CRC Annual Report 2021

(In Czech only)

Výroční zpráva, jejíž návrh na základě dílčích zpráv místopředsedů České konference rektorů (ČKR) předložil předseda ČKR Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., byla Plénem ČKR na jeho 164. zasedání (Brno, 17. února 2022) projednána a schválena.

Rok 2021 přinesl pro ČKR pět smutných událostí – 11. února zemřel ve věku nedožitých 86 let profesor Vlastimil Novobilský, emeritní rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 8. května zemřel ve věku 92 let profesor Alois Hajda, emeritní rektor Janáčkovy akademie múzických umění, 21. října zemřel ve věku 80 let doktor Pavel Liška, emeritní rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, 10. listopadu zemřel ve věku nedožitých 86 let profesor Eduard Schmidt, emeritní rektor Masarykovy univerzity, a 5. prosince zemřel ve věku 80 let profesor Jan Kopka, emeritní rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Tato zpráva podává přehled hlavních činností, kterým se ČKR jako orgán reprezentace vysokých škol věnovala v roce 2021. Je členěna do pěti částí, odpovídajících kompetencím jednotlivých místopředsedů. Předsednictvo ČKR, které má podle platného Statutu ČKR dvouleté funkční období, vždy od 1. srpna do 31. července, pracovalo od 1. ledna do 14. února 2021 v tomto složení: P. Sklenička (předseda), J. Miller (místopředseda pro oblast vzdělávání), J. Málek (místopředseda pro oblast tvůrčích činností), P. Štěpánek (místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální), J. Hančil (místopředseda pro vnější záležitosti), J. Němcová (místopředsedkyně pro záležitosti legislativní a organizační). Od 15. února do 28. února pracovalo Předsednictvo ČKR pouze v pětičlenném složení, kdy funkce místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti po J. Hančilovi, jemuž skončilo jeho rektorské funkční období, nebyla obsazena. Od 1. března do 30. dubna bylo Předsednictvo ČKR opět kompletní, kdy funkci místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti vykonával J. Vybíral, zvolený do této funkce Plénem ČKR 24. února. Od 1. května do 31. července pracovalo Předsednictvo ČKR opět pouze v pětičlenném složení, kdy funkci místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání místo J. Millera, jemuž skončilo jeho rektorské funkční období, vykonával předseda ČKR P. Sklenička. Rok 2021 byl pro ČKR i rokem volebním. Volby nového Předsednictva ČKR na funkční období 1.8.2021 až 31.7.2023 se konaly 3. června 2021 u příležitosti 161. zasedání Pléna ČKR v Brně péčí Vysokého učení technického v Brně. Od 1. srpna do 31. prosince pracovalo Předsednictvo ČKR v tomto složení: M. Bareš (předseda), V. Sedlařík (místopředseda pro oblast vzdělávání), J. Málek (místopředseda pro oblast tvůrčích činností), P. Tuleja (místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální), J. Vybíral (místopředseda pro vnější záležitosti), J. Němcová (místopředsedkyně pro záležitosti legislativní a organizační). Administrativní, organizační a koordinační záležitosti, včetně záležitostí zahraničních, zajišťovala po celý rok 2021 Kancelář ČKR vedená tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou.

Plénum ČKR zasedalo v roce 2021 pětkrát, Předsednictvo ČKR osmkrát, vždy podle předem připraveného programu. Dvě zasedání Pléna ČKR (únorové a dubnové) proběhla hybridní formou, tj. prezenčně plus on-line, jedno zasedání Pléna ČKR (prosincové) proběhlo on-line. Jednání Předsednictva ČKR probíhala od 9. února do 27. května 2021 formou videokonferencí. Programy jednotlivých jednání všech zasedání, zprávy předsedy ČKR a usnesení, která na nich byla přijata, jsou dosažitelné na webu ČKR na internetové adrese http://crc.muni.cz. V roce 2021 se také konalo pětkrát zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR, šestkrát zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR a Slavnostní zahájení akademického roku 2021/2022 vysokých škol ČR, tentokrát v Mladé Boleslavi za hostitelství ŠKODA AUTO Vysoké školy, o.p.s., za účasti emeritních rektorů, ministra školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagy, předsedkyně Akademie věd ČR E. Zažímalové, předsedy Rady vysokých škol M. Pospíšila, předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství I. Barančíka, 1. místopředsedy Učené společnosti ČR L. Grubhoffera a dalších vzácných tuzemských hostů. Další významnou událostí roku 2021 bylo Setkání členů ČKR s prezidentem Evropské univerzitní asociace M. Murphym, které se konalo 24. září 2021 v Praze péčí Univerzity Karlovy. Společné setkání Slovenské rektorské konference a ČKR, které se mělo konat původně ve dnech 2. a 3. června 2021 v Brně péčí Vysokého učení technického v Brně, poté ve dnech 2. a 3. prosince 2021 v Přerově péčí Vysoké školy logistiky o.p.s., bylo z důvodu zhoršené epidemické situace opakovaně přeloženo a uskuteční se 2. a 3. června 2022 v Praze péčí Vysoké školy ekonomické v Praze.

Přehled zasedání Pléna ČKR v roce 2021

 • 159. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR), 18.2.2021, Akademie výtvarných umění v Praze, Praha, hybridní formou;
 • 160. zasedání Pléna ČKR, 15.4.2021, Univerzita Pardubice, Pardubice, hybridní formou;
 • 161. zasedání Pléna ČKR (Volby ČKR), 3.6.2021, Vysoké učení technické v Brně, Brno;
 • 162. zasedání Pléna ČKR, 7.-8.10.2021, ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s., Mladá Boleslav;
 • 163. zasedání Pléna ČKR, 2.12.2021, Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov, on-line.

Přehled zasedání Předsednictva ČKR v roce 2021

 • 168. zasedání Předsednictva ČKR, 9.2.2021, on-line;
 • 169. zasedání Předsednictva ČKR, 6.4.2021, on-line;
 • 170. zasedání Předsednictva ČKR, 27.5.2021, on-line;
 • 171. zasedání Předsednictva ČKR, 2.7.2021, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha;
 • 172. zasedání Předsednictva ČKR, 1.9.2021, Masarykova univerzita, Brno;
 • 173. zasedání Předsednictva ČKR, 7.10.2021, ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s., Mladá Boleslav;
 • 174. zasedání Předsednictva ČKR, 3.11.2021, Univerzita Pardubice, Pardubice;
 • 175. zasedání Předsednictva ČKR, 29.11.2021, on-line.

Oblast vzdělávání

Funkci místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání do 30.4.2021 zastával J. Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci, 1.8.2021 se jí ujal V. Sedlařík, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V období 1.5.-31.7.2021 byl výkonem funkce místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání pověřen předseda ČKR P. Sklenička, rektor České zemědělské univerzity v Praze.

Dominantním faktorem v oblasti studia na vysokých školách byla na počátku roku 2021 eskalující pandemie nemoci COVID-19 a státem nařízený lockdown. V důsledku byly přijaty bezprecedentní restrikce zasahující do procesu výuky na všech vysokých školách včetně převedení vzdělávacího procesu do distanční podoby. V průběhu tohoto období se místopředseda ČKR pro oblast vzdělání, J. Miller, aktivně účastnil jednání o zařazení akademických pracovníků a zaměstnanců vysokých škol mezi prioritní profesní skupiny určené k přednostnímu očkování, a to především za účelem co nejrychlejšího obnovení prezenční výuky a fyzické přítomnosti studentů ve výuce. Tato jednání byla korunována úspěchem a akademičtí pracovníci začali být přednostně očkováni v květnu 2021.

V období 1.1.2021-30.4.2021 se místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání rovněž angažoval v diskusi o pracovní povinnosti studentů vysokých škol nařízené Vládou České republiky, která se primárně týkala studentů medicínských a zdravotnických oborů.

Místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání také na základě podnětu řady vysokých škol zahájil jednání s MŠMT v záležitosti zvyšujících se nákladů na financování studentů se specifickými potřebami.

Na konci března 2021 odeslal místopředseda ČKR vyplněný dotazník Evropské univerzitní asociace k rozvoji řízení vysokých škol a institucionální transformaci v evropském vysokoškolském vzdělávání.

V tomto období se místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání rovněž aktivně podílel na řadě jednání k připravované novele zákona o vysokých školách.

9.4.2021 se místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání rovněž účastnil jednání se zástupci Magistrátu hlavního města Prahy a středoškolských organizací v záležitosti termínů přijímacího řízení na vysoké školy v roce 2021.

Na žádost členů ČKR vyhotovil 23.4.2021 místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání dopis pro předsedu ČKR týkající se problémů s nostrifikací zahraničního středoškolského vzdělání. Tento dopis byl odeslán předsedou ČKR ministru školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagovi s prosbou o řešení a o iniciaci potřebných legislativních změn.

Pracovní skupina ČKR pro oblast vzdělávání a pro spolupráci s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství

Dne 12.7.2021 budoucí místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání (od 1.8.2021) V. Sedlařík předložil stávajícímu i nově zvolenému Předsednictvu ČKR návrh na vytvoření a složení Pracovní skupiny ČKR pro spolupráci s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ). Návrh byl odsouhlasen. Informace o složení pracovní skupiny byla členům ČKR poskytnuta 2.8.2021.

Pracovní skupina zasedala hybridní formou dne 16.11.2021 a řešila několik problematik, konkrétně:

 • Řešení centralizovaného rozvojového projektu „Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku“.
 • Pravidla realizace profesních studijních programů.
 • Standardy bakalářských prací u profesně orientovaných studijních programů.

Se závěry pracovní skupiny byli seznámeni členové ČKR na 163. zasedání Pléna ČKR, kde bylo přijato následující usnesení:

„ČKR bere na vědomí výsledky jednání Pracovní skupiny ČKR pro oblast vzdělávání a pro spolupráci s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (NAÚ) ze dne 16. listopadu 2021 týkající se standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia, pravidel realizace profesních studijních programů a standardů bakalářských prací.“

Pracovní skupina dále vytvořila materiál „Principy pro zavádění opatření na vysokých školách v souvislosti s minimalizací dopadů epidemie COVID-19 na výuku“, který byl poskytnut všem členům ČKR a k němuž Plénum ČKR přijalo na svém 163. zasedání následující usnesení:

„ČKR se ztotožňuje s dokumentem Principy pro zavádění opatření na vysokých školách v souvislosti s minimalizací dopadů epidemie COVID-19 na výuku.“

Problematika zahraničních studentů ve vztahu k opatřením Ministerstva zdravotnictví

ČKR byla počátkem srpna 2021 upozorněna na důsledky ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 30.7.2021, č.j. MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN (dále jen „Opatření“). Toto Opatření ukládalo povinnost nepřijímat žádosti a přerušit všechna řízení o žádostech o studentská víza a pobyty podaných na zastupitelských úřadech ČR v konkrétních státech, včetně zemí Společenství nezávislých států. Jedinou výjimkou byla aplikace režimu Student, který se vztahuje pouze na uchazeče o prezenční studium, kteří mají nostrifikace, nebo se hlásí na VŠ s institucionální akreditaci. Mezi očekávané důsledky opatření patří rapidní pokles počtu studentů z řad cizinců v akademickém roce 2021/2022, což by mělo za následek ekonomické ohrožení těch vysokých škol, kde studuje významné množství zahraničních studentů.

Na základě této skutečnosti byl jménem předsedy ČKR osloven ministr zdravotnictví ČR
A. Vojtěch, který byl upozorněn na ekonomickou a kulturně odůvodněnou potřebu fungování jazykové a odborné přípravy zahraničních studentů, a byl požádán o zohlednění této potřeby při uvolňování mimořádných a ochranných opatření.

Problematika byla dále řešena v září 2021, kdy z podnětu zástupců soukromých VŠ, který předsedovi ČKR tlumočil místopředseda pro oblast vzdělávání, byl zaslán ministrovi zdravotnictví dopis ve věci přijímání zahraničních studentů ze zemí s vízovou povinností.

Na 162. zasedání Pléna ČKR dne 8.10.2021 bylo k této problematice přijato následující usnesení:

„ČKR upozorňuje na skutečnost, že prezenční forma nostrifikačních zkoušek realizovaných středními školami neumožňuje uchazečům o studium v bakalářských a magisterských programech vysokých škol bez institucionální akreditace tyto zkoušky podstoupit, pokud se zdržují v zahraničí a nemohou vzhledem k současné vízové praxi ČR přicestovat do ČR. ČKR naléhavě žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o řešení této situace.“

Projekt STRATIN+

Dne 20.9.2021 proběhlo na MŠMT online jednání Řídicího výboru projektu sdílených činností „Strategická inteligence pro výzkum a inovace“ (STARIN+). Zástupcem ČKR v řídicím výboru je místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání. Pokladové materiály a zápis z jednání byly poskytnuty členům ČKR.

Vypořádání připomínek ČKR ke strategickým dokumentům MŠMT

Dne 13.9.2021 na základě žádosti místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání poskytlo MŠMT vypořádání připomínek ČKR k materiálům:

 • Plán realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2022,
 • Vyhlášení Centralizovaného rozvojového programu pro VVŠ pro rok 2022.

S vypořádáním připomínek byli seznámeni všichni členové ČKR.

Sdílení informací z řešeného projektu CRP

Členové ČKR byli místopředsedou ČKR pro oblast vzdělávání na 162. zasedání Pléna ČKR dne 8.10.2021 informováni o činnosti pracovní skupiny k projektu CRP „Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku“. Členům ČKR byl poskytnut materiál „Formy studia – 0.4 – Rozpracování závěrů dotazníkového šetření“ a byli informováni o termínech zasedání pracovní skupiny (21.9.2021 a 13.10.2021) stejně jako o termínech zasedání jednotlivých oborových skupin (říjen–listopad 2021). Dále byli členové ČKR informováni o přípravě navazujícího CRP projektu pro rok 2022. Další setkání pracovní skupiny, kde byly sumarizovány výstupy CRP za rok 2021 a představeny navazující aktivity, se uskutečnilo 21.1.2022.

Informace z odborné diskuse k návrhu metodiky k optimalizaci počtu studií všeobecných sester

Dne 15.10.2021 byl z pověření místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání poskytnut členům ČKR matriál „Návrh metodiky odhadu potřebného počtu studentů a absolventů studijního programu Všeobecná sestra“, který pro potřeby ČKR poskytl rektor VŠPJ V. Báča.

Dotazník EUA „NRC Survey on Ongoing Covid-19 Impact on Universities“

EUA požádala ČKR o vyplnění online dotazníku „NRC Survey on Ongoing Covid-19 Impact on Universities“ za ČR. Z pověření předsedy ČKR M. Bareše dotazník vyplnil místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání V. Sedlařík (dne 4.10.2021). S vyplněným dotazníkem byli seznámeni všichni členové ČKR. Na základě vyplněných dotazníků národními Konferencemi rektorů vydala EUA dne 22.11.2021 publikaci „The impact of Covid-19 on European higher education“.

Revize materiálu EUA „National Developments in Learning and Teaching in Europe“

Na ČKR se dne 22.12.2021 obrátila EUA s žádostí o revizi materiálu „National Developments in Learning and Teaching in Europe – A report from the Leadership and Organisation for Teaching at European Universities (LOTUS) project“. Revizi provedl místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání dne 29.12.2021.

Oblast tvůrčích činností

Funkci místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností zastával po celý rok J. Málek, rektor Univerzity Pardubice.

Jednání Grémia pro hodnocení výsledků výzkumu MŠMT (26.1.2021, on-line).

Druhá část projednání výsledků Hodnocení 2019 podle M2017+ v segmentu vysokých škol se zástupci poskytovatele (MŠMT), zástupců RVVI, ČKR, RVŠ a předsedů odborných panelů (tzv. jednání tripartity, 4.2.2021). Protokol z jednání včetně všech podkladových materiálů je k dispozici na adrese: Hodnocení výzkumu RVVI.

168. zasedání Předsednictva ČKR (9.2.2021, on-line). Zpráva o předchozích jednáních v souvislosti s Hodnocením výsledků výzkumu v segmentu VŠ.

Jednání Grémia MŠMT pro hodnocení výsledků výzkumu (10.2.2021, on-line).

159. zasedání Pléna ČKR na Akademii výtvarných umění v Praze (18.2.2021, on-line).

Jednání Grémia MŠMT pro hodnocení výsledků výzkumu (18.2.2021, on-line).

Jednání pracovní skupiny EUA „Research Policy“ (1.3.2021, on-line). Podrobná diskuse těchto dokumentů:

 • Perspectives on The New European Research Area from the university sector.
 • EUA position on The New European Research Area: building capacity through dialogue.
 • EUA strategic plan: Europe’s Universities Shaping the Future.
 • EUA position on European Research Area: How to mobilise research-based knowledge for a better and more sustainable future.
 • Universities without walls. A vision for 2030.

Jednání Grémia MŠMT pro hodnocení výsledků výzkumu (3.3.2021, on-line).

Zasedání Předsednictva ČKR (18.3.2021, on-line).

Jednání s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečkem k Hodnocení výzkumných organizací v segmentu VŠ (26.3.2021).

169. zasedání Předsednictva ČKR (6.4.2021, on-line).

Společné jednání se zástupci RVVI k hodnocení VŠ (7.4.2021, on-line).

160. zasedání Pléna ČKR na Univerzitě Pardubice (15.4.2021, on-line).

EUA Annual Conference (22.–23.4.2021, on-line).

EUA General Assembly (30.4.2021, on-line).

Jednání pracovní skupiny EUA „Research Policy“ (7.5.2021, on-line):

 • Expert Group on Innovation Ecosystems: update by the Group’s Chair Peter Haring Bolívar.
 • Higher Education Transformation Agenda: presentation of the European Commission’s initiative.
 • Gender equality: Data on female leadership in EUA member universities 2014-2021.
 • Research ethics and integrity and the digital transition.
 • Open Science: recent and upcoming activities.
 • EUA Council for Doctoral Education: recent and upcoming activities.
 • EUA Public Funding Observatory 2020/2021: selected findings.
 • Global approach to research, innovation, education and youth: EUA policy input.
 • Update and discussion on the implementation of the new European Research Area.
 • Strategic discussion on the role of universities in the green transition and the future of EUA Energy & Environment Platform.
 • Strategic brainstorm session on the digital transition and the role of research and innovation.

170. zasedání Předsednictva ČKR (17.5.2021, on-line).

161. zasedání Pléna ČKR na Vysokém učení technickém v Brně (3.6.2021).

Jednání Předsednictva ČKR s předsedou KHV na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (8.6.2021).

Seminář pro podporu žadatelů ve výzvách ERC, TC AV ČR (17.6.2021, on-line).

1. jednání Pracovní skupiny ČKR pro spolupráci s KHV na Českém vysokém učení technickém v Praze (1.7.2021).

171. zasedání Předsednictva ČKR na České zemědělské univerzitě v Praze (2.7.2021).

2. jednání Pracovní skupiny ČKR pro spolupráci s KHV (11.8.2021, on-line).

Jednání k reformě doktorského studia, MŠMT (23.8.2021).

172. zasedání Předsednictva ČKR na Masarykově univerzitě v Brně (1.9.2021).

3. jednání Pracovní skupiny ČKR pro spolupráci s KHV, Univerzita Pardubice (9.9.2021).

Diskuse členů ČKR s prezidentem EUA, Univerzita Karlova (24.9.2021).

Zastupování ČKR při předávání cen předsedy GA ČR (30.9.2021).

162. zasedání Pléna ČKR na ŠKODA AUTO Vysoké škole, o.p.s., v Mladé Boleslavi
(8.10.2021).

Jednání s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečkem a s předsedou KHV Š. Jurajdou k hodnocení vysokých škol
(11.11.2021, on-line).

Zastupování předsedy ČKR na Sněmu RVŠ (18.11.2021, on-line).

Jednání s Dr. Siwek, US Office of Naval Research Global, Pardubice (25.11.2021).

Zastupování ČKR na výjezdním zasedání předsednictva GA ČR, Štiřín (30.11.–1.12.2021).

163. zasedání Pléna ČKR na Vysoké škole logistiky, o.p.s., v Přerově (2.12.2021, on-line).

Zastupování ČKR při předávání národních cen Česká hlava, Praha (5.12.2021).

Představení možností citační analýzy, KHV (7.12.2021, on-line).

Projednání výsledků Hodnocení 2020 podle M2017+ v segmentu vysokých škol se zástupci poskytovatele (MŠMT), zástupců RVVI, ČKR, RVŠ a předsedů odborných panelů (tzv. jednání tripartity), (20.12.2021, on-line). Protokol z jednání zatím RVVI nezveřejnila.

4. jednání Pracovní skupiny ČKR pro spolupráci s KHV, Univerzita Karlova (20.12.2021).

Záležitosti ekonomické a sociální

Funkci místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální do 31.7.2021 zastával
P. Štěpánek, rektor Vysokého učení technického v Brně, 1.8.2021 se jí ujal P. Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě.

Ekonomické a sociální záležitosti, jež musely v roce 2021 řešit vysoké školy ČR, resp. jejich zástupci v ČKR, byly výrazným způsobem ovlivněny zejména snahou vlády ČR omezit negativní dopady epidemie nemoci COVID-19 na českou společnost. Jednotlivé vysoké školy tak byly i v tomto roce nuceny uplatnit některé z principů krizového řízení a s jejich pomocí realizovat řadu opatření, která jim umožnila omezit negativní dopady spojené nejen s poklesem jejich příjmů z doplňkové činnosti, ale také s růstem jejich dodatečných nákladů, jež zpravidla vyplynuly z kroků, které byly tyto školy nuceny realizovat v souvislosti s přijetím preventivních opatření spojených s nemocí COVID-19. Řešení těchto problémů se pak neodrazilo pouze v aktivitách jednotlivých vysokých škol, ale také v aktivitách ČKR, jejího předsedy, místopředsedy pro ekonomické a sociální záležitosti či zástupců ČKR v jednotlivých odborných komisích a grémiích.

První aktivity, jež měly v roce 2021 přímý vliv na objem finančních prostředků, které zejména veřejné vysoké školy získávají z rozpočtu kapitoly 333 – MŠMT, můžeme spojit s koncem roku 2020, kdy proběhlo jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu VVŠ. Na tomto jednání byly zástupci ČKR odsouhlaseny zejména drobné úpravy metodiky, na jejímž základě je mezi jednotlivé VVŠ rozepsán příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou nebo výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost a některé z dotací. Jak již bylo naznačeno výše, tyto změny byly reakcí na vývoj ve vysokém školství ČR v letech 2019 a 2020, kdy realizace některých aktivit ovlivňujících výpočet podílu jednotlivých VVŠ na výše uvedeném příspěvku nebylo možno realizovat vůbec či pouze v omezeném rozsahu. Obdobná situace pak nastala také v prosinci 2021, kdy byla na jednání Reprezentativní komise diskutována problematika metodiky výpočtu rozpisu finančních prostředků mezi jednotlivé VVŠ pro rok 2022, přičemž v tomto případě byla tato diskuse poněkud komplikovanější, neboť v době jednání komise nebyl znám finální objem finančních prostředků, jež bude v rámci kapitoly 333 určen vysokým školám. V souvislosti s financováním terciárního vzdělávání v ČR je zapotřebí také říci, že zejména v průběhu druhé poloviny roku 2021 proběhla celá řada bilaterálních jednání předsedy ČKR M. Bareše se zástupci Vlády ČR ohledně financování tohoto typu vzdělávání jak v roce 2022, tak v letech následujících.

Předsednictvo ČKR v roce 2021 i nadále realizovalo kroky, jejichž cílem je navýšení výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. V této souvislosti je zapotřebí poznamenat, že ČKR plně podpořila návrh předložený RVVI, jehož součástí bylo vyjádření nesouhlasu s připomínkami MF uplatněnými v rámci mezirezortního připomínkového řízení, jejichž uplatnění by vedlo k reálnému poklesu veřejné podpory celého systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, což se v situaci, kdy se vysoké školy svými vědeckými kapacitami a svými lidským kapitálem výrazně podílejí na boji proti pandemii COVID-19, nejeví jako krok správným směrem. ČKR vyjádřila také nesouhlas s předpokládaným snížením objemu finančních prostředků na podporu VaVaI na období let 2022 až 2024 o 5 %.

V souvislosti s mimořádnou situací v ČR diskutovali zástupci ČKR se zástupci MŠMT také problematiku veřejných zakázek na vysokých školách v době nouzového stavu. Tato diskuse proběhla v průběhu měsíce března a jejím cílem bylo zejména zjednodušit nákup ochranných pomůcek na vysokých školách ČR.

ČKR a její předsednictvo nehrálo při realizaci opatření souvisejících s nemocí COVID-19 pouze pasivní roli realizátora opatření, ale aktivně připomínkovalo veškerá připravovaná opatření, jež mu byla předložena ke konzultaci. Jedním z těchto materiálů, který je třeba zmínit, byl materiál „Návrh úpravy provozu vysokých škol“, který ČKR v březnu 2021 předložil náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Doleček. ČKR také průběžně monitorovala ekonomické dopady opatření spojených s potíráním nemoci COVID-19 na terciární sektor ČR a se závěry, které z tohoto monitoringu vyplývaly, místopředseda pro ekonomické a sociální záležitosti průběžně seznamoval jak zástupce MŠMT, tak zástupce odborné veřejnosti.

Zástupci ČKR se intenzivně zapojili do práce pracovních skupin spojených s přípravou a následnou realizací Národního plánu obnovy pro oblast vysokého školství v neinvestiční oblasti. V rámci svého působení v daných skupinách zástupci ČKR pak zejména připomínkovali návrhy metodických materiálů, na jejichž základě byla daná výzva následně vyhlášena. ČKR také nominovala své zástupce do Výboru Národního plánu obnovy. Kromě výše uvedeného byli také zástupci ČKR v pozici člena a náhradníka nominováni do čtyř odborných platforem Operačního programu Jan Ámos Komenský. Konkrétně se jedná o nominace do Monitorovacího výboru OP JAK, Plánovací komise programu hlavní, Plánovací komise programu pro Prioritu 1 a Plánovací komise programu pro Prioritu 2. Kromě OP JAK nominovala ČKR také své zástupce na pozici člena a náhradníka do Monitorovacího výboru OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost).

V oblasti sociální se ČKR otevřela diskusi nad problematikou financování zvýšených nákladů spojených se službami, které vysoké školy poskytují studentům se specifickými potřebami. Tato problematika nebyla v roce 2021 uzavřena, přičemž se předpokládá, že daná diskuse bude probíhat i v roce 2022, a to v souvislosti s přípravou změny metodiky rozpisu příspěvku ze státního rozpočtu plynoucího jednotlivým VVŠ.

Vysoké školy ČR se také prostřednictvím ČKR zúčastnily řady on-line dotazníkových šetření, jejichž cílem bylo zjistit ekonomické a sociální dopady epidemie COVID-19 na kvalitu vzdělávacího procesu v oblasti terciárního vzdělávání. Tato šetření byla z větší části realizována EUA. Zástupci ČKR se zúčastnili také jednání několika workshopů a konferencí týkajících se financování terciárního vzdělávání, resp. finanční podpory vysokoškolského vzdělávání.

Na svém červnovém zasedání zvolila ČKR nové Předsednictvo ČKR. Vzhledem k tomu, že stávající místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální P. Štěpánek již na pozici místopředsedy nekandidoval, zastává od 1.8.2021 tuto pozici P. Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě. V souvislosti se změnami v Předsednictvu ČKR byly také revidovány jednotlivé pracovní skupiny ČKR, včetně Pracovní skupiny ČKR pro ekonomické a sociální záležitosti, jejímiž členy jsou V. Báča (VŠPJ), V. Krajčík (VŠO), M. Procházka (UP), V. Snášel (VŠB-TUO), J. Fischer (VŠE), I. Hrabánková (ČZU), L. Janíček (VUT) a L. Valová (JAMU). Vzhledem k tomu, že pracovní skupina neměla, poté co bylo její složení obměněno, k dispozici žádný materiál, který by bylo dobré projednat, nebylo zapotřebí, aby místopředseda záležitosti pro ekonomické a sociální svolal její jednání. V souvislosti se změnou na postech místopředsedů ČKR došlo také ke změně zástupců ČKR v Reprezentativní komisi pro rozpis rozpočtu VVŠ. ČKR zde tak nově zastupuje P. Tuleja (SU), M. Bareš (MU) a V. Sedlařík (UTB).

Vnější záležitosti

Funkci místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti do 14.2.2021 zastával J. Hančil, rektor Akademie múzických umění v Praze, 1.3.2021 se jí ujal J. Vybíral, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. V období 15.2.-28.2.2021 nebyla funkce místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti obsazena.

Rok 2021 byl z hlediska internacionalizace stejně složitý jako rok předchozí. Mezinárodní spolupráce představuje integrální a neodmyslitelnou součást vzdělávání a výzkumu na vysokých školách v ČR, stále se proměňující pandemická situace však zásadně determinovala její plánování a rozvoj. Převažující digitální distanční výuka v letním semestru akademického roku 2020/2021 nutila vysoké školy, aby studentské a pedagogické mobility, jakož i mezinárodní setkávání převedly do online formátů. Ani když se v druhém pololetí vysoké školy snažily opět umožnit prezenční studium, nebylo možné mezinárodní agendu rozvíjet v někdejší intenzitě a dynamice. ČKR si je vědoma toho, že v podmínkách pandemie mezinárodní spolupráce přináší rizika a budí oprávněné obavy ze zavlečení onemocnění. Mají-li být s internacionalizací spojené příležitosti využity, podporuje ČKR přiměřené aktivity vysokých škol pro podporu bezpečné a udržitelné internacionalizace ve výzkumu a vzdělávacích aktivitách.

V souvislosti s epidemií ČKR také řešila situaci zahraničních studentů, jimž ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví neumožňovala vstup a zahájení studia v ČR. Předseda ČKR požádal také o prodloužení výjimky umožňující přijímat zahraniční studenty dříve, než si v prezenčním režimu vyřídí nostrifikaci předchozího vzdělání.

ČKR ani ve složité situaci pandemie koronaviru neztratila ze zřetele podporu a prosazování sdílených humanistických a demokratických hodnot, jako je akademická svoboda, svoboda vyjadřování a nezávislost vědeckého výzkumu. ČKR se proto přihlásila k výzvám na podporu demokracie v Evropě, vyjádřila znepokojení nad porušováním demokratických a lidských práv v Bělorusku a podpořila opatření na pomoc akademikům v ohrožení, se zvláštním důrazem na afghánské vědce, studenty a aktivisty.

Následuje přehled nejdůležitějších vybraných mezinárodních aktivit v průběhu roku:

ČKR nominovala rektora MU M. Bareše jako svého zástupce do nové expertní skupiny „EUA task-and-finish group on the European Commission’s strategy for a global approach to research, innovation and education“.

Zástupkyně ČKR prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy MENDELU M. Lichovníková se zúčastnila semináře „Enhancing Research Excellence through European-
-African Cooperation“, pořádaného Německou konferencí rektorů.

Zástupci ČKR se pravidelně účastnili zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council), jakož i výroční konference Evropské univerzitní asociace, která se konala 22.4., 23.4., 29.4., 30.4.2021, on-line. Členka Výkonného výboru EUA (EUA Board) H. Machková se účastnila zasedání tohoto orgánu. Tajemnice ČKR M. Fojtíková se účastnila zasedání generálních tajemníků národních Konferencí rektorů, jež jsou řádnými kolektivními členy EUA.

ČKR nominovala jako svého zástupce rektora ČVUT V. Petráčka a jako experta M. Hojdekra z JČU do řídicího výboru projektu sdílených činností „Česká styčná kancelář pro výzkum v Bruselu (CZELO)“.

ČKR vydala stanovisko k dokumentu „Global Approach to Research, Education, Innovation and Youth“. Stanovisko navrhl místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Málek ve spolupráci s rektorkou VŠE a členkou Výkonného výboru EUA H. Machkovou.

ČKR nominovala rektorku MENDELU D. Nerudovou a rektora UK T. Zimu na členství v Radě United Nations University (UNU Council).

Na vyžádání Ministerstva zahraničních věcí ČKR poskytla informace o spolupráci vysokých škol ČR s vysokými školami rozvojových zemí, zejména pokud jde o poskytování stipendijních pobytů studentům a akademickým pracovníkům z rozvojových zemí.

Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Vybíral a tajemnice ČKR M. Fojtíková se zúčastnili kulatého stolu iniciativy Universities for Enlightenment, která upozorňuje na porušování akademických svobod. ČKR se v návaznosti na toto setkání společně se Slovenskou rektorskou konferencí (SRK), Konferencí rektorů Rakouska (UNIKO), Polska (KRASP) a Slovinska (RK RS), jakož i s Německou konferencí rektorů (HRK), připojila k prohlášení této iniciativy na podporu demokracie v Evropě.

ČKR se připojila ke společnému prohlášení 19 národních Konferencí rektorů a Evropské univerzitní asociace „Enhancing Research Excellence at African Universities through European-African Cooperation“. ČKR také podpořila výzvu evropské sítě Scholars at Risk evropským vládám a institucím EU „Take Action for Afghanistan’s scholars, researchers, and civil society actors“.

Členové ČKR se setkali s prezidentem Evropské univerzitní asociace M. Murphym. Setkání se uskutečnilo 24.9.2021 v Praze péčí Univerzity Karlovy a kromě M. Murphyho na něm vystoupili předseda ČKR M. Bareš, rektor UK T. Zima a bývalá členka Výkonného výboru EUA H. Machková. Účastníků setkání bylo celkem 20, z toho 10 rektorů a 4 prorektoři veřejných vysokých škol ČR, 3 rektoři a 1 prorektor soukromých vysokých škol ČR, a tajemnice ČKR.

V listopadu 2021 byla ustavena Pracovní skupina ČKR pro internacionalizaci, jejímž garantem je místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Vybíral, a 7.12.2021 proběhlo její první zasedání. Jednání se týkalo současných indikátorů internacionalizace a jejich dopadů na výši finančních prostředků, které vysokým školám poskytuje MŠMT. Pracovní skupina se usnesla, že indikátory internacionalizace bude nutné přehodnotit.

Záležitosti legislativní a organizační

Funkci místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační zastávala po celý rok J. Němcová, rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s.

Místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová se v roce 2021 zúčastnila všech zasedání Pléna ČKR, všech zasedání Předsednictva ČKR a všech zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR.

9. 2. 2021 – videokonference 168. zasedání Předsednictva ČKR, a to v rámci přechodu výuky na on-line formy při pandemii virem COVID-19 s tímto programem: 1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR. 2. Příprava 159. zasedání Pléna ČKR (Praha, 18.2.2021). 3. Diskuse k aktuální epidemiologické situaci ve vztahu k vysokým školám. 4. Žádosti o členství v ČKR. 5. Různé.

10. 2. 2021 – revize hospodaření ČKR za rok 2020. Revize se konala distančně. Zúčastnili se jí revizoři účtů ČKR 2020 P. Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě, V. Sedlařík, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, J. Němcová, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační a M. Fojtíková, tajemnice ČKR. O pozitivním výsledku revize byli týž den prostřednictvím elektronické pošty informováni všichni členové ČKR.

15. 2. 2021 – videokonference Komory B ČKR s tímto programem: 1. Informace předsedkyně a místopředsedů Komory B ČKR. 2. Příprava na 159. zasedání Pléna ČKR (Praha, 18.2. 2021). 3. Diskuse k aktuální epidemiologické situaci ve vztahu k vysokým školám. 4. Žádosti o členství v ČKR. 5. Různé.

3. 3. 2021 – společné jednání zástupců ČKR se zástupci RVŠ o novele zákona o vysokých školách (5 návrhů) se uskutečnilo on-line prostřednictvím platformy ZOOM. Za Komory A/B ČKR se zúčastnili P. Štěpánek / J. Němcová.

4. 3. 2021 – připomínkování materiálu MŠMT „Návrh úpravy provozu vysokých škol“ v rámci jednání Předsednictva ČKR.

10. 3. 2021 – jednání k možné intervenci pro notifikaci SVŠ v OP JAK se zástupci MŠMT, včetně náměstka V. Velčovského.

11. 2. 2021 – on-line 169. zasedání Předsednictva ČKR.

31. 3. 2021 – 51. schůze Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny PČR prostřednictvím streamového vysílání přes kanál STREAM 2 se zúčastnila J. Němcová, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační.

6. 4. 2021 – on-line 170. zasedání Předsednictva ČKR.

13. 4. 2021 – videokonference Komory B ČKR s tímto programem: 1. Informace předsedkyně a místopředsedů Komory B ČKR. 2. Příprava na 160. zasedání Pléna ČKR (Praha, 15.4. 2021). 3. Diskuse k aktuální epidemiologické situaci ve vztahu k vysokým školám. 4. Žádosti o členství v ČKR. 5. Různé.

25. 5. 2021 – zasedání Komory B ČKR s tímto programem: 1. Informace předsedkyně a místopředsedů Komory B ČKR. 2. Příprava na 161. zasedání Pléna ČKR (Brno, 3.6.2021).
3. Diskuse k aktuální epidemiologické situaci ve vztahu k vysokým školám. 4. Diskuse k volbě předsednictva. 5. Žádosti o členství v ČKR. 6. Různé.

27. 5. 2021 – on-line 171. zasedání Předsednictva ČKR.

2. 7. 2021 – zasedání Předsednictva ČKR na ČZU v Praze za účasti nově zvoleného předsedy M. Bareše a místopředsedů P. Tuleji a V. Sedlaříka.

1. 9. 2021 – 172. zasedání Předsednictva ČKR na MU v Brně.

4. 10. 2021 – zasedání Komory B ČKR, které se uskutečnilo péčí Vysoké školy NEWTON, a.s., s tímto programem: 1. Informace předsedkyně a místopředsedů Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. 2. Diskuse k aktuální epidemiologické situaci ve vztahu
k vysokým školám. 3. Různé.

7. - 8. 10. 2021 – 173. zasedání Předsednictva ČKR ke Slavnostnímu zahájení akademického roku 2021/2022 vysokých škol ČR a 162. zasedání Pléna ČKR, které se konalo 7. a 8.10.2021 v Mladé Boleslavi péčí ŠKODA AUTO Vysoké školy, o.p.s. (ŠAVŠ).

3. 11. 2021 – 173. zasedání Předsednictva ČKR na UPCE v Pardubicích.

29. 11. 2021 – on-line 175. zasedání Předsednictva ČKR.

30. 11. 2021 – byla podepsána Dohoda ČKR a MU o pravidlech hospodaření v roce 2022 místopředsedkyní ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcovou a rektorem MU M. Barešem.

2. 12. 2021 – 163. zasedání Pléna ČKR v Přerově péčí Vysoké školy logistiky o.p.s. (VŠLG), které se konalo on-line.

Žádosti o členství v ČKR v roce 2021, které byly vyřízeny kladně:

 • Rektor AKADEMIE STING, o.p.s.
 • Rektorka Akademie múzických umění v Praze.
 • Rektorka Vysoké školy PRIGO, z.ú.
 • Rektorka Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
 • Rektor Univerzity Palackého v Olomouci.

Žádosti o členství v ČKR v roce 2021, které byly vyřízeny negativně (pro přijetí se nevyslovil v tajném hlasování dostatečný počet hlasujících členů ČKR):

 • Rektor Anglo-americké vysoké školy, z.ú.

V roce 2021 měla ČKR postupně 46 členů (leden až únor), 47 členů (březen až srpen),
46 členů (září až říjen) a 45 členů (listopad až prosinec), z toho 26 rektorů veřejných vysokých škol, 2 rektory státních vysokých škol a postupně 18, 19, 18 a 17 rektorů soukromých vysokých škol. Kancelář ČKR byla po celý rok obsazena třemi pracovníky – tajemnice ČKR RNDr. Marie Fojtíková a asistentky Kanceláře ČKR MgA. Petra Bruzlová a Mgr. Eva Kalandříková.

Tajemnice ČKR M. Fojtíková se kromě akcí ČKR, které se konaly v roce 2021 v ČR, zúčastnila všech on-line zasedání tajemníků Konferencí rektorů zemí Evropské unie, které jsou řádnými kolektivními členy EUA stejně jako ČKR, všech on-line zasedání Rady EUA (EUA Council), on-line Valného shromáždění EUA (EUA General Assembly) a on-line Výroční konference EUA (EUA Annual Conference).

Z organizačních záležitostí ČKR stojí dále za zmínku, že Kancelář ČKR připravila pro rektory, jejichž funkční období skončilo v průběhu roku 2021, hodnotný dárek ve formě DVD a USB Flash Disk, na nichž jsou kopie všech fotografií z akcí ČKR konaných za celé období působnosti každého z rektorů.

Péčí Kanceláře ČKR je trvale udržován v aktuálním stavu dvojjazyčně (česky a anglicky) web ČKR, elektronické úložiště všech důležitých materiálů pro členy ČKR, elektronické úložiště materiálů Evropské univerzitní asociace (EUA), které nejsou běžně dostupné na webu EUA, a samostatná stránka „Kalendář akcí vysokých škol“, na niž je možno zadávat důležité akce vysokých škol ČR, jejichž rektoři jsou členy ČKR. Tato stránka, stejně jako obě úložiště, slouží pouze členům ČKR, nikoli širší veřejnosti. Kancelář ČKR trvale naplňuje relevantními informacemi rovněž Facebook ČKR a Twitter ČKR.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info