování dotované stravy prostřednictvím jiných právnických osob.

  Ukazatel K bude rozšířen o indikátor „mezinárodní granty“. Definice indikátoru byla na základě výsledku diskuse předchozího jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol dne 23.10.2013 rozšířena na veškeré mezinárodní granty a MŠMT písemně požádalo veřejné vysoké školy o zpracování souboru vstupních dat.

  K zajištění opatření na podporu pedagogických fakult ve Fondu vzdělávací politiky (Fond F) bylo vyčleněno 50 mil. Kč.

  Vzhledem k závažnosti dopadů konsolidační vyhlášky pro veřejné vysoké školy byl vyjádřen zájem situaci řešit s Ministerstvem financí a náměstek T. Hruda navrhl společný postup MŠMT a veřejných vysokých škol vůči tomuto ministerstvu.

  Vnější záležitosti

  V této části výroční zprávy je uveden přehled nejdůležitějších vnitrostátních a mezinárodních aktivit ČKR v roce 2013.

  23.1.2013 účast na 27. schůzi Výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

  24.1.2013 účast na jednání Akademického fóra pořádaného Odbornou skupinou Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků – „Právní stav RVVI – Aspekty hodnocení vědy“ – sídlo Jednoty českých matematiků a fyziků v Praze.

  25.1.2013 účast na jednání u kulatého stolu k přípravě Národního programu reforem ČR pro rok 2013 – Konsolidované veřejné finance a efektivní instituce – Úřad Vlády ČR.

  25.1.2013 účast předsedy ČKR V. Hampla, místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůse a tajemnice ČKR M. Fojtíkové na zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council Meeting) – Istanbul.

  28.1.2013 účast na jednání u kulatého stolu k přípravě Národního programu reforem ČR pro rok 2013 – Atraktivní podnikatelské prostředí a rozvoj infrastruktury pro český průmysl a Fungující trh práce a vzdělávací systém jako předpoklady konkurenceschopné ekonomiky – Úřad Vlády ČR.

  29.1.2013 společné jednání předsednictev ČKR, AV ČR a RVŠ – Vysoká škola ekonomická v Praze.

  31.1.2013 účast na jednání u kulatého stolu k přípravě Národního programu reforem ČR pro rok 2013 – Růst založený na inovacích a výzkumu – Úřad Vlády ČR.

  5.2.2013 účast na jednání expertní skupiny Vzdělávání pro přípravu nového Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014-2020 – MŠMT.

  11.2.2013 účast na jednání u kulatého stolu – „Implementace politiky soudržnosti a programů Společného strategického rámce jako nástrojů uskutečňování priorit Strategie Evropa 2020“ – Příprava programového období 2014-2020 – Úřad Vlády ČR.

  21.2.2013 účast na jednání Akademického fóra pořádaného Odbornou skupinou Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků „Pluralitní logistika legislativy“ – sídlo Jednoty českých matematiků a fyziků v Praze.

  27.2.2013 účast na 28. schůzi Výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

  7.3.2013 účast předsedy ČKR V. Hampla na zasedání pracovní skupiny EUA „Research Policy“ – Brusel.

  20.3.2013 účast předsedy ČKR V. Hampla a tajemnice ČKR M. Fojtíkové na pozvání prezidenta Slovenské rektorské konference (SRK) L. Vozára na Slavnostním setkání rektorů u příležitosti 20. výročí založení SRK. Předseda ČKR vystoupil na setkání s pozdravným projevem, tajemnice ČKR předala prezidentu SRK dar ČKR v podobě fotoalba společných aktivit rektorů vysokých škol ČR a SR zahrnujících období let 1991 až 2013, zpracovaného péčí Kanceláře ČKR.

  21.3.2013 účast na jednání Akademického fóra pořádaného Odbornou skupinou Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků „Problematika otevřenosti přístupu k vědeckým informacím“ – sídlo Jednoty českých matematiků a fyziků v Praze.

  21.3.2013 účast na 10. zasedání Předsednictva RVŠ – Praha.

  25.3.2013 účast na jednání u kulatého stolu k přípravě Národního programu reforem ČR pro rok 2013 – Úřad Vlády ČR.

  10.4.2013 účast na 29. schůzi Výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

  11.4.2013 účast předsedy ČKR V. Hampla, místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůse a tajemnice ČKR M. Fojtíkové na zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council Meeting) – Ghent.

  19.4.2013 účast na tematickém setkání expertní skupiny Vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ke specifickému cíli 3 „Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích“ – MŠMT.

  25.4.2013 účast na jednání Akademického fóra pořádaného Odbornou skupinou Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků „Diferenciace vysokých škol – Kvalita /Akreditace“ – sídlo Jednoty českých matematiků a fyziků v Praze.

  26.4.2013 účast na jednání expertního kulatého stolu v rámci Národního fóra o budoucnosti EU – Úřad Vlády ČR.

  22.5.2013 účast na 30. schůzi Výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

  23.5.2013 účast na jednání Akademického fóra pořádaného Odbornou skupinou Organizace výzkumu České fyzikální společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků o vysokoškolské a vědní politice 1989-2019 – sídlo Jednoty českých matematiků a fyziků v Praze.

  4.6.2013 setkání Předsednictva ČKR s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy P. Fialou.

  5.6.2013 odeslány připomínky ČKR na Ministerstvo vnitra v rámci legislativního procesu k podanému Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o volném pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků a zákona o ochraně státních hranic České republiky – připomínky jednotlivých rektorů a pracovní skupiny ČKR, ve které je zastoupeno 8 vysokých škol.

  V červnu, červenci a srpnu 2013 zaslal postupně předseda ČKR V. Hampl blahopřejné dopisy třem emeritním rektorům k jejich mimořádnému životnímu jubileu (všichni ročník 1923): Prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc., Masarykova univerzita; Prof. Alena Štěpánková-Veselá, Janáčkova akademie múzických umění v Brně; Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., Slezská univerzita v Opavě.

  21.8.2013 došlo k setkání zástupců ČKR s velvyslancem ČR v Brazílii ve věci Brazilského stipendijního programu „Věda bez hranic“.

  25.10.2013 účast tajemnice ČKR M. Fojtíkové na zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council Meeting) – Vilnius.

  1.11.2013 v rámci aktivit ČKR ve věci Brazilského stipendijního programu „Věda bez hranic“ došlo z podnětu místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti I. Medka ke shromáždění údajů o doktorských studijních programech vyučovaných v angličtině z 18 vysokých škol ČR, jejichž rektoři jsou členy ČKR. Tyto údaje byly poskytnuty péčí Kanceláře ČKR náměstku ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství a výzkum T. Hrudovi s tím, že další kroky ve vztahu k Velvyslanectví ČR v Brazílii, v jehož gesci daný program je, podnikne MŠMT. V mezidobí Ministerstvo zahraničních věcí připravilo návrh dohody mezi brazilskou stranou a českou stranou zastupovanou MŠMT.

  21.11.2013 účast předsedy ČKR V. Hampla na zasedání pracovní skupiny EUA „Research Policy“ – Brusel.

  27.11.2013 účast místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností Z. Kůse na akci nazvané „Thematic Forum on University Business Cooperation – Driving Innovation and Growth“ ve Varšavě. Fórum organizovala Evropská komise ve spolupráci s Ministerstvem vědy a vysokého školství Polska, pozváno bylo cca 200 představitelů relevantních evropských organizací a asociací, fórum zahajoval ministr vědy a vysokého školství Polska J. Truszczyński.

  Záležitosti legislativní a organizační

  Počátkem roku 2013 pokračovala intenzivní jednání o návrhu nového zákona o vysokých školách, konkrétně: 8.1., 10.1.,15.1.,17.1., 22.1.2013 (moderátor T. Hruda MŠMT, 4 zástupci RVŠ, 4 zástupci ČKR [T. Jelínek, P. Kolář, I. Mathé, K. Rais, V. Večerek, V. Vinš (účast vždy 4 zástupců ze 6)], 1 až 2 zástupci Akreditační komise, 1 zástupce Svazu průmyslu a obchodu, 1 zástupce odborů, 1 zástupce Studentské unie).

  16.1.2013 na MŠMT jednání o novele zákona č. 218/2000 Sb.; ze strany veřejných vysokých škol odmítavé a velmi kritické.

  4.-5.2.2013 účast na jednání Akreditační komise v Kutné Hoře.

  12.2.2013 konference o návrhu zákona o vysokých školách v Lichtenštejnském paláci v Praze za široké účasti rektorů, členů ČKR, a vedení MŠMT, včetně ministra školství, mládeže a tělovýchovy, týž den porada vyjednávacího týmu s předsedou ČKR.

  6.6.2013 změna Statutu České konference rektorů, projednaná a schválená Plénem ČKR na jeho 121. zasedání 6.6.2013 v Olomouci.

  18.6.2013 účast na zasedání Akreditační komise (Doksy, 17.-19.6.2013).

  16.9.2013 účast na jednání expertní skupiny Vzdělávání pro přípravu nového Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014-2020 – MŠMT.

  11.10.2013 účast na jednání u kulatého stolu – Národní program reforem 2013 – Úřad Vlády ČR.

  14.10.2013 účast na jednání expertní skupiny Vzdělávání pro přípravu nového Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014-2020 – téma SC4 Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání – MŠMT.

  17.10.2013 účast na jednání expertní skupiny Vzdělávání pro přípravu nového Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro období 2014-2020 – téma SC6 Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce – MŠMT.

  21.10.2013 vypořádání připomínek členů ČKR k návrhu novely Statutu Rady programů pro MŠMT.

  1.11.2013 nominace zástupců ČKR do Rady programů – ČKR budou v Radě programů zastupovat rektoři veřejných vysokých škol L. Grubhoffer a M. Ludwig – MŠMT.

  26.11.2013 účast na Zasedání Akreditační komise v Litomyšli.

  29.11.2013 podepsána Dohoda ČKR (zastoupená I. Barančíkem, místopředsedou pro záležitosti legislativní a organizační) a MU (zastoupená rektorem MU M. Bekem) o pravidlech hospodaření ČKR v roce 2014.

  2.12.2013 jednání s tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou o přípravě revize hospodaření ČKR za rok 2013 a o přípravě podkladových materiálů pro jednání 124. zasedání Pléna ČKR, Výročního shromáždění ČKR, v únoru 2014 – Kancelář ČKR v Brně.

  Z organizačních záležitostí ČKR stojí dále za zmínku, že dne 31.7.2013 předala Kancelář ČKR Archivu MU další materiály, za období 2007-2010, k trvalé archivaci (zasedání Pléna ČKR, zasedání Předsednictva ČKR, pracovní cesty tajemnice ČKR, klasická pošta došlá do Kanceláře ČKR a odeslaná Kanceláří ČKR).

  Kancelář ČKR připravila pro končící rektory (8 rektorů veřejných vysokých škol, 1 rektor soukromé vysoké školy) hodnotný dárek ve formě DVD, na němž jsou kopie všech fotografií z akcí ČKR konaných za celé období působnosti každého z rektorů, a děkovného dopisu podepsaného předsedou ČKR. Tento dárek byl předán všem rektorům, kterých se to týkalo, na prosincovém zasedání Pléna ČKR (Praha, 5.12.2013).

  Počet členů ČKR v roce 2013 byl ve srovnání s rokem 2012 až do října 2013 včetně stejný, tj. 51 členů, v listopadu a prosinci 2013 byl o jednoho nižší, tj. 50 členů (26 rektorů veřejných vysokých škol, 2 rektoři státních vysokých škol, 23, resp. 22 rektorů soukromých vysokých škol). Kancelář ČKR byla po celý rok obsazena dvěma pracovníky – tajemnice ČKR RNDr. Marie Fojtíková a asistentka Kanceláře ČKR Mgr. Romana Šnejdrlová, od 7.9.2013 provdaná Münsterová.

  You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

  More info