CRC Annual Report 2020

(In Czech only)

Výroční zpráva, jejíž návrh na základě dílčích zpráv místopředsedů České konference rektorů (ČKR) předložil předseda ČKR Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., byla Plénem ČKR na jeho 159. zasedání (Praha, 18. února 2021) projednána a schválena.

Rok 2020 přinesl pro ČKR čtyři smutné události – 28. ledna zemřel ve věku nedožitých 91 let profesor Jaroslav Hubáček, emeritní rektor Ostravské univerzity, 2. července zemřel ve věku 69 let docent Jiří Tomáš Kotalík, emeritní rektor Akademie výtvarných umění v Praze, 16. srpna zemřel ve věku 74 let doktor Ladislav Jirků, emeritní rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava, 7. listopadu zemřel ve věku 73 let docent Zdeněk Sadovský, rektor AKADEMIE STING, o.p.s.

Tato zpráva podává přehled hlavních činností, kterým se ČKR jako orgán reprezentace vysokých škol věnovala v roce 2020. Je členěna do pěti částí, odpovídajících kompetencím jednotlivých místopředsedů. Předsednictvo ČKR, které má podle platného Statutu ČKR dvouleté funkční období, vždy od 1. srpna do 31. července, pracovalo od 1. ledna do 31. prosince 2020 v tomto složení: P. Sklenička (předseda), J. Miller (místopředseda pro oblast vzdělávání), J. Málek (místopředseda pro oblast tvůrčích činností), P. Štěpánek (místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální), J. Hančil (místopředseda pro vnější záležitosti), J. Němcová (místopředsedkyně pro záležitosti legislativní a organizační). Administrativní, organizační a koordinační záležitosti, včetně záležitostí zahraničních, zajišťovala po celý rok 2020 Kancelář ČKR vedená tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou.

Plénum ČKR zasedalo v roce 2020 třikrát, Předsednictvo ČKR třikrát, vždy podle předem připraveného programu. Dvě zasedání Pléna ČKR (dubnové a prosincové) a dvě zasedání Předsednictva ČKR (dubnové a prosincové) byla z důvodu koronavirové krize zrušena, jedno zasedání Pléna ČKR (říjnové) proběhlo hybridní formou, tj. prezenčně + on-line. Jednání Předsednictva ČKR probíhala od 23. března do 2. června 2020 formou videokonferencí. Programy jednotlivých jednání všech zasedání, zprávy předsedy ČKR a usnesení, která na nich byla přijata, jsou dosažitelné na webu ČKR na internetové adrese http://crc.muni.cz. V roce 2020 se také konalo třikrát zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR a třikrát zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. Slavnostní zahájení akademického roku 2020/2021 vysokých škol ČR, které se mělo tentokrát uskutečnit v Praze za hostitelství České zemědělské univerzity v Praze, za účasti emeritních rektorů, předsedy Vlády ČR A. Babiše, ministra školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagy, ministra průmyslu a obchodu K. Havlíčka, předsedkyně Akademie věd ČR E. Zažímalové, předsedy Rady vysokých škol M. Pospíšila, předsedy Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství I. Barančíka a dalších vzácných tuzemských hostů, muselo být z důvodu koronavirové krize zrušeno. Další významnou událostí roku 2020, která musela být zrušena, mělo být Setkání členů ČKR s prezidentem Evropské univerzitní asociace (EUA), které se mělo uskutečnit 10. března 2020 v Praze péčí Univerzity Karlovy (UK). Předseda ČKR P. Sklenička, prezident EUA M. Murphy a rektor UK T. Zima, hostitel plánované akce, počítají s tím, že se setkání uskuteční v náhradním termínu po odeznění mimořádné epidemické situace.

Přehled zasedání Pléna ČKR v roce 2020

 • 154. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR), 13.2.2020, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., Praha;
 • 155. zasedání Pléna ČKR, 23.4.2020, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň – zrušeno;
 • 156. zasedání Pléna ČKR, 18.6.2020, Mendelova univerzita v Brně, Brno;
 • 157. zasedání Pléna ČKR, 2.10.2020, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha;
 • 158. zasedání Pléna ČKR, 3.12.2020, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Praha – zrušeno.

Přehled zasedání Předsednictva ČKR v roce 2020

 • 163. zasedání Předsednictva ČKR, 13.2.2020, Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o., Praha;
 • 164. zasedání Předsednictva ČKR, 23.4.2020, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň – zrušeno;
 • 165. zasedání Předsednictva ČKR, 18.6.2020, Mendelova univerzita v Brně, Brno;
 • 166. zasedání Předsednictva ČKR, 22.9.2020, Akademie múzických umění v Praze, Praha;
 • 167. zasedání Předsednictva ČKR, 3.12.2020, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Praha – zrušeno.

Oblast vzdělávání

Rok 2020 probíhal zcela ve znamení mimořádné krizové situace ve vzdělávání způsobené epidemií koronaviru. K zajištění vysokoškolského vzdělávání i ostatních činností vysokých škol bylo nutné přistoupit v rámci krizového managementu k urychleným legislativním úpravám, a to především ve spolupráci s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství a MŠMT. Na jaře 2020 se podařilo připravit text novely zákona o vysokých školách, který upravoval možnost distančního vzdělávání v prostředí vysokých škol, prodlužoval funkční období samosprávných orgánů univerzit, umožňoval jejich zasedání on-line či v hybridním režimu a zároveň umožňoval prodloužení akademického roku. Tato legislativní úprava byla schválena ve zrychleném režimu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a usnadnila vysokým školám výuku poznamenanou fyzickou nepřítomností studentů i zakončení akademického roku 2019/2020.

Protože výše zmíněná novela zákona měla omezenou platnost do konce kalendářního roku, bylo nutné na podzim 2020, vzhledem k vypuknutí druhé vlny epidemie, dojednat, připravit a schválit podobná legislativní opatření, a to ve formě další novely zákona o vysokých školách  (Sbírka zákonů č. 495/2020). Tato novela dává v akademickém roce 2020/2021 oprávnění vysokým školám upravovat podmínky přijímacího řízení, zkrátit či prodloužit akademický rok, využívat nástroje distanční výuky při výuce či v průběhu zkoušek.

V roce 2020 také místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání J. Miller opakovaně dojednával podmínky pro výkon praktické či laboratorní výuky na vysokých školách a jednal rovněž o podmínkách pracovní povinnosti studentů vysokých škol (především medicíny a zdravotnických studijních programů).

V roce 2020 se místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání stal zástupcem ČR pro vzdělávací činnost v rámci OECD.

Oblast tvůrčích činností

Jednání s prvním místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) P. Dvořákem v souvislosti s odůvodněním výsledků Hodnocení 2018 podle M17+ a v návaznosti na materiál „Agregace oborového hodnocení výzkumu v modulech 1 a 2“, který na svém 353. zasedání schválila RVVI jako podklad pro pokračující jednání tripartity (17.1.2020). Byla projednána reakce ČKR, včetně vyjádření rektorů a rektorek pěti rozporujících institucí. Reakce ČKR byla zaslána předsedům Odborných panelů k vyjádření.

Závěr přerušeného jednání tripartity (24.1.2020). Jednání bylo završeno dohodou, že v Agregaci oborového hodnocení nebudou v roce 2020 figurovat žádné výsledné hodnoticí známky (A-D). Podrobná informace o jednání byla bezprostředně poskytnuta všem členům ČKR k připomínkám. Na základě reakcí 13 vysokých škol byl připraven a finalizován dokument „Reakce ČKR na materiál Agregace oborového hodnocení výzkumu v modulech 1 a 2“, který byl prostřednictvím Kanceláře ČKR odeslán RVVI.

Zastoupení ČKR na slavnostním zasedání Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně  při příležitosti udělení čestné vědecké hodnosti „doctor honoris causa“ nositeli Nobelovy ceny za fyziologii nebo lékařství z roku 2001, kterým byl profesor Paul Maxime Nurse (31.1.2020).

Reakce ČKR na nepřesné informace publikované na portálu www.vedavyzkum.cz v souvislosti s materiálem „Agregace oborového hodnocení výzkumu v modulech 1 a 2“ (16.4.2020).

Účast na videokonferenci pracovní skupiny Evropské univerzitní asociace (EUA) „EUA Research Policy Working Group“ jako její člen delegovaný ČKR (14.5.2020).

Účast na společném jednání zástupců ČKR a RVVI (26. 5.2020).

Účast na zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol na MŠMT (17.6.2020).

Vystoupení za ČKR na konferenci „Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2 / COVID-19 – Výzkumná infrastruktura jako součást kritické infrastruktury státu“ (15.7.2020).

Účast na mezirezortním připomínkovém řízení k novele zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu (19.8.2020). Celkem vypořádáno 366 připomínek. Připomínky ČKR, které se týkaly oponentů a některých nevhodných formulací v předkládací zprávě, byly akceptovány. Zásadní připomínka, která se týkala vytvoření tzv. Reprezentace podnikového výzkumu, nebyla akceptována. Podařilo se však do závěrů z jednání prosadit formulaci, že tato reprezentace nebude mít právo vyjednávat samostatně s RVVI o rozpočtu.

Účast na tzv. Průmyslovém summitu (9.9.2020).

Zastupování ČKR na předání cen předsedkyně Grantové agentury ČR (23.9.2020).

Analýza zveřejněných nebibliometrických výsledků v Modulu 1 po jednotlivých oborech FORD (za rok 2019 i za roky 2017-2019 včetně): https://hodnoceni19.rvvi.cz/www/nebiblio.

Analýza zveřejněných bibliometrických výsledků v Modulu 2 po jednotlivých oborech FORD (za rok 2019 i za roky 2017-2019 včetně): https://hodnoceni19.rvvi.cz/www/biblio-wos-cats.

Byl vyslyšen návrh ČKR a v roce 2020 RVVI zveřejnila také další údaje. Jedná se zejména
o nově zařazené údaje na úrovni WoS categories. Standardní oborové a bibliometrické analýzy pro výzkumné organizace pro úroveň FORD však zůstávají i nadále hlavním podkladem Modulu 2. Velmi zajímavé jsou komentáře Odborných panelů k oborovým bibliometrickým zprávám.

Účast na videokonferenci pracovní skupiny EUA „EUA Research Policy Working Group“ jako její člen delegovaný ČKR (12.10.2020).

Účast na jednání kulatého stolu “High-level Round table on Secure International Science Cooperation” (30.11.2020).

Účast na zasedání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol na MŠMT (9.12.2020).

Účast na on-line semináři „ENQUA National Peer Counselling Visit“, který pořádal Národní akreditační úřad pro vysoké školství (10.12.2020).

Jednání tripartity k výsledkům Hodnocení 2019 podle M17+ (17.12.2020). Byly prezentovány připomínky ke zveřejněným výsledkům Hodnocení 2019:

 • Modul M1 z významné části duplikuje modul M2 (86 % výsledků ve FORD 1-6 odpovídá výsledkům publikovaným v odborném periodiku a je hodnoceno známkou 1-3).
 • Hodnocení výsledků v M1 (obory FORD 1-6) jednoznačně ukazuje na přetrvávající problém nedostatečné kalibrace hodnoticích panelů.
 • V modulu M2 přetrvává problém vícenásobných publikací v několika podoborech FORD. Posuzování kvality pouze na základě mediánu může být zavádějící.
 • Podíl publikací s hlavním autorem (reprint author) ukazuje, do jaké míry se pracovníci dané vysoké školy podílejí na tvorbě kvalitních publikací v Q1 a Q2.
 • Podle platné Metodiky 2013+ by měl být Modul 2 vícerozměrnou kategorií a zahrnovat nejen produktivitu a kvalitu, ale také konkurenceschopnost. Z tohoto důvodu: „Pro další zkvalitňování bibliometrického hodnocení v Modulu 2 doporučují účastníci tripartity zahrnout citační analýzy.“
 • Vhodným nástrojem může být například nadstavbová databáze Web of Science: IN CITES – Essential Science Indicators, která obsahuje 1 % celosvětově nejvíce citovaných publikací (Top Papers) zařazených ve 22 oborech (Research Fields).

Jednání tripartity bylo přerušeno a bude pokračovat ve druhé polovině ledna 2021.

Záležitosti ekonomické a sociální

ČKR se v roce 2020 v oblasti ekonomické a sociální věnovala zejména následujícím tématům:

 • zajištění a rozdělování finančních prostředků na rok 2020 (zejména DKRVO), 2021 a na roky následující,
 • problematika DPH na vysokých školách,
 • metodika oddělování hospodářských (HČ) a nehospodářských činností (NHČ),
 • ekonomické dopady stávajícího vyhodnocování metodiky M17+ na vysoké školy různého typu,
 • problematika sociálních dopadů COVID-19 na studenty vysokých škol a na vysoké školy.

Tradičně hlavním tématem bylo financování vysokých škol nejen v roce 2020, ale hlavně zajištění finančních prostředků ve střednědobém horizontu na roky následující (2020-2022). Zejména za podpory MŠMT a tripartity se podařilo prosadit do návrhu rozpočtu meziroční navýšení kapitoly vysokých škol pro rok 2021 na 28,411 mld. Kč, což je mírný nárůst o cca 1 mld. Kč oproti roku 2020. I přes jednání některých členů Předsednictva ČKR, RVŠ a vysokoškolských odborů s ministryní financí A. Schillerovou se nepodařilo vyjednat pro vysoké školy větší navýšení rozpočtu. Pro podporu argumentů pro navýšení rozpočtu vysokých škol zpracovala ČKR přehled ztrát, ke kterým na jednotlivých vysokých školách došlo; hlavními oblastmi, které byly pandemií onemocnění COVID-19 postiženy, byly smluvní výzkum, VaV činnost (zejména zahraniční projekty), koleje a menzy a hospodářská činnost. Významnou roli hrály i náklady spojené s elektronizací činností vysokých škol a přechodem na on-line výuku i zkoušení.

ČKR podporovala kroky MŠMT vedoucí k zachování tohoto trendu i do dalších let (na rok 2022 a další), ale situace je stále poměrně nejasná vzhledem k vývoji ekonomické situace v ČR a k deficitu rozpočtu ČR.

V oblasti financování vysokých škol se poměrně intenzivně řešila problematika dělení prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací (DKRVO) a kritérií. Bylo konstatováno, že pro hodnocení lze využít zatím jen M1 a M2; přitom i mezi členy Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol (Reprekomise), resp. i komise pro dělení prostředků na DKRVO zaznívaly od zástupců ČKR v těchto grémiích poměrně rozdílné návrhy. Lze konstatovat, že u zástupců ČKR není spokojenost s tím, jak je hodnocen zejména modul M1, resp. není jednotný názor na to, jak má být vyhodnocován modul M2 (podíly autorů). Kromě Předsednictva ČKR a Reprekomise proběhla řada porad (většinou on-line), proběhlo několik jednání na různých úrovních mezi jednotlivými vysokými školami, s náměstky a ministry školství a financí a s premiérem.

Na jednání Reprekomise byla intenzivně diskutována i problematika financování uměleckých vysokých škol a uměleckých fakult na neuměleckých vysokých školách. Pozornost byla věnována i hodnocení kvality výuky na těchto školách a započítávání Registru uměleckých výstupů (RUV), počtu profesorů a docentů a dalších ukazatelů do kritérií kvality; MŠMT na posledním jednání Reprekomise přistoupilo na návrhy zástupců ČKR a RVŠ.

I nadále byla řešena problematika DPH. Jednání probíhala v pracovní skupině kvestorů vysokých škol, v pracovní skupině Ministerstva financí (MF) a také v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PS PČR). ČKR po poměrně obsáhlé vnitřní diskusi[1] zpracovala stanovisko k návrhům MF; toto stanovisko bylo zasláno jak MF, tak i Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR (VVVKMT PS PČR). Se stanoviskem byli seznámeni i všichni členové ČKR. Po řadě jednání bylo v PSP ČR přislíbeno, že MF zpracuje další návrh a ten bude zaslán vysokým školám, které budou mít možnost návrh připomínkovat. Dále bylo konstatováno, že pokud zákon začne platit, bude to nejdříve od 1.1.2022; rovněž bylo na všech jednáních konstatováno, že MŠMT a MF berou na vědomí, že v souvislosti se změnou zákona o DPH (resp. jeho výkladu pro vysoké školy) bude nutno uvažovat o kompenzacích pro vysoké školy.

V oblasti oddělování HČ a NHČ se uskutečnila řada jednání pracovní skupiny ČKR i na úrovni kvestorů jednotlivých vysokých škol, vytvořené pracovní skupiny veřejných vysokých škol, proběhla prezentace názoru veřejných vysokých škol na zasedání VVVKMT PS PČR a diskuse o něm; metodika byla vydána, není závazná. S textem metodiky byli seznámeni všichni členové ČKR.

Pro EUA byl jako každý rok zpracován dotazník „Public Funding Observatory Report 2020“
o financování vysokých škol ČR; odesláno 8.12.2020. Zpracování dokumentu předcházely konzultace s veřejnými vysokými školami a jejich managementy; tato stanoviska byla do dokumentu zapracována.

Místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální P. Štěpánek se účastnil práce komise zřízené při RVVI pro hodnocení (zejména) v M1 dle Metodiky 2017+ vedené členem RVVI J. Machanem. Činnost komise bude pokračovat i v roce 2021.

V oblasti sociální se ve druhé polovině roku 2020 diskutovala problematika stipendií doktorandů při prodloužení studia v souvislosti s pandemií koronaviru. Žádný výsledek dosud nebyl dosažen; při debatě s MŠMT na jednání Reprekomise bylo pouze konstatováno, že se rektoři vysokých k návrhům na prodloužení studia (a tedy i k placení dalšího semestru stipendia u končících ročníků) na většině škol nevyjadřovali. Jinak se v roce 2020 žádná zásadní a nová témata neobjevila.

[1] Bohužel v roce 2020 platilo, že ani v pracovní skupině vysokých škol dosud neexistuje shoda na tzv. „zpětném dodanění investic“ vyplývajícím ze změny přepočítávacího koeficientu; tato problematika se citelně dotýká rozpočtů veřejných vysokých škol, které v minulém programovém období pořizovaly investice (přístroje, budovy).

Vnější záležitosti

Rok 2020 byl z hlediska mezinárodní agendy zvláštní: nejenže epidemie onemocnění virem COVID-19 donutila vysoké školy i mezinárodní asociace, aby přesunuly své události do virtuálního prostoru, ale postavila ČKR do situace, kdy musela velmi aktivně vyjednávat o samotných možnostech internacionalizace. Absence zahraničních studentů měla hluboké dopady do vnitřního života i rozpočtu vysokých škol. Dlouhou dobu bylo prioritou získat relevantní informace o aktuální situaci Režimu student, o otvírání zastupitelských úřadů v zemích zasažených nemocí hůře, než byla ČR. Ve druhé polovině roku jsme se ocitli v situaci právě opačné. Epidemie v ČR kvůli pozdě a polovičatě přijatým opatřením eskalovala a posunula nás na přední příčky nejhůře postižených zemí. Jen díky robustní struktuře zdravotnického systému a masivní podpoře řešení krize mimo jiné ze strany vysokých škol situace neskončila v roce 2020 daleko tragičtěji.

Zároveň se zhoršovala lidskoprávní situace ve světě, ať již připomeneme vývoj v Hongkongu, Bělorusku, humanitární krizi v Libanonu, a dále také postupně se objevující informace
o systémovém zneužívání akademické otevřenosti západních univerzit k získání vojenské převahy ze strany totalitních režimů, na které opakovaně upozornily například výroční zprávy BIS. Výhrůžky předsedovi Senátu PČR ubezpečily předsedu Senátu PČR o potřebnosti cesty na Taiwan, na níž nabídl možnost účasti členů ČKR, z nichž někteří jí individuálně využili.

ČKR zaujala aktivní postoj v plánování pomoci akademikům a studentům v Bělorusku, kteří se stali terčem rozsáhlých represí zahrnujících vylučování ze škol. I v této době jsou běloruské vysoké školy vystaveny hrubému nátlaku. Jednotliví členové ČKR v závislosti na svých možnostech nejprve jednotlivě, následně v koordinaci s MŠMT vytvořili stipendijní programy a programy stáží pro běloruské studenty a akademiky; tato aktivita se přesouvá i do roku 2021. ČKR se znepokojením sleduje také vývoj v Maďarsku, kde dochází k plíživému oklešťování akademických svobod. Smutným případem bylo paralyzování činnosti nejprestižnější divadelní a filmové univerzity v Budapešti (SZFE) vnucenou výměnou vedení univerzity. ČKR byla také aktivní v rámci iniciativy Universitites for Enlightenment, která upozorňuje na porušování akademických svobod a šíření fake news. Následuje přehled nejdůležitějších vybraných mezinárodních aktivit v průběhu roku:

ČKR nominovala do pracovní skupiny EUA pro strategii výzkumu (EUA Research Policy Working Group) J. Málka, rektora Univerzity Pardubice, místopředsedu ČKR pro oblast tvůrčích činností.

Workshop k možným budoucím aktivitám iniciativy Universities for Enlightenment. Tajemnice ČKR M. Fojtíková potvrdila generální tajemnici Rakouské konference rektorů (UNIKO) E. Fiorioli 17.12.2019 účast 2 zástupců ČKR na workshopu k možným budoucím aktivitám iniciativy Universities for Enlightenment (U4E), v níž je ČKR zastoupena místopředsedou ČKR pro vnější záležitosti J. Hančilem a tajemnicí ČKR: Z. Beran, prorektor pro zahraniční vztahy UHK; K. Kouba, katedra politologie UHK. Workshop se uskutečnil ve Vídni ve dnech 13.-14.1.2020. 5.2.2020 obdrželi členové iniciativy od Rakouské konference rektorů (UNIKO) výstupní dokumenty z workshopu.

Římské ministerské komuniké (The Rome Ministerial Communiqué). ČKR se zapojila do připomínkování návrhu římského komuniké – bez návrhu na změny.

Otevírání zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil informoval všechny členy ČKR o aktuální situaci otevírání zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, kterou konzultoval s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum P. Dolečkem, státním tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí M. Staškem a náměstkem ministra zahraničních věcí pro řízení sekce právní a konzulární M. Smolkem. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti potvrdil, že otevírání zastupitelských úřadů ČR přímo souvisí s konkrétní epidemickou situací dané země a že momentální rozsah vízových služeb je stanoven ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, kterým se okruh činností také průběžně rozšiřuje. Doporučil zároveň sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí.

Nabídka cesty na Taiwan – dopis předsedy Senátu PČR. Předseda ČKR P. Sklenička obdržel 12.6.2020 dopis předsedy Senátu PČR M. Vystrčila s nabídkou účasti zástupců  ČKR na cestě na Taiwan. Členové ČKR se zúčastnili individuálně za své vysoké školy, nikoli za ČKR.

Otevírání zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil informoval 24.6.2020 všechny členy ČKR o aktuální situaci otevírání zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, kterou konzultoval s ředitelem Vízového odboru Ministerstva zahraničních věcí D. Novým. Znovuotevření zastupitelských úřadů ČR v Rusku bylo z předpokládaného data 1.7.2020 odloženo na přelom července a srpna 2020. Dne 29.6.2020 informoval místopředseda ČKR pro vnější záležitosti všechny členy ČKR o dalším otevírání ZÚ ČR, konkrétně od 1.7.2020 v Malajsii, Saúdské Arábii, Jordánsku, Kuvajtu a Rumunsku.

Vstup na území ČR pro studenty ze třetích zemí. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil poskytl 25.6.2020 všem členům ČKR zprávu, kterou obdržel od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkové, s informacemi týkajícími se vstupu na území ČR pro studenty ze třetích zemí.

Vstup občanů do ČR ze zemí EU+ a ze zemí mimo EU od 1.7.2020. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil informoval 1.7.2020 všechny členy ČKR o pravidlech vstupu občanů ze zemí EU a zemí mimo EU do ČR na základě informací z MŠMT a Ministerstva zahraničních věcí.

Koordinační schůzka k problematice stipendií pro běloruské studenty a akademiky.
Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil kontaktoval 26.8.2020 všechny členy ČKR s nabídkou koordinační schůzky se zástupci Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí, jež by byla určena rektorům vysokých škol, které připravují stipendijní programy pro běloruské studenty a programy pro běloruské akademiky a plánují je realizovat od zimního semestru akademického roku 2020/2021, a jejímž smyslem by bylo pomoci s organizací výjezdů běloruských občanů do ČR. 2.9.2020 informoval místopředseda ČKR pro vnější záležitosti všechny členy ČKR o termínu a místu schůzky, která se uskutečnila 8.9.2020 v Praze na Ministerstvu vnitra.

Jednání s Ministerstvem zahraničních věcí o běloruských studentech. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil informoval 13.11.2020 členy Předsednictva ČKR o jednání se zvláštním zmocněncem ministra zahraničních věcí pro otázky Východního partnerství J. Kurfürstem o zájmu a možnostech vysokých škol ČR při umístění případných zájemců z řad běloruských studentů, na něž dopadají persekuce Lukašenkova režimu. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti poskytl všem členům Předsednictva ČKR také analýzu aktuální situace pomoci běloruským studentům, kterou zpracovalo Ministerstvo zahraničních věcí. 18.11.2020 informoval místopředseda ČKR pro vnější záležitosti o jednání se zvláštním zmocněncem MZV a ředitelkou Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondkovou všechny členy ČKR. 1.12.2020 zaslal místopředseda ČKR pro vnější záležitosti všem členům ČKR k vyplnění strukturovaný dotazník připravený ve spolupráci s MŠMT, jenž poslouží jako podklad pro vyjednávání s Evropskou komisí o uvolnění finančních prostředků pro ČR. Místopředseda ČKR pro vnější záležitosti tímto děkuje zejména ředitelce Odboru vysokých škol MŠMT za proaktivní přístup a pomoc při organizaci dotazníkového šetření a vyhlášení stipendijních programů MŠMT. Ke dni uzavírání textu této zprávy bohužel přislíbené prostředky z EU, které by navyšovaly rozpočet kapitoly vysokých škol, nebyly pro potřeby ČR uvolněny.

High-level Round table on Secure International Science Cooperation. 30.11.2020 místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil zastupoval ČKR u kulatého stolu k bezpečné mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu organizovaného The British Embassy, který se zaměřoval na posilování odolnosti vůči vědecké špionáži a vlivovým operacím, na něž upozornila v českém prostředí ve svých zprávách BIS. Kulatého stolu se zúčastnila řada dalších členů ČKR.  

Záležitosti legislativní a organizační

Místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová se v roce 2020 zúčastnila všech zasedání Pléna ČKR, všech zasedání Předsednictva ČKR a všech zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR.

10.1.2020 – společné zasedání zástupců ČKR a RVŠ k přípravě novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. ČKR zastupovali J. Němcová a J. Hančil.

31.1.2020 – jednání s hlavní hygieničkou ČR a náměstkyní ministra zdravotnictví E. Gottvaldovou. Jednání se uskutečnilo na Ministerstvu zdravotnictví. Předmětem bylo poskytnutí informací vysokým školám ČR ve věci stávající epidemiologické situace spojené s výskytem nové koronarovirové infekce. Za ČKR se zúčastnili J. Němcová a J. Hančil.

5.2.2020 – revize hospodaření ČKR za rok 2019. Revize se konala v Kanceláři ČKR v Brně. Zúčastnili se jí revizoři účtů ČKR 2019 P. Tuleja, rektor Slezské univerzity v Opavě, B. Přikryl, rektor Univerzity obrany, J. Němcová, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační, a M. Fojtíková, tajemnice ČKR. O pozitivním výsledku revize byli týž den prostřednictvím elektronické pošty informováni všichni členové ČKR.

13.2.2020 – 163. zasedání Předsednictva ČKR. Zasedání se konalo v Praze péčí Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o., s tímto programem: 1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR. 2. Příprava 154. zasedání Pléna ČKR (Praha, 13.2.2020). 3. Žádosti o členství v ČKR. 4. Různé.

23.3., 31.3., 7.4., 5.5., 12.5. a 2.6.2020 – konaly se videokonference Předsednictva ČKR, a to při přechodu výuky na on-line formy v rámci pandemie onemocnění COVID-19.

18.6.2020 – 165. zasedání Předsednictva ČKR se uskutečnilo v Brně péčí Mendelovy univerzity v Brně s tímto programem: 1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR. 2. Příprava 156. zasedání Pléna ČKR (Brno, 18.6.2020). 3. Žádosti o členství v ČKR. 4. Různé.

22.9.2020 – 166. zasedání Předsednictva ČKR se uskutečnilo v Praze péčí Akademie múzických umění v Praze s tímto programem: 1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR. 2. Příprava 157. zasedání Pléna ČKR (Praha, 2.10.2020). 3. Diskuse k aktuální epidemiologické situaci ve vztahu k vysokým školám. 4. Různé.

30.10.2020 – tvorba strategické cestovní mapy k dosažení EGTI – workshop. Za ČKR se zúčastnila J. Němcová.

13.11.2020 – tvorba strategické cestovní mapy k dosažení EGTI – workshop. Za ČKR se zúčastnila J. Němcová.

30.11.2020 – byla podepsána Dohoda ČKR a Masarykovy univerzity o pravidlech hospodaření v roce 2021 místopředsedkyní ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcovou a rektorem MU M. Barešem.

Žádosti o členství v ČKR v roce 2020, které byly vyřízeny kladně:

 • Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
 • Rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 • Rektor Policejní akademie České republiky v Praze.
 • Rektor Vysoké školy logistiky o.p.s.
 • Rektorka Univerzity obrany.
 • Rektor Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o.
 • Rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Tajné hlasování Pléna ČKR o členství v ČKR rektorky Vysoké školy PRIGO, z.ú., která zaslala opětovnou žádost o členství v ČKR v červnu 2020, proběhne z rozhodnutí Předsednictva ČKR v únoru 2021 před 159. zasedáním Pléna ČKR, Výročním shromážděním ČKR, elektronicky.

V roce 2020 měla ČKR 46 členů, z toho 26 rektorů veřejných vysokých škol, 2 rektory státních vysokých škol a 18 rektorů soukromých vysokých škol. Kancelář ČKR byla po celý rok obsazena třemi pracovníky – tajemnice ČKR RNDr. Marie Fojtíková a asistentky Kanceláře ČKR MgA. Petra Bruzlová a Mgr. Eva Kalandříková.

Tajemnice ČKR M. Fojtíková se kromě akcí ČKR, které se konaly v roce 2020 v ČR, zúčastnila dvou zasedání – 30. ledna a on-line 25. května – tajemníků Konferencí rektorů zemí Evropské unie, které jsou řádnými kolektivními členy EUA stejně jako ČKR, a obou zasedání – 31. ledna a on-line 30. října – Rady EUA (EUA Council). Valné shromáždění EUA (EUA General Assembly) a Výroční konference EUA (EUA Annual Conference), které se měly uskutečnit 16.-17. dubna v Gdaňsku, byly z důvodu koronavirové krize zrušeny. 

Z organizačních záležitostí ČKR stojí dále za zmínku, že Kancelář ČKR připravila pro rektory, jejichž funkční období skončilo v průběhu roku 2020, hodnotný dárek ve formě DVD a USB Flash Disk, na nichž jsou kopie všech fotografií z akcí ČKR konaných za celé období působnosti každého z rektorů.

Péčí Kanceláře ČKR je trvale udržován v aktuálním stavu dvojjazyčně (česky a anglicky) web ČKR, elektronické úložiště všech důležitých materiálů pro členy ČKR, elektronické úložiště materiálů Evropské univerzitní asociace (EUA), které nejsou běžně dostupné na webu EUA, a samostatná stránka „Kalendář akcí vysokých škol“, na niž je možno zadávat důležité akce vysokých škol ČR, jejichž rektoři jsou členy ČKR. Tato stránka, stejně jako obě úložiště, slouží pouze členům ČKR, nikoli širší veřejnosti. Kancelář ČKR naplňuje relevantními informacemi rovněž Facebook ČKR a Twitter ČKR.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info