CRC Annual Report 2018

(In Czech only)

Výroční zpráva, jejíž návrh na základě dílčích zpráv místopředsedů České konference rektorů (ČKR) předložil předseda ČKR Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, byla Plénem ČKR na jeho 149. zasedání (Brno, 14. února 2019) projednána a schválena.

Rok 2018, který byl rokem 25. výročí založení ČKR, přinesl pro ČKR dvě smutné události – 1. června zemřel ve věku 79 let docent František Jirásek, emeritní rektor Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu – AMBIS, a.s., 5. prosince zemřel ve věku 86 let profesor Emanuel Ondráček, emeritní rektor Vysokého učení technického v Brně.   

Tato zpráva podává přehled hlavních činností, kterým se ČKR jako orgán reprezentace vysokých škol věnovala v roce 2018. Obvykle bývá členěna do pěti částí, odpovídajících kompetencím jednotlivých místopředsedů; v tomto roce nebyly poskytnuty podklady pro oblast vzdělávání, a proto je zpráva členěna pouze do čtyř částí. Předsednictvo ČKR, které má podle platného Statutu ČKR dvouleté funkční období, vždy od 1. srpna do 31. července, pracovalo od 1. ledna do 31. prosince 2018 v tomto složení: T. Zima (předseda), M. Bek (místopředseda pro oblast vzdělávání), J. Lata (místopředseda pro oblast tvůrčích činností), K. Melzoch (místopředseda pro záležitosti ekonomické a sociální), J. Hančil (místopředseda pro vnější záležitosti), J. Němcová (místopředsedkyně pro záležitosti legislativní a organizační). Administrativní, organizační a koordinační záležitosti, včetně záležitostí zahraničních, zajišťovala po celý rok 2018 Kancelář ČKR vedená tajemnicí ČKR M. Fojtíkovou.

Plénum ČKR zasedalo v roce 2018 pětkrát, Předsednictvo ČKR pětkrát, vždy podle předem připraveného programu. Programy jednotlivých jednání všech zasedání, zprávy předsedy ČKR a usnesení, která na nich byla přijata, jsou dosažitelné na webu ČKR na internetové adrese http://crc.muni.cz. V roce 2018 se také konalo pětkrát zasedání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol ČKR, pětkrát zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR a – jako každý rok – Slavnostní zahájení akademického roku 2018/2019 vysokých škol ČR, tentokrát v Olomouci za hostitelství Univerzity Palackého v Olomouci, za účasti emeritních rektorů, ministra školství, mládeže a tělovýchovy R. Plagy a dalších vzácných tuzemských hostů. Další významnou událostí roku 2018 bylo Slavnostní shromáždění k 25. výročí ČKR, které se konalo 15. února 2018 v Praze péčí Univerzity Karlovy (ČKR byla založena 28.1.1993 v Praze na ČVUT).

Přehled zasedání Pléna ČKR v roce 2018

 • 144. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR), 16.2.2018, Univerzita Karlova, Praha;
 • 145. zasedání Pléna ČKR, 12.4.2018, Ostravská univerzita, Ostrava;
 • 146. zasedání Pléna ČKR, 7.6.2018, Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Olomouc;
 • 147. zasedání Pléna ČKR, 4.-5.10.2018, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc;
 • 148. zasedání Pléna ČKR, 6.12.2018, Akademie múzických umění v Praze, Praha.

Přehled zasedání Předsednictva ČKR v roce 2018

 • 152. zasedání Předsednictva ČKR, 15.2.2018, Univerzita Karlova, Praha;
 • 153. zasedání Předsednictva ČKR, 12.4.2018, Ostravská univerzita, Ostrava;
 • 154. zasedání Předsednictva ČKR, 7.6.2018, Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Olomouc;
 • 155. zasedání Předsednictva ČKR, 4.10.2018, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc;
 • 156. zasedání Předsednictva ČKR, 6.12.2018, Akademie múzických umění v Praze, Praha.

Oblast tvůrčích činností

Důležitou činností v této oblasti byla i v roce 2018 jednání Pracovní skupiny ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů se zástupci ŘO OP VVV. Proběhla tři jednání: 22.2.2018 v Praze, 7.6.2018 a 4.10.2018 v Olomouci. Prvním řešeným problémem byl harmonogram připravovaných výzev – včetně vysvětlení záměru jednotlivých výzev, konzultace a návrh na úpravy některých výzev – ESF/ERDF výzvy pro VŠ, „Igraček“, „Nábytek“ atd. (např.: navýšení max. výše výdajů na projekt u ERDF výzvy pro VŠ II ze 100 mil. Kč na 250 mil. Kč proběhlo na základě návrhu samotných VŠ). Dalšími hlavními řešenými oblastmi byla např. maximalizace čerpání finančních prostředků ve vztahu k plnění pravidla N+3 – naplnění výzvou Nábytek, výše úvazku (FTE) pro kategorii zaměstnanců – výsledkem je rozhodnutí, že ve výjimečných případech může počet odpracovaných hodin zaměstnance u všech subjektů zapojených do realizace projektu dosahovat v součtu až 1,2 násobku fondu pracovní doby daného měsíce, odúčtované náhrady za dovolenou a doba v hodinách v SD2 i řešení běžných problémů při řešení projetu (např. bagatelní podpora MI 600 00 – doložení v roce 2018 či řešení reakční doby ze strany MŠMT).

Na počátku roku 2018 se místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Lata stal na návrh ČKR členem pracovní skupiny EUA pro strategii výzkumu (EUA Research Policy Working Group). Zúčastnil se dvou jednání této skupiny v Bruselu, která se týkala aktuálních otázek spojených s výzkumem na evropských univerzitách.

Jako člen Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol MŠMT se zúčastnil, spolu s ostatními členy této komise z řad ČKR, jednání této komise.

V rámci projektu Restart proběhlo několik jednání s vládním zmocněncem pro strukturálně postižené regiony J. Ciencalou i s krajskými koordinátory.  

Jakožto člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace, se pravidelně zúčastňoval jejích jednání. V rámci jednání této rady se řešila zejména problematika financování výzkumu v ČR, hodnocení výsledků vědy a výzkumu především v segmentu vysokých škol a problémy s hodnocením VaVaI. Zúčastnil se dvou jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví, týkajících se podpory vědy v této oblasti. V prvních měsících roku 2018 se podílel, spolu s rektorem J. Málkem a prorektory J. Konvalinkou a P. Dvořákem, na kompletizaci Metodiky 17+. Po červnovém zasedání ČKR byla tato kompetence předána nově vzniklé Komisi ČKR pro hodnocení výzkumu na vysokých školách pod vedením K. Melzocha, místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální.

V létě se J. Lata stal předsedou Bioetické komise RVVI, řídil dvě její zasedání a podílel se na hodnocení dvou žádostí o vědeckou činnost v této oblasti.

Ve dnech 26.-27.11.2018 se zúčastnil výjezdního zasedání Grantové agentury České republiky (GA ČR). Před jednáním dotazníkem zmapoval problémy univerzit ve vztahu ke GA ČR a tyto připomínky prezentoval a prodiskutoval s vedením GA ČR.

Záležitosti ekonomické a sociální

ČKR se v roce 2018 v oblasti ekonomické a sociální věnovala zejména níže uvedeným tématům.

Hlavním tématem bylo financování vysokých škol nejen v roce 2018, ale zejména zajištění finančních prostředků na roky následující ve střednědobém horizontu. Za podpory tripartity se podařilo prosadit do návrhu rozpočtu meziroční navýšení kapitoly vysokých škol pro rok 2018 o 3 mld. Kč. Tato částka byla schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR ve finální verzi rozpočtu ČR pro rok 2018. ČKR podporovala kroky MŠMT vedoucí k zachování tohoto trendu i do dalších let tak, aby veřejné VŠ mohly pomýšlet na vyrovnání celkového hlubokého podfinancování z let minulých a měly možnost alespoň držet krok s nárůstem platů v regionálním školství, což se týká zejména mladších a nehabilitovaných akademických pracovníků (odborní asistenti, asistenti, lektoři, …). K problematice financování VŠ proběhla celá řada schůzek členů Předsednictva ČKR na různých úrovních s odpovědnými pracovníky MŠMT, MF, Úřadu Vlády ČR, včetně ministrů, místopředsedů vlády a samotného předsedy vlády. Rovněž státní rozpočet ve střednědobém výhledu počítá s každoročním nárůstem ve střednědobém horizontu (tj. na období následujících 3 let). Otázka financování VŠ byla vždy i jedním ze stěžejních bodů na jednáních Předsednictva ČKR a Pléna ČKR v roce 2018.

V oblasti financování VŠ se po celý rok řešila otázka změny modelu financování veřejných VŠ, zejména přerozdělení příspěvku na vzdělávání a kvalitu (A+K), kromě Předsednictva ČKR a Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol MŠMT pracovala i Komise ČKR pro hodnocení výzkumu na vysokých školách pod vedením místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální. Proběhla celá řada jednání na různých úrovních až po ministra školství, mládeže a tělovýchovy. ČKR v roce 2017 odmítla návrh na rozdělení veřejných VŠ na „velké a výzkumné“ univerzity a na „regionální – ostatní“ veřejné VŠ a souhlasila s vyčleněním „neuniverzitních“ a „uměleckých“ veřejných VŠ. Proto MŠMT předložilo koncept „nového“ financování veřejných VŠ, včetně rozdělení veřejných VŠ do původních 4 skupin (jenom jinak pojmenovaných). Diskuse k těmto otázkám probíhala intenzivně na zasedáních Komory rektorů veřejných a státních VŠ ČKR a Reprezentativní komise MŠMT.

Přetrvávajícím problémem je obrana proti snahám dostat veřejné VŠ pod režim státní pokladny a pod ještě větší kontrolu, která se promítla do řady návrhů zákonů (tzv. zákon o registru smluv, konsolidační vyhláška, zákon o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě, …). V této oblasti chybí ČKR jakýkoli monitoring a informace o připravovaných legislativních změnách, které mají dopady na VŠ. Pokud se k těmto informacím dostává, je to bohužel na poslední chvíli a v časové tísni, a proto je pak třeba na obranu zájmů veřejných VŠ sáhnout po nestandardních krocích. Představitelé veřejných VŠ iniciovali a absolvovali řadu pracovních schůzek a korespondovali na různé úrovni – od náměstků ministryně financí, přes ministryni financí, až po premiéra.

Pro EUA byl jako každý rok zpracován dotazník „Public Funding Observatory Report 2018“ o financování VŠ v ČR, včetně konzultací s EUA a doplnění jednotlivých odpovědí.

V oblasti sociální k výrazným změnám v roce 2018 nedošlo.

Vnější záležitosti 

V této části výroční zprávy je uveden přehled nejdůležitějších vnitrostátních a mezinárodních aktivit ČKR v roce 2018.

Schůzí Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na které jsou pravidelně zváni všichni členové ČKR, se během roku 2018 účastnili členové ČKR podle vlastního uvážení.

Zasedání Předsednictva Rady vysokých škol (RVŠ) a Sněmu RVŠ se v roce 2018 pravidelně účastnili předseda ČKR T. Zima a/nebo místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil, resp. místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

Zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, na která jsou pravidelně zváni zástupci ČKR, se v roce 2018 účastnili předseda ČKR T. Zima, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová, resp. místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch.

Z dalších aktivit na poli vnějších záležitostí průběžně realizovaných v kalendářním roce 2018 uvádíme vybrané iniciativy, akce a stěžejní momenty.

Návrh Nařízení Evropského parlamentu. Ředitelka Odboru vysokých škol MŠMT K. Gondková zaslala předsedovi ČKR T. Zimovi 25.1.2018 návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána (SDG) pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů, s žádostí o připomínky ČKR do 29.1.2018. Předseda ČKR zásilku 26.1.2018 poskytl členům Předsednictva ČKR a vyzval je, aby své připomínky zaslali v požadovaném termínu přímo žadatelce. 

Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). Brusel, 26.1.2018. Zasedání se zúčastnil stálý zástupce ČKR v Radě EUA místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání M. Bek.

Dotazníky EUA poskytnuté členům ČKR k možnému vyplnění. Brno, 31.1.2018. Z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti J. Hančila poskytla tajemnice ČKR M. Fojtíková 31.1.2018 členům ČKR 3 dotazníky EUA k možnému vyplnění. Jednalo se o dotazníky týkající se (1) doktorského vzdělávání, (2) zlepšení financování evropských programů orientovaných na výzkum a inovace, (3) konzultace v oblasti výzkumu inovací a vysokoškolského vzdělávání. 7.2.2018 pak poskytla tajemnice ČKR všem členům ČKR zprávu EUA odkazující na on-line dotazník týkající se vzájemného uznávání kvalifikací a studijních pobytů v zahraničí.

Dopis předsedy ČKR velvyslanci Íránu na podporu odsouzeného A. Djalali. Předseda ČKR zaslal velvyslanci Íránské islámské republiky A. A. Jowkarovi  9.2.2018 dopis ve věci rozsudku smrti vydaném proti A. Djalalimu, učiteli medicíny katastrof. Předseda ČKR velvyslance v dopise vyzval k jednání s příslušnými úřady v Íránu, aby rozsudek zrušily a zajistili odsouzenému bezpodmínečné propuštění.

Open Access – dotazník EUA. Z pověření místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti zaslala 22.2.2018 tajemnice ČKR členům ČKR dotazník EUA týkající se Open Access.

Zasedání Pracovní skupiny EUA „Research Policy“. Zasedání Pracovní skupiny EUA „Research Policy“ se konalo v Bruselu ve dnech 27.-28.2.2018. Ředitelka EUA pro výzkum a inovace L. Borrell-Damián průběžně zasílala podkladové materiály k tomuto zasedání všem členům uvedené pracovní skupiny. Za ČKR se zasedání zúčastnil místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností J. Lata, který je od 1.1.2018 členem této pracovní skupiny.

Návrh tzv. boloňského komuniké. Předseda ČKR obdržel od ředitelky Odboru vysokých škol MŠMT návrh komuniké ministrů zemí Boloňského procesu k vyjádření ČKR. Předseda ČKR návrh zaslal 28.3.2018 Předsednictvu ČKR k připomínkám, ze strany místopředsedů ČKR žádné úpravy nebyly požadovány.

Konference Evropské univerzitní asociace (EUA). Zurich, 5.-6.4.2018. Vlastní konferenci předcházelo zasedání Výkonného výboru EUA (EUA Board), kterého se zúčastnila H. Machková, zasedání tajemníků národních Konferencí rektorů, kterého se zúčastnila tajemnice ČKR M. Fojtíková, zasedání Rady EUA (EUA Council), kterého se zúčastnili H. Machková, M. Bek a M. Fojtíková, a Valné shromáždění EUA, kterého se pravidelně zúčastňují představitelé členských institucí. Hlasováním na Valném shromáždění EUA pověřil za ČKR předseda ČKR T. Zima místopředsedu ČKR pro oblast vzdělávání M. Beka.

Společná iniciativa CPU, HRK a KRASP „Universities for Europe“ – stanovisko ČKR. Předseda Německé konference rektorů H. Hippler zaslal 18.5.2018 předsedovi ČKR dokument „Living up to the Significance of Universities for the Future of the EU“, zkráceně „Universtities for Europe“, který je výsledkem společné iniciativy Konferencí rektorů Francie, Německa a Polska, se žádostí o komentáře a o případnou podporu. Předseda ČKR po konzultaci s Předsednictvem ČKR, zejména s místopředsedou ČKR pro vnější záležitosti rozhodl, že ČKR danou iniciativu podpoří. Uvedené stanovisko ČKR sdělila tajemnice ČKR z pověření předsedy ČKR 28.5.2018 žadateli s tím, že ČKR je připravena na další jednání. Ke své zprávě připojila logo ČKR, které bude moci být použito při další publikaci dokumentu, v němž se ČKR objeví jako podporovatelka původně trilaterální iniciativy.

Setkání zástupců ČKR s komisařem pro výzkum, vědu a inovace Evropské komise.
Praha, 13.6.2018. Setkání trvající hodinu se konalo v Praze 13.6.2018 v Karolinu za hostitelství Univerzity Karlovy. Komisař pro výzkum, vědu a inovace Evropské komise C. Moedas zájemce z řad rektorů, případně jimi pověřené zástupce, informoval o evropské akademické a výzkumné spolupráci a o budoucích finančních prostředcích a zodpovídal jejich dotazy. 27.6.2018 zaslal předseda ČKR komisaři dopis s poděkováním za zajímavé setkání, za poskytnuté informace a za otevřenost při zodpovídání otázek. Předseda ČKR v dopise komisaře také požádal o sdělení dalších pokynů stran možnosti získání mandátu ČKR k jednání s vydavatelstvím (např. Elsevier) v problematice „Open Science“, zejména pak „Open Access“, která byla na setkání komisařem zmíněna. 17.7.2018 zaslal komisař C. Moedas předsedovi ČKR dopis, ve kterém vítá zájem ČKR podílet se na problematice „Open Access“ a doporučuje zkontaktovat se ohledně dalších kroků s vedoucím oddělení „Open Data Policy and Science Cloud“ J. C. Burgelmanem.

Setkání s rektory bavorských vysokých škol. Brno, 21.-22.6.2018. Setkání s rektory bavorských VŠ, se z VŠ ČR zúčastnili: M. Bek, rektor MU a místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání; I. Malý, prorektor pro internacionalizaci MU; J. Pavlík, ředitel Centra pro zahraniční spolupráci MU; D. Nerudová, rektorka MENDELU; J. Hančil, rektor AMU a místopředseda ČKR pro vnější záležitosti; M. Brzezina, rektor TUL;  P. Krutil, prorektor pro mezinárodní vztahy UTB. Aktuální materiály a bližší informace k akci byly ze strany Česko-bavorské vysokoškolské agentury (ČBVA) zaslány rektoru a prorektoru MU, hostitelům setkání, a tajemnici ČKR 12.6.2018. Tyto materiály jsou členům ČKR dostupné v úložišti materiálů pro členy ČKR. 17.7.2018 zaslala tajemnice ČKR členům ČKR informace k ohlédnutí za setkáním, které je dostupné na webových stránkách ČBVA, resp. ČKR, a k 3. Česko-bavorskému vysokoškolskému fóru, jež se koná 28.-30.11.2018 v Mnichově.

EUA 2018 Public Funding Observatory / Czech Republic – CRC Response. Z EUA byl 4.7.2018 zaslán ČKR dotazník ve věci Public Funding Observatory, který za ČKR vyplnil místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální K. Melzoch. Na základě reakcí národních Konferencí rektorů vydá EUA zprávu „Public Funding Observatory Report 2018“, která bude zahrnovat aktuální údaje a trendy ve financování vysokých škol z veřejných zdrojů.

Konference „The New Student: Flexible Learning Paths and Future Learning Environments“. Vídeň, 20.- 21.9.2018. Konference se zúčastnila prorektorka pro studijní záležitosti UK M. Králíčková.

EUA „Universities and Values“ – dotazník EUA k vyplnění ČKR. Generální tajemnice EUA L. Wilson zaslala 12.9.2018 všem tajemníkům národních Konferencí rektorů žádost o vyplnění dotazníku (do 12.10.2018), který se týká role hodnot v prostředí vysokých škol a výzkumu. Dotazník za ČKR vyplnil místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil, vyplněný dotazník, týkající se role hodnot v prostředí vysokých škol a výzkumu, byl tajemnicí ČKR odeslán 11.10.2018 žadateli z Evropské univerzitní asociace (EUA).

Workshop „Universities for Enlightenment“ – návrh společného stanoviska.
Vídeň, 12.10.2018. Generální tajemnice Rakouské univerzitní konference (UNIKO) E. Fiorioli zaslala 12.10.2018 tajemnici ČKR M. Fojtíkové návrh společného stanoviska Konferencí rektorů některých evropských zemí, jejichž zástupci se zúčastní workshopu „Universities for Enlightenment“, k posouzení. Předseda ČKR T. Zima a místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil vyslovili se zněním návrhu společného stanoviska svůj souhlas. Tajemnice ČKR toto souhlasné vyjádření poskytla generální tajemnici UNIKO obratem. 12.11.2018 zaslala tajemnice UNIKO tajemnici ČKR druhý návrh společného stanoviska – po připomínkách Konferencí rektorů, které byly osloveny – k posouzení. Po souhlasném vyjádření předsedy ČKR a místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti zaslala souhlasné vyjádření ČKR tajemnice ČKR tajemnici UNIKO.

Zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council). Brusel, 26.10.2018. Zasedání se za ČKR zúčastnila tajemnice ČKR M. Fojtíková, stejně jako zasedání tajemníků národních Konferencí rektorů, které jsou řádnými kolektivními členy EUA, jež zasedání Rady EUA 25.10.2018 předcházelo.

Spuštění nového webu ČKR. Brno, 30.11.2018. Tajemnice ČKR M. Fojtíková informovala 30.11.2018 všechny členy ČKR o spuštění nového webu ČKR, který vznikl ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity, hostitelské vysoké školy Kanceláře ČKR. Nový web je obsahově identický s dosavadním webem ČKR, nachází se na stejné internetové adrese (http://crc.muni.cz) a péčí Kanceláře ČKR bude veden v češtině a v angličtině, jako tomu bylo již od spuštění prvního webu ČKR v roce 2002 (druhý byl v provozu od roku 2010).

Workshop „Universities for Enlightenment“. Vídeň, 12.-13.12.2018. Předsedkyně Rakouské konference rektorů E. Blimlinger zaslala 11.9.2018 předsedovi ČKR pozvánku na workshop "Universities for Enlightenment“, který se konal 12.-13.12.2018 ve Vídni. Pozvánka byla určena předsedovi ČKR, jím určeným místopředsedům ČKR a tajemnici ČKR. Předseda ČKR se musel z neodkladných pracovních důvodů omluvit, workshopu se za ČKR zúčastnili místopředseda ČKR pro vnější záležitosti J. Hančil a tajemnice ČKR M. Fojtíková.

Záležitosti legislativní a organizační

Místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová se v roce 2018 zúčastnila všech zasedání Pléna ČKR, všech zasedání Předsednictva ČKR a všech zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR.

18. 1. 2018 – zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) č. 1/2018. Za předsednictvo ČKR se zúčastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

5. 2. 2018 – revize hospodaření ČKR za rok 2017. Revize se konala v Kanceláři ČKR v Brně. Zúčastnili se jí revizoři účtů ČKR 2017 P. Sáha, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, B. Přikryl, rektor Univerzity obrany, J. Němcová, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační a M. Fojtíková, tajemnice ČKR. O pozitivním výsledku revize byli týž den prostřednictvím elektronické pošty informováni všichni členové ČKR.

15. 2. 2018 – 152. zasedání Předsednictva ČKR. Zasedání se konalo v Praze péčí Univerzity Karlovy s tímto programem: 1. Informace předsedy ČKR. 2. Dosavadní výsledky jednání Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ), zejména osud připomínek ČKR ke všem dosud připomínkovaným materiálům NAÚ. 3. Aktuální informace z jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, zejména o Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory (Metodika 17+). 4. Příprava 144. zasedání Pléna ČKR (Praha, 16. 2. 2018). 5. Různé.

12. 3. 2018 – závěrečná konference projektu Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě, Praha (představení výstupů projektu „Strategický rámec Česká republika 2030). Za Předsednictvo ČKR se zúčastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

21. 3. 2018 – zasedání Rady NAÚ č. 3/2018. Za Předsednictvo ČKR se zúčastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

23. 3. 2018 – mimořádné zasedání Předsednictva ČKR s předsednictvem NAÚ.

12. 4. 2018 – 153. zasedání Předsednictva ČKR. Zasedání se konalo v Ostravě péčí Ostravské Univerzity s tímto programem: 1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR. 2. Příprava 145. zasedání Pléna ČKR (Ostrava, 12. 4. 2018). 3. Posouzení žádosti primátora statutárního města Brna o záštitu ČKR nad projektem „Re:publika 1918-2018“. 4. Různé.

26. 4. 2018 – zasedání Rady NAÚ č. 4/2018. Za předsednictvo ČKR se zúčastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

30. 4. 2018 – zahájení výběrového řízení ČKR na pozici asistentka/asistent Kanceláře ČKR. Proces byl ukončen přijetím MgA. Petry Bruzlové, která zahájila pracovní činnost 1. srpna 2018 a Mgr. Evy Kalandříkové, která zahájila pracovní činnost 1. září 2018 jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.

245. 2018 – zasedání Rady NAÚ č. 5/2018. Za předsednictvo ČKR se zúčastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

7. 6. 2018 – 154. zasedání Předsednictva ČKR. Zasedání se konalo v Olomouci péčí Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s., s tímto programem: 1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR. 2. Příprava 146. zasedání Pléna ČKR (Olomouc, 7. 6. 2018). 3. Různé.

26. 9. 2018 – předání Ceny předsedkyně Grantové agentury ČR, refektář MFF UK (Malostranské náměstí 25, Praha 1), se zúčastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

4. 10. 2018 – 155. zasedání Předsednictva ČKR. Zasedání se konalo v Olomouci péčí Univerzity Palackého s tímto programem: 1. Informace předsedy ČKR. 2. Informace místopředsedů ČKR. 3. Příprava Slavnostního zahájení akademického roku 2018/2019 vysokých škol ČR (Olomouc, UP, 4.10.2018). 4. Příprava 147. zasedání Pléna ČKR (Olomouc, UP, 4.-5.10.2018). 5. Žádosti o členství v ČKR. 6. Návrh na nominaci nového zástupce ČKR (od 1.1.2019) do odborného grémia Fondu vzdělávací politiky MŠMT. 7. Různé.

25. 10. 2018 – slavnostní shromáždění pořádané UK, u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky, ve Velké aule historické budovy Karolina, se zúčastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

15. 11. 2018 – 3. zasedání Sněmu Rady vysokých škol ve funkčním období 2018-2020, které se konalo v Modré posluchárně Karolina, se zúčastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

15. 11. 2018 – 25. výročí založení Asociace ředitelů gymnázií na Staroměstské radnici v Praze, Brožíkova síň. Za Předsednictvo ČKR se zúčastnila místopředsedkyně ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcová.

30. 11. 2018 – byla podepsána Dohoda ČKR a MU o pravidlech hospodaření v roce 2019 místopředsedkyní ČKR pro záležitosti legislativní a organizační J. Němcovou a rektorem MU M. Bekem. Masarykova univerzita (MU) funguje od založení ČKR 28.1.1993 jako hostitelská vysoká škola Kanceláře ČKR.

6. 12. 2018 – 156. zasedání Předsednictva ČKR. Zasedání se konalo v Praze péčí Akademie múzických umění v Praze s tímto programem: 1. Informace předsedy a místopředsedů ČKR. 2. Příprava 148. zasedání Pléna ČKR (Praha, 6.12.2018). 3. Příprava na workshop “Universities for Enlightenment” pořádaný Rakouskou konferencí rektorů (Vídeň, 12.-13.12.2018), jehož se za ČKR zúčastní místopředseda ČKR pro vnější záležitosti a tajemnice ČKR. 4. Různé.

Žádosti o členství v ČKR v roce 2018, které byly vyřízeny kladně:

 • Rektor Českého vysokého učení technického v Praze.
 • Rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
 • Rektorka Mendelovy univerzity v Brně.
 • Rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
 • Rektor Univerzity Pardubice.
 • Rektor České zemědělské univerzity v Praze.
 • Rektor Technické univerzity v Liberci.
 • Rektorka Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.
 • Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Žádosti o členství v ČKR v roce 2018, které byly vyřízeny negativně (pro přijetí se nevyslovil v tajném hlasování dostatečný počet hlasujících členů ČKR):

 • Rektor University of New York in Prague, s.r.o.
 • Rektorka Vysoké školy sociálně správní, z.ú.

V roce 2018 měla ČKR postupně 49 členů (leden až únor), 48 členů (březen až srpen), 46 členů (září až prosinec), z toho 26 rektorů veřejných vysokých škol, 2 rektory státních vysokých škol a postupně 20, 19 a 18 rektorů soukromých vysokých škol. Kancelář ČKR byla od ledna do srpna obsazena dvěma pracovníky – tajemnice ČKR RNDr. Marie Fojtíková a asistentka Kanceláře ČKR Mgr. Anna Příhodová. Od září do prosince třemi pracovníky, kdy po odchodu A. Příhodové na mateřskou a následnou rodičovskou dovolenou, byly při čtyřkolovém výběrovém řízení přijaty dvě nové asistentky – MgA. Petra Bruzlová a Mgr. Eva Kalandříková.

Tajemnice ČKR M. Fojtíková se kromě akcí ČKR, které se konaly v roce 2018 v ČR, zúčastnila většiny zasedání tajemníků Konferencí rektorů zemí Evropské unie, které jsou řádnými kolektivními členy EUA stejně jako ČKR, většiny zasedání Rady EUA (EUA Council), Valného shromáždění EUA (EUA General Assembly) a Výroční konference EUA (EUA Annual Conference).  

Z organizačních záležitostí ČKR stojí dále za zmínku, že Kancelář ČKR připravila pro rektory, jejichž funkční období skončilo v průběhu roku 2018, hodnotný dárek ve formě DVD, na němž jsou kopie všech fotografií z akcí ČKR konaných za celé období působnosti každého z rektorů.

Péčí Kanceláře ČKR je trvale udržován v aktuálním stavu a dvojjazyčně (česky a anglicky) web ČKR, elektronické úložiště všech důležitých materiálů pro členy ČKR a elektronické úložiště materiálů Evropské univerzitní asociace (EUA), které nejsou běžně dostupné na webu EUA. Ve spolupráci Kanceláře ČKR s Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity (MU) došlo k převodu webových stránek ČKR do nového systému spojeného se změnou jejich designu. V roce 2017 se podařilo odladit z velké části českou verzi, odladění anglické verze se podařilo v roce 2018, kdy se navíc webové stránky, obě jazykové verze, musely převést do nejnovějšího systému a jako celek odladit.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info